open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про архітектурну діяльність
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст.246 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення
архітектурної діяльності і спрямований на формування сприятливого
життєвого середовища, досягнення естетичної виразності,
економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх
комплексів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
архітектурна діяльність - діяльність по створенню об'єктів
архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного
рішення та його втілення, координацію дій учасників розроблення
всіх складових частин проектів з планування і благоустрою
територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення
архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх
будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької
роботи у цій сфері;
об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) -
будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового
та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою,
садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і
монументально-декоративного мистецтва, території
адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів;
суб'єкти архітектурної діяльності - архітектори, інші особи,
які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної
документації, проектної документації для будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і
споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів,
науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники проектів та
будівництва об'єктів архітектури, підрядники на виконання
проектних і будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій, власники і користувачі об'єктів
архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження
у сфері містобудування;
архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової,
планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду і
інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого
забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині
проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований в завершеному
будівництвом об'єкті;
проект - документація для будівництва об'єктів архітектури,
що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів,
інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні,
об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та
технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта
архітектури;
архітектурно-планувальні завдання - документ, який містить
комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов
проектування і будівництва об'єкта архітектури, що випливають з
положень затвердженої містобудівної документації, місцевих правил
забудови населених пунктів, відповідних рішень органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування, включаючи вимоги і умови
щодо охорони пам'яток історії та культури, довкілля, законних прав
і інтересів громадян та юридичних осіб при розташуванні об'єкта
архітектури на конкретній земельній ділянці;
завдання на проектування - документ, у якому містяться вимоги
замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і
технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його
основних параметрів, вартості та організації його будівництва і
який складається відповідно до архітектурно-планувального
завдання, технічних умов.
Стаття 2. Державне сприяння архітектурній діяльності
Держава забезпечує умови для здійснення архітектурної
діяльності шляхом:
підтримки наукових досліджень, сприяння підготовці і
підвищенню кваліфікації кадрів в галузі містобудування,
архітектури і будівництва;
залучення інвестицій у проектування і будівництво об'єктів
архітектури;
проведення містобудівних та архітектурних конкурсів на
створення об'єктів архітектури загальнодержавного значення;
захисту авторських прав і забезпечення свободи творчості
архітекторів;
створення сприятливих організаційних, правових та економічних
умов для діяльності творчих спілок архітекторів;
заохочення архітекторів, інших суб'єктів архітектурної
діяльності за видатні досягнення у сфері містобудування та
архітектури;
здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток
національної архітектури.
Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність
Законодавство про архітектурну діяльність базується на
Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Закону України
"Про основи містобудування" ( 2780-12 ), цього Закону, інших
нормативно-правових актів у сфері містобудування та архітектурної
діяльності.
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 4. Комплекс робіт, пов'язаних із створенням об'єкта

архітектури
Для створення об'єкта архітектури виконується комплекс робіт,
який включає:
підготовку вихідних даних на проектування;
здійснення у необхідних випадках передпроектних робіт, у тому
числі заходів з охорони нововиявлених під час будівельних робіт
об'єктів, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове
значення;
пошук архітектурного рішення, розроблення і узгодження
проекту;
виконання робочої документації для будівництва;
будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію,
капітальний ремонт) об'єкта архітектури, архітектурно-будівельний
контроль та авторський нагляд під час виконання будівельних робіт;
прийняття спорудженого об'єкта в експлуатацію.
Стаття 5. Вихідні дані на проектування
Розроблення проектів об'єктів архітектури та передпроектні
роботи здійснюються на підставі вихідних даних на проектування, до
яких належать:
архітектурно-планувальне завдання;
завдання на проектування;
технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта
архітектури.
Вихідні дані складаються на підставі затвердженої
містобудівної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, а також відповідних рішень органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
Архітектурно-планувальне завдання надається органами
містобудування та архітектури на вимогу замовника у місячний
строк.
Технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта
архітектури надаються відповідними підприємствами, установами і
організаціями на вимогу заявника у п'ятнадцятиденний строк.
Архітектурно-планувальне завдання та технічні умови щодо
інженерного забезпечення об'єкта архітектури діють не менше двох
років.
До архітектурно-планувального завдання не можуть бути
включені вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об'єкта
архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і вимоги,
якщо вони не випливають з положень актів законодавства, державних
стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної
документації, місцевих правил забудови населених пунктів, не
зумовлені необхідністю збереження характеру існуючої забудови,
довкілля і охорони пам'яток історії та культури.
Зміни до наданих архітектурно-планувального завдання та
технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури
можуть бути внесені лише за згодою замовника.
У наданні архітектурно-планувального завдання та технічних
умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури може бути
відмовлено, якщо розміщення та будівництво об'єктів архітектури на
конкретній земельній ділянці заборонено затвердженою містобудівною
документацією, іншими нормативно-правовими актами.
Відмова у наданні архітектурно-планувального завдання та
технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури
може бути оскаржена до суду.
Порядок надання архітектурно-планувального завдання та
технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури,
а також розмір плати за їх видачу визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 6. Архітектурні та містобудівні конкурси
Архітектурні та містобудівні конкурси (місцеві, регіональні,
всеукраїнські, міжнародні) проводяться для виявлення кращих
архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних
проектних пропозицій щодо об'єктів містобудування та архітектури і
визначення виконавців проектної документації.
Архітектурні та містобудівні конкурси можуть організовуватися
також для виявлення кращої проектної пропозиції щодо забудови
конкретних земельних ділянок.
Виключно на конкурсній основі здійснюється розроблення
проектів об'єктів архітектури, реалізація яких має суттєвий вплив
на розвиток і формування забудови населених пунктів, а також
об'єктів, які розміщуються в зоні охорони пам'яток історії та
культури або можуть негативно впливати на території і об'єкти
природно-заповідного фонду.
Переможці архітектурних та містобудівних конкурсів
визначаються журі, до складу якого повинно входити не менш як дві
третини висококваліфікованих фахівців у сфері містобудування та
архітектури.
Автор проекту, який переміг у конкурсі, має переважне право
на подальше розроблення проектної документації, якщо інше не
передбачено умовами конкурсу.
Особа, конкурсний проект якої визнано кращим, користується
переважним правом його реалізації.
Положення про порядок проведення архітектурних та
містобудівних конкурсів затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Програми і умови архітектурних та містобудівних конкурсів
складаються за участю Національної спілки архітекторів України або
її місцевих організацій.
Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту
Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або
з обов'язковою участю архітектора, який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат.
Проект об'єкта архітектури має бути завірений підписом і
особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний
сертифікат.
Перед затвердженням проектів у випадках, визначених Кабінетом
Міністрів України, проводиться їх експертиза чи відповідно
комплексна експертиза.
До проведення експертизи архітектурного рішення проекту
об'єкта архітектури обов'язково залучається архітектор, який має
відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Затвердження проекту замовником може бути здійснено за
наявності рішення органу містобудування та архітектури про
погодження проекту. Рішення про відмову у погодженні проекту або
неприйняття у місячний строк будь-якого рішення може бути
оскаржено до суду.
Внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно
за згодою архітектора - автора проекту, а у разі відхилення від
умов вихідних даних на проектування - відповідно за погодженням з
органом містобудування та архітектури, підприємствами, установами
та організаціями, які надали ці вихідні дані, та замовником.
Внесення до затвердженого проекту змін, пов'язаних зі змінами
державних стандартів, норм і правил, здійснюється за згодою
замовника, якщо інше не передбачено законом.
Перелік об'єктів, погодження і затвердження проектів яких в
межах законодавства не потребує висновку експертизи,
встановлюється Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України.
Стаття 8. Робоча документація для будівництва
Робоча документація для будівництва (реконструкції,
реставрації, капітального ремонту) об'єкта архітектури виконується
відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі
затвердженого проекту.
Робоча документація для будівництва розробляється за участю
архітектора - автора затвердженого проекту або іншими особами,
якщо це обумовлено договором між замовником і архітектором -
автором проекту, з обов'язковим здійсненням авторського нагляду за
цією роботою.
Стаття 9. Будівництво об'єкта архітектури
Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація,
капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до
затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і
правил, місцевих правил забудови населених пунктів.
Архітектор - автор проекту або уповноважена ним особа бере
участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
архітектури та підписує відповідний акт.
Без підпису архітектора - автора проекту або уповноваженої
ним особи такий акт є недійсним.
Стаття 10. Державний архітектурно-будівельний контроль
Для забезпечення під час забудови територій, розміщення і
будівництва об'єктів архітектури додержання суб'єктами
архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої
проектної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою
прав споживачів будівельної продукції здійснюється в установленому
законодавством порядку державний архітектурно-будівельний
контроль.
Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють
Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній
Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі,
містах обласного підпорядкування.
Стаття 11. Авторський нагляд
Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється
авторський нагляд.
Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту
об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або
уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється
відповідно до законодавства та договору із замовником.
У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених
під час будівництва об'єкта архітектури, та відмови підрядника
щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський нагляд, повідомляє
про це замовника і відповідну інспекцію державного
архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно
до законодавства.
Стаття 12. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури
На кожний завершений будівництвом об'єкт архітектури і до
його прийняття в експлуатацію складається архітектурно-технічний
паспорт об'єкта архітектури.
Архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури
складається генеральним проектувальником об'єкта архітектури за
участю підрядника і затверджується органом містобудування та
архітектури.
В архітектурно-технічному паспорті об'єкта архітектури
містяться відомості про замовника, архітектора - автора проекту та
інших розробників проекту, підрядника, місце і строк зберігання
проектної документації, а також основні характеристики об'єкта
архітектури та гарантійні зобов'язання виконавців проектних і
будівельних робіт.
В архітектурно-технічному паспорті зазначаються особливі
умови щодо експлуатації об'єкта архітектури, а також його окремі
елементи (деталі фасадів, інтер'єри, благоустрій, наявність творів
монументального і декоративного мистецтва тощо), які не підлягають
змінам без згоди архітектора - автора проекту і органу
містобудування та архітектури, а за відсутності архітектора -
автора проекту - органу містобудування та архітектури.
Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта
архітектури затверджується Державним комітетом будівництва,
архітектури та житлової політики України.
Розділ III
СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА

АРХІТЕКТУРИ. ТВОРЧІ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ
СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА

АРХІТЕКТУРИ. ТВОРЧІ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ
Стаття 13. Спеціально уповноважені органи містобудування та

архітектури
До спеціально уповноважених органів містобудування та
архітектури належать:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України;
уповноважений орган містобудування та архітектури Ради
міністрів Автономної Республіки Крим;
управління містобудування та архітектури обласних, Київської
та Севастопольської міських, відділи районних державних
адміністрацій;
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
Уповноважений орган містобудування та архітектури Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування і
архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських,
відділи районних державних адміністрацій підконтрольні і підзвітні
відповідним органам виконавчої влади в межах, передбачених
законом.
Органи місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність у
сфері містобудування та архітектури відповідно до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).
З питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б"
частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", виконавчі органи сільських, селищних,
міських рад підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 14. Головні архітектори
Керівники органів містобудування та архітектури, визначених
статтею 13 цього Закону, за посадою є головними архітекторами
відповідних адміністративно-територіальних одиниць (Автономної
Республіки Крим, області, району, міста, району в місті).
Призначення на посаду головного архітектора здійснюється
виключно за результатами конкурсу.
В конкурсі можуть брати участь особи, які мають, як правило,
вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної
роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5
років.
Конкурси на заміщення посади головних архітекторів
проводяться за участю місцевих організацій Національної спілки
архітекторів України.
Головні архітектори (їх заступники) у порядку творчої
діяльності як автори чи співавтори можуть брати участь у
проектуванні об'єктів архітектури, передбачених для будівництва на
території їх адміністративної діяльності, за умови погодження
архітектурних рішень цих об'єктів з органами містобудування та
архітектури вищого рівня, а також у разі отримання такого права за
результатами архітектурного або містобудівного конкурсу.
Стаття 15. Архітектурно-містобудівні ради
Для професійного колегіального обговорення містобудівних,
архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури,
а також, в разі необхідності, основних положень
архітектурно-планувальних завдань, при місцевих органах
містобудування та архітектури створюються
архітектурно-містобудівні ради, які здійснюють свою діяльність
відповідно до типового положення про них, яке затверджується
Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики
України.
Стаття 16. Творчі спілки архітекторів
В Україні діє об'єднання професійних архітекторів -
Національна спілка архітекторів України, а також відповідно до
законодавства можуть створюватися і діяти інші творчі спілки
архітекторів.
Діяльність творчих спілок архітекторів здійснюється на основі
їх статутів, зареєстрованих в установленому порядку.
Розділ IV
ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців

робіт, пов'язаних із створенням об'єктів

архітектури
Підприємницька діяльність, пов'язана із створенням об'єктів
архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.
Виконавці окремих видів робіт, пов'язаних із створенням
об'єктів архітектури, можуть пройти професійну атестацію в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається
відповідний кваліфікаційний сертифікат, строк дії якого становить
п'ять років.
Громадянам, які здобули вищу архітектурну освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та мають стаж
роботи за фахом не менше трьох років, а так само особам, які не
мають вищої архітектурної освіти, стаж роботи яких у сфері
містобудування та архітектури становить не менше десяти років,
може бути виданий відповідний кваліфікаційний сертифікат
архітектора.
Відомості про особу, яка отримала відповідний кваліфікаційний
сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб.
Особи, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат,
можуть здійснювати окремі види підприємницької діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, без відповідної
ліцензії.
Стаття 18. Архітектурно-будівельна атестаційна комісія
Атестація виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури, здійснюється Архітектурно-будівельною атестаційною
комісією.
Архітектурно-будівельна атестаційна комісія:
визначає професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації і
знань архітекторів та інших осіб;
видає відповідні кваліфікаційні сертифікати, скасовує рішення
про їх видачу;
веде реєстр атестованих осіб;
затверджує правила професійної етики;
здійснює інші повноваження відповідно до Положення про
Архітектурно-будівельну атестаційну комісію ( z0726-09 ), що
затверджується Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України за поданням Національної спілки
архітекторів України.
Стаття 19. Проектні роботи, виконання яких не потребує

наявності відповідного кваліфікаційного

сертифіката
Виконання проектних робіт по створенню об'єктів архітектури
не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного
сертифіката у разі:
здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом
архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат
на виконання робіт відповідного профілю;
розроблення проектних матеріалів, не передбачених для
реалізації (ескізні, пошукові, концептуальні тощо), пропозицій
щодо можливості і умов забудови будь-якої земельної ділянки;
виконання робіт, що пов'язані з участю в містобудівних та
архітектурних конкурсах, якщо їх умовами не передбачено інше.
Стаття 20. Здійснення архітектурної діяльності іноземцями та

особами без громадянства
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах, при здійсненні архітектурної діяльності
користуються такими самими правами та несуть такі самі обов'язки,
як і громадяни України, якщо інше не передбачено законами і
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
На території України іноземці та особи без громадянства, які
не отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат або відповідну
ліцензію, можуть виконувати роботи, визначені статтею 19 цього
Закону, та брати участь у розробленні містобудівної документації,
здійснювати проектування об'єктів архітектури, розробляти робочу
документацію для будівництва лише на підставі договорів з
суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензію на
виконання відповідних видів проектних робіт.
Стаття 21. Здійснення архітектурної діяльності фізичними та

юридичними особами України на території іноземних

держав
Фізичні та юридичні особи України здійснюють архітектурну
діяльність на території інших держав відповідно до законів та
міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, а так само до законодавства країни
перебування.
Розділ V
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ
Стаття 22. Права архітектора
Архітектор під час проектування і будівництва об'єктів
архітектури має право:
без попереднього дозволу розробляти проектні пропозиції щодо
забудови будь-якої земельної ділянки для визначення можливості і
умов здійснення на ній будівництва об'єкта архітектури;
брати участь у підготовці завдання на проектування, за
дорученням замовника одержувати в установленому порядку
архітектурно-планувальне завдання та технічні умови щодо
інженерного забезпечення об'єкта архітектури, погоджувати проект з
підприємствами, установами, організаціями, які видали технічні
умови;
вільно обирати засоби і способи реалізації архітектурного
рішення;
за погодженням із замовником вносити в межах вихідних даних
на проектування зміни до затвердженого проекту;
за дорученням замовника брати участь у підготовці договорів
підряду, організації конкурсів (тендерів) з визначення підрядника
на проектування та будівництво, бути представником замовника в
інших випадках, визначених договором;
за згодою з замовником залучати на договірній основі до
розроблення проекту інших фахівців, здійснювати керівництво цими
роботами або брати участь у виконанні робочої документації;
здійснювати експертизу проектної документації згідно із
професійною спеціалізацією, зазначеною у кваліфікаційному
сертифікаті архітектора.
Стаття 23. Права замовників
Замовники на проектування і будівництво об'єктів архітектури
мають право:
обирати архітектора - розробника проекту та інших виконавців
проектних і будівельних робіт, якщо інше не передбачено умовами
архітектурного чи містобудівного конкурсу (тендеру);
затверджувати завдання на проектування, проект, якщо вони не
суперечать законодавству, архітектурно-планувальному завданню та
технічним умовам щодо інженерного забезпечення об'єкта
архітектури;
здійснювати контроль і технічний нагляд за додержанням вимог
архітектурно-планувального завдання, завдання на проектування під
час проектування об'єкта архітектури, затвердженого проекту під
час будівництва.
Стаття 24. Права підрядників
Підрядники на проектування і будівництво об'єкта архітектури
мають право:
обирати на свій розсуд технологію, методи і спосіб реалізації
проекту об'єкта архітектури в межах державних будівельних
стандартів, норм і правил;
виконувати робочу документацію для будівництва об'єкта
архітектури відповідно до затвердженого проекту за безпосередньою
участю або під контролем архітектора - автора проекту чи без такої
участі за його письмовою згодою;
здійснювати інші дії, передбачені договорами (контрактами)
підряду, у встановленому законодавством порядку.
Стаття 25. Права громадян та громадських організацій
Громадяни та громадські організації, які не беруть
безпосередньої участі у створенні об'єктів архітектури, мають
право:
одержувати в органах влади інформацію щодо підготовки і
прийняття рішень з планування, забудови та реконструкції населених
пунктів, окремих територій і конкретних об'єктів архітектури,
додержання при цьому вимог законодавства про збереження пам'яток
історії та культури, довкілля;
брати участь в обговоренні архітектурних рішень проектів у
встановленому порядку;
захищати свої інтереси під час проектування і будівництва
нових та експлуатації існуючих об'єктів архітектури відповідно до
законодавства.
Стаття 26. Обов'язки архітектора, інших проектувальників
Архітектор, інші проектувальники, які здійснюють роботи по
створенню об'єктів архітектури, зобов'язані:
додержуватися державних стандартів, норм і правил, місцевих
правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних на
проектування;
не порушувати під час проектування, організації і виконання
будівельних робіт законні права та інтереси власників і
користувачів будинків і споруд, прилеглих до ділянки забудови;
не розголошувати без згоди замовника відомості, які
становлять комерційну таємницю проекту.
Стаття 27. Обов'язки замовників та підрядників
Замовники та підрядники під час створення об'єкта архітектури
зобов'язані:
доручати виконання окремих видів проектних і будівельних
робіт особам, які мають відповідну ліцензію (кваліфікаційний
сертифікат);
обирати виконавців робочої документації для будівництва з
додержанням вимог статті 8 цього Закону;
забезпечувати будівництво об'єктів архітектури згідно з
робочою документацією, застосовувати будівельні матеріали, вироби
і конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам і
правилам і такі, що пройшли сертифікацію, якщо вона є
обов'язковою;
не порушувати під час організації і виконання будівельних
робіт законні права та інтереси користувачів прилеглих земельних
ділянок, власників розташованих на них будинків і споруд,
відшкодовувати завдані їм збитки відповідно до закону;
поінформувати у триденний строк місцеві органи охорони
пам'яток історії та культури про нововиявлені під час будівельних
робіт об'єкти, що мають художнє, історичне, етнографічне та
наукове значення.
Стаття 28. Обов'язки власників та користувачів об'єктів

архітектури
Власники та користувачі об'єктів архітектури зобов'язані:
утримувати в належному стані будинки і споруди, а так само
закріплені за ними земельні ділянки, додержуватися під час
експлуатації об'єкта архітектури вимог, визначених у його
архітектурно-технічному паспорті, встановлених місцевими правилами
забудови населених пунктів, а також вимог законодавства;
отримувати в установленому законодавством порядку дозвіл на
виконання робіт, пов'язаних із реконструкцією, реставрацією чи
капітальним ремонтом об'єкта архітектури;
погоджувати внесення змін до об'єкта архітектури у випадках,
передбачених його архітектурно-технічним паспортом.
Розділ VI
АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИ
АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИ
Стаття 29. Об'єкти та суб'єкти авторського права на твори

архітектури
Відносини, що виникають під час створення і використання
твору архітектури як об'єкта авторського права, регулюються
Законом України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ),
цим Законом та іншими законами України.
Об'єктами авторського права на твори архітектури є
архітектурні рішення об'єктів архітектури чи містобудування
(творів архітектури) на всіх стадіях їх проектування і
будівництва.
Особа (особи), творчою працею якої (яких) створено твір
архітектури, а також архітектурні рішення окремих самостійних
розділів проекту (інтер'єри приміщень, окремі будинки чи споруди
архітектурних комплексів, благоустрій території тощо), вважається
автором (співавторами) твору архітектури або його відповідного
розділу.
Співавторами не можуть бути особи, які подають автору твору
архітектури технічну, консультаційну чи організаційну допомогу,
або такі, що здійснюють організацію проектування і будівництва
(реконструкції, реставрації, капітального ремонту), контроль за
виконанням зазначених робіт.
Стаття 30. Майнові права автора твору архітектури
Майнові права автора твору архітектури, який виконано на
замовлення, регулюються договором між автором та замовником
проекту об'єкта архітектури або роботодавцем. Договір між автором
та замовником проекту або роботодавцем повинен містити передбачені
Законом України "Про авторське право і суміжні права" положення
щодо регулювання майнових відносин у використанні творів
архітектури.
Автор проекту твору архітектури має виключне право на участь
у подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами
договору із замовником або роботодавцем, а також на внесення змін
до незавершеного будівництвом чи збудованого об'єкта архітектури у
разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.
Використання проекту об'єкта архітектури для реалізації
допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено договором,
згідно з яким створено проект. Повторне застосування такого
проекту і розробленої на його основі робочої документації
здійснюється виключно за згодою автора з виплатою йому або його
правонаступникам авторської винагороди.
Автор твору архітектури має право на одержання у
встановленому законом порядку авторської винагороди за його
створення і використання.
Майнові права автора або його правонаступника щодо проекту і
збудованого об'єкта архітектури зберігаються незалежно від зміни
власника або користувача цього об'єкта.
Стаття 31. Особисті (немайнові) права автора твору

архітектури
Автору твору архітектури, крім особистих (немайнових) прав,
визначених Законом України "Про авторське право і суміжні права",
належать особисті (немайнові) права щодо:
безперешкодного фотографування, відеозйомки власного твору
архітектури, крім випадків, визначених актами законодавства;
зазначення на збудованому об'єкті архітектури власного імені
(імен співавторів).
Особисті (немайнові) права на твір архітектури належать його
автору незалежно від умов трудового договору між автором та
замовником проекту або роботодавцем.
Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО

АРХІТЕКТУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО

АРХІТЕКТУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про

архітектурну діяльність
Порушення законодавства про архітектурну діяльність тягне за
собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або
кримінальну відповідальність згідно з законами України.
Стаття 33. Вирішення спорів, що виникають у процесі

здійснення архітектурної діяльності
Спори, що виникають у процесі здійснення архітектурної
діяльності, в тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних
осіб, вирішуються у встановленому законом порядку.
Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
частин першої, другої і четвертої статті 7, які набирають
чинності через два роки після створення передбаченої у статті 18
цього Закону Архітектурно-будівельної атестаційної комісії та
введення в дію порядку проведення професійної атестації в
архітектурній діяльності (частина друга статті 17);
частини першої статті 12, яка набирає чинності з 1 січня 2000
року.
2. До приведення законів України та інших нормативно-правових
актів у відповідність із Законом України "Про архітектурну
діяльність" вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому
Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування Закону України "Про архітектурну діяльність":
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із Законом України "Про
архітектурну діяльність";
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 травня 1999 року

N 687-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: