open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Національну програму інформатизації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.3 )

Цей Закон визначає загальні засади формування, виконання та
коригування Національної програми інформатизації.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни та поняття
У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у
такому значенні:
база даних - іменована сукупність даних, що відображає стан
об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області;
база знань - масив інформації у формі, придатній до логічної
і смислової обробки відповідними програмними засобами;
геоінформаційні системи - сучасні комп'ютерні технології, що
дають можливість поєднати модельне зображення території
(електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної
поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні
дані, списки, економічні показники тощо);
засоби інформатизації - електронні обчислювальні машини,
програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення,
інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і
мережі зв'язку, що використовуються для реалізації інформаційних
технологій;
інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних,
правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних,
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для
задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі
створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж,
ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі
застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;
інформаційна послуга - дії суб'єктів щодо забезпечення
споживачів інформаційними продуктами;
інформаційна технологія - цілеспрямована організована
сукупність інформаційних процесів з використанням засобів
обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки
даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до
джерел інформації незалежно від місця їх розташування;
інформаційний продукт (продукція) - документована інформація,
яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів;
інформаційний ресурс - сукупність документів у інформаційних
системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо);
інформаційний суверенітет держави - здатність держави
контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з
метою додержання законів України, прав і свобод громадян,
гарантування національної безпеки держави;
локалізація програмних продуктів - приведення програмних
продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із
законами України та іншими нормативно-правовими актами,
стандартами, нормами і правилами, що діють в Україні;
нерезиденти - юридичні особи, суб'єкти підприємницької
діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які
створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у
тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької
діяльності, створені за участю юридичних і фізичних осіб;
окреме завдання - комплекс проектів інформатизації,
взаємопов'язаних і взаємопогоджених за термінами реалізації,
складом виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей;
проект інформатизації - комплекс взаємопов'язаних заходів, як
правило, інвестиційного характеру, що узгоджені за часом,
використанням певних матеріально-технічних, інформаційних,
людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті створення
заздалегідь визначених інформаційних і телекомунікаційних систем,
засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають
певним технічним умовам і показникам якості;
резиденти - юридичні особи, суб'єкти підприємницької
діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо), з місцезнаходженням на території України,
які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства
України.
Стаття 2. Національна програма інформатизації
Національна програма інформатизації визначає стратегію
розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та
інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної,
науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої
діяльності у сферах загальнодержавного значення.
Національна програма інформатизації включає: Концепцію Національної програми інформатизації; сукупність державних програм з інформатизації; галузеві програми та проекти інформатизації; регіональні програми та проекти інформатизації; програми та проекти інформатизації органів місцевого
самоврядування.
Національна програма інформатизації формується виходячи з
довгострокових пріоритетів соціально-економічного,
науково-технічного, національно-культурного розвитку країни з
урахуванням світових напрямів розвитку та досягнень у сфері
інформатизації і спрямована на розв'язання найважливіших
загальносуспільних проблем (забезпечення розвитку освіти, науки,
культури, охорони довкілля та здоров'я людини, державного
управління, національної безпеки та оборони держави та
демократизації суспільства) та створення умов для інтеграції
України у світовий інформаційний простір відповідно до сучасних
тенденцій інформаційної геополітики.
Національна програма інформатизації становить комплекс
взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації,
спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних
напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України
за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових,
матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і
науково-технічного потенціалу держави, а також координації
діяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності і громадян у сфері інформатизації.
Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на
створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж,
ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання
засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, установ,
організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів,
виконуються як складові частини Національної програми
інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством. ( Статтю
2 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2684-III
( 2684-14 ) від 13.09.2001 )
Стаття 3. Завдання законодавства про Національну програму

інформатизації
Завданням законодавства про Національну програму
інформатизації є створення правових, організаційних,
науково-технічних, економічних, фінансових, методичних та
гуманітарних засад регулювання процесу формування та виконання
цієї Програми та окремих її завдань (проектів).
Законодавство про Національну програму інформатизації
складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.
Стаття 4. Сфера дії та суб'єкти цього Закону
Сфера дії цього Закону поширюється на відносини, що виникають
у процесі формування та виконання Національної програми
інформатизації.
До суб'єктів, які беруть участь у відносинах, що регулюються
цим Законом, належать: замовники робіт з інформатизації; виконавці окремих завдань (проектів) інформатизації; організації, що здійснюють експертизу окремих завдань та
проектів інформатизації; користувачі автоматизованих та інших інформаційних систем і
засобів інформатизації.
Стаття 5. Головна мета та основні завдання Національної

програми інформатизації
Головною метою Національної програми інформатизації є
створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства
своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого
використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної
безпеки держави.
Програма спрямована на вирішення таких основних завдань: формування правових, організаційних, науково-технічних,
економічних, фінансових, методичних та гуманітарних передумов
розвитку інформатизації; застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у
відповідних сферах суспільного життя України; формування системи національних інформаційних ресурсів; створення загальнодержавної мережі інформаційного
забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо; створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної
підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування; підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі
широкого використання інформаційних технологій; формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і
послуг; інтеграція України у світовий інформаційний простір.
Стаття 6. Функції органів державної влади у реалізації

Національної програми інформатизації
Органи державної влади, в межах їх компетенції, здійснюють
такі функції у процесі інформатизації:
захист авторського права на бази даних і програми, створені
для потреб інформатизації та особистої інформації;
встановлення стандартів, норм і правил використання засобів
інформатизації;
забезпечення доступу громадян та їх об'єднань до інформації
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а
також до інших джерел інформації;
визначення пріоритетних напрямів інформатизації з метою
подальшої її підтримки шляхом державного фінансування та
пільгового оподаткування;
інформатизацію науки, освіти, культури, охорони довкілля та
здоров'я людини, державного управління, національної безпеки та
оборони держави, пріоритетних галузей економіки;
підтримку вітчизняного виробництва програмних і технічних
засобів інформатизації;
підтримку фундаментальних наукових досліджень для розроблення
швидкісних математичних і технічних засобів обробки інформації;
забезпечення підготовки спеціалістів з питань інформатизації
та інформаційних технологій;
організацію сертифікації програмних і технічних засобів
інформатизації;
державне регулювання цін і тарифів на використання
телекомунікаційних та комп'ютерних мереж для потреб інформатизації
у бюджетній сфері;
забезпечення інформаційної безпеки держави.
Стаття 7. Взаємозв'язок Національної програми інформатизації

та системи планування економічного і соціального

розвитку України
Взаємозв'язок основних завдань Національної програми
інформатизації та системи планування економічного і соціального
розвитку України здійснюється шляхом внесення їх до відповідного
розділу загальнодержавної програми економічного та соціального
розвитку України.
Р о з д і л II
ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Стаття 8. Концепція Національної програми інформатизації
Концепція Національної програми інформатизації є невід'ємною
частиною Національної програми інформатизації та включає
характеристику сучасного стану інформатизації, її стратегічні цілі
та основні принципи, очікувані наслідки реалізації цієї Програми.
Стаття 9. Порядок представлення та затвердження Національної

програми інформатизації
Кабінет Міністрів України щорічно разом з проектом Закону
України про Державний бюджет України на наступний рік подає на
розгляд Верховної Ради України: доповідь про стан інформатизації в Україні; завдання Національної програми інформатизації на наступні три
роки; програму завдань (робіт) з інформатизації на наступний
бюджетний рік із визначенням джерел фінансування.
Завдання Національної програми інформатизації на наступні три
роки та обсяги їх бюджетного фінансування на наступний рік щорічно
затверджуються Верховною Радою України.
Стаття 10. Замовники Національної програми інформатизації
Замовниками Національної програми інформатизації є
Генеральний державний замовник Національної програми
інформатизації та державні замовники окремих завдань (проектів)
інформатизації цієї Програми.
Генеральним державним замовником Національної програми
інформатизації є центральний орган виконавчої влади, визначений
Кабінетом Міністрів України.
Державними замовниками окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації можуть бути органи державної
влади та органи місцевого самоврядування. Державних замовників
окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за
поданням Генерального державного замовника. ( Частина третя статті
10 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001 )
Державні замовники на конкурсних засадах визначають
виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми
інформатизації, забезпечують фінансування, керівництво та контроль
виконання робіт за цими завданнями (проектами). ( Частина четверта
статті 10 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від
13.09.2001 )
Стаття 11. Керівник Національної програми інформатизації
Для управління і контролю за процесом формування та виконання
Національної програми інформатизації, її коригування Кабінет
Міністрів України за поданням Генерального державного замовника
призначає її керівника.
До основних повноважень керівника Національної програми
інформатизації належать:
( Абзац другий частини другої статті 11 виключено на підставі
Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001 )
організація відбору окремих завдань (проектів) на етапі
формування Національної програми інформатизації; ( Частину другу
статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 2684-III
( 2684-14 ) від 13.09.2001 ) організація контролю за відбором виконавців окремих завдань
(проектів) Національної програми інформатизації; ( Частину другу
статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 2684-III
( 2684-14 ) від 13.09.2001 ) внесення Генеральному державному замовнику пропозицій щодо: - формування завдань Національної програми інформатизації на
наступні три роки; - формування програми завдань (робіт) з інформатизації на
наступний бюджетний рік; - подання пропозицій щодо внесення змін до Національної
програми інформатизації; керівництво роботою науково-технічної ради з Національної
програми інформатизації; організація приймання виконаних завдань (робіт) з
інформатизації; організація експертизи окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації та Програми в цілому; інші повноваження з формування та виконання Національної
програми інформатизації.
Керівник Національної програми інформатизації підпорядкований
Генеральному державному замовнику і перебуває в його штаті.
Стаття 12. Науково-технічна рада Національної програми

інформатизації
Науково-технічна рада Національної програми інформатизації є
колегіальним дорадчим органом при Генеральному державному
замовнику. Склад науково-технічної ради Національної програми
інформатизації та Положення про неї затверджуються Генеральним
державним замовником.
Науково-технічна рада Національної програми інформатизації за
дорученням Генерального державного замовника та керівника
Національної програми інформатизації розглядає питання щодо
формування та виконання Національної програми інформатизації,
програм і завдань (робіт) з інформатизації.
Стаття 13. Формування Національної програми інформатизації
Формування комплексу взаємопов'язаних завдань Національної
програми інформатизації на наступні три роки та програми завдань
(робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік проводиться
згідно із законодавством України та організовується Генеральним
державним замовником за пропозиціями відповідних органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної
програми інформатизації проводиться із залученням
науково-технічної ради Національної програми інформатизації на
конкурсних засадах.
Положення про порядок відбору завдань (проектів) (z0485-07) на
конкурсних засадах затверджується Генеральним державним
замовником.
Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної
програми інформатизації організовує Генеральний державний
замовник, за винятком завдань (проектів), пов'язаних з
національною безпекою та обороною держави. Стаття 13 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від
13.09.2001 )
Стаття 14. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної

програми інформатизації та Національної програми

інформатизації
Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми
інформатизації проводиться згідно із законодавством України і
організовується державними замовниками цих завдань (проектів).
Порядок проведення експертизи окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації та Національної програми
інформатизації в цілому ( 1048-2002-п ) затверджується Кабінетом
Міністрів України. Стаття 14 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від
13.09.2001 )
Стаття 15. Виконавці окремих завдань (проектів) Національної

програми інформатизації
Порядок формування та виконання окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації визначається Положенням про
формування та виконання Національної програми інформатизації
( 1352-98-п ), що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми
інформатизації можуть бути підприємства, установи, організації
усіх форм власності. Відбір цих виконавців проводиться державними
замовниками у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
Окремі завдання (проекти) Національної програми
інформатизації виконуються за договором (контрактом), укладеним
відповідно до законодавства між Генеральним державним замовником
або державним замовником і виконавцем, визначеним згідно із
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
Для суб'єктів підприємницької діяльності - монополістів у
сфері їх діяльності укладення договорів (контрактів) на виконання
окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації є
обов'язковим. Спори щодо істотних умов цих договорів (контрактів)
вирішуються у судовому порядку. Стаття 15 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від
13.09.2001 )
Стаття 16. Умови відбору нерезидентів виконавцями окремих

завдань (проектів) Національної програми

інформатизації
На підставі результатів конкурсу окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації Кабінет Міністрів України за
поданням Генерального державного замовника може прийняти рішення
про замовлення виконання окремого завдання та проекту нерезиденту
при додержанні ним таких умов: залучення до виконання завдань (робіт) вітчизняних
підприємств з обсягом фінансування не менш як 20 відсотків
загальної вартості контракту; створення в Україні резидентів для виконання окремого
завдання (проекту) Національної програми інформатизації із
загальним обсягом статутного капіталу не менш як 5 відсотків
загальної вартості контракту.
Стаття 17. Галузеві програми та проекти інформатизації
Міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади може
виконувати галузеву програму та проекти інформатизації лише як
складову частину Національної програми інформатизації. Галузева
програма інформатизації погоджується з Генеральним державним
замовником Національної програми інформатизації.
За поданням Генерального державного замовника Національної
програми інформатизації Кабінет Міністрів України може зупинити
виконання галузевої програми (проекту) інформатизації у разі,
якщо: вона повністю або частково повторює інші програми; не відповідає державним стандартам, нормам та правилам; за результатами експертизи має завищену вартість.
Відбір виконавців проектів для галузевих програм
інформатизації проводиться відповідно до вимог статті 15 цього
Закону.
Стаття 18. Регіональні програми та проекти

інформатизації
Регіональні програми та проекти інформатизації розробляються
місцевими органами виконавчої влади як складова частина
Національної програми інформатизації і погоджуються з Генеральним
державним замовником Національної програми інформатизації. При
формуванні регіональних програм інформатизації враховуються
регіональні особливості загальнодержавних проектів інформатизації
органів державної влади, а також регіональні аспекти галузевих
програм інформатизації.
Організація виконання регіональних програм і проектів
інформатизації здійснюється структурними підрозділами, які
визначаються місцевими органами виконавчої влади.
Відбір виконавців для регіональних програм і проектів
проводиться відповідно до вимог статті 15 цього Закону.
За поданням Генерального державного замовника Кабінет
Міністрів України може зупинити виконання регіональної програми і
проекту інформатизації у випадках, передбачених статтею 17 цього
Закону.
Стаття 19. Програми та проекти інформатизації органів

місцевого самоврядування
Програми та проекти інформатизації органів місцевого
самоврядування формуються цими органами і повинні відповідати
Національній програмі інформатизації, прийматися і виконуватися за
погодженням із Генеральним державним замовником.
Відбір виконавців для програм та проектів інформатизації
органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до вимог
статті 15 цього Закону.
За поданням Генерального державного замовника Кабінет
Міністрів України може зупинити виконання програми і проекту
інформатизації органів місцевого самоврядування у випадках,
передбачених статтею 17 цього Закону.
Стаття 20. Особливості закупівлі програмних, технічних та

інших засобів для виконання Національної програми

інформатизації
Визначення постачальників програмних, технічних та інших
засобів, закупівля яких передбачається окремим завданням
(проектом) Національної програми інформатизації, здійснюється
разом з визначенням виконавця завдання (проекту) за його
пропозиціями. Стаття 20 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від
13.09.2001 )
Стаття 21. Порядок використання програмних засобів для

виконання Національної програми інформатизації
Програмні засоби для виконання Національної програми
інформатизації використовуються в локалізованому вигляді. Порядок
локалізації ( 1815-98-п ) визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22. Права та обов'язки Генерального державного

замовника щодо формування та виконання

Національної програми інформатизації
Генеральний державний замовник має право:
здійснювати нагляд і контроль за формуванням та виконанням
Національної програми інформатизації;
припиняти договори (контракти) на виконання окремих завдань
(проектів) Національної програми інформатизації на підставі даних,
що свідчать про неможливість виконання робіт виконавцем у повному
обсязі;
виконувати функції державного замовника відповідно до
законодавства.
Генеральний державний замовник зобов'язаний:
здійснювати координацію державних, галузевих, регіональних
програм та проектів інформатизації, програм та проектів
інформатизації органів місцевого самоврядування;
здійснювати моніторинг у сфері інформатизації;
забезпечувати методологічну, нормативно-правову, інформаційну
та організаційну підтримку процесів формування і виконання
Національної програми інформатизації;
доповідати щорічно Кабінету Міністрів України про стан
інформатизації в Україні;
подавати щорічно Кабінету Міністрів України завдання
Національної програми інформатизації на наступні три роки і проект
програми завдань (робіт) на наступний бюджетний рік;
вносити Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення
змін до Національної програми інформатизації.
Стаття 23. Права та обов'язки суб'єктів Національної

програми інформатизації щодо її формування

та виконання
Права та обов'язки користувачів автоматизованих та інших
інформаційних систем і засобів інформатизації, організацій, що
здійснюють експертизу окремих завдань (проектів) Національної
програми інформатизації, та інших суб'єктів Національної програми
інформатизації визначаються окремим Положенням, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Р о з д і л III
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ

СТИМУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Стаття 24. Фінансове забезпечення виконання Національної

програми інформатизації
Фінансування формування та виконання Національної програми
інформатизації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
України та інших джерел, не заборонених законодавством України.
Внесення до Державного бюджету України видатків, необхідних для
реалізації Національної програми інформатизації, є обов'язковим.
Обсяги фінансування Національної програми інформатизації з
Державного бюджету України визначаються Законом України про
Державний бюджет України на наступний бюджетний рік і
встановлюються окремим рядком.
Галузеві і регіональні програми та проекти інформатизації
фінансуються в межах коштів, виділених у Державному бюджеті
України та відповідних місцевих бюджетах, коштів, отриманих
відповідними виконавцями окремих завдань та проектів
інформатизації за надання інформаційних послуг, та інших джерел,
не заборонених законодавством України.
Фінансування програм та проектів інформатизації органів
місцевого самоврядування здійснюється з місцевих бюджетів та інших
джерел, не заборонених законодавством України.
Пріоритетність фінансування окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації щорічно визначається
Кабінетом Міністрів України в межах коштів, затверджених Державним
бюджетом України.
У разі недостатності фінансування у поточному році строки
виконання окремих завдань (проектів) Національної програми
інформатизації переглядаються у порядку, визначеному Положенням
про формування та виконання Національної програми інформатизації
( 1352-98-п ).
Стаття 25. Економічне стимулювання виконання окремих завдань

(проектів) Національної програми інформатизації
Окремі завдання (проекти) Національної програми
інформатизації можуть на конкурсній основі передаватися резидентам
у повному обсязі. Власник окремого завдання (проекту) Національної
програми інформатизації згідно з договором, укладеним із
Генеральним державним замовником, здійснює фінансування, подальшу
експлуатацію з наданням послуг установам, що фінансуються з
Державного бюджету України чи відповідних місцевих бюджетів, за
фіксованими тарифами, передбаченими договором.
Передача окремих завдань (проектів) Національної програми
інформатизації у сфері національної безпеки та оборони держави
проводиться в порядку ( 1354-99-п ), встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Р о з д і л IV
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОНАННЯМ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Стаття 26. Контроль за виконанням Національної програми

інформатизації
Контроль за виконанням Національної програми інформатизації,
її окремих завдань та проектів (або їх частин) здійснюється
органами державної влади та органами місцевого самоврядування у
межах своєї компетенції, визначеної законом.
Контроль за формуванням та виконанням Національної програми
інформатизації здійснює Кабінет Міністрів України.
Координацію та контроль за виконанням Національної програми
інформатизації щодо забезпечення національної безпеки та оборони
держави здійснює Рада національної безпеки і оборони України.
Контроль за виконанням окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації, фінансування яких
здійснюється державним замовником за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством України, з боку Генерального державного
замовника полягає у забезпеченні узгодженості цих проектів з
Національною програмою інформатизації.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
установи та організації, які утримуються за рахунок бюджетних
коштів, подають Генеральному державному замовнику інформацію про
створення, розвиток та інтеграцію, незалежно від джерел
фінансування, інформаційних систем, мереж, ресурсів та
інформаційних технологій, що забезпечують функціонування цих
органів, установ, організацій, за винятком інформації, пов'язаної
з національною безпекою та обороною держави.
Контроль за використанням коштів Державного бюджету України
на Національну програму інформатизації, її окремі завдання та
проекти (або їх частини) здійснює Рахункова палата. Органи
державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації, які використовують кошти Державного
бюджету України на ці цілі, надають Рахунковій палаті інформацію
щодо використання цих коштів у порядку, встановленому
законодавством.
Особи, винні в порушенні законодавства про Національну
програму інформатизації, несуть відповідальність згідно із
законом. Стаття 26 в редакції Закону N 2684-III ( 2684-14 ) від
13.09.2001 )

Р о з д і л V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИ ВИКОНАННІ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Стаття 27. Міжнародне співробітництво при виконанні

Національної програми інформатизації
Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації
спрямовується на підвищення економічної ефективності та
науково-технічного рівня виконання Національної програми
інформатизації. З цією метою до виконання окремих завдань
(проектів) Національної програми інформатизації можуть залучатися
іноземні юридичні та фізичні особи, іноземні інвестиції.
Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного
співробітництва у сфері інформатизації, які не суперечать
законодавству та державним інтересам України.
Стаття 28. Міжнародні договори
Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті,
що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних
договорів.
Р о з д і л VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний термін: відповідно до компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 лютого 1998 року

N 74/98-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: