open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Програму профілактики і лікування

артеріальної гіпертензії в Україні

З метою поліпшення здоров'я населення України та запобігання
серцево-судинним захворюванням п о с т а н о в л я ю:
1. Схвалити Програму профілактики і лікування артеріальної
гіпертензії в Україні (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і
затвердити до 1 квітня 1999 року регіональні заходи щодо
практичного виконання Програми профілактики і лікування
артеріальної гіпертензії в Україні.
3. Витрати на виконання Програми профілактики і лікування
артеріальної гіпертензії в Україні, завдання якої повинні
виконуватися міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади і безпосередньо підпорядкованими їм бюджетними
установами, здійснюються за рахунок асигнувань, які виділяються
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у
державному бюджеті на охорону здоров'я. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям здійснювати регіональні заходи щодо практичного
виконання зазначеної Програми за рахунок місцевих бюджетів.
4. Міністерству охорони здоров'я України здійснювати
координацію робіт і контроль за виконанням Програми профілактики і
лікування артеріальної гіпертензії в Україні і в разі потреби
подавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення до
неї змін і доповнень.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 лютого 1999 року

N 117/99
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 4 лютого 1999 року N 117/99
ПРОГРАМА

профілактики і лікування артеріальної гіпертензії

в Україні

Артеріальна гіпертензія (АГ) - одне з найпоширеніших
захворювань в Україні. Так, у 1997 році зареєстровано понад 5 млн.
осіб, хворих на АГ. Щорічно при звертанні людей вперше до
лікувально-профілактичних закладів виявляється близько 430 тис.
хворих на АГ. Однак за результатами епідеміологічних досліджень на
АГ у країні страждають майже 13 млн. осіб, у половини з них
зареєстровано граничний рівень артеріального тиску. Серед осіб з
підвищеним артеріальним тиском знають про наявність цього
захворювання 62 відсотки хворих, з них лікуються лише 23,2
відсотка, причому ефективно тільки 12,8 відсотка.
Виникнення і перебіг захворювання на АГ тісно пов'язані з
наявністю факторів ризику: спадковість, психоемоційні
навантаження, паління, незбалансоване харчування (надмірне
вживання солі, насичених жирів), зловживання алкоголем, зайва маса
тіла і малорухливий спосіб життя.
АГ є одним з основних чинників серцево-судинних захворювань.
У осіб з високим артеріальним тиском у 3-4 рази частіше
розвивається ішемічна хвороба серця (ІХС) і в 7 разів частіше -
порушення мозкового кровообігу.
Аналіз загальної смертності населення України свідчить, що
56,5 відсотка становить смертність від хвороб системи кровообігу.
Цей показник зумовлений в основному двома причинами - ІХС і
цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ), питома вага яких у
структурі смертності від хвороб системи кровообігу становить
відповідно 59,3 та 30,4 відсотка.
Економічні збитки внаслідок тимчасової непрацездатності,
інвалідності та передчасної смерті від АГ, ІХС та ЦВЗ перевищили в
минулому році 2 мільярди гривень. Крім того, певні економічні
втрати для держави становлять витрати, пов'язані з лікуванням і
реабілітацією зазначеної категорії хворих (медикаменти,
обладнання, медичний персонал, амортизація основних фондів тощо).
Несприятлива епідеміологічна ситуація, що склалася в Україні
стосовно АГ і спричинених нею ускладнень, може бути суттєво
виправлена, якщо взяти до уваги той факт, що високий артеріальний
тиск успішно коригується. Однак населення недостатньо інформовано
про АГ та можливість запобігання тяжким її ускладненням. Все ще
недостатнім є виявлення хворих. Не вистачає звичайних тонометрів.
Незадовільно організовано діагностику та лікування. В Україні мало
виробляється сучасних, доступних широкому колу хворих,
антигіпертензивних лікарських засобів, не встановлені пільги для
їх придбання. Не відпрацьовані механізми, що стимулюють громадян
до збереження і зміцнення власного здоров'я. На неналежному рівні
проводиться державна політика щодо пропаганди здорового способу
життя.
Таким чином, АГ є національною соціальною проблемою, для
розв'язання якої необхідні державна підтримка, координація зусиль
різних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Реалізація Програми профілактики і лікування артеріальної
гіпертензії в Україні (далі - Програма) сприятиме зниженню
захворюваності на АГ, ІХС, судинні ураження мозку. Можна
очікувати, що 10-12 років цілеспрямованих зусиль сприятимуть
зменшенню смертності від мозкових інсультів на 20 - 30, від ІХС -
на 10 відсотків.
Мета, завдання, строки і етапи

реалізації Програми
Метою Програми є зниження захворюваності населення на АГ,
ІХС, судинні ураження мозку, смертності від ускладнень АГ,
підвищення тривалості і якості життя хворих на серцево-судинні
захворювання.
Завданнями Програми є:
пропаганда здорового способу життя;
зміцнення охорони здоров'я кадрами і ресурсами, необхідними
для здійснення медико-санітарної освіти населення, виявлення
хворих на АГ, її профілактики та боротьби з ускладненнями;
забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної,
реабілітаційної допомоги хворим на АГ та її ускладнення; створення
стандартної методики діагностики і лікування на основі наукових
даних;
забезпечення населення ефективними антигіпертензивними ліками
та приладами для вимірювання артеріального тиску.
Виконання Програми розраховано на 1999-2010 роки. З
урахуванням тривалого періоду реалізації Програма поділена на два
етапи. Перший етап (1999-2000 роки) передбачає виконання
першочергових заходів, другий (2001-2010 роки) - реалізацію
основних заходів.
Основні напрями Програми
Реалізація Програми має забезпечуватися заходами,
здійснюваними на державному, обласному та місцевому рівнях.
Здійснення заходів на державному рівні передбачає:
створення постійно діючої інформаційно-освітньої системи
формування здорового способу життя;
розроблення і впровадження програми підвищення професійної
кваліфікації медичних працівників;
забезпечення хворих необхідними антигіпертензивними
препаратами і тонометрами за доступними цінами;
наукове та інформаційне забезпечення Програми.
Здійснення заходів на обласному рівні включає:
організацію первинної медичної допомоги і розширення її
функцій з метою реалізації профілактики і лікування АГ та її
ускладнень;
надання населенню висококваліфікованої допомоги у разі
серцево-судинних захворювань у спеціалізованих медичних закладах
(підрозділах) кардіологічного, неврологічного, реабілітаційного
профілю;
пропаганду здорового способу життя, профілактику АГ та її
ускладнень шляхом залучення засобів масової інформації,
працівників медичних, освітніх та дитячих закладів.
Здійснення заходів на місцевому рівні включає:
створення мережі кабінетів медико-санітарної освіти
населення, профілактики АГ, пунктів вимірювання артеріального
тиску;
організацію і забезпечення пропаганди медико-санітарних знань
із збереження і зміцнення здоров'я;
профілактику АГ та її ускладнень.
Очікувані наслідки реалізації Програми
Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу
поліпшити здоров'я населення і у зв'язку з цим економічні
показники, а саме:
підвищити інформованість населення щодо проблеми АГ до 90
відсотків;
збільшити кількість пацієнтів, які регулярно приймають
антигіпертензивні препарати, до 70-75 відсотків;
знизити рівень захворюваності на ЦВЗ внаслідок АГ на 20-30, а
ІХС - на 10 відсотків;
знизити смертність від мозкових інсультів на 20 - 30, від ІХС
- на 10 відсотків;
зменшити втрати працездатності населення, спричинені
тимчасовою та стійкою непрацездатністю і передчасною смертю.
Враховуючи поширення АГ та її ускладнень, ефективне
проведення профілактичних і лікувальних заходів сприятиме
збільшенню загальної тривалості життя населення.
Основні заходи Програми
Пропаганда здорового способу життя
Розробити з урахуванням стану здоров'я, віку, статі, освіти,
умов праці і побуту освітні програми для населення, що пояснюють
природу розвитку АГ та причини виникнення її ускладнень, сприяють
пропаганді здорового способу життя.
Міністерство охорони здоров'я України,

Академія медичних наук України,

Міністерство освіти України

1999-2000 роки
Розробляти і забезпечувати населення санітарно-просвітніми
матеріалами про шкідливість паління, малорухливого способу життя,
ожиріння, надмірного вживання солі, алкогольних напоїв, а також
психо-емоційного та психо-соціального перевантаження.
Міністерство охорони здоров'я України,

Академія медичних наук України

Постійно
Виділяти в установленому порядку ефірний час на радіо і
телебаченні для пропаганди медико-санітарних знань щодо збереження
і зміцнення здоров'я населення.
Державний комітет телебачення і

радіомовлення України,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації

Постійно
Профілактика АГ та її ускладнень
Залучати місцеві засоби масової інформації, працівників
медичних, навчальних та дитячих закладів, аптек і
санітарно-епідеміологічних станцій до пропаганди медико-санітарних
знань і профілактики АГ серед населення.
Міністерство охорони здоров'я України

та місцеві управління охорони здоров'я

Постійно
Організувати підрозділи медичної профілактики (кабінети,
пункти, відділення) в установах первинної медико-санітарної
допомоги.
Міністерство охорони здоров'я України

та місцеві управління охорони здоров'я

1999-2000 роки
Створювати умови для максимального виявлення осіб з
підвищеним артеріальним тиском (кабінети в поліклініках, пункти
вимірювання артеріального тиску в місцях масового перебування
населення).
Міністерство охорони здоров'я України

та місцеві управління охорони здоров'я

Постійно
Розробити і впровадити програми підвищення кваліфікації
лікарів і медичних сестер лікувально-профілактичних закладів.
Міністерство охорони здоров'я України,

Академія медичних наук України

1999-2000 роки
Розробити перелік продуктів та раціони харчування для людей з
підвищеним артеріальним тиском з урахуванням їх способу життя та
стану здоров'я.
Міністерство охорони здоров'я України,

Академія медичних наук України

1999-2000 роки
Сприяти розвитку фізкультурно-оздоровчих закладів для
задоволення потреб населення у заняттях фізичною культурою.
Державний комітет України з фізичної

культури і спорту

Постійно
Сприяти налагодженню виробництва збагачених калієм харчових
продуктів з низьким вмістом кухонної солі та жиру.
Міністерство агропромислового

комплексу України,

Міністерство охорони здоров'я України

Постійно
Забезпечувати проведення епідеміологічних досліджень у різних
областях України з метою з'ясування регіональних особливостей і
чинників розвитку АГ та подальшого аналізу інтегральних і
диференційних показників здоров'я населення.
Міністерство охорони здоров'я України,

Академія медичних наук України

Постійно
Розробити та запровадити додаткові форми статистичної
звітності щодо реалізації Програми для аналізу її ефективності.
Державний комітет статистики

України, Міністерство охорони здоров'я

України, Міністерство економіки

України

1999-2010 роки
Забезпечення ефективної медичної допомоги хворим на АГ
Забезпечити в поліклінічних відділеннях
лікувально-профілактичних закладів динамічне спостереження за
особами з підвищеним артеріальним тиском, включаючи дітей і
підлітків, для своєчасного виявлення та лікування АГ, а також
профілактики її ускладнень.
Міністерство охорони здоров'я України

та місцеві управління охорони здоров'я

1999-2010 роки
Відновити і зміцнити існуючі підрозділи спеціалізованої
медичної допомоги кардіологічним хворим, включаючи їх
реабілітацію. Впроваджувати сучасні засоби діагностики,
профілактики, лікування і реабілітації хворих на АГ та її
ускладнення.
Міністерство охорони здоров'я України

та місцеві управління охорони

здоров'я, Академія медичних наук

України, Міністерство освіти України

1999-2010 роки
Створити систему лікування і реабілітації хворих на ЦВЗ
(спеціалізовані відділення лікарень, реабілітаційні відділення
стаціонарного і амбулаторного типу, лікарні та відділення
медико-соціального призначення).
Міністерство охорони здоров'я України

та місцеві управління охорони здоров'я

1999-2010 роки
Розробити та впровадити в практику систему моніторингу та
корекції факторів ризику, починаючи з дитячого віку, в закладах
охорони здоров'я, дошкільних, середніх та вищих навчальних
закладах I-II рівнів акредитації.
Міністерство охорони здоров'я України,

Міністерство освіти України,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації,

місцеві управління охорони здоров'я

1999-2010 роки
Розробити посібники з клінічної діагностики, профілактики та
лікування АГ і забезпечити ними лікарів-терапевтів та кардіологів.
Міністерство охорони здоров'я України,

Академія медичних наук України

1999-2000 роки
Забезпечення населення антигіпертензивними лікарськими

засобами і тонометрами за доступними цінами
Визначити потребу та специфікацію ліків для хворих на АГ.
Розширити виробництво сучасних антигіпертензивних лікарських
засобів; розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проект Переліку життєво важливих лікарських засобів для
профілактики та лікування АГ, передусім включивши до нього
препарати вітчизняного виробництва.
Міністерство охорони здоров'я України,

Державний комітет України з медичної

та мікробіологічної промисловості,

Академія медичних наук України

1999-2010 роки
Розширити вітчизняне виробництво тонометрів.
Міністерство промислової політики

України

1999-2000 роки
Забезпечити обласні та районні лікувально-профілактичні
заклади антигіпертензивними ліками і тонометрами.
Міністерство охорони здоров'я України,

Державний комітет України з медичної

та мікробіологічної промисловості

1999-2010 роки
Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: