open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 лютого 2001 р. N 164

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 526 ( 526-2018-п ) від 04.07.2018 }
Про утворення Міжвідомчої ради з координації

фундаментальних досліджень
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 627 ( 627-2008-п ) від 09.07.2008

N 572 ( 572-2011-п ) від 25.05.2011

N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }

Відповідно до статті 15 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Національній академії наук Міжвідомчу раду з
координації фундаментальних досліджень. { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2008-п ) від
09.07.2008 }
{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 627 ( 627-2008-п ) від 09.07.2008 }
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з координації
фундаментальних досліджень (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ
N 627 ( 627-2008-п ) від 09.07.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 лютого 2001 р. N 164
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу раду

з координації фундаментальних досліджень
{ У тексті Положення слова "галузеві академії наук" в усіх

відмінках замінено словами "національні галузеві академії

наук" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ

N 572 ( 572-2011-п ) від 25.05.2011 }
{ у тексті Положення слова і цифри "вищі навчальні заклади

III-IV рівня акредитації" в усіх відмінках замінено

словами "університети, академії та інститути" у

відповідному відмінку, а слова "Національна та" в усіх

відмінках замінено словами "Національна академія наук

та" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 741

( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }

1. Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень
при Національній академії наук (далі - Рада) є постійно діючим
допоміжним органом, утвореним для сприяння розвитку
фундаментальних досліджень в Україні.
Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР )
та законами України, указами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів
України та цим Положенням.
2. Основними завданнями Ради є:
підготовка пропозицій щодо активізації роботи з проведення
фундаментальних досліджень, створення ефективної системи
координації такої роботи, використання результатів досліджень в
усіх галузях економіки;
розгляд підготовлених Національною академією наук та
національними галузевими академіями наук пропозицій щодо основних
напрямів фундаментальних досліджень та доведення до міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії
наук та національних галузевих академій наук відповідних рішень;
розгляд координаційних планів фундаментальних досліджень з
найважливіших питань природничих, технічних і гуманітарних наук,
розроблених Національною академією наук та національними
галузевими академіями наук або міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають або до сфери
управління яких належать наукові установи та університети,
академії та інститути;
сприяння взаємодії Національної академії наук та національних
галузевих академій наук з вищими навчальними закладами з питань
наукової діяльності;
виконання функцій наглядової ради Державного фонду
фундаментальних досліджень.
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
утворювати для вивчення питань, що належать до її
компетенції, секції, робочі комісії та експертні групи, залучати
до участі в них спеціалістів центральних органів виконавчої влади,
наукових установ, організацій і університетів, академій та
інститутів (за згодою їх керівників);
заслуховувати на своїх засіданнях звіти академіків-секретарів
Національної академії наук та національних галузевих академій
наук, голови Державного фонду фундаментальних досліджень та його
директора, керівників наукових установ, організацій і
університетів, академій та інститутів, представників центральних
органів виконавчої влади про стан проведення згідно з відповідними
координаційними планами фундаментальних досліджень та використання
їх результатів;
одержувати від Державного фонду фундаментальних досліджень, а
також в установленому порядку від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, наукових установ, організацій і вищих навчальних
закладів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань.
4. До складу Ради входять за посадою президенти Національної
академії наук, Національної академії медичних наук, Національної
академії педагогічних наук, Національної академії правових наук,
Національної академії аграрних наук, Національної академії
мистецтв, заступник Міністра освіти і науки, перший віце-президент
Національної академії наук, голова Державного фонду
фундаментальних досліджень, голови регіональних наукових центрів
Національної академії наук та МОН, президент Спілки ректорів вищих
навчальних закладів України (за згодою), голова ради Асоціації
ректорів вищих технічних навчальних закладів України (за згодою),
президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи (за
згодою). { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 572
( 572-2011-п ) від 25.05.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }
Персональний склад Ради затверджує її голова.
5. Головою Ради є президент Національної академії наук.
6. Голова Ради організовує її роботу і несе відповідальність
за виконання покладених на Раду завдань.
7. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі
потреби, але не рідше одного разу на півроку.
Засідання Ради скликає і проводить її голова, а у разі його
відсутності - один із членів Ради за дорученням голови.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
не менш як три чверті її складу.
8. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів
Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Ради з питань, що належать до її компетенції, мають
рекомендаційний характер і доводяться до відома Національної
академії наук та національних галузевих академій наук, Державного
фонду фундаментальних досліджень, міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, університетів, академій та інститутів,
наукових установ і організацій, які є головними розпорядниками,
розпорядниками чи одержувачами бюджетних коштів на проведення
фундаментальних досліджень.
Рішення з окремих питань щодо координації та активізації
роботи з проведення фундаментальних досліджень Рада подає
МОН для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України. { Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 572 ( 572-2011-п ) від 25.05.2011, N 741
( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }
9. Рішення Ради оформляється протоколом, що підписує голова
Ради, а за його відсутності - член Ради, який проводив її
засідання.
10. Рада подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про
результати своєї діяльності.
11. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення
діяльності Ради здійснює Національна академія наук.
12. Рада має бланки із своїм найменуванням.
{ Положення в редакції Постанови КМ N 627 ( 627-2008-п ) від
09.07.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: