open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 24 січня 2001 р. N 55

Київ
Про затвердження положень про конкурсний

відбір вищих навчальних закладів та спеціалістів

з метою перепідготовки управлінських кадрів

для сфери підприємництва

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2000 р. N 1358 ( 1358-2000-п ) "Про реалізацію Указу
Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння
підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Положення про конкурсний відбір вищих навчальних закладів,
які проводитимуть перепідготовку управлінських кадрів для сфери
підприємництва;
Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які
направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери
підприємництва.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 55
ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір вищих навчальних закладів, які

проводитимуть перепідготовку управлінських кадрів для

сфери підприємництва

1. Конкурсний відбір вищих навчальних закладів та комплексів
за участю навчальних закладів (далі - навчальні заклади), які
проводитимуть перепідготовку управлінських кадрів для сфери
підприємництва у рамках Програми заходів з перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва на
2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року, проводиться з
метою забезпечення виконання кваліфікаційних вимог до навчальних
закладів та до програм перепідготовки.
Конкурсний відбір організовується та проводиться на принципах
прозорості та конкуренції експертною радою, яка утворюється
Міжвідомчим центром з організації перепідготовки управлінських
кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр).
2. До участі у конкурсному відборі допускаються навчальні
заклади, які:
мають ліцензію на провадження навчальної діяльності у сфері
вищої освіти з економічних і управлінських спеціальностей, пройшли
акредитацію, що дає їм право на видачу документів державного
зразка.
Перевага надається навчальним закладам, які мають досвід
розроблення та (або) участі в програмах перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - програми
перепідготовки);
залучають до реалізації програм перепідготовки кваліфікованих
викладачів, які мають наукові ступені та вчені звання або значний
науково-практичний досвід, публікації та (або) беруть участь у
розробленні проектів за профілем дисциплін, які вони викладають.
До викладання можуть залучатися спеціалісти-практики, а також
іноземні спеціалісти;
здатні забезпечити необхідний рівень перепідготовки із
застосуванням сучасних методичних і технічних засобів та
прогресивних вітчизняних і іноземних технологій, а також
повноцінні умови проживання слухачів з інших міст (розміщення в
одно- і двомісних номерах готелів або гуртожитках, організація
харчування та медичного обслуговування);
мають необхідний набір навчально-методичних матеріалів,
використання яких передбачено програмами перепідготовки
(з розрахунку - один повний комплект на кожного слухача), власну
або орендовану матеріально-технічну базу, яка відповідає
необхідному рівню перепідготовки, бібліотеку, читальний зал,
приміщення для самостійної роботи слухачів, автоматизовані системи
зберігання і пошуку інформації, доступ до національних і
міжнародних інформаційних ресурсів.
3. Програми перепідготовки розробляються навчальними
закладами з метою надання слухачам необхідних знань за напрямами
"Економіка і підприємництво" та "Менеджмент", повинні бути
орієнтованими на перепідготовку спеціалістів з відривом від
виробництва, розраховані на обсяг не менш як 500 академічних
годин, поєднувати в собі навчальний компонент та цілеспрямовану
підготовку до стажування за кордоном.
4. Програми повинні базуватися на сучасних інноваційних
вітчизняних та іноземних технологіях перепідготовки, включати
ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, комп'ютерне моделювання,
передбачати використання теорії та практики прийняття
управлінських рішень, обмін досвідом, психологічний тренінг,
оволодіння іноземною мовою на рівні, достатньому для ділового
спілкування слухачів у країні стажування.
5. Зміст програм перепідготовки визначається навчальними
закладами самостійно в рамках загальних вимог, визначених
методичними рекомендаціями Центру.
6. Програма перепідготовки повинна містити перелік
навчально-методичних матеріалів, які використовуватимуться у
процесі її впровадження.
7. До участі у конкурсному відборі допускаються навчальні
заклади, які протягом місяця після опублікування в засобах масової
інформації повідомлень про порядок і умови їх участі у конкурсному
відборі подали секретаріатові Центру заявку та документи згідно з
переліком і за формою, затвердженими Центром, а також проекти
програм перепідготовки.
Секретаріат Центру реєструє подані документи і заявки та
передає їх експертній раді.
8. Експертна рада розглядає отримані документи та протягом
місяця з дня закінчення прийому документів подає на розгляд Центру
експертні висновки щодо навчальних закладів, які подали заявки на
участь у конкурсному відборі, та розроблених ними проектів програм
перепідготовки.
9. Центр протягом двох тижнів розглядає отримані документи та
експертні висновки і приймає рішення про переможців конкурсного
відбору.
10. Повідомлення про переможців у тижневий термін після
прийняття Центром рішення публікується в засобах масової
інформації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 55
ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір спеціалістів, які

направляються на перепідготовку управлінських

кадрів для сфери підприємництва

1. Конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на
перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва,
проводиться з метою виявлення здібних до управлінської діяльності
спеціалістів вищого та середнього рівнів управління (керівники,
заступники керівників підприємств, організацій та їх структурних
підрозділів) та направлення їх на перепідготовку до вищих
навчальних закладів, а також проведення стажування кращих
випускників цих закладів за кордоном у рамках Програми заходів з
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на
2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі -
Програма).
Конкурсний відбір проводиться в областях, Автономній
Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі - регіони)
регіональними робочими групами, які створюються Міжвідомчим
центром з організації перепідготовки управлінських кадрів для
сфери підприємництва (далі - Центр).
2. До участі у конкурсному відборі допускаються особи віком
до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на
управлінських посадах вищого та середнього рівня не менше одного
року.
3. У конкурсному відборі можуть брати участь спеціалісти, які
направляються на перепідготовку підприємствами і організаціями
незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності.
4. Не передбачається участь у конкурсному відборі державних
службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних
закладів, а також закордонних фірм і представництв, не
зареєстрованих в Україні як юридичні особи.
5. Для проведення конкурсного відбору регіональні робочі
групи створюють конкурсні комісії, склад яких затверджується
головами регіональних робочих груп.
6. Регіональні робочі групи публікують у засобах масової
інформації повідомлення про порядок і умови конкурсного відбору не
пізніш як за два місяці до його початку.
7. Спеціалісти протягом двох місяців після публікації
оголошень подають регіональним робочим групам заявки на участь у
конкурсному відборі та документи (з однією копією) згідно з
переліком і формами, затвердженими Центром.
8. Заявки спеціалістів реєструються регіональними робочими
групами, які розглядають подані документи та протягом тижня після
реєстрації заявок приймають рішення про допущення або недопущення
спеціалістів до конкурсного відбору, про що їм офіційно
повідомляється.
9. Конкурсний відбір здійснюється конкурсними комісіями
протягом двох тижнів після закінчення терміну прийому заявок за
підсумками:
тестування для визначення рівня знань іноземної мови
(достатнім визнається рівень "читаю і можу розмовляти" мовою
країни місцезнаходження іноземного підприємства, де передбачається
стажування, і (або) англійською мовою, що дозволяє в процесі
перепідготовки досягти рівня самостійного сприйняття навчального
матеріалу і ділового спілкування під час стажування);
психологічного тестування (підприємницький, менеджерський і
творчий потенціал; прагнення до фахового розвитку; комунікативні
дані; прагнення і спроможність працювати в колективі, культурна
відкритість);
оцінки (на основі співбесіди) фахової зрілості спеціаліста,
рівня економічних і управлінських знань, а також розуміння цілей і
завдань перепідготовки, можливостей використання отриманих знань
для розв'язання проблем підприємства, яке направляє спеціаліста на
перепідготовку.
10. Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного
відбору розробляються регіональними робочими групами самостійно в
рамках загальних вимог, установлених Центром. Регіональні робочі
групи зобов'язані не менше ніж за два тижні до початку проведення
конкурсного відбору подати Центру для експертизи і затвердження
методичні рекомендації щодо його проведення.
Використання методичних рекомендацій, не затверджених
Центром, не допускається.
11. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом,
який підписується всіма членами конкурсної комісії і
затверджується головою регіональної робочої групи.
12. Спеціалісти, відібрані для участі в програмі
перепідготовки, одержують рекомендації регіональних робочих груп
за формою, затвердженою Центром.
13. Копії документів спеціалістів, які успішно пройшли
конкурсний відбір, протягом тижня після його закінчення
передаються регіональними робочими групами секретаріатові Центру.
Рекомендації регіональних робочих груп подаються в оригіналі.
14. Центр протягом двох тижнів з дня отримання рекомендацій
регіональних робочих груп приймає рішення щодо направлення
спеціалістів до вищих навчальних закладів на перепідготовку.
15. Регіональні робочі групи доводять до відома кожного
спеціаліста інформацію про місце проходження його перепідготовки.
16. Спеціаліст може розпочинати перепідготовку тільки після
офіційного виклику вищого навчального закладу.
17. Перепідготовка завершується державною атестацією.
Спеціалісти, які успішно пройшли перепідготовку, одержують
документи державного зразка.
18. Центр затверджує списки кращих випускників,
рекомендованих до проходження стажування за кордоном.
19. Рішення щодо рекомендованих для проходження стажування за
кордоном кращих випускників приймається представниками
партнерських організацій країн-донорів, які беруть участь у
реалізації Програми, і затверджується Центром.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: