open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 24 січня 2001 р. N 40

Київ
Про затвердження Типового положення

про молодіжний центр праці
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003

N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004

N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005

N 16 ( 16-2014-п ) від 15.01.2014 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про молодіжний центр праці
(додається).
2. Міністерству молоді та спорту координувати роботу з
утворення та організації діяльності молодіжних центрів праці. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від
25.07.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1572
( 1572-2004-п ) від 17.11.2004, N 305 ( 305-2005-п ) від
20.04.2005, N 16 ( 16-2014-п ) від 15.01.2014 }

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 40
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про молодіжний центр праці

1. Молодіжний центр праці (далі - центр) - це спеціалізована
державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі.
Метою діяльності центру є вирішення питань працевлаштування
молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час,
сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері,
перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді.
2. Центр утворюється Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими,
районними, районними у містах Києві та Севастополі
держадміністраціями при їх структурних підрозділах, що займаються
реалізацією державної молодіжної політики.
3. Центр у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами,
закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
органами внутрішніх справ, служби зайнятості, підприємствами,
організаціями та об'єднаннями громадян.
4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба
України, власну символіку. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 }
5. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської
діяльності центру здійснюються в порядку, встановленому
законодавством.
6. Основними завданнями центру є:
забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку
праці;
сприяння працевлаштуванню, підготовці, перепідготовці та
підвищенню кваліфікації молоді;
організація зайнятості молоді у позанавчальний час;
залучення молоді до підприємницької діяльності, створення
відповідних умов функціонування та ефективного розвитку
молодіжного підприємництва;
надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією та
підготовкою до роботи за новою професією;
вивчення та поширення передового вітчизняного та міжнародного
досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підготовки
молоді.
7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) створює бази даних про молодь, яка звернулась до центру
щодо працевлаштування, та про наявність вільних робочих місць для
молоді на підприємствах регіону та за кордоном;
2) бере участь у дослідженні ринку праці в регіоні;
3) підбирає місця роботи для молодих громадян, які звернулися
з проханням про працевлаштування;
4) здійснює пошук місця роботи для учнівських і студентських
трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяє
організації їх діяльності;
5) надає інформацію з питань отримання освіти або професії,
працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці,
діяльності молодіжних організацій, центрів науково-технічної та
художньої творчості, здійснювання культурно-освітніх заходів;
6) забезпечує участь у громадських роботах учнівської та
студентської молоді у позанавчальний час;
7) здійснює міжнародні зв'язки з метою сприяння навчанню
молоді, стажуванню та проходженню практики за кордоном; Підпункт 7 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 }
8) сприяє створенню молодіжних підприємств шляхом надання
юридичних та інших консультаційних послуг, послуг з відкриття
розрахункових рахунків в установах банків, підготовки
засновницьких документів тощо;
9) організовує професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації молоді; проводить семінари, тренінги, у
тому числі з сучасних методик саморегуляції, самонавчання та
самовдосконалення, основ підприємництва, інших напрямів знань, що
сприяють розв'язанню проблем працевлаштування та зайнятості
молоді;
10) організовує та здійснює разом з навчальними закладами,
заінтересованими установами та організаціями профорієнтаційні
заходи;
11) організовує консультації для молоді з економічних,
фінансових, юридичних та інших питань;
12) залучає молодь до участі в різноманітних фестивалях,
культурних акціях, олімпіадах тощо, які відповідають меті
діяльності центру;
13) здійснює заходи, спрямовані на підтримку вітчизняного
товаровиробника;
14) організовує ярмарки, виставки товарів, вироблених
молоддю;
15) організовує провадження видавничої, інформаційної та
іншої діяльності, що відповідає завданням центру та не суперечить
законодавству;
16) здійснює посередництво у працевлаштуванні молоді на
роботу за кордоном, за умови отримання відповідної ліцензії;
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 }
17) сприяє організації внутрішнього, іноземного та
зарубіжного туризму. Пункт 7 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 }
8. Для провадження видів діяльності, які згідно із
законодавством підлягають ліцензуванню, центр отримує відповідну
ліцензію.
9. З метою забезпечення виконання покладених на нього завдань
центр має право:
одержувати від органів державної служби зайнятості інформацію
про наявність вільних робочих місць (вакантних посад);
укладати договори про надання послуг з підприємствами,
установами та організаціями і одержувати для їх виконання
матеріальні ресурси;
укладати в установленому порядку договори оренди щодо
належного йому майна та інші угоди, що не суперечать завданням
діяльності центру та законодавству;
утворювати структурні підрозділи;
залучати окремих фахівців до виконання завдань центру (за
угодами); { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 }
самостійно чи на пайових засадах здійснювати будівництво,
розвивати виробничу базу та іншу діяльність, спрямовану на
створення нових робочих місць; { Пункт 9 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 }
вносити пропозиції до місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування з питань діяльності центру.
{ Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 }
10. Майном центру є:
майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності,
яке передано йому в оперативне управління засновником або у
безоплатне користування громадянами, підприємствами, установами та
організаціями;
майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших
підставах, не заборонених законодавством.
11. Джерелами фінансування центру можуть бути:
кошти, отримані від госпрозрахункової діяльності;
благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
12. Кошти центру використовуються на провадження статутної
діяльності та утримання апарату центру.
13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником структурного підрозділу з
реалізації державної молодіжної політики Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних, районних у містах Києві та Севастополі
держадміністрацій.
14. Директор центру відповідно до покладених на нього
завдань:
самостійно вирішує питання діяльності та забезпечує
організацію роботи центру, розпоряджається його коштами;
діє від імені центру і представляє його інтереси в усіх
підприємствах, організаціях та установах;
видає накази та контролює їх виконання;
подає структурному підрозділу з реалізації державної
молодіжної політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
відповідних держадміністрацій на розгляд і затвердження
перспективні та поточні плани діяльності, а також звітує про
результати роботи відповідно до законодавства;
приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру;
вживає заходи щодо заохочення та накладення дисциплінарних
стягнень;
здійснює інші повноваження.
15. Умови праці, прийом та звільнення працівників центру
регулюються трудовим договором та законодавством України.
16. Реорганізація та ліквідація центру здійснюється в
порядку, встановленому законодавством. Положення доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: