open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 49/121 від 26.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

8 лютого 2001 р.

за N 121/5312

Про затвердження Положення про порядок здійснення

аналізу фінансового стану підприємств,

що підлягають приватизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

фінансів

N 2/23 ( z0188-13 ) від 04.01.2013 }

На виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002
роки ( 1723-14 ), затвердженої Законом України "Про Державну
програму приватизації", з метою встановлення єдиного порядку і
основних методичних засад проведення аналізу фінансового стану
підприємств, що приватизуються, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення аналізу
фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації
(додається).
2. Фонду державного майна України в п'ятиденний термін з дня
затвердження цього наказу забезпечити його подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів Регурецького В.В. та заступника Голови Фонду
Гришана Ю.П.
Міністр фінансів України І.Мітюков
Голова Фонду державного
майна України О.Бондар
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України та Фонду державного

майна України

26.01.2001 N 49/121
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 лютого 2001 р.

за N 121/5312
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення аналізу фінансового стану

підприємств, що підлягають приватизації
{ У тексті Положення слова "бухгалтерська (фінансова)" у

всіх відмінках замінено словом "фінансова" згідно з

Наказом Міністерства фінансів N 2/23 ( z0188-13 ) від

04.01.2013 }
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та Державної програми
приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від
13 січня 2012 року N 4335-VI ( 4335-17 ) "Про Державну програму
приватизації", з метою встановлення єдиного порядку та основних
методичних засад проведення за спрощеною схемою аналізу
фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Преамбула в редакції Наказу Міністерства фінансів N 2/23
( z0188-13 ) від 04.01.2013 }
1. Визначення термінів
1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: фінансовий стан підприємства - сукупність показників, що
відображають наявність, розміщення і використання ресурсів
підприємства, реальні й потенційні фінансові можливості
підприємства; фінансовий аналіз діяльності підприємства - комплексне
вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих
фінансових результатів, що проводиться за допомогою методів
фінансового аналізу за даними фінансової звітності підприємства; задовільний фінансовий стан - це стійка ліквідність,
платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його
забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне
використання ресурсів підприємства; незадовільний фінансовий стан - характеризується неефективним
розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх,
незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю
простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати,
недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими
тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства; методи фінансового аналізу - прийоми та способи обробки
фінансової звітності; фінансова звітність - звітність підприємства в обсягах та за
формою, передбаченими чинним законодавством.
2. Загальні положення
2.1. Аналіз фінансового стану підприємств, що підлягають
приватизації, здійснюється у випадках, передбачених чинним
законодавством. Цим Положенням установлюються порядок розрахунку
показників (коефіцієнтів), що характеризують фінансовий стан
підприємства, та їх нормативні значення, які застосовуються при
проведенні аналізу фінансового стану підприємства за спрощеною
схемою. Пункт 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 2/23
( z0188-13 ) від 04.01.2013 } 2.2. Фінансовий аналіз проводиться відповідно до цього
Положення загальноприйнятими методами. 2.3. Метою фінансового аналізу підприємства, що здійснюється
відповідно до цього Положення, є оцінка фінансового стану
підприємства на останню звітну дату з урахуванням динаміки його
змін, які склалися за результатами господарської діяльності
підприємства за два останні роки; визначення факторів, що вплинули
на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану
підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для
підготовки рекомендацій щодо доцільності приватизації підприємства
(вибір способу приватизації) або його реструктуризації. Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 2/23 ( z0188-13 ) від 04.01.2013 } 2.4. Фінансовий аналіз проводиться державним органом
приватизації у двотижневий строк з дня отримання відповідного
запиту. У разі потреби державний орган приватизації може залучати
незалежних консультантів та експертів, порядок оплати послуг яких
визначається Фондом державного майна України. Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 2/23 ( z0188-13 ) від 04.01.2013 }
3. Аналіз фінансового стану підприємств
3.1. Основним джерелом інформації для фінансового аналізу є
фінансова звітність підприємства за два останні календарні роки та
останній звітний період. 3.2. Фінансовий аналіз підприємства складається з таких
етапів: - оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни; - аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; - аналіз ліквідності; - аналіз ділової активності; - аналіз платоспроможності (фінансової стійкості); - аналіз рентабельності. Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) та
їх нормативні значення визначені в додатку 1 до цього Положення.
Для порівняння значень розрахованих показників (коефіцієнтів) у
разі, якщо останнім звітним періодом, за який подається звіт про
фінансові результати, є квартал, а всі попередні періоди, за які
здійснюється розрахунок, є річними, необхідно дані квартального
звіту про фінансові результати помножити на коефіцієнт К = 4/N, де
N - порядковий номер останнього звітного кварталу. 3.3. Оцінка майнового стану підприємства дає змогу визначити
абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період,
відслідкувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру
фінансових ресурсів підприємства. Для проведення аналізу за даними балансу підприємства
заповнюється таблиця за формою, наведеною в додатку 2 до цього
Положення. Для оцінки майнового стану доцільно розрахувати такі
показники (коефіцієнти), які характеризують виробничий потенціал
підприємства: коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт
оновлення основних засобів та коефіцієнт вибуття основних засобів. Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та
ступінь зносу основних засобів і розраховується як відношення суми
зносу основних засобів до їхньої первісної вартості. Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину
від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні
засоби, і розраховується як відношення первісної вартості основних
засобів, що надійшли за звітний період, до первісної вартості
основних засобів, наявних на балансі підприємства на кінець
звітного періоду. Коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частина
основних засобів вибула за звітний період, та розраховується як
відношення первісної вартості основних засобів, що вибули за
звітний період, до первісної вартості основних засобів, наявних на
балансі підприємства на початок звітного періоду. Розраховані показники (коефіцієнти) заносяться до таблиці за
формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення. За результатами аналізу робиться висновок щодо абсолютної
величини та структури балансу, динаміки зміни вартості активів
підприємства, окремих статей балансу підприємства порівняно з
попередніми періодами, зазначивши позитивні та негативні тенденції
таких змін. Особливу увагу слід приділити наявності та структурі
простроченої заборгованості підприємства. 3.4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
передбачає дослідження динаміки та структури фінансових
результатів його діяльності, дозволяє визначити фактори, що
вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку)
підприємства. Для проведення аналізу даних звіту про фінансові результати
підприємства заповнюється таблиця за формою, наведеною в додатку 4
до цього Положення. За результатами аналізу робиться висновок щодо прибутковості
або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни
фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з
попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на
формування кінцевих результатів господарської діяльності
підприємства. 3.5. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними
балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати
свої поточні зобов'язання. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом
розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття,
коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної
ліквідності та чистого оборотного капіталу. Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних
активів до поточних зобов'язань підприємства та показує
достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для
погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення
найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх
еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської
заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він
відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних
зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з
дебіторами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення
грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових
інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної
ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути
сплачена негайно. Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між
оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями.
Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства
сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу
діяльність. Розраховані показники (коефіцієнти) заносяться до таблиці за
формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення. 3.6. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)
підприємства здійснюється за даними балансу підприємства,
характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства,
ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від
зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів):
коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта
фінансування, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними
засобами та коефіцієнта маневреності власного капіталу. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як
відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу
підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній
сумі засобів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення
залучених та власних засобів і характеризує залежність
підприємства від залучених засобів. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу
до величини оборотних активів підприємства і показує
забезпеченість підприємства власними оборотними засобами. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка
частина власного капіталу використовується для фінансування
поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка -
капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до
власного капіталу. Розраховані показники (коефіцієнти) заносяться до таблиці за
формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення. 3.7. Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати
ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується
швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом
розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта
оборотності активів, коефіцієнта оборотності дебіторської
заборгованості, коефіцієнта оборотності кредиторської
заборгованості, тривалості обертів дебіторської та кредиторської
заборгованостей, коефіцієнта оборотності матеріальних запасів,
коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі) та
коефіцієнта оборотності власного капіталу. Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення
чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до
середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує
ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів,
незалежно від джерел їхнього залучення. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
розраховується як відношення чистої виручки від реалізації
продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської
заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської
заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення
або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
розраховується як відношення чистої виручки від реалізації
продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської
заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської
заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення
або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. Строк погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей
розраховується як відношення тривалості звітного періоду до
коефіцієнта оборотності дебіторської або кредиторської
заборгованості і показує середній період погашення дебіторської
або кредиторської заборгованостей підприємства. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів розраховується як
відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної
вартості матеріальних запасів і характеризує швидкість реалізації
товарно-матеріальних запасів підприємства. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)
розраховується як відношення чистої виручки від реалізації
продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних
засобів. Він показує ефективність використання основних засобів
підприємства. Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як
відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)
до середньорічної величини власного капіталу підприємства і
показує ефективність використання власного капіталу підприємства. Розраховані показники (коефіцієнти) заносяться до таблиці за
формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення. 3.8. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити
ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність
їхнього використання. Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом
розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта
рентабельності активів, коефіцієнта рентабельності власного
капіталу, коефіцієнта рентабельності діяльності та коефіцієнта
рентабельності продукції. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як
відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної
вартості активів і характеризує ефективність використання активів
підприємства. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховується як
відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної
вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення
коштів до даного підприємства. Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як
відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від
реалізації продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність
господарської діяльності підприємства. Коефіцієнт рентабельності продукції розраховується як
відношення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до
витрат на її виробництво та збут і характеризує прибутковість
господарської діяльності підприємства від основної діяльності. Розраховані коефіцієнти (показники) заносяться до таблиці за
формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.
4. Оформлення результатів фінансового аналізу
4.1. На підставі узагальнення результатів аналізу фінансового
стану підприємства за даними заповнених таблиць (додатки 2-4 до
цього Положення) готується висновок, який містить у собі загальну
оцінку фінансового стану підприємства на останню звітну дату і
динаміки його зміни та рекомендації щодо доцільності прийняття
рішення про приватизацію підприємства (вибір способу приватизації)
або його реструктуризацію згідно з вимогами п.4.3 цього Положення.
{ Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 2/23 ( z0188-13 ) від 04.01.2013 } 4.2. Висновок не є єдиним і безумовним критерієм для
прийняття остаточного рішення щодо доцільності приватизації
підприємства, вибору оптимального способу його продажу або
реструктуризації за результатами аналізу фінансового стану
підприємства. 4.3. Якщо підприємство є прибутковим (коефіцієнт
рентабельності діяльності більше 0,01) або показники (коефіцієнти)
його фінансового стану (ліквідності, платоспроможності (фінансової
стійкості), ділової активності) відповідають нормативним вимогам,
установленим цим Положенням, фінансовий стан підприємства
визнається задовільним та робиться висновок про доцільність
приватизації зазначеного підприємства. Якщо коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства має
низькі значення (дорівнює або менше 0,01) або за останній звітний
період підприємство отримало чистий збиток, але показники
(коефіцієнти) фінансового стану підприємства - ліквідність,
платоспроможність (фінансова стійкість) - відповідають нормативним
вимогам, установленим цим Положенням, фінансовий стан підприємства
визнається задовільним, що дає змогу прийняти рішення про його
приватизацію з визначеними умовами продажу для покупця щодо
забезпечення ефективного функціонування об'єкта в
післяприватизаційний період. { Абзац другий пункту 4.3 глави 4 в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 2/23 ( z0188-13 ) від
04.01.2013 } Якщо підприємство є збитковим протягом періоду, який
аналізується, більшість показників фінансового стану підприємства
не відповідають нормативним вимогам, існує тенденція до їх
погіршення, то фінансовий стан підприємства визнається
незадовільним і робиться висновок про доцільність реструктуризації
зазначеного підприємства.
Начальник Департаменту
фінансових установ та ринків А.Литвин
Начальник Управління оцінки
майна та фінансово-господарського
аналізу Н.Лебідь
Додаток 1

до Положення про порядок

здійснення аналізу

фінансового стану

підприємств, що

підлягають приватизації
Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів)
--------------------------------------------------------------------------------- Показник | Формула розрахунку | | |-------------------------------------------| Нормативне | |за даними фінансової звітності з 2000 року | значення | | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 1 | 2 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------| 1. Аналіз майнового стану підприємства | -------------------------------------------------------------------------------| 1.1. Коефіцієнт | ф1р.032 | | зносу | ------- | зменшення | основних | ф1р.031 | | засобів | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 1.2. Коефіцієнт | ф.5 р.260 (гр.5) | | оновлення | ---------------- | збільшення | основних | ф.1 р.031 (гр.4) | | засобів | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 1.3. Коефіцієнт | ф.5 р.260 (гр.8) |повинен бути| вибуття | ---------------- |менше ніж | основних | ф.1 р.031 (гр.3) |коефіцієнт | засобів | |оновлення | | |основних | | |засобів | -------------------------------------------------------------------------------| 2. Аналіз ліквідності підприємства | -------------------------------------------------------------------------------| 2.1. Коефіцієнт | ф1р.260 | | покриття | ------- | >1 | | ф1р.620 | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 2.2. Коефіцієнт | ф1(р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140) | | швидкої | ---------------------------------------- | 0,6-0,8 | ліквідності | ф1р.620 | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 2.3. Коефіцієнт | ф1(р.220+р.230+р.240) | >0 | абсолютної | --------------------- | збільшення | ліквідності | ф1р.620 | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 2.4. Чистий оборотний | ф1(р.260-р.620) | >0 | капітал, | | збільшення | тис. грн. | | | -------------------------------------------------------------------------------| 3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства | -------------------------------------------------------------------------------| 3.1. Коефіцієнт | ф1р.380 | >0,5 | платоспроможності| ------- | | (автономії) | ф1р.640 | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 3.2. Коефіцієнт | ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) | фінансування | --------------------------- | зменшення | | ф1р.380 | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 3.3. Коефіцієнт | ф1(р.260-р.620) | >0,1 | забезпеченості | --------------- | | власними | ф1р.260 | | оборотними | | | засобами | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 3.4. Коефіцієнт | ф1(р.260-р.620) | >0 | маневреності | --------------- | збільшення | власного капіталу| ф1р.380 | | -------------------------------------------------------------------------------| 4. Аналіз ділової активності підприємства | -------------------------------------------------------------------------------| 4.1. Коефіцієнт | ф2р.035 | збільшення | оборотності | ----------------------------- | | активів | ф1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2 | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 4.2. Коефіцієнт | ф2р.035 | збільшення | оборотності |-------------------------------------------| | кредиторської |ф1(S(р.520/р.600)гр.3+S(р.520/р.600)гр.4)/2| | заборгованості | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 4.3. Коефіцієнт | ф2р.035 | збільшення | оборотності |----------------------------------------- | | дебіторської |ф1(S(р.150/р.210)гр.3+S(р.150/р.210)гр.4)/2| | заборгованості | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 4.4. Строк погашення | тривалість періоду | зменшення | дебіторської | --------------------------- | | заборгованості, | коефіцієнт оборотності | | днів | дебіторської заборгованості | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 4.5. Строк погашення | тривалість періоду | зменшення | кредиторської | --------------------------- | | заборгованості, | коефіцієнт оборотності | | днів | кредиторської заборгованості | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 4.6. Коефіцієнт | ф2р.040 | збільшення | оборотності |------------------------------------------ | | матеріальних |ф1(S(р.100/р.140)гр.3+S(р.100/р.140)гр.4)/2| | запасів | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 4.7. Коефіцієнт | ф2р.035 | збільшення | оборотності | ----------------------------- | | основних | ф1(р.031(гр.3)+р.031(гр.4))/2 | | засобів | | | (фондовіддача) | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 4.8. Коефіцієнт | ф2р.035 | збільшення | оборотності | ----------------------------- | | власного капіталу| ф1(р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------| 5. Аналіз рентабельності підприємства | -------------------------------------------------------------------------------| 5.1. Коефіцієнт | ф2р.220 або р.225 | >0 | рентабельності | ----------------------------- | збільшення | активів | ф1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2 | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 5.2. Коефіцієнт | ф2р.220 або р.225 | >0 | рентабельності | ----------------------------- | збільшення | власного капіталу| ф1(р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2 | | | | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 5.3. Коефіцієнт | ф2р.220 або р.225 | >0 | рентабельності | ----------------- | збільшення | діяльності | ф2р.035 | | ----------------------+-------------------------------------------+------------| 5.4. Коефіцієнт | ф2р.100(або р.105)+090-060 | >0 | рентабельності | --------------------------- | збільшення | продукції | ф2(р.040+070+080) | | --------------------------------------------------------------------------------
Примітки. ф1 - "Баланс підприємства";

ф2 - "Звіт про фінансові результати";

ф5 - "Примітки до річної фінансової звітності";

S - сума.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 2/23 ( z0188-13 ) від 04.01.2013 }

Додаток 2

до Положення про порядок

здійснення аналізу

фінансового стану

підприємств, що

підлягають приватизації
Оцінка майнового стану підприємства __________________________________________________

(назва підприємства)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показник| на ____ р. | на ________ р. | на _____________ р. | | (базовий період) | | | |------------------+-----------------------------+------------------------------------------------------------------------------| | на початок року | на початок року | на початок періоду | на кінець періоду | --------+------------------+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------------------------| |абсолют. |у % до |абсолют. |у % до |відхилен- |абсолют. |у % до |відхилен-|абсолют. |у % до |абсолют. |відхилен-|відхилен- | |величина,|підсумку|величина,|підсумку|ня, % |величина,|підсумку|ня, % |величина,|підсумку|відхилен-|ня, % |ня від | |тис. грн.|балансу |тис. грн.|балансу | |тис. грн.|балансу | |тис. грн.|балансу |ня, | |показни- | | | | | | | | | | | |тис. грн.| |ків базо- | | | | | | | | | | | | | |вого пері-| | | | | | | | | | | | | |оду, % | --------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6=(4-2)/2x| 7 | 8 |9=(7-4)/ | 10 | 11 | 12=10-7 |13=12/7x |14=(10/2x | | | | | | x100 | | | /4x100 | | | | x100 | x100)-100| --------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розрахунок провів: ________________________________________ __________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (підпис)
"__"_________________ р.
Додаток 3

до Положення про порядок

здійснення аналізу

фінансового стану

підприємств, що підлягають

приватизації

Зведена таблиця фінансових показників підприємства _____________________________________________

(назва підприємства)
---------------------------------------------------------------------------------- Показник |Нормативне|________ р.|________ р.| ________ р. | |значення |(на початок|(на початок|----------------------| | | року) | року) |(на початок|(на кінець| | | | | періоду) | періоду) | | | | | | | | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------------------| 1. Аналіз майнового стану підприємства | --------------------------------------------------------------------------------| 1.1. Коефіцієнт |зменшення | | | | | зносу | | | | | | основних | | | | | | засобів | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 1.2. Коефіцієнт |збільшення| | | | | оновлення | | | | | | основних | | | | | | засобів | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 1.3. Коефіцієнт |повинен | | | | | вибуття |бути | | | | | |менше ніж | | | | | |коефіцієнт| | | | | |оновлення | | | | | |основних | | | | | |засобів | | | | | --------------------------------------------------------------------------------| 2. Аналіз ліквідності підприємства | --------------------------------------------------------------------------------| 2.1. Коефіцієнт | >1 | | | | | покриття | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 2.2. Коефіцієнт |0,6 - 0,8 | | | | | швидкої | | | | | | ліквідності | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 2.3. Коефіцієнт | >0 | | | | | абсолютної |збільшення| | | | | ліквідності | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 2.4. Чистий | >0 | | | | | оборотний |збільшення| | | | | капітал, | | | | | | тис.грн. | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------| 3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства | --------------------------------------------------------------------------------| 3.1. Коефіцієнт | >0,5 | | | | | платоспроможності| | | | | | (автономії) | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 3.2. Коефіцієнт | фінансування |зменшення | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 3.3. Коефіцієнт | >0,1 | | | | | забезпеченості | | | | | | власними | | | | | | оборотними | | | | | | засобами | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 3.4. Коефіцієнт | >0 | | | | | маневреності |збільшення| | | | | власного | | | | | | капіталу | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------| 4. Аналіз ділової активності підприємства | --------------------------------------------------------------------------------| 4.1. Коефіцієнт |збільшення| х | | | | оборотності | | | | | | активів | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 4.2. Коефіцієнт |збільшення| х | | | | оборотності | | | | | | кредиторської | | | | | | заборгованості | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 4.3. Коефіцієнт |збільшення| х | | | | оборотності | | | | | | дебіторської | | | | | | заборгованості | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 4.4. Строк |зменшення | х | | | | погашення | | | | | | дебіторської | | | | | | заборгованості, | | | | | | днів | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 4.5. Строк |зменшення | х | | | | погашення | | | | | | кредиторської | | | | | | заборгованості, | | | | | | днів | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 4.6. Коефіцієнт |збільшення| х | | | | оборотності | | | | | | матеріальних | | | | | | запасів | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 4.7. Коефіцієнт |збільшення| х | | | | оборотності | | | | | | основних засобів | | | | | | (фондовіддача) | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 4.8. Коефіцієнт |збільшення| х | | | | оборотності | | | | | | власного | | | | | | капіталу | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------| 5. Аналіз рентабельності підприємства | --------------------------------------------------------------------------------| 5.1. Коефіцієнт | >0 | х | | | | рентабельності |збільшення| | | | | активів | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 5.2. Коефіцієнт | >0 | х | | | | рентабельності |збільшення| | | | | власного | | | | | | капіталу | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 5.3. Коефіцієнт | >0 | х | | | | рентабельності |збільшення| | | | | діяльності | | | | | | ----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------| 5.4. Коефіцієнт | >0 | х | | | | рентабельності |збільшення| | | | | продукції | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Розрахунок провів: ________________________________________ ______________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (підпис)
"__"_________________ р.
Додаток 4

до Положення про порядок

здійснення аналізу

фінансового стану

підприємств, що

підлягають приватизації
Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства _______________________________________________________

(назва підприємства)
-------------------------------------------------------------------------------------------- Показник|на ____ р.| за ________ р. | за _____________ р. | | (базовий | | | | період | | | --------+----------+-----------------------------+----------------------------------------| |абсолют. |абсолют. |абсолют. |відхилен-|абсолют. |абсолют. |відхилен-|відхилен- | |величина, |величина,|відхилен-|ня, % |величина,|відхилен-|ня, % |від показ-| |тис. грн. |тис. грн.|ня, | |тис. грн.|ня, | |ників та- | | | |тис. грн.| | |тис. грн.| |кого ж пе-| | | | | | | | |ріоду ба- | | | | | | | | |зового | | | | | | | | |року, % | --------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=4/2x | 6 | 7=6-3 | 8=7/3x | 9=(6/2x | | | | | x100 | | | x100 |x100)-100 | --------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Розрахунок провів: ________________________________________ __________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (підпис)
"__"_________________ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: