open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо використання космічних технологій

для інноваційного розвитку економіки держави

З метою забезпечення ефективного використання
науково-технічного і виробничого потенціалів космічної галузі та
створення умов для впровадження космічних технологій у
виготовлення високотехнологічної конкурентоспроможної продукції
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Концепцію структурної перебудови та
інноваційного розвитку космічної галузі (додається).
2. Схвалити ініціативу Національного космічного агентства
України, Національної академії наук України, Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства
аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту
України, Державного комітету промислової політики України,
Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
щодо розроблення Міжвідомчої програми впровадження космічних
технологій у створення та виготовлення високотехнологічної
цивільної продукції для потреб внутрішнього ринку і на експорт на
2001 - 2005 роки.
3. Кабінету Міністрів України:
1) подати в 2001 році в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України проект Національної космічної програми
України на 2002 - 2006 роки з урахуванням світових тенденцій
глобалізації космічних технологій та комерціалізації космічної
діяльності, необхідності створення умов для використання космічних
технологій в інших галузях економіки держави;
2) затвердити в першому кварталі 2001 року Міжвідомчу
програму впровадження космічних технологій у створення та
виготовлення високотехнологічної цивільної продукції для потреб
внутрішнього ринку і на експорт на 2001 - 2005 роки, передбачивши
фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету,
зокрема централізованих капітальних вкладень, частини коштів,
одержаних від приватизації державного майна, частини видатків
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади -
замовників Програми, та інших джерел;
3) розглянути питання щодо розроблення механізмів
використання частини коштів, одержаних від повернення позик,
наданих Державним інноваційним фондом України в 1995 - 2000 роках,
та відшкодування частини відсотків облікової ставки за кредитами,
що надаватимуться комерційними банками для реалізації зазначеної
Програми;
4) розглянути пропозиції Національного космічного агентства
України, Національної академії наук України, Державного
експортно-імпортного банку України і провідних комерційних банків
України щодо створення Українського інвестиційного фонду високих
технологій;
5) ужити заходів щодо залучення міжнародної фінансової і
технічної допомоги для інвестиційного забезпечення структурної
перебудови космічної галузі та реструктуризації її підприємств;
6) вирішити питання щодо передачі в установленому порядку до
сфери управління Національного космічного агентства України
державних підприємств, які володіють космічними технологіями та
беруть участь у реалізації інноваційних програм розвитку галузі;
7) провести в серпні-вересні 2001 року національну виставку
"Космічні технології - на службу суспільству".
4. Продовжити строк повноважень Міжвідомчої робочої групи з
розроблення Концепції структурної перебудови та інноваційного
розвитку космічної галузі до 31 грудня 2001 року, поклавши на неї
функції координуючого органу з реалізації цієї Концепції.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2001 року

N 73/2001
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 6 лютого 2001 року N 73/2001
КОНЦЕПЦІЯ

структурної перебудови та інноваційного розвитку

космічної галузі

Космічна галузь значною мірою визначає довгостроковий
економічний розвиток держави, виступає каталізатором розроблення
та впровадження високих технологій, забезпечує
науково-технологічний рівень інших галузей. Структурна перебудова
космічної галузі є одним із пріоритетів державної промислової
політики, засобом реалізації інноваційної стратегії економічного
зростання, утвердження України як високотехнологічної держави.
Концепція структурної перебудови та інноваційного розвитку
космічної галузі визначає основну мету, принципи, завдання та
шляхи реформування підприємств і галузі в цілому.
Зазначена Концепція є основою для розроблення Програми
структурної перебудови та інноваційного розвитку космічної галузі.
1. Передумови структурної перебудови галузі
Основними передумовами, що визначають необхідність
структурної перебудови галузі, є:
глобальні структурні зміни у світовій економіці;
нові тенденції і пріоритети космічної діяльності;
недостатня економічна ефективність функціонування підприємств
галузі;
надмірність існуючих виробничих потужностей з огляду на
реальні потреби внутрішнього та зовнішнього ринків;
невідповідність організаційних структур і форм управління
вимогам функціонування галузі в ринкових умовах.
2. Мета та основні принципи структурної перебудови
Головною метою структурної перебудови є створення економічно
рентабельної галузі, здатної виробляти конкурентоспроможну
продукцію в умовах ринкової економіки.
Принципами структурної перебудови є:
забезпечення виконання загальнодержавних космічних і
оборонних програм, участі в міжнародних космічних програмах і
проектах;
використання космічних технологій у виробництві
конкурентоспроможної високотехнологічної цивільної продукції для
задоволення потреб внутрішнього ринку та на експорт;
комерціалізація космічної діяльності, поєднання ринкових
механізмів та ефективного державного регулювання;
збереження базових космічних технологій на головних
підприємствах галузі;
пріоритетність вирішення соціальних проблем.
3. Стратегія та завдання структурної перебудови
Стратегія структурної перебудови галузі передбачає формування
комплексу ефективно функціонуючих виробництв, які базуються на
космічних технологіях. Використання цих технологій передбачається
у двох напрямах:
розроблення і виробництво продукції космічного призначення на
експорт та за державним замовленням;
розроблення та виробництво цивільної продукції з
використанням космічних технологій.
Перший напрям має стимулювати дальше підвищення
технологічного рівня підприємств космічної галузі, другий -
забезпечити внутрішній ринок продукцією підприємств, які зазнали
конверсії оборонних потужностей і диверсифікації виробництв.
Реструктуризація підприємств здійснюватиметься відповідно до
принципів структурної перебудови галузі; при цьому має бути
враховано стратегічне значення підприємства в забезпеченні потреб
національної безпеки та оборони держави, наявність
науково-технічного і виробничого потенціалів для організації
технологічно замкнутих виробництв, критичних технологій,
технологій подвійного призначення, ноу-хау, фінансову та
виробничу стабільність, можливості комерціалізації виробництва
тощо.
У галузі зберігаються підприємства, потужності яких достатньо
завантажені; підприємства, що забезпечують збереження
науково-технічного та виробничого потенціалів галузі;
підприємства, що мають стратегічне значення; підприємства, що
виробляють непрофільну продукцію з використанням космічних
технологій.
Структурна перебудова здійснюватиметься з урахуванням
пріоритетності таких напрямів космічної діяльності:
дослідження з найбільш актуальних проблем космічної науки в
межах міжнародних програм;
збереження та дальший розвиток виробництва існуючих
ракет-носіїв ("Зеніт", "Циклон", "Дніпро");
створення нового носія легкого класу;
створення нового покоління конкурентоспроможних малих
космічних апаратів (мікросупутників);
модернізація національної космічної системи спостереження
Землі;
розвиток космічних телекомунікаційних систем;
модернізація та використання в національних і міжнародних
проектах унікальної наземної космічної інфраструктури.
Основними завданнями структурної перебудови є:
створення інтегрованих структур (з науково-дослідних,
конструкторських, виробничих та фінансових організацій) за
головними напрямами діяльності;
переоснащення виробництв шляхом впровадження новітніх
ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій для
виготовлення високотехнологічної цивільної продукції;
удосконалення управління космічною галуззю, зокрема за
рахунок впровадження інформаційних технологій;
визначення переліку підприємств, що не підлягають
приватизації, перегляд і зміна форм власності підприємств, які не
ввійдуть до цього переліку.
4. Інноваційний розвиток галузі та його

інвестиційне забезпечення
Космічна галузь України має потужний потенціал інноваційного
розвитку, який за умови забезпечення послідовної інвестиційної
підтримки, організації взаємодії з іншими галузями має забезпечити
потреби внутрішнього ринку у високотехнологічній продукції в
паливно-енергетичній, агропромисловій, машинобудівній,
транспортній, медичній, телекомунікаційній та інших галузях.
Впровадження космічних технологій в інші галузі економіки
держави має бути здійснено шляхом розроблення міжвідомчих програм.
Для забезпечення інноваційного розвитку галузі можуть бути
використані як державні інвестиційні ресурси, так і позабюджетні
кошти.
З цією метою передбачається:
виконання інвестиційних проектів з найважливіших напрямів
розвитку космічної техніки в межах Національної космічної програми
України;
залучення централізованих капітальних вкладень;
використання частини видатків міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади - замовників міжвідомчих
програм;
інвестування підприємств галузі за рахунок коштів, що будуть
отримані від приватизації державного майна;
відшкодування частини відсотків облікової ставки за
кредитами, що надаватимуться комерційними банками для реалізації
міжвідомчих програм;
створення механізму використання внутрішніх ресурсів
підприємств для технологічного оновлення та інноваційного
розвитку;
залучення міжнародної фінансової і технічної допомоги.
5. Етапи структурної перебудови
На першому етапі, у 2001 - 2002 роках, формується базова
частина галузі, до складу якої входять диверсифіковані
підприємства, здатні конкурувати на вітчизняному і міжнародному
ринках космічної та цивільної продукції. Передбачається здійснити
аналіз стану господарської діяльності кожного підприємства, перш
за все фінансового стану, ефективності управління, стану
виробництва, виробничих зв'язків, якості продукції.
На другому етапі, у 2003 - 2005 роках, завершується
формування на нових засадах комплексу підприємств галузі,
спроможних ефективно функціонувати в умовах ринкової економіки,
реалізуються міжвідомчі програми впровадження космічних технологій
у створення та виробництво високотехнологічної цивільної
продукції; вводиться в дію низка нормативно-правових актів, що
забезпечують послідовний процес структурної перебудови та
інноваційного розвитку космічної галузі.
6. Очікувані результати
Реалізація структурної перебудови та інноваційного розвитку
галузі забезпечить:
збереження і дальший розвиток космічних технологій,
впровадження замкнутих технологічних циклів створення,
експлуатації та використання космічних засобів господарського,
наукового і військового призначення;
створення суб'єктів підприємницької діяльності, які здатні
ефективно функціонувати в умовах ринкової економіки та виготовляти
конкурентоспроможну продукцію;
підвищення рівня наукових досліджень та розробок у галузі;
перехід до інноваційно-інвестиційного розвитку галузі;
суттєве зростання обсягів виробництва галузі;
збільшення питомої ваги нових видів конкурентоспроможної
продукції для внутрішнього ринку України;
ліквідація неефективних, морально застарілих виробництв;
вирішення низки соціальних проблем, зокрема створення нових
робочих місць, зростання заробітної плати тощо.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: