open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 лютого 2001 р. N 132

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 700 ( 700-2004-п ) від 27.05.2004 )
Про затвердження Типового положення про

управління у справах національностей та

міграції Київської міської державної

адміністрації, відділ у справах національностей

та міграції обласної, Севастопольської міської

державної адміністрації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 910 ( 910-2003-п ) від 16.06.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про управління у справах
національностей та міграції Київської міської державної
адміністрації, відділ у справах національностей та міграції
обласної, Севастопольської міської державної адміністрації
(додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 20 березня 1995 р. N 199 ( 199-95-п ) "Про
затвердження Типового положення про відділи міграції в областях,
містах Києві та Севастополі" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 144).

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 132
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах національностей та міграції

Київської міської державної адміністрації, відділ у

справах національностей та міграції обласної,

Севастопольської міської державної адміністрації

1. Управління у справах національностей та міграції Київської
міської держадміністрації, відділ у справах національностей та
міграції обласної, Севастопольської міської держадміністрації
(далі - управління (відділ) є структурним підрозділом відповідно
Київської міської, обласної та Севастопольської міської
держадміністрації, що утворюється головою відповідної
держадміністрації і підзвітне та підконтрольне голові відповідної
держадміністрації та Держнацміграції.
2. У своїй діяльності управління (відділ) керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту
та Держнацміграції, розпорядженнями голови відповідної
держадміністрації, актами органу місцевого самоврядування,
прийнятими в межах його компетенції, а також положенням про
управління (відділ).
3. Основними завданнями управління (відділу) є:
реалізація державної політики щодо міжнаціональних відносин,
міграції, забезпечення прав національних меншин, депортованих осіб
різних національностей, які повернулися в Україну, та біженців, а
також зв'язків з українцями, які проживають за межами України;
забезпечення дотримання законодавства стосовно національних
меншин та міграції;
забезпечення здійснення заходів щодо приймання та
облаштування депортованих осіб різних національностей, які
повертаються в Україну, а також сприяння їх адаптації у нових
умовах;
вжиття заходів для забезпечення правових та
соціально-економічних гарантій захисту біженців;
сприяння задоволенню національно-культурних, мовних та
освітніх потреб українців, які проживають за межами України, їхнім
зв'язкам з Україною.
4. Управління (відділ) відповідно до покладених на нього
завдань:
1) систематично вивчає і аналізує тенденції етнонаціонального
і етнокультурного розвитку та міграційні процеси на території
області, міст Києва та Севастополя;
2) розробляє поточні та довготермінові прогнози в сфері
міжнаціональних відносин та міграції на території області, міст
Києва та Севастополя;
3) сприяє діяльності національно-культурних об'єднань
громадян, навчальних закладів, установ та організацій, пов'язаній
із задоволенням мовно-освітніх та етнокультурних потреб
національних меншин;
4) сприяє налагодженню та зміцненню міжнародних контактів
національно-культурних об'єднань громадян, їх участі у міжнародних
форумах;
5) підтримує розвиток національно-культурних традицій, сприяю
задоволенню потреб національних меншин та української діаспори в
літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;
6) приймає рішення про надання, продовження терміну дії та
позбавлення статусу біженця;
7) видає посвідчення біженця, а особам, які подали заяву про
надання статусу біженця, - відповідні довідки;
8) направляє у разі потреби біженців та осіб, які подали
заяву про надання статусу біженця, у пункти тимчасового розміщення
біженців;
9) вирішує питання про надання грошової допомоги біженцям;
10) сприяє тимчасовому працевлаштуванню та навчанню, наданню
соціально-побутових і медичних послуг, задоволенню культурних і
релігійних потреб біженців та осіб, які подали заяву про надання
статусу біженця, а також забезпеченню пенсіями біженців;
11) веде облік біженців та осіб, які подали заяву про надання
статусу біженця;
12) бере участь у межах своєї компетенції у здійсненні
заходів, пов'язаних з боротьбою з нелегальною міграцією;
13) готує пропозиції щодо залучення інвестицій для вирішення
питань, пов'язаних з поверненням та облаштуванням в Україні
депортованих осіб різних національностей;
14) запобігає проявам національної винятковості, нетерпимості
до громадян будь-якої іншої національності, розпалюванню ворожнечі
та ненависті на національному грунті;
15) регулярно готує і подає Держнацміграції та голові
відповідної держадміністрації інформацію про розвиток
міжнаціональних відносин, міграційних процесів і зв'язків з
українською діаспорою на території області, міст Києва та
Севастополя і пропозиції щодо формування державної політики з цих
питань;
16) подає Держнацміграції в установлені терміни статистичні
звіти;
17) розглядає в установленому порядку звернення фізичних і
юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;
18) роз'яснює через засоби масової інформації та шляхом
участі у конференціях, семінарах, нарадах тощо зміст державної
політики з питань міжнаціональних відносин, міграції, забезпечення
прав національних меншин, депортованих осіб різних національностей
та біженців, а також зв'язків з українцями, які проживають за
межами України;
19) інформує населення про свою діяльність;
20) проводить у встановленому порядку роботу, пов'язану з
організацією професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників управління (відділу);
21) організовує проведення благодійних акцій та бере участь у
реалізації програм, спрямованих на розвиток самобутності
національних меншин України, збереження національної ідентичності
українців, які проживають за межами України, соціальну підтримку
депортованих осіб різних національностей та біженців;
22) виконує відповідно до законодавства інші функції, що
випливають з покладених на нього завдань.
5. Управління (відділ) має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від
інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на
нього завдань;
2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів
відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) подавати в установленому порядку пропозиції про скасування
прийнятих місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями
громадян рішень щодо національних меншин та з міграційних питань,
що суперечать законодавству України;
4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
6. Управління (відділ) під час здійснення своїх повноважень
взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної
держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з
підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями
громадян.
7. Управління (відділ) очолює начальник, який призначається
на посаду та звільняється з посади головою відповідної
держадміністрації за погодженням з Держнацміграції.
Начальник управління (відділу) може мати заступника, якого
призначає на посаду і звільняє з посади голова відповідної
держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням
з Держкомнацміграції. ( Абзац другий пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 910 ( 910-2003-п ) від
16.06.2003 )
8. Начальник управління (відділу):
здійснює керівництво діяльністю управління (відділу), несе
персональну відповідальність за виконання покладених на управління
(відділ) завдань, визначає ступінь відповідальності свого
заступника;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників
управління (відділу);
розподіляє обов'язки між працівниками управління (відділу);
видає в межах своєї компетенції накази, організовує та
контролює їх виконання;
несе персональну відповідальність за нерозголошення
відомостей про біженця та особу, яка подала заяву про надання
статусу біженця;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління (відділу).
9. Управління (відділ) утримується за рахунок коштів
державного бюджету.
Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
управління (відділу) в межах виділених асигнувань визначає голова
відповідної держадміністрації.
Кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління
(відділу) затверджує голова відповідної держадміністрації.
10. Управління (відділ) є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: