open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 січня 2001 р. N 8

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1097 ( 1097-2010-п ) від 01.12.2010 }
Про внесення змін до Порядку та умов державного

обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Порядку та умов державного обов'язкового
страхування життя і здоров'я суддів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1994 р. N 89 ( 89-94-п )
(ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 144), виклавши їх у новій редакції,
що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 1994 р. N 89 ( 89-94-п )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2001 р. N 8)
ПОРЯДОК ТА УМОВИ

державного обов'язкового страхування життя

і здоров'я суддів
1. Державне обов'язкове страхування життя і здоров'я суддів
(далі - застраховані) здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету.
2. Страхові платежі за державним обов'язковим страхуванням
життя і здоров'я суддів, включаючи витрати Національної
акціонерної страхової компанії "Оранта" на його проведення в
розмірі шести відсотків загальної суми цих платежів, а також
витрати на виплату страхових сум застрахованим, перераховуються
Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим
арбітражним судом України, Мін'юстом (далі - страхувальники) на
спеціальний рахунок Національної акціонерної страхової компанії
"Оранта" (далі - страховик).
3. Суми страхових платежів установлюються щорічно страховиком
за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на
наступний рік.
4. Кошти на виплату страхових платежів передбачаються в
кошторисах страхувальників відповідно до затвердженої бюджетної
класифікації.
5. Страхові платежі вносяться страхувальниками щомісяця до
25 числа у розмірі 1/12 річної суми на спеціальний рахунок
страховика.
6. Страхові платежі, не використані у поточному році на
виплату страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових
платежів.
7. Страховик виплачує страхові суми:
а) у разі загибелі (смерті) застрахованого, що сталася у
зв'язку з виконанням відповідно до закону службових обов'язків, -
членам сім'ї застрахованого у розмірі його десятирічного грошового
утримання за останньою посадою;
б) у разі заподіяння застрахованому у зв'язку з виконанням
відповідно до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого
стійкого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження
професійної діяльності, - застрахованому у розмірі його
п'ятирічного заробітку;
в) у разі заподіяння застрахованому у зв'язку з виконанням
відповідно до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого
ушкодження здоров'я, що не призвело до стійкої втрати
працездатності, - застрахованому у розмірі його річного заробітку.
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а", "б" і "в"
цього пункту, в разі загибелі (смерті) або заподіяння каліцтва чи
іншого ушкодження здоров'я (далі - страховий випадок) провадиться
відповідно до грошового утримання, п'ятирічного, річного заробітку
застрахованого на день настання страхового випадку за вирахуванням
раніше виплачених страхових сум за цей страховий випадок. При
цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими
видами страхування і виплат у порядку відшкодування шкоди.
Загальний розмір страхової суми за декількома видами виплат одному
і тому ж застрахованому або членам його сім'ї не може перевищувати
розміру, встановленого підпунктом "а" цього пункту.
8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований, члени
його сім'ї можуть звернутися до страховика протягом трьох років з
дня настання страхового випадку.
9. Виплати страхових сум провадяться страховиком у семиденний
термін з дня одержання ним заяви застрахованого або членів його
сім'ї. У межах цього терміну страховик зобов'язаний провести
розслідування страхового випадку та зібрати необхідні документи.
У разі відмови у виплаті страхової суми страховик
зобов'язаний у семиденний термін з дня одержання ним заяви
письмово повідомити про це заявників та страхувальника із
зазначенням причин відмови.
10. У разі настання страхових випадків, передбачених у пункті
7 цього Порядку, виплата страхових сум провадиться страховиком за
місцем постійного проживання застрахованого або членів його сім'ї
шляхом їх перерахування на рахунок одержувача в установі банку,
видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника із
спеціального рахунка страховика.
Виплата страхових сум членам сім'ї застрахованого провадиться
в рівних частинах. Неповнолітньому члену сім'ї виплата страхової
суми провадиться шляхом перерахування на його рахунок, відкритий
відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) в установі Ощадбанку за місцем проживання, з
одночасним повідомленням про це неповнолітнього члена сім'ї, його
законних представників, а у разі відсутності законних
представників - органу опіки і піклування.
Страхові суми за визначеними пунктом 7 цього Порядку
страховими випадками можуть виплачуватися довіреній особі
застрахованого або членів його сім'ї, уповноваженій на їх
одержання у порядку, встановленому законом.
11. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок:
а) настав у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
б) є наслідком навмисно заподіяних собі тілесних ушкоджень.
12. Для одержання страхової суми застрахований, члени його
сім'ї чи довірена особа подають страховику заяву за встановленою
формою (додаток 1), а також пред'являють документ, що посвідчує
особу.
До заяви додаються:
а) у разі загибелі (смерті) застрахованого - копія свідоцтва
про смерть;
б) у разі заподіяння застрахованому у зв'язку з виконанням
відповідно до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого
стійкого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження
професійної діяльності, - копія довідки медико-соціальної
експертної комісії про неможливість продовження професійної
діяльності;
в) у разі заподіяння застрахованому у зв'язку з виконанням
відповідно до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого
ушкодження здоров'я, що не призвело до стійкої втрати
працездатності, - копія довідки медико-соціальної експертної
комісії про ступінь втрати працездатності.
Довірена особа подає страховику також копію документа, що
засвідчує її повноваження, про що страховик робить помітку на
заяві про виплату страхової суми.
Копії зазначених документів повинні бути засвідчені
нотаріально.
13. Для виплати страхової суми у випадках, передбачених у
пункті 7 цього Порядку, застрахованому або членам його сім'ї на
вимогу страховика судовий орган, де працював застрахований, видає
довідку за встановленою формою (додаток 2).
14. Страховик у разі необхідності може робити запити про
відомості, пов'язані із страховим випадком, до підприємств,
установ та організацій, що володіють інформацією про обставини
його настання.
15. Спори між застрахованим, членами його сім'ї,
страхувальниками і страховиком з питань державного обов'язкового
страхування життя і здоров'я суддів вирішуються в установленому
законодавством порядку.
Додаток 1

до Порядку та умов державного

обов'язкового страхування життя і

здоров'я суддів
Національній акціонерній страховій компанії

"Оранта" ___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) ___________________________________________

(паспортні дані одержувача страхової суми) ___________________________________________ ___________________________________________
ЗАЯВА

про виплату страхової суми
Прошу виплатити мені страхову суму у зв'язку із страховим випадком
__________________________________________________________________
(зазначається страховий випадок згідно з пунктом 7 Порядку та умов ________________________________________________________________,
державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів)
який стався з ____________________________________________________

(прізвище, ім'я і по батькові застрахованого, _________________________________________________________________

займана ним посада та місце роботи) _________________________________________________________________
Раніше одержав (не одержував) страхову суму ______________________

(страхова сума
__________________________________________________________ гривень

цифрами та словами)
у зв'язку з настанням цього страхового випадку.
Страхову суму прошу виплатити на моє ім'я шляхом _________________________________________________________________

(зазначається спосіб виплати та інші необхідні _________________________________________________________________
відомості - установа банку, номер рахунка, поштове відділення)

"____"_____________ 200___ р. ____________________________

(підпис заявника)
Додаток 2

до Порядку та умов державного

обов'язкового страхування життя і

здоров'я суддів
Штамп Національній акціонерній
судового органу страховій компанії "Оранта"
ДОВІДКА
Видана про те, що ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
працював з "___"_______ 199__ р. по "___"_______ 200_ р. на посаді _________________________________________________________________

(посада, яку займав застрахований, місце роботи _________________________________________________________________

на день настання страхового випадку)
Страховий випадок, передбачений підпунктом ___ пункту 7 Порядку та
умов державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
1994 р. N 89 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
12 січня 2001 р. N 8), стався у зв'язку з виконанням застрахованим
службових обов'язків.
Річне грошове утримання (річний заробіток) застрахованого за
останньою посадою, яку він займав на день настання страхового
випадку, становило _________ гривень.
Страхова сума підлягає виплаті членам сім'ї застрахованого у
складі: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Довідка видана для виплати страхової суми у розмірі, визначеному
підпунктом ___ пункту 7 вищезазначеного Порядку.
__________________________________

М.П. (підпис керівника судового органу) __________________________________

(розшифрування)
"____" __________ 200__ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: