open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 706/2005 ( 706/2005 ) від 26.04.2005 )
Про Положення про Національну Раду з узгодження

діяльності загальнодержавних і регіональних органів

та місцевого самоврядування

Затвердити Положення про Національну Раду з узгодження
діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого
самоврядування (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 січня 2001 року

N 50/2001
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 25 січня 2001 року N 50/2001
ПОЛОЖЕННЯ

про Національну Раду з узгодження діяльності

загальнодержавних і регіональних органів та

місцевого самоврядування

1. Національна Рада з узгодження діяльності загальнодержавних
і регіональних органів та місцевого самоврядування (далі -
Національна Рада) є консультативно-дорадчим органом при
Президентові України.
2. Національна Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Національної Ради є розгляд питань
загальнодержавного та регіонального значення, розроблення та
внесення пропозицій щодо:
стратегії забезпечення сталого розвитку та вдосконалення
державного будівництва в Україні, узгодженого функціонування і
взаємодії органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, раціональної побудови їх системи, здійснення
кадрової політики та кадрової роботи, державної регіональної
політики;
основних напрямів внутрішньої і зовнішньоекономічної політики
України, пріоритетів збалансованого соціально-економічного
розвитку держави в цілому та регіонів;
розвитку ресурсного, економічного і науково-технічного
потенціалу на загальнодержавному та регіональному рівнях;
проектів актів законодавства, загальнодержавних програм
економічного, соціального, науково-технічного, культурного
розвитку України;
забезпечення дотримання органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, що стосуються розвитку регіонів та місцевого
самоврядування;
ефективного функціонування фінансової та бюджетної систем
держави у центрі та на місцях;
інших питань, що мають важливе значення для вирішення
суспільно-політичних та соціально-економічних проблем у державі.
4. Національна Рада для виконання покладених на неї завдань
має право:
отримувати в установленому порядку від органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій необхідні матеріали та інформацію;
утворювати в разі потреби тимчасові комісії, експертні та
робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх
роботі посадових осіб органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій,
вчених та фахівців;
користуватися в установленому порядку інформаційними банками
даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
5. Національна Рада у процесі виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, консультативно-дорадчими органами при Президентові
України.
6. Національну Раду очолює Президент України.
7. Національна Рада утворюється у складі Голови, заступників
Голови, Секретаря та членів Національної Ради.
Персональний склад Національної Ради затверджує Президент
України.
8. Організаційною формою роботи Національної Ради є
засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного
разу на три місяці.
Засідання Національної Ради скликаються її Головою.
Головує на засіданнях Національної Ради її Голова, а в разі
його відсутності - один із заступників за дорученням Голови.
Порядок денний засідань Національної Ради формується її
Секретарем на основі пропозицій членів Національної Ради,
схвалюється Головою і затверджується Національною Радою.
Пропозиції, внесені членами Національної Ради на її
засіданнях, узагальнюються Секретаріатом Національної Ради і
подаються Секретарем на розгляд Президентові України.
9. Рішення Національної Ради приймаються більшістю голосів
присутніх на засіданні членів Національної Ради. У разі рівного
розподілу голосів членів Національної Ради голос головуючого на
засіданні є вирішальним.
Рішення Національної Ради оформляються протоколами, які
підписує Голова Національної Ради.
Рішення Національної Ради є обов'язковими для розгляду
органами виконавчої влади та органами місцевого 'самоврядування.
Реалізація рішень Національної Ради може здійснюватися шляхом
прийняття актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
подання відповідних законопроектів та пропозицій до Верховної Ради
України, інших органів державної влади, органів місцевого
самоврядування.
10. Розгляд питань, що потребують попереднього обговорення
або оперативного вирішення, здійснюється Президією Національної
Ради, яка формується Президентом України з числа членів
Національної Ради.
11. Засідання Президії Національної Ради скликаються Головою
Національної Ради.
Головує на засіданнях Президії Національної Ради Голова
Національної Ради.
Рішення Президії Національної Ради приймаються більшістю
голосів присутніх на засіданні членів Президії Національної Ради.
У разі рівного розподілу голосів членів Президії Національної Ради
голос Голови Національної Ради є вирішальним.
Рішення Президії Національної Ради оформляються протоколами,
які підписує Голова Національної Ради.
12. Забезпечення діяльності Національної Ради та її Президії
здійснює Секретаріат Національної Ради, що входить до складу
Адміністрації Президента України.
Діяльність Секретаріату Національної Ради спрямовує Секретар
Національної Ради.
Секретаріат Національної Ради очолює його керівник, якого
призначає Президент України за поданням Глави Адміністрації
Президента України.
Положення про Секретаріат Національної Ради, граничну
чисельність працівників та штатний розпис Секретаріату
Національної Ради затверджує Глава Адміністрації Президента
України.
13. Національна Рада використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: