open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 60 від 12.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2001 р.

за N 181/5372

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 110 ( z0483-04 ) від 17.03.2004 )

Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківські

розрахунки в Україні

Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою удосконалення
нормативно-правової бази з питань здійснення міжбанківських
розрахунків в Україні Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківські
розрахунки в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 27.12.99 N 621 ( z0053-00 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.01.2000 за
N 53/4274 (додаються). 2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести цю
постанову після державної реєстрації до відома Кримського
республіканського, Операційного, Головного управління
Національного банку України по м. Києву і Київській області та
територіальних управлінь Національного банку України, комерційних
банків для керівництва та використання в роботі. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
начальників Кримського республіканського, Операційного, Головного
управління Національного банку України по м.Києву і Київській
області та територіальних управлінь Національного банку України. 4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

12.02.2001 N 60
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2001 р.

за N 181/5372
Зміни до Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні

( z0053-00 )
1. У пункті 6 глави "Загальні положення": термін "Операційний час" та його визначення виключити; визначення терміну "Територіальні управління Національного
банку" викласти в такій редакції: "Територіальні управління Національного банку - філії
Національного банку України та Операційне управління Національного
банку України"; доповнити пункт термінами такого змісту: "Учасник СЕП безпосередній (далі - учасник СЕП) - банківська
установа, що має технічний рахунок у РП або в ЦРП. Учасник СЕП опосередкований - філія комерційного банку, що є
учасником ВПС і здійснює міжбанківські розрахунки за
консолідованим кореспондентським рахунком комерційного банку
(обласної дирекції)".
2. У главі "Міжбанківські розрахунки в грошовій одиниці
України": 2.1. Підпункт "д" підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2
викласти в такій редакції: "д) у картку із зразками підписів та відбитка печатки
обов'язково включається зразок відбитка печатки банку (філії).
Печатка власника кореспондентського рахунку має містити його
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. Використання печаток, призначених
для спеціальних цілей ("Для пакетів", "Для перепусток"), не
допускається". 2.2. У пункті 3.2 розділу 3: абзац третій викласти в такій редакції: "повну та скорочену назву, що відповідає назві, зазначеній у
статуті банку (назва філії має відповідати назві, зазначеній у
Положенні про філію)"; абзац дев'ятий після слів "ідентифікаційний код" доповнити
словами "за ЄДРПОУ". 2.3. Підпункт 4.1.5 пункту 4.1 розділу 4 виключити. 2.4. Підпункти 4.2.2 та 4.2.4 пункту 4.2 розділу 4 викласти в
такій редакції: "4.2.2. Безпосередні та опосередковані учасники СЕП мають
бути включені до довідника банків - учасників СЕП. Для включення до довідника банків - учасників СЕП комерційний
банк (філія) подає клопотання до територіального управління
Національного банку за своїм місцезнаходженням. Клопотання
комерційного банку (філії) має містити такі реквізити: назву комерційного банку (філії); код банку; електронний ідентифікатор; код валюти; модель обслуговування консолідованого кореспондентського
рахунку; дату підключення комерційного банку (філії) до СЕП, погоджену
з територіальним управлінням Національного банку. У разі потреби включення філії до довідника банків -
учасників СЕП клопотання має бути також і від банку, якому
належить ця філія". "4.2.4. Зміни до довідника банків - учасників СЕП уносяться у
разі: унесення змін до довідника банківських установ України,
пов'язаних із змінами будь-яких реквізитів банку (філії) -
учасника СЕП; переходу банку на роботу в СЕП за консолідованим
кореспондентським рахунком; переходу банку з однієї моделі обслуговування консолідованого
кореспондентського рахунку на іншу; повернення банку (філії) на роботу в СЕП за окремим
кореспондентським рахунком тощо. Підставою для внесення змін до довідника банків - учасників
СЕП є повідомлення територіального управління Національного банку
за місцезнаходженням банку (філії), що надсилається до ЦРП". 2.5. Пункт 4.8 розділу 4 викласти в такій редакції: "4.8. Порядок переходу комерційного банку на роботу в СЕП за
консолідованим кореспондентським рахунком 4.8.1. Для роботи в СЕП за консолідованим кореспондентським
рахунком комерційний банк повинен одержати дозвіл на роботу в
системі електронних платежів Національного банку України за
консолідованим кореспондентським рахунком, який надається за
формою, що наведена у додатку 19 до цієї Інструкції (далі -
дозвіл). Дозвіл на роботу в СЕП за першою моделлю обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку надається обласній
дирекції територіальним управлінням Національного банку, що її
обслуговує. Порядок надання дозволу територіальним управлінням
Національного банку відповідає порядку надання дозволу
Національним банком; форма дозволу аналогічна до форми, наведеної
у додатку 19 до цієї Інструкції. 4.8.2. Для одержання дозволу комерційний банк подає до
Національного банку викладений державною мовою пакет документів,
що підтверджує його організаційну, функціональну та технологічну
готовність до роботи в СЕП за консолідованим кореспондентським
рахунком, а також здатність програмного забезпечення до роботи з
ІПС (для моделей з використанням ВПС). Пакет документів має містити: клопотання комерційного банку про перехід банку в цілому або
окремих його філій на роботу в СЕП за консолідованим
кореспондентським рахунком; дві належним чином оформлені копії положення комерційного
банку про порядок здійснення міжбанківських розрахунків
комерційним банком та його філіями за консолідованим
кореспондентським рахунком. Положення має включати: опис технологічної моделі; опис моделі бухгалтерського обліку; опис системи захисту (для моделей із використанням ВПС); регламент функціонування платіжної системи комерційного банку
(для моделей із використанням ВПС). У разі потреби банку в поступовому переході на роботу в СЕП
за консолідованим кореспондентським рахунком подається орієнтовний
графік переходу комерційного банку (обласної дирекції), узгоджений
з відповідним територіальним управлінням Національного банку. 4.8.3. Рішення щодо можливості обслуговування комерційного
банку в СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком
приймається Національним банком у місячний строк із дня отримання
повного пакета документів. У разі прийняття позитивного рішення Національний банк надає
комерційному банку дозвіл та письмово інформує про це свої
територіальні управління. У разі прийняття рішення про відмову в наданні такого дозволу
Національний банк повідомляє про це комерційний банк письмово із
зазначенням причин. 4.8.4. Комерційний банк (обласна дирекція) узгоджує з
територіальними управліннями Національного банку за
місцезнаходженням комерційного банку (обласної дирекції) та його
філій, а також з ЦРП дату переходу на роботу в СЕП за
консолідованим кореспондентським рахунком (далі - дата переходу),
про що територіальним управлінням Національного банку робиться
відмітка у дозволі. Якщо комерційний банк протягом шести місяців з дня надання
йому дозволу не перейшов на роботу в СЕП за відповідною моделлю
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, то
дозвіл Національного банку втрачає чинність. 4.8.5. Комерційний банк не пізніше визначеної дати переходу: узгоджує з Національним банком необхідні зміни1 до договору
(додаток 1) з урахуванням особливостей обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку; ----------------------- 1 Зміни до укладеного договору оформляються письмово
додатковими угодами, які стають його невід'ємними частинами.
повідомляє свої філії про потребу протягом трьох робочих днів
розірвати договори, укладені згідно з додатком 1 до цієї
Інструкції, або внести до них відповідні зміни. 4.8.6. Не пізніше визначеної дати переходу комерційний банк
переоформляє з Національним банком договір на
інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних
платежів Національного банку України або вносить до нього
необхідні зміни з урахуванням особливостей обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку (додатки 2 або 3). Філії банку, що залишаються безпосередніми учасниками СЕП, не
вносять змін до договорів, укладених згідно з додатками 2 та 5 до
цієї Інструкції з територіальними управліннями Національного банку
за своїм місцезнаходженням. 4.8.7. Кореспондентські рахунки, які були відкриті філіям
комерційного банку в територіальних управліннях Національного
банку, у разі розірвання договорів (відповідно до підпункту 4.8.5
цього пункту) закриваються, залишки коштів на них перераховуються
на консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку
(філії) згідно з технологією переходу, визначеною Національним
банком. 4.8.8. Контроль за станом технічних та транзитних рахунків
філій комерційного банку в день їх переходу на роботу в СЕП за
консолідованим кореспондентським рахунком здійснюють ЦРП,
відповідні РП та ці філії. 4.8.9. Зміни в складі учасників СЕП, що відбуваються у
зв'язку з переведенням комерційного банку та його філій на роботу
в СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком, здійснюються
згідно з пунктами 4.2, 4.4 цього розділу. 4.8.10. У разі потреби заміни діючого програмного
забезпечення при роботі в СЕП за консолідованим кореспондентським
рахунком комерційному банку потрібно: при заміні на програмний продукт іншого розробника подати
пакет документів відповідно до підпункту 4.8.2 цього пункту для
отримання дозволу Національного банку. У разі надання комерційному
банку дозволу попередній дозвіл втрачає чинність; при заміні на вдосконалений програмний продукт того самого
розробника подати клопотання про це та потрібні зміни до свого
чинного положення. У разі прийняття позитивного рішення
Національний банк оформляє його у вигляді додатка до діючого
дозволу. 4.8.11. У разі потреби переходу з однієї моделі
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку на іншу,
комерційний банк подає до Національного банку пакет документів
відповідно до підпункту 4.8.2 цього пункту для отримання на це
дозволу. При потребі переходу з будь-якої моделі на першу модель
комерційний банк (обласна дирекція) подає до територіального
управління Національного банку пакет документів відповідно до
підпункту 4.8.2 цього пункту, а також надсилає повідомлення про це
до Національного банку. У разі надання комерційному банку дозволу
попередній дозвіл втрачає чинність. Перехід комерційного банку з однієї моделі обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку на іншу здійснюється з
дотриманням вимог, викладених у підпунктах 4.8.4-4.8.9 цього
пункту. 4.8.12. У разі появи у комерційного банку та його філій
потреби переходу від роботи в СЕП за консолідованим
кореспондентським рахунком до роботи в СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками банк узгоджує з територіальним
управлінням Національного банку, яке обслуговує його
консолідований кореспондентський рахунок, а також з ЦРП дату
переходу та повідомляє про це Національний банк і територіальні
управління Національного банку за місцезнаходженням своїх філій. Комерційний банк та його філії, відповідні територіальні
управління Національного банку виконують дії щодо переходу,
аналогічні до тих, що викладені в підпунктах 4.8.4-4.8.9 цього
пункту з урахуванням відповідних особливостей. У разі переходу банку та його філій на роботу в СЕП за
окремими кореспондентськими рахунками дозвіл на роботу за
консолідованим кореспондентським рахунком втрачає чинність".
3. У главі "Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті": 3.1. Абзац перший підпункту "а" пункту 1.1 розділу 1 після
слів "кореспондентські відносини" доповнити словами "на підставі
укладеного договору (додаток 15)".
4. У додатках 2 та 3 до Інструкції підпункт 2.3.2 пункту 2.3
викласти в такій редакції: "2.3.2. Відкрити ЗАМОВНИКУ технічний рахунок відповідно до
способу обслуговування кореспондентського рахунку для здійснення
електронних міжбанківських розрахунків через СЕП з використанням
програмно-технічного комплексу АРМ-НБУ".
5. Доповнити Інструкцію додатком 19 такого змісту:
"Додаток 19

до Інструкції про міжбанківські

розрахунки в Україні

Національний банк України
__________________________

(назва комерційного банку) __________________________

(місцезнаходження банку)
Дозвіл

на роботу в системі електронних платежів Національного
банку України за консолідованим кореспондентським рахунком
Національний банк України надає дозвіл ________________________ на роботу в системі електронних платежів
(назва комерційного банку)
Національного банку України (далі - СЕП) за ____ моделлю
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку з
використанням програмного забезпечення _________________________ у

(назва/розробник) амках дослідної експлуатації1.

Банк та його філії при роботі в СЕП за _____ моделлю
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку
зобов'язані дотримуватися вимог Інструкції про міжбанківські
розрахунки в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 27.12.99 N 621 та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 27.01.2000 за N 53/4274. Особливості переходу банку та його філій на роботу в СЕП за
консолідованим кореспондентським рахунком2: ______________________ _________________________________________________________________
Заступник Голови ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П. ----------------------------------------------------------------- Відмітка територіального управління Національного банку України
Датою переходу ______________________________ на роботу в СЕП

(назва комерційного банку) а _____ моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського
рахунку вважати дату "____"______________ р.
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П. --------------------------------- 1 Дозвіл у рамках дослідної експлуатації надається
комерційним банкам, що мають працювати в СЕП за 2, 3, 5, 7
моделями обслуговування консолідованого кореспондентського
рахунку. 2 Заповнюється у разі особливостей переходу банку на роботу в
СЕП (наприклад, поступовий перехід банку (обласної дирекції) з
наданням графіка переходу тощо)."
Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: