open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 6 квітня 1998 р. N 457

Київ
Про затвердження Статуту

залізниць України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002

N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002

N 720 ( 720-2014-п ) від 29.12.2014

N 977 ( 977-2015-п ) від 25.11.2015 }

Відповідно до статті 3 Закону України "Про залізничний
транспорт" ( 273/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Статут залізниць України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 квітня 1998 р. N 457
Статут

залізниць України
1. Загальні положення
1. Залізничний транспорт загального користування (далі -
залізничний транспорт) є однією з базових галузей економіки
України, що забезпечує її внутрішні та зовнішні
транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях. Основною організаційною ланкою на залізничному транспорті є
залізниця.
2. Статут залізниць України (далі - Статут) визначає
обов'язки, права і відповідальність залізниць, а також
підприємств, організацій, установ і громадян, які користуються
залізничним транспортом. Статутом регламентуються порядок укладання договорів,
організація та основні умови перевезення вантажів, пасажирів,
багажу, вантажобагажу і пошти, основні положення експлуатації
залізничних під'їзних колій, а також взаємовідносини залізниць з
іншими видами транспорту.
3. Дія Статуту поширюється на перевезення залізничним
транспортом вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, у
тому числі на перевезення вантажів, навантаження і розвантаження
яких відбувається на залізничних під'їзних коліях незалежно від
форм власності, які не належать до залізничного транспорту
загального користування (далі - залізничні під'їзні колії). Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і
пошти залізницями, що будуються, до здавання їх у постійну
експлуатацію здійснюється згідно з порядком, який визначають
власник або орган управління будівництва та відповідна залізниця
за погодженням з Держнаглядохоронпраці.
4. Перевезення залізницями вантажів, пасажирів, багажу і
вантажобагажу у міжнародному сполученні здійснюється відповідно до
угод про залізничні міжнародні сполучення.
5. На підставі цього Статуту Мінтранс затверджує: а) Правила перевезення вантажів (далі - Правила); б) Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; в) Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та
пошти залізничним транспортом України (далі - Правила перевезень
пасажирів); г) інші нормативні документи. Нормативні документи, що визначають порядок і умови
перевезень, користування засобами залізничного транспорту, безпеки
руху, охорони праці, громадського порядку, перетину залізничних
колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки,
санітарні норми та правила на залізничному транспорті, є
обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території
України.
6. У цьому Статуті наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: вантаж - матеріальні цінності, які перевозяться залізничним
транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному
рухомому складі; вантажовідправник (відправник вантажу, вантажовласник) -
зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична
чи фізична особа, яка довіряє вантаж залізниці для його
перевезення; вантажоодержувач (одержувач вантажу, вантажовласник) -
зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична
чи фізична особа, яка за дорученням вантажовідправника отримує
вантаж; вантажні операції - навантаження вантажу на залізничний
рухомий склад, вивантаження вантажу із залізничного рухомого
складу, сортування дрібних відправок та контейнерів,
перевантаження, перевалка на транспортні засоби іншого виду
транспорту; внутрістанційні перевезення - перевезення вантажу з однієї
під'їзної колії на іншу в межах однієї станції; Збірник правил перевезення і тарифів залізничного транспорту
- офіційне періодичне видання, в якому публікуються затверджені
згідно з цим Статутом нормативні акти з питань перевезення; міжнародне залізничне сполучення - перевезення пасажирів,
вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та
іноземними державами; накладна - основний перевізний документ встановленої форми,
оформлений відповідно до цього Статуту та Правил і наданий
залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою
двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка
укладається між відправником та залізницею на користь третьої
сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором на заставу
вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної
плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує
вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення; небезпечні вантажі - речовини, матеріали, вироби, відходи
виробничої та іншої діяльності, які через присутні їм властивості
за наявності певних факторів можуть в процесі транспортування, під
час проведення вантажних робіт та збереження призвести до вибуху,
пожежі, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших
об'єктів транспорту, заподіяння матеріальних втрат і шкоди
навколишньому середовищу, а також загибелі, травмування, отруєння,
опіків, захворювання людей, тварин; перевізні документи - накладна та інші залізничні документи
на вантаж; під'їзди до залізничних станцій - автомобільні шляхи, які
примикають до території залізничної станції; Правила перевезення вантажів (Правила) - нормативний акт, що
конкретизує передбачені цим Статутом положення, які регламентують
участь та обов'язки сторін у процесі перевезення вантажів; пряме залізничне сполучення - перевезення вантажів,
пасажирів, багажу і вантажобагажу у межах двох і більше залізниць
України; пряме змішане сполучення - перевезення, що здійснюється
залізницями та іншими видами транспорту за єдиним транспортним
документом протягом усього шляху прямування; тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу,
вантажобагажу - система цінових ставок та правил їх застосування,
за якими провадяться розрахунки за перевезення залізницями; збори - цінові ставки, за якими провадяться розрахунки за
виконання підприємствами залізничного транспорту робіт та послуг,
пов'язаних з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу,
вантажобагажу; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів -
обов'язкові для дотримання всіма учасниками перевезення вимоги
щодо розміщення, закріплення, способу навантаження, розвантаження
вагонів, забезпечення безпеки руху, збереження залізничного
рухомого складу та вантажів (далі - Технічні умови); транспортні засоби - залізничний рухомий склад (вагони всіх
видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнери.
II. Вантажне господарство. Пристрої

для обслуговування пасажирів

7. Залізниці здійснюють перевезення вантажів, пасажирів,
багажу, вантажобагажу і пошти між станціями, відкритими для
виконання відповідних операцій.

Станції здійснюють операції, пов'язані з перевезенням
пасажирів, багажу і вантажобагажу з прийняттям, видачею вантажів
вагонними, дрібними відправками та в контейнерах, а за договорами
з відправниками та одержувачами - їх навантаження і вивантаження.
Станції можуть відкриватися для проведення усіх або окремих
операцій.

Відкриття чи закриття станцій для здійснення усіх чи окремих
операцій провадиться Укрзалізницею після опублікування про це у
Збірнику правил перевезень і тарифів залізничного транспорту. При
цьому питання про експлуатацію малодіяльних збиткових залізничних
дільниць, станцій, а також залізничних під'їзних колій, що
перебувають на балансі залізниць, вирішується разом з відповідними
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

У разі неприйняття органами місцевого самоврядування
(протягом 6 місяців після звернення залізниці) рішень про
компенсацію збитків з місцевих бюджетів або за рахунок
підприємств, що обслуговуються цими дільницями, станціями та
під'їзними коліями, Укрзалізниця за погодженням з Мінтрансом має
право прийняти рішення про закриття збиткових дільниць, станцій та
під'їзних колій.
8. Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і
пошти залізницями провадиться у вагонах парку залізниць або
орендованих у залізниць, а також у власних вагонах, що належать
підприємствам, організаціям, установам, громадянам - суб'єктам
підприємницької діяльності, в тому числі розташованим за межами
України. Вагони, призначені для перевезення вантажів, пасажирів,
багажу, вантажобагажу і пошти, повинні відповідати вимогам Правил
технічної експлуатації залізниць України та санітарно-гігієнічним
і протиепідемічним нормам і правилам.
9. Вантажні операції виконуються як на станційних складах і
майданчиках, що перебувають у віданні залізниць (місця загального
користування), так і на приколійних складах, майданчиках та в
інших пунктах, які належать підприємствам, організаціям,
установам, громадянам - суб`єктам підприємницької діяльності або
надані їм залізницею на підставі договору (місця незагального
користування).
10. Для виконання вантажних операцій станції згідно з їх
спеціалізацією повинні мати обладнані належним чином споруди і
пристрої в місцях загального користування. Всі споруди і пристрої вантажного господарства за своєю
потужністю і переробною спроможністю повинні забезпечувати
своєчасне виконання запланованого обсягу вантажних операцій, повне
збереження вантажів, своєчасне оброблення рухомого складу, а також
механізацію вантажних робіт з додержанням вимог нормативних актів
з питань охорони праці.
11. На станціях із значним обсягом вантажних операцій, які
виконуються в місцях загального користування, організуються
вантажні райони. Площі вантажних районів і під'їзди до них повинні
забезпечувати нормальні умови для роботи усіх видів транспорту і
механізмів, що обслуговують вантажний район, а також безпеку руху
поїздів і дотримання техніки безпеки людей та охорону
навколишнього природного середовища. Вантажний район за своєю спеціалізацією повинен мати усі
необхідні технічні засоби і пристрої, що забезпечують збереження
вантажів і протипожежний захист.
12. Залізниця вправі приймати рішення про складування за
плату підприємствами, організаціями, установами, громадянами -
суб`єктами підприємницької діяльності вантажів у смузі відведення,
а також надавати дозвіл на примикання під'їзних колій та
будівництво тимчасових споруд. 13. Для зважування вантажів, багажу і вантажобагажу
(товаробагажу) використовуються вагонні, вантажні, елеваторні та
інші ваги. Для визначення маси вантажу зважуванням залізниці в місцях
загального користування, а відправники та одержувачі вантажів,
морські і річкові порти, які примикають до залізниць, в місцях
незагального користування повинні мати необхідну кількість ваг і
вагових приладів. Для навантаження масових насипних і навалочних
вантажів їх відправники повинні використовувати вагові прилади,
які визначають масу вантажу в процесі навантаження, чи
механізовані дозувальні пристрої.
14. Ваги і вагові прилади підлягають обов'язковій державній
повірці і тавруванню в установленому порядку. Зважування вантажів
на несправних вагах, а також на вагах з простроченими термінами
повірки і таврування не дозволяється. Залізниці на договірних засадах можуть приймати на технічне
обслуговування (технічний нагляд, ремонт, контрольна повірка) ваги
власників, призначені для зважування вантажів. Повірка, таврування ваг та вагових приладів провадяться під
час установки ваг, після виходу їх із капітального та середнього
ремонту та періодично у терміни, встановлені Держстандартом.
15. Станції, призначені для операцій з перевезення пасажирів,
багажу та вантажобагажу, повинні відповідати вимогам, що
забезпечують виконання цих операцій, а також санітарно-гігієнічним
та протиепідемічним нормам і правилам.
16. На станціях, вокзалах, у пасажирських поїздах повинна
бути книга скарг і пропозицій пасажирів, відправників та
одержувачів вантажів, яка видається за першою вимогою.
III. Планування та організація перевезення вантажів
17. Перевезення вантажів залізничним транспортом
організовуються на договірних засадах. Форма договору про
організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для
забезпечення виконання договірних зобов'язань здійснюється місячне
планування перевезень. Умови та порядок організації перевезення в усіх видах
сполучення визначаються Правилами. Порядок розроблення, термін подання заявок, затвердження
планів та облік виконання перевезень вантажів встановлюються
Правилами, а військових перевезень - спеціальними інструкціями.
18. Місячне планування перевезення вантажів здійснюється
залізницями відправлення на основі поточних або довгострокових
договорів про організацію перевезення вантажів та замовлень
відправників. Замовлення на перевезення за встановленою номенклатурою
вантажовласники або за їх дорученням експедиторські організації, а
також морські та річкові порти подають відповідним залізницям.
Замовлення складаються за встановленою формою у вагонах, а у
випадках, передбачених Правилами, - і в тоннах. У разі потреби одночасно з місячним замовленням надаються
плани перевезень вантажів маршрутами.
19. У разі неподання з вини залізниць вагонів (контейнерів)
для виконання місячного плану перевезення вантажів вони
зобов'язані за замовленням відправника виділити рухомий склад, щоб
надолужити недовантаження протягом наступного місяця у порядку,
встановленому Правилами.
20. Виконання перевезень, у тому числі на пред'явлення,
позапланових, понадпланових та перевезень для надолуження
недовантаження протягом минулого місяця враховується в обліковій
картці встановленої Правилами форми. Порядок та умови зарахування вагонів, контейнерів під
завантаження встановлюються Правилами.
21. Начальник залізниці та уповноважені ним посадові особи за
заявою вантажовідправника без додаткової плати: а) дозволяють завантаження понад план та поза планом; б) змінюють передбачені планом залізниці та станції
призначення в порядку та розмірах, установлених Правилами; в) дозволяють внутрістанційні перевезення вантажів.
Начальник станції за заявою вантажовідправника дозволяє без
додаткової плати: а) змінювати передбачений планом тип рухомого складу, якщо
таке перевезення допускається Правилами; б) змінювати вид вантажу у межах однієї номенклатурної групи,
передбаченої планом; в) не пізніше ніж за 3 доби до дня навантаження змінювати в
місячних планах перевезень залізниці та станції призначення в
обсягах до 50 відсотків планової (договірної) норми; Для перевезень вантажів понад план та поза планом відправник
подає заявку залізниці у термін, передбачений Правилами. Оформлення замовлень на перевезення вантажів поза планом та
понад план здійснюється у порядку, встановленому Правилами.
22. За договором залізничного перевезення вантажу залізниця
зобов'язується доставити ввірений їй вантажовідправником вантаж у
пункт призначення в зазначений термін і видати його одержувачу, а
відправник зобов'язується сплатити за перевезення встановлену
плату. Виконання залізницею додаткових операцій, пов'язаних з
перевезенням вантажів (завантаження, розвантаження, зважування,
експедирування тощо), здійснюється на підставі окремих договорів. Відправник може здійснювати у встановленому порядку
добровільне страхування вантажів.
23. Відправники повинні надати станції навантаження на кожне
відправлення вантажу заповнену накладну (комплект перевізних
документів). Станція призначення видає накладну одержувачу разом з
вантажем. Дата приймання і видачі вантажу засвідчується на накладній
календарним штемпелем станції. В разі проведення митного контролю
дата видачі вантажу ставиться після закінчення митних операцій. Для посвідчення прийняття вантажу до перевезення станція
видає відправнику квитанцію. Форма накладної і порядок її заповнення, а також форма
квитанції затверджуються Мінтрансом. Під час перевезення масових вантажів у випадках, передбачених
Правилами, допускається оформлення однієї накладної (комплекту
перевізних документів) на перевезення цілого маршруту або групи
вагонів чи комплекту контейнерів. Станції видають вантажовідправникам бланки накладних
(комплектів перевізних документів) за плату згідно з тарифом.
24. Вантажовідправники несуть відповідальність за всі
наслідки неправильності, неточності або неповноти відомостей,
зазначених ним у накладній. Залізниця має право перевіряти правильність цих відомостей, а
також періодично перевіряти кількість та масу вантажу, що
зазначаються у накладній. Упакування, пакетування, тара повинні відповідати вимогам
нормативних документів. Відправник зобов'язаний на вимогу залізниці пред'явити
стандарт або технічні умови, сертифікат на відвантажувану
продукцію (якщо вона підлягає сертифікації), а також на її тару.
25. Відправники і одержувачі вибухових, легкозаймистих,
радіоактивних, отруйних та інших небезпечних вантажів повинні
виконати всі належні заходи, що гарантують безпеку перевезень,
мати засоби і мобільні підрозділи для ліквідації аварій та їх
наслідків під час перевезення цих вантажів.
26. Вантажі приймаються до перевезення вантажною швидкістю, а
також великою швидкістю. До перевезення великою швидкістю приймаються, як правило,
швидкопсувні вантажі, а також інші вантажі в напрямках,
установлених Укрзалізницею. Швидкість перевезення зазначається у накладній
вантажовідправником.
27. Вантажі, що потребують тари для їх збереження від втрат,
недостач, псування та пошкодження, повинні здаватися до
перевезення у непошкодженій тарі, яка відповідає стандартам
(технічним умовам), а вантажі, на тару та упаковку яких стандартів
не установлено, - у непошкодженій тарі, яка забезпечує їх
збереження. Овочі, фрукти та інші швидкопсувні вантажі повинні
пред'являтися до перевезення у такому стані, який забезпечує
збереження їх якості упродовж граничного терміну перевезення,
передбаченого Правилами. Під час перевезення вантажів, які змерзаються і здуваються,
відправник зобов'язаний вжити відповідних профілактичних заходів.
Залізниця може відмовити в перевезенні у разі невжиття
відправником зазначених заходів. У разі невиконання зазначених
вимог відповідальність за втрату або пошкодження вантажу, що
виникли з цієї причини, несе відправник.
28. Залізниці можуть приймати до перевезення вантажі з
оголошеною вартістю. Оголошена вартість не повинна перевищувати
дійсної вартості вантажу. У разі розходження між відправником та
станцією відправлення вартість вантажу визначається незалежною
експертизою, про що складається відповідний акт. Перелік вантажів, оголошення вартості яких є обов'язковим, а
також вантажів, оголошення вартості яких не допускається,
встановлюється Правилами. Під час прийняття вантажу з оголошеною вартістю стягується
додатковий збір у розмірі, встановленому тарифом.
29. Укрзалізниця має право запроваджувати, за погодженням з
Мінтрансом, тимчасові обмеження щодо перевезень в окремі райони
під час стихійного лиха, виникнення інших надзвичайних обставин,
скупчення нерозвантажених транспортних засобів у пунктах
призначення.
30. Завантаження вантажів у вагони (контейнери), а також
вивантаження з них здійснюється відправниками та одержувачами. Залізниці можуть брати на себе виконання вантажних робіт за
договорами з відправниками або одержувачами. Для транспортного обслуговування відправників і одержувачів у
місцях загального користування у складі залізниць можуть у
встановленому порядку утворюватись підприємства механізованих
вантажних робіт, а на під'їзних коліях - об'єднання підприємств
залізничного транспорту.
31. Залізниця зобов'язана подавати під завантаження справні,
придатні для перевезення відповідного вантажу, очищені від
залишків вантажу, сміття, реквізиту, а у необхідних випадках -
продезінфіковані вагони та контейнери. Додаткова підготовка вагонів та контейнерів під завантаження
вантажів, що потребують особливих умов перевезення і зберігання,
може здійснюватися залізницею на підставі договору за рахунок
відправника. Під наливання повинні подаватися цистерни та бункерні
напіввагони, що відповідають роду наливного вантажу. Підготовка під наливання спеціальних цистерн та бункерних
напіввагонів усіх форм власності здійснюється відправником. Придатність рухомого складу для перевезення вантажу в
комерційному відношенні визначається: вагонів - відправником, якщо завантаження здійснюється його
засобами, або залізницею, якщо завантаження здійснюється засобами
залізниці; контейнерів, цистерн та бункерних напіввагонів -
відправником.
32. Вантажі повинні завантажуватись без перевищення
вантажопідйомності вагона (контейнера). У разі завантаження вагонів (контейнерів) понад їх
вантажопідйомність організація, яка провадила навантаження
(відправник, залізниця, порт), зобов'язана вивантажити надлишок. Відправник зобов'язаний підготувати вантаж з урахуванням його
схоронності під час транспортування і здійснювати навантаження з
виконанням Технічних умов. Перелік вантажів, перевезення яких допускається на відкритому
рухомому складі, встановлюється Правилами.
33. Необхідні для навантаження і перевезення пристосування та
матеріали (козли, стояки, прокладки, підкладки, дріт, брезент,
вірьовка, щитові огородження тощо) повинні заготовляти
вантажовідправники. Встановлення цих пристосувань і матеріалів під час
завантаження і зняття їх під час вивантаження здійснюються тією
організацією (підприємством), засобами якої провадиться
завантаження чи вивантаження. Про встановлення зазначених пристосувань та матеріалів у
вагоні (контейнері) вантажовідправник повинен зазначити у
накладній. Пристосування та матеріали видаються на станції призначення
одержувачу разом із вантажем.
34. Про час подачі вагонів під завантаження, вивантаження
засобами відправника, одержувача начальник станції зобов'язаний
повідомити їх не пізніше ніж за 2 години до подачі.
35. Одержувач або організація, яка здійснює вивантаження,
зобов'язані: повністю вивантажити (злити) вантаж із вагона (цистерни) і
контейнера; повністю прибрати з вагона (контейнера) скріплюючий дріт,
дротові закрутки з люків і штурвалів, стояки, бруски та інші
елементи кріплення вантажів, крім інвентарних засобів кріплення,
які підлягають поверненню; прибрати також папір, картон, фанеру, листовий метал, дошки
та інші засоби упаковки і збереження вантажів. У разі неповного
розвантаження вагони залишаються в одержувача з внесенням ним
платежів за період користування вагонами; очистити зовнішню поверхню кузова вагона (контейнера) від
залишків, які її забруднюють, захисної плівки, наклейок, бірок і
написів, а всередині вагонів (контейнерів) - від залишків вантажу,
емульсій, профілактичних засобів проти змерзання.
Очищення контейнерів здійснюється в усіх випадках
вантажовідправником та вантажоодержувачем. Очищення, промивання і в необхідних випадках дезінфекція
вагонів після перевезення тварин, птиці, сирих тваринних продуктів
та швидкопсувних вантажів можуть здійснюватися за рахунок
одержувача у спеціально обладнаних місцях. Промивання, дегазація, дезактивація вагонів після
вивантаження небезпечних, отруйних, сморідних і забруднюючих
вантажів здійснюються одержувачем у спеціально обладнаних місцях.
Перелік таких вантажів встановлюється Правилами. Очищення внутрішньої і зовнішньої поверхні цистерн та
бункерних напіввагонів від забруднення після наливу і злиття
здійснюється відповідно вантажовідправником або
вантажоодержувачем. Злиття продуктів з цистерн та бункерних напіввагонів має
здійснюватись повністю (за винятком випадків, коли стандартами
допускається наявність залишків) з очищенням в'язких продуктів з
внутрішньої поверхні котла і бункера. Залізниця має право не приймати не очищені після вивантаження
(злиття) вагони і контейнери. Вантажна операція вважається
незакінченою до повного очищення вагонів (контейнерів), а з
одержувача стягується плата за користування вагонами
(контейнерами) за весь час їх затримки під очищенням. Вантажоодержувач вносить залізниці установлену відповідно до
статті 119 цього Статуту плату за час знаходження цистерн і
бункерних напіввагонів на промивально-пропарювальній станції
залізниці під очищенням від залишків продуктів. Вантажоодержувач відшкодовує також витрати залізниць,
пов'язані з очищенням порожніх вагонів у пунктах їх наступного
навантаження. За погодженням між вантажовідправником і вантажоодержувачем
очищення внутрішньої поверхні спеціальних вагонів, які належать їм
або орендовані ними, може не здійснюватись, якщо це не суперечить
нормам та Правилам.
36. У разі виникнення ускладнень на станції у зв'язку з
несвоєчасним вивантаженням і вивезенням вантажів начальник
залізниці має право збільшувати розмір збору за їх збереження до
двократного розміру. Начальник залізниці, уповноважені ним керівники організацій,
що входять до складу залізниці, відповідно до Правил мають право
на укладення договорів про збереження вантажів на складах станцій
або у вагонах.
37. Під час здавання вантажів для перевезення відправником
має бути зазначена у накладній їх маса. Тарні і штучні вантажі перевозяться із зазначенням у
накладній маси і кількості вантажних місць. Маса цих вантажів
визначається до здавання їх для перевезення і зазначається на
вантажних місцях. Вантажі, що перевозяться насипом і наливом, а також інші
вантажі, зважування яких на вантажних вагах неможливе, зважуються
на вагонних вагах. Перелік вантажів, що можуть перевозитися насипом і наливом,
установлюється Правилами. Загальна маса вантажу визначається шляхом зважування на вагах
або підрахуванням маси на вантажних місцях за трафаретом чи
стандартом. Маса окремих вантажів може визначатися розрахунковим методом,
за обміром або умовно (нафтопродукти в цистернах, тварини,
лісоматеріали тощо). Маса вантажів визначається відправником. Спосіб визначення маси зазначається у накладній.
38. Завантажені контейнери, а також криті вагони (у тому
числі ізотермічні) і цистерни пломбуються тим підприємством,
організацією, засобами яких провадиться навантаження. Домашні речі
можуть перевозитися за пломбами залізниці або експедитора. Перелік вантажів, що допускаються до перевезення у вагонах
без пломб, технічні умови виготовлення пломб, а також порядок
пломбування вагонів і контейнерів встановлюються Правилами. Пломби, пломбувальні лещата та дріт, запірно-пломбувальні
пристрої для пломбування вагонів і контейнерів надаються
залізницею за плату виходячи з їх собівартості.
39. Приймання вантажів дрібними відправленнями здійснюється
через склади станцій.
40. Перевезення окремих вантажів, перелік яких затверджено
Правилами, здійснюється у супроводі провідника відправника
(одержувача). Перевезення інших вантажів у супроводі провідника
може здійснюватися за домовленістю з залізницею.
41. Залізниці зобов'язані доставити вантажі за призначенням в
установлені терміни. Терміни доставки вантажів і правила обчислення термінів
доставки вантажів встановлюються Правилами, виходячи з технічних
можливостей залізниць. Обчислення терміну доставки починається з 24-ої години дати
приймання вантажу до перевезення. Вантаж вважається доставленим вчасно, якщо на станції
призначення він вивантажений засобами залізниці, про що
повідомлено одержувача, або якщо вагон (контейнер) з вантажем
подано під вивантаження засобами одержувача до закінчення
встановленого терміну доставки. У разі затримки подачі вагонів (контейнерів) під вивантаження
внаслідок зайнятості вантажного фронту або з інших причин,
залежних від одержувачів, вантаж вважається доставленим вчасно,
якщо він прибув на станцію призначення до закінчення встановленого
терміну доставки.
42. Залізниця зобов'язана повідомити одержувача в день
прибуття вантажу або до 12-ої години наступного дня. Порядок і
способи повідомлення встановлюються начальником станції. Одержувач
може визначити спосіб повідомлення. Якщо залізниця не повідомить про прибуття вантажу, одержувач
звільняється від внесення плати за користування вагонами
(контейнерами) і за зберігання вантажу до того часу, як буде
надіслано повідомлення. За угодою між одержувачем і станцією вагони (контейнери)
можуть подаватися без попереднього повідомлення.
43. Вантажовідправник має право змінити зазначеного у
накладній вантажоодержувача без зміни станції призначення. Заява про зміну вантажоодержувача подається начальнику
станції відправлення з доданням вантажної квитанції. У разі
неможливості подання вантажної квитанції відправник подає копію
письмового або телеграфного повідомлення на адресу першого
вантажоодержувача про таку зміну. Залізниця виконує розпорядження відправника лише у тому
випадку, якщо вантаж не видано одержувачу.
44. Залізниця може на заяву відправника, одержувача змінити
станцію призначення вантажу, прийнятого до перевезення
(переадресувати вантаж), з оплатою витрат за договірним тарифом.
За час затримки вагонів (контейнерів) в очікуванні переадресування
справляється плата, встановлена згідно із статтею 119 цього
Статуту. Час затримки обчислюється з моменту, коли минуло дві
години після повідомлення про прибуття вантажу.
45. В усіх випадках зміни одержувача або станції призначення
вантажу підприємство, організація, громадяни, за заявою яких
здійснено таку зміну, є відповідальними перед попереднім
одержувачем за наслідки такої зміни і зобов'язані відрегулювати
розрахунки між відправниками, попередніми адресатами та фактичними
одержувачами.
46. Одержувач зобов'язаний прийняти і вивезти зі станції
вантаж, що надійшов на його адресу. Терміни вивезення і порядок
зберігання вантажів установлюються Правилами. Вантажі, що прибули, зберігаються на станції безкоштовно
протягом доби. Цей термін обчислюється з 24-ої години дати
вивантаження вантажу (контейнера) засобами залізниці або з 24-ої
години дати подачі вагонів під вивантаження засобами одержувача. За зберігання вантажу на станції понад зазначений термін
справляється плата, встановлена тарифом.
47. У разі прибуття вантажу на адресу одержувача, поставка
якого йому не передбачена планом (договором, контрактом,
замовленням, нарядом та ін.), останній зобов'язаний прийняти такий
вантаж від станції на відповідальне зберігання.
Одержувач може відмовитись від прийняття вантажу лише у разі,
коли якість вантажу через псування або пошкодження змінилася
настільки, що виключається можливість повного або часткового його
використання. Відповідальність за псування і пошкодження вантажу, що
сталися через його несвоєчасне вивантаження і вивезення
одержувачем, а також через затримку вагонів на залізничних
під'їзних коліях і станціях з його вини, несе одержувач.
48. Вантажі видаються на станції призначення одержувачу,
зазначеному у накладній, після внесення усіх належних залізниці
платежів. Одержувач розписується в дорожній відомості про одержання
вантажу. Якщо залізниця не має можливості видати вантаж одержувачу,
зазначеному у накладній, вона вчиняє з вантажем дії за вказівкою
відправника, який зобов'язаний дати таку вказівку у тридобовий
термін від дня вручення йому повідомлення. Якщо повідомлення відправника не надійшло в зазначений
термін, залізниця може реалізувати вантаж або повернути його
відправнику у разі неможливості реалізувати. Залізниця вправі
також реалізувати вантаж, що надійшов, іншій організації у разі
перебування його на станції понад граничні терміни зберігання,
установлені Правилами, з дотриманням вимог, передбачених статтею
50 цього Статуту. За затримку вагонів (контейнерів) в очікуванні вказівки
відправника новий одержувач вносить залізниці відповідну плату.
49. Якщо залізниця не має можливості доставити прийнятий до
перевезення вантаж і видати його одержувачу, вона може передати
(реалізувати) цей вантаж у порядку, встановленому Правилами.
Оцінка вантажів, що передаються (реалізуються), в тому числі
у випадках, передбачених статтею 48 цього Статуту, здійснюється
комісійно представниками залізниці, організації, якій передається
вантаж, та місцевих фінансових і торгівельних органів у порядку,
встановленому Правилами. Про оцінку вантажу складається акт.
50. Сума, одержана залізницею за переданий (реалізований)
вантаж, крім суми, належної залізниці, перераховується зазначеним
у накладній одержувачу або відправнику залежно від того, хто з них
оплатив вартість вантажу.
У разі неможливості такого розрахунку у зв'язку з відсутністю
одержувача або відправника чи їх правонаступників зазначені кошти
повинні використовуватися для відшкодування збитків від претензій
або позовів за вантажі, не доставлені за призначенням. { Абзац
другий пункту 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 }
51. Підприємства залізничного транспорту загального
користування мають право на заставу майна переданих їм для
перевезення вантажів для забезпечення гарантії належної провізної
оплати та інших платежів.
Заставне право діє поки вантаж перебуває у віданні залізниці.
Якщо відправник (одержувач) не внесе залізниці належні їй
платежі, залізниця використовує заставне право і реалізує вантаж
після закінчення передбаченого Правилами граничного терміну його
зберігання. Граничний термін зберігання не повинен перевищувати 30
діб.
52. На станціях призначення залізниця зобов'язана перевірити
масу, кількість місць і стан вантажу у разі:
прибуття вантажу у пошкодженому вагоні (контейнері), а також
у вагоні (контейнері) з пошкодженими пломбами відправника або
пломбами попутних станцій;
прибуття вантажу з ознаками недостачі, псування або
пошкодження під час перевезення на відкритому рухомому складі або
у критих вагонах без пломб, якщо таке перевезення передбачене
Правилами;
прибуття швидкопсувного вантажу з порушенням граничного
терміну його перевезення або з порушенням температурного режиму
перевезення в рефрижераторних вагонах (контейнерах);
прибуття вантажу, який був завантажений залізницею;
видачі з місць загального користування вантажів, вивантажених
залізницею;
прибуття вантажів у вагонах навалом і насипом за вимогою
одержувача у розмірах, передбачених Правилами.
У зазначених вище випадках тарні і штучні вантажі видаються
залізницею з перевіркою кількості і стану вантажу тільки у
пошкоджених місцях. У разі виявлення пошкодження тари або інших
обставин, що можуть привести до зміни стану вантажу, залізниця
зобов'язана перевірити вантаж у пошкоджених місцях за фактурами і
рахунками з розкриттям пошкоджених місць.
У решті випадків вантажі, завантажені відправником, і ті, що
прибули у справних вагонах, контейнерах із непошкодженими пломбами
відправника, а також без ознак недостачі, псування, пошкодження на
відкритому рухомому складі або у критих та інших вагонах без
пломб, якщо такі перевезення передбачені Правилами, видаються без
перевірки їх кількості і стану.
Маса вантажу вважається правильною, якщо різниця у масі,
визначена на станції відправлення, порівняно з масою, що виявилася
на станції призначення, не перевищує:
у разі недостачі - норми природної втрати маси вантажу і
граничного розходження визначення маси нетто;
у разі надлишку - граничного розходження визначення маси
нетто.
За участь представника залізниці на вимогу одержувача у
вивантаженні і видачі вантажу з одержувача справляється збір за
договірним тарифом.
53. Якщо під час перевірки маси, кількості місць або стану
вантажу на станції призначення буде виявлено недостачу, псування
або пошкодження вантажу, або якщо ці обставини зазначені у
комерційному акті, складеному на шляху проходження, станція
призначення зобов'язана визначити обсяг фактичної недостачі, міру
псування або пошкодження вантажу.
У разі потреби в здійсненні експертизи вантажу залізниця за
власною ініціативою або на вимогу одержувача запрошує експертів.
54. Для перевезення вантажів можуть застосовуватися
універсальні контейнери транспорту, а також спеціальні і
спеціалізовані контейнери, що належать відправникам або
одержувачам.
Навантаження вантажів у контейнери і вивантаження з них
здійснюється відправником та одержувачем.
Навантаження контейнерів транспорту на вагони і вивантаження
їх з вагонів у місцях загального користування здійснюється
залізницею.
Усі контейнери за розмірами і вантажопідйомністю повинні
відповідати вимогам стандартів (технічних умов).
Вантажі, які можуть бути сформовані в транспортні пакети,
повинні пред'являтися для перевезення у пакетованому вигляді.
55. У складі залізниць можуть створюватися експедиторські та
транспортно-експедиційні організації.
56. Перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії,
а також із станцій широкої колії до станцій вузької колії і у
зворотному напрямку здійснюється в порядку, встановленому
Правилами.
57. Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу,
вантажобагажу залізничним транспортом (за винятком приміських
пасажирських перевезень) встановлюються у порядку, що визначає
Кабінет Міністрів України.
Тарифи на перевезення пасажирів і багажу у приміському
сполученні встановлюються відповідними залізницями за погодженням
з місцевими органами виконавчої влади. У разі застосування
тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки
залізниць компенсуються з місцевих бюджетів.
Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу,
вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні
встановлюються відповідно до міжнародних договорів та чинного
законодавства.
Плата за перевезення вантажів справляється залежно від
відстані, яка визначається згідно з планом формування поїздів.
58. Розрахунки за роботи і послуги, пов'язані з перевезенням
вантажів, вантажобагажу, пошти, щодо яких не здійснюється державне
регулювання тарифів, провадяться за вільними тарифами, які
визначаються за домовленістю сторін у порядку, що не суперечить
антимонопольному законодавству.
59. Тарифи і збори за перевезення вантажів і багажу лініями,
що будуються і відкриті для тимчасової експлуатації,
затверджуються власником або органом управління будівництвом за
погодженням з Мінтрансом та Мінекономіки.
60. Залізницями затверджуються:
а) тарифи на перевезення вантажів і пасажирів всіма
залізничними лініями, що не належать до загальної мережі
залізниць;
б) ставки зборів з вантажоодержувачів за очищення, промивання
та дезінфекцію вагонів засобами залізниць у випадках, передбачених
статтею 35 цього Статуту, а також за очищення, промивання засобами
залізниць вагонів після вивантаження в інших випадках, коли згідно
з Правилами потрібне спеціальне очищення і промивання вагонів;
в) тарифи на перевезення вантажів коліями, що належать
залізницям, без виходу на колії загального користування;
г) ставки зборів та розмір плати за послуги, передбачені у
статті 12 цього Статуту;
д) пільгові тарифи на перевезення вантажів у місцевому
сполученні.
61. Тарифи на перевезення, збори і штрафи, встановлені
відповідно до чинного законодавства, публікуються у Збірниках
правил перевезень і тарифів залізничного транспорту.
Тарифи на перевезення і ставки зборів, затверджені
залізницями, публікуються у засобах масової інформації із
зазначенням терміну введення їх у дію.
62. Порядок розрахунків за перевезення і послуги
встановлюється Укрзалізницею згідно з чинним законодавством.
Належні за перевезення вантажів і надання додаткових послуг
платежі можуть вноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше
не передбачено законодавством, на станціях відправлення або
передоплатою через розрахункові підрозділи залізниць.
На період проведення антитерористичної операції плата за
перевезення вантажів із станцій відправлення публічного
акціонерного товариства "Українська залізниця", розташованих на
території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, вноситься на станціях призначення публічного
акціонерного товариства "Українська залізниця", що розташовані на
іншій території України. { Пункт 62 доповнено новим абзацом згідно
з Постановою КМ N 720 ( 720-2014-п ) від 29.12.2014; в редакції
Постанови КМ N 977 ( 977-2015-п ) від 25.11.2015 }
Остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за
перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на
станціях призначення.
Платежі за перевезення експортно-імпортних вантажів
здійснюються згідно з міжнародними угодами та чинним
законодавством.
У разі несвоєчасного внесення вантажовідправником,
вантажоодержувачем, експедитором належної плати, зборів та штрафів
справляється пеня за кожний день затримки у розмірі, встановленому
законодавством. Відправка, видача вантажів можуть бути затримані
до внесення платежів. За час затримки відправник, одержувач,
експедитор сплачують за користування вагонами (контейнерами),
залізниці плату, передбачену статтею 119 цього Статуту.
63. Мінтранс разом із заінтересованими міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, відправниками та
одержувачами у виняткових випадках, коли через особливі обставини
перевезення окремих вантажів не може бути здійснено з дотриманням
Правил, можуть встановлювати порядок перевезення таких вантажів на
особливих умовах.
Перевезення вантажів на особливих умовах здійснюються за
окремими договорами. При цьому сторони вправі передбачати у
договорах додаткову відповідальність за виконання зобов`язань щодо
перевезень вантажів.
IV. Залізничні під'їзні колії
64. До залізничних під'їзних колій належать колії, що
з'єднані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою
колією і які належать підприємствам, підприємцям, організаціям та
установам незалежно від форм власності, а також громадянам -
суб`єктам підприємницької діяльності (далі - підприємство). Під'їзні колії призначено для транспортного обслуговування
одного або кількох підприємств у взаємодії із залізничним
транспортом загального користування.
65. Примикання залізничних під'їзних колій до загальної
мережі залізниць дозволяється Укрзалізницею або за її дорученням
начальником залізниці. Будівництво і реконструкція залізничних під'їзних колій, а
також пристроїв, призначених для навантаження, вивантаження і
очищення вагонів, здійснюється за проектами, погодженими з
Укрзалізницею або за її дорученням з начальником залізниці. Конструкція та стан колійних пристроїв і технічних споруд
залізничних під'їзних колій повинні забезпечувати пропуск
великовагових вагонів, а у разі обслуговування залізничної
під'їзної колії локомотивами залізниць, - пропуск локомотивів,
наданих для цього залізницею.
66. Колійний розвиток станції, який пов'язаний із збільшенням
обсягів перевезень на залізничній під'їзній колії підприємства,
здійснюється з матеріалів та за рахунок коштів цього підприємства. Заходи, пов'язані з примиканням залізничної під'їзної колії
підприємства і будівництвом при цьому необхідних нових постів та
роз'їздів у місцях примикання, обладнанням їх і укладанням стрілки
примикання, здійснюються залізницею за рахунок коштів цього
підприємства. Кошти на розвиток існуючих і будівництво нових залізничних
станцій у зв'язку з примиканням нової під'їзної колії
передбачаються у проектах та кошторисах підприємств на будівництво
залізничної під'їзної колії.
67. Відкриття для постійної експлуатації новозбудованої
залізничної під'їзної колії і подання на цю колію рухомого складу
допускається після прийняття цієї залізничної колії в експлуатацію
комісією за участю представника Держнаглядохоронпраці і
встановлення залізницею порядку обслуговування під'їзної колії. На кожну залізничну під'їзну колію складається масштабний
план з нанесенням на нього розташування вантажних фронтів і
механізмів, а також технічний паспорт, поздовжній профіль і
креслення споруд. Подача вагонів на залізничні під'їзні колії у період їх
будівництва допускається на умовах тимчасової угоди між залізницею
та підприємством, якому належить під'їзна колія, або будівельною
організацією, які несуть відповідальність за збереження вантажу,
рухомого складу, вчасне повернення його і безпеку руху.
68. Залізничні колії, локомотиви і вагони підприємств повинні
утримуватися ними згідно з правилами, затвердженими власниками цих
підприємств чи органами, до сфери управління яких вони належать. Локомотиви і вагони, що належать підприємствам і
експлуатуються в загальній мережі залізниць, повинні відповідати
вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України.
69. Працівники залізничних під'їзних колій підприємства, які
пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою на коліях
залізниці, повинні знати Правила технічної експлуатації залізниць
України, Інструкції з руху поїздів та сигналізації; працівники,
які керують навантаженням і кріпленням вантажів, - Технічні умови.
Порядок і терміни перевірки цих знань встановлюються
Укрзалізницею. Знання інших працівників залізничних під'їзних колій
підприємства, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою,
перевіряються комісією, яка призначається керівником підприємства. Особи, які не пройшли перевірки відповідних знань, до роботи
не допускаються. Під час виконання службових обов'язків на коліях залізниці
працівники залізничних під'їзних колій підприємств зобов'язані
мати при собі посвідчення встановленого зразка про проходження
перевірки щодо здатності виконувати такі роботи і чітко виконувати
розпорядження чергового по станції або станційного диспетчера.
70. Начальнику станції або його заступнику і ревізорам
надається право перевіряти стан безпеки руху і залізничного
господарства на під'їзних коліях за участю уповноваженого
представника підприємства. У разі виявлення несправностей, що загрожують безпеці руху,
розпорядженням начальника станції або ревізора подача вагонів на
залізничні під'їзні колії повинна бути припинена до усунення
несправностей, з повідомленням про це підприємства.
71. Взаємовідносини залізниці з підприємством, порядок і
умови експлуатації залізничних під'їзних колій, визначаються
договором. Подача і забирання вагонів, а також маневрова робота на
залізничних коліях, що належать підприємствам, здійснюються їх
локомотивами. Якщо підприємство не має свого локомотива, подача і забирання
вагонів та маневрова робота провадяться локомотивом залізниці за
плату згідно з тарифом. Порядок подачі і забирання вагонів і контейнерів на
залізничній під'їзній колії встановлюється договором на
експлуатацію залізничної колії (договором на подачу та забирання
вагонів). Експлуатація залізничних під'їзних колій, які мають свої
локомотиви, повинна здійснюватися на основі єдиного технологічного
процесу роботи під'їзної колії і станції примикання.
72. Час перебування вагонів (контейнерів) на залізничній
під'їзній колії визначається за їх номерами.
73. Порядок обслуговування контрагентів - підприємств, що
мають у межах залізничної під'їзної колії іншого підприємства свої
склади або залізничні колії, які до неї примикають, встановлюється
договорами, що укладаються без участі залізниці, безпосередньо між
контрагентами і підприємством, якому належить залізнична під'їзна
колія. Відповідальність перед залізницею за користування вагонами
контрагентом, збереження вантажів та вагонів несе підприємство,
якому належить залізнична під'їзна колія. У разі обслуговування залізничної під'їзної колії локомотивом
залізниці між залізницею і контрагентом укладається договір на
подачу і забирання вагонів. Усі розрахунки за обслуговування
здійснюються безпосередньо між ними. Розрахунки, пов'язані з амортизацією залізничних під'їзних
колій, за участь контрагента у ремонті та утриманні колії у всіх
випадках здійснюються безпосередньо між підприємством і його
контрагентом.
74. Залізниця за погодженням з підприємством може використати
залізничну під'їзну колію для проведення маневрових робіт,
постановки рухомого складу та з іншою метою.
75. У договорах про експлуатацію залізничної під'їзної колії
і договорах про подачу та забирання вагонів повинні враховуватися
вантажні фронти, умови і терміни навантаження маршрутів, а також
можливість використання під'їзних колій для потреб залізниці. Вантажний фронт визначається кількістю вагонів, яку можна
встановити за довжиною складської колії, що може бути використана
для одночасного навантаження або розвантаження однорідних
вантажів. Фронт механізованого навантаження та розвантаження
визначається залежно від кількості механізмів.
76. Час перебування вагонів під навантаженням і вивантаженням
у разі обслуговування залізничної під'їзної колії локомотивом
залізниці визначається з моменту фактичної подачі вагонів на місце
навантаження або вивантаження до моменту одержання станцією від
підприємства повідомлення про готовність вагонів до забирання. Час знаходження вагонів на залізничних під'їзних коліях, що
обслуговуються їх локомотивами, визначається з моменту передачі
вагонів на передавальних коліях. Місце і порядок операцій встановлюються договором про
експлуатацію залізничної під'їзної колії. Норми часу на операції
передачі не повинні перевищувати однієї хвилини на вагон і 30
хвилин на всю пред'явлену партію вагонів. Охорона завантажених і порожніх вагонів на залізничних
під'їзних коліях здійснюється засобами і за рахунок підприємств. Договір про експлуатацію залізничної під'їзної колії та
договір про подачу та забирання вагонів розробляється з
урахуванням єдиного технологічного процесу роботи під'їзної колії
із станцією примикання. Порядок розроблення та форма договорів встановлюються
Правилами.
77. Термін дії договору про експлуатацію залізничної
під'їзної колії і договору на подачу та забирання вагонів
визначається сторонами. У випадку зміни технологічного
устаткування або технології роботи станції чи залізничної
під'їзної колії окремі пункти договору або увесь договір за
вимогами однієї із сторін можуть бути переглянуті до закінчення
терміну його дії. Договір про експлуатацію залізничної під'їзної колії і
договір про подачу і забирання вагонів укладаються між залізницею
або відповідною уповноваженою начальником залізниці організацією
та підприємством, якому належить під'їзна колія. У разі обслуговування під'їзної колії підприємством
промислового залізничного транспорту договір про експлуатацію
залізничної під'їзної колії може укладатися залізницею з цим
підприємством. Порядок урегулювання розбіжностей, що виникають під час
укладення, зміни та розірвання цих договорів, визначається згідно
із законодавством. Протиріччя з питаннь, пов'язаних з безпекою руху, вирішуються
начальником залізниці.
78. Примикання споруджуваних залізничних під'їзних колій до
існуючих допускаються з дозволу начальника залізниці і
відповідного підприємства.
V. Перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні за

участю залізниць та інших видів транспорту 79. Залізничний транспорт здійснює перевезення вантажів,
пасажирів, пошти і багажу у взаємодії з іншими видами транспорту
через систему змішаних сполучень.
80. Для прямого змішаного сполучення відкриті усі залізничні
станції, що здійснюють операції з вантажними перевезеннями, а
також за переліком, встановленим Мінтрансом, - морські і річкові
порти. Порти вважаються відкритими для прямого змішаного сполучення
з моменту телеграфного повідомлення про це (з наступною
публікацією у пресі).
81. Вантажі у прямому змішаному сполученні приймаються до
перевезення згідно з планом, затвердженим у встановленому порядку
на підставі замовлень та договорів на організацію перевезень.
82. У пунктах перевалки транспортні підприємства зобов'язані
забезпечувати безперебійну і рівномірну подачу вагонів, суден,
інших транспортних засобів під навантаження. Залізниці, станції, порти у разі неподачі з їх вини засобів
перевезення для виконання плану перевалки вантажів зобов'язані
виділяти засоби перевезення для надолуження невиконаної частини
плану протягом наступного місяця. Порядок виділення засобів
перевезення для поповнення недовантаження встановлюється угодою
між відповідними транспортними організаціями. У разі порушення погодженого порядку виділення транспортних
засобів залізниці, порти несуть відповідальність за невиконання
плану згідно із статтею 106 цього Статуту.
83. Наливні вантажі, вибухові і сильнодіючі отруйні речовини
до перевезення у прямому змішаному сполученні не приймаються. Перелік швидкопсувних, небезпечних, легкозаймистих вантажів,
що потребують супроводу провідниками відправників або одержувачів,
у прямому змішаному сполученні встановлюється органами управління
відповідних видів транспорту за погодженням з Мінекобезпеки.
84. Вантажі, навантажені засобами відправника або порту, що
прибули у непошкоджених вагонах (контейнерах) з непошкодженими
пломбами, передаються портам, приймаються від портів з перевіркою
цілісності і стану пломб, зазначених у перевізних документах. Вантажі на відкритому рухомому складі передаються за
наявності ознак недостачі, псування або пошкодження з перевіркою
кількості і стану вантажу. При цьому передача вантажу, який
перевозиться у транспортних пакетах, відбувається з перевіркою
кількості пакетів.
85. Перевезення вантажів в універсальних контейнерах
транспорту у прямому змішаному сполученні здійснюється між
пунктами, встановленими Мінтрансом. За затримку контейнерів понад встановлені терміни порти і
залізниці вносять плату, встановлену статтею 119 цього Статуту.
86. Терміни початку приймання вантажів портами від залізниць
у пунктах перевалки з відкриттям навігації і терміни закінчення
приймання вантажів перед закриттям навігації повідомляються
залізницям портами, морськими та річковими транспортними
підприємствами, що здійснюють перевезення вантажів.
87. Вантажі приймаються залізницею до перевезення у прямому
змішаному сполученні за умови доставки їх у пункт перевалки до
оголошеного терміну закриття прийому пунктом перевалки.
88. У разі прострочення та доставки залізницею вантажів до
порту призначення після закінчення навігації подальше відправлення
вантажів залізничним транспортом чи відповідальне зберігання в
порту здійснюється за рахунок залізниці. Термін доставки цих вантажів відповідно збільшується на час
затримки вантажу у портах.
89. Перевалочні роботи виконуються портом, якщо інше не
передбачене Правилами.
90. Обладнання вагонів і суден для перевалки і перевезення
великовагових, громіздких, довгомірних, кількаярусних вантажів, а
також виправлення, у разі потреби, тари, кріплення вантажів на
залізничному рухомому складі і суднах виконується портом. Матеріали та пристосування для обладнання вагонів та суден і
кріплення вантажів надаються відправником. Вартість виконаних робіт, а також витрат на виправлення тари
і переупакування вантажів вноситься до накладної і сплачується
одержувачем.
91. Залізничні колії у морських і річкових портах, а також
колії спеціального призначення (підкранові, причальні тощо)
належать порту. Будівництво і реконструкція колій та складів здійснюються
портом за проектом, погодженим із залізницею. Утримання і ремонт ваг на перевалочних пунктах здійснюється
портом.
92. Умови роботи перевалочних пунктів визначаються
договорами, що укладаються залізницею або відповідним
підприємством залізниці з портом. Порядок укладання договорів визначається Правилами.
93. Порти зобов'язані приймати усі вагони, що надходять для
перевалки. При цьому плата за користування нараховується також за
вагони, які надійшли понад узгоджені обсяги розвантаження, а також
за вагони, затримані на станції і на підходах до неї в очікуванні
подачі через неприйняття їх портом.
94. Терміни доставки вантажів визначаються за сукупним
терміном доставки їх залізничним та іншими видами транспорту і
розраховуються на підставі діючих на цих видах транспорту правил.
95. Плата за перевезення вантажів у прямому змішаному
сполученні територією України здійснюється: а) у пунктах відправлення - відправником за відстань
перевезення відповідним видом транспорту. Плату за відстань, яку
проходить вантаж до кордону України іншим видом транспорту, може
вносити експедиторська організація; б) у пунктах призначення - одержувачем за неоплачені
перевезення всіма видами транспорту; в) за транзитні перевезення - відправником, одержувачем або
експедитором. Порядок взаємних розрахунків між транспортними організаціями
за перевезення вантажів встановлює Мінтранс.
96. Облік обсягів перевалки ведеться окремо щодо вантажів,
які передавалися із залізничного на інші види транспорту, та щодо
вантажів, переданих з іншого виду транспорту на залізничний. Форми облікових карток і порядок їх ведення встановлюються
Мінтрансом. Залізниці несуть відповідальність за незабезпечення подачі
порожніх вагонів за заявкою і завантажених вагонів, що прибули на
станцію призначення. Порти несуть відповідальність за невиконання плану
навантаження, а також за вивантаження поданих вагонів.
97. У разі порушення відправниками вимог державних стандартів
на тару (упаковку), маркування вантажу або використання упаковки,
яка не відповідає якостям вантажу, що спричинило в пунктах
перевалки простій вагонів і затримку передачі вантажів з одного
виду транспорту на інший, з відправників справляється плата за
користування вагонами у двократному розмірі. У таких же розмірах стягуються плата за затримку вагонів і
збір за збереження вантажів у випадках відвантаження на станції і
в порти перевалки вантажів для одержувачів, відсутніх у зазначених
пунктах.
98. Завантажені та порожні вагони (контейнери) в портах
охороняються засобами порту. У пунктах перевалки пломбування вагонів (контейнерів), що
перевозяться у прямому змішаному сполученні, та зняття пломб з них
виконуються портом.
99. Володільці мостів зобов'язані розводити і піднімати
прогони наплавних та підйомних мостів для пропуску суден. Витрати залізниць на піднімання прогінних споруд мостів
відшкодовуються судовласниками на договірній основі.
VI. Перевезення пасажирів, багажу,

вантажобагажу і пошти

100. Залізниці повинні забезпечувати потреби населення у
пасажирських перевезеннях, безпеку користування залізничним
транспортом, необхідні зручності, якісне обслуговування пасажирів
на вокзалах і в поїздах, своєчасне перевезення і збереження багажу
і вантажобагажу.

Організація перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу
встановлюється Порядком обслуговування громадян залізничним
транспортом, який затверджується Кабінетом Міністрів України, а
умови перевезень - Правилами перевезень пасажирів.

Перевезення пошти здійснюється згідно з правилами,
затвердженими Держкомзв'язку разом з Мінтрансом.
101. Ціни за послуги, пов`язані з перевезенням пасажирів,
багажу та вантажобагажу, на які не поширюється державне
регулювання, встановлюють надавачі послуг.
102. Залізниці забезпечують надання на вокзалах приміщення
для обслуговування пасажирів поштовим, телеграфним і телефонним
зв'язком, продажу періодичної преси, а також обробки і зберігання
пошти. Залізниці можуть надавати приміщення на вокзалах для
обслуговування пасажирів міжміських і приміських автобусних
сполучень і продажу квитків на інші види транспорту, якщо це не
перешкоджає обслуговуванню пасажирів залізничного транспорту.
103. Під час будівництва нових і переобладнання існуючих
вокзалів залізниці зобов'язані передбачити надання приміщень для
обслуговування пасажирів засобами зв'язку в обсягах, погоджених з
Держкомзв'язку. Будівництво приміщень, спеціально призначених для відділів
перевезень пошти, поза основними будівлями вокзалів, а також
спеціальних тупиків, під'їзних колій, тунелів, сортувальних
майданчиків, платформ та інших споруд, необхідних для обробки
пошти, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для
Держкомзв'язку. Ділянки для будівництва зазначених приміщень повинні
відводитися біля вокзалів із забезпеченням виходу на перон.
104. Органи зв'язку зобов'язані утримувати поштові вагони у
непошкодженому стані згідно з Правилами технічної експлуатації
залізниць України. Ремонт поштових вагонів, що належать
підприємствам зв'язку, здійснюється за їх рахунок.
VII. Відповідальність залізниці, вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів. Акти, претензії, позови 105. Залізниці, вантажовідправники, вантажоодержувачі,
пасажири, транспортні, експедиторські і посередницькі організації
та особи, які виступають від імені вантажовідправника і
вантажоодержувача, несуть матеріальну відповідальність за
перевезення у межах і розмірах, передбачених цим Статутом та
окремими договорами.
106. За незабезпечення залізницею подачі вагонів і
контейнерів для виконання плану перевезень та за невикористання
вантажовідправником поданих вагонів і контейнерів чи відмову від
вагонів і контейнерів для виконання плану перевезень сплачується
штраф у таких розмірах: за вантажі, перевезення яких планується у тоннах і вагонах, -
з тонни по 5 відсотків ставки добової плати за користування
вагонами; за вантажі, перевезення яких планується тільки у вагонах
(контейнерах), - за вагон (контейнер) по дві добові ставки плати
за користування вагонами (контейнерами). За незабезпечення завантаження маршруту з винної сторони
стягується на користь іншої сторони, крім штрафу за невиконання
плану перевезень, штраф за маршрут у розмірі трьох добових ставок
плати за користування вагонами. Залізниця і відправник несуть таку ж відповідальність за
недотримання зобов'язань надпланових і позапланових перевезень
вантажів за заявками відправника, прийнятими залізницею, а також
за надолуження невиконання плану попереднього місяця (згідно із
статтею 19 цього Статуту). За невиконання плану перевезень по залізницях призначення
вантажовідправник сплачує штраф за вагон (контейнер) у розмірі
однієї добової ставки за користування вагоном (контейнером).
107. Вантажовідправник звільняється від сплати штрафу за
невиконання плану перевезень у разі: а) стихійного лиха (замети, смерч, повінь, пожежа, землетрус
тощо), що підтверджено відповідними документами згідно з Правилами
і призвело до припинення руху на залізничних під'їзних коліях, або
якщо згідно з чинним положенням виконувати вантажні роботи
заборонено, а також у разі аварії на підприємстві, через що було
припинено виробництво відвантажуваної продукції протягом не менше
як трьох діб підряд; б) обмеження перевезень згідно із статтею 29 цього Статуту; в) невикористання вагонів (контейнерів), поданих понад
планову норму без письмового погодження з вантажовідправником; г) виконання плану в тоннах вантажів, перевезення яких
планується у тоннах і вагонах; д) надолуження недовантаження, допущеного протягом декади. У разі коли вантажовідправник шляхом ущільненого завантаження
вагонів (контейнерів) використав менше запланованої кількості
вагонів (контейнерів), штраф за недовантаження відповідної
кількості вагонів (контейнерів) не стягується. Якщо вантажовідправник письмово відмовився від вагонів
(контейнерів), передбачених заявкою, не менш ніж за дві доби до
дня завантаження, розмір штрафу зменшується на третину.
108. Залізниця звільняється від сплати штрафу за невиконання
планів перевезень у разі: а) стихійного лиха (замети, смерч, повінь, пожежа, землетрус
тощо), внаслідок якого було неможливо подати вагони (контейнери)
під завантаження; б) обмеження перевезень згідно із статтею 29 цього Статуту; в) затримки вантажовідправником вагонів (контейнерів) під
вивантаженням. У цьому разі залізниця звільняється від сплати
штрафу за неподання тієї кількості і тих вагонів (контейнерів),
які були затримані під вивантаженням чи не могли бути подані під
навантаження з цієї причини; г) незабезпечення подачі вагонів (контейнерів) через
неплатоспроможність відправника; д) виконання плану перевезень власними (приватними) або
орендованими вагонами (контейнерами); е) незавантаження відправником вагонів, поданих йому у меншій
кількості, ніж заплановано.
109. Після закінчення місяця, але не пізніше 10 числа
наступного місяця, начальник станції повідомляє вантажовідправнику
розрахунок суми штрафу за невиконання плану перевезень. Нараховані суми підлягають сплаті у п'ятиденний термін.
110. Залізниця несе відповідальність за збереження вантажу
від часу його прийняття для перевезення і до моменту видачі
одержувачу або передачі згідно з Правилами іншому підприємству. Обов'язки збереження, супроводження та охорони особливо
цінних та небезпечних вантажів, перелік яких встановлюється
Правилами, покладаються на відправника.
111. Залізниця звільняється від відповідальності за втрату,
недостачу, псування або пошкодження вантажу у разі, коли: а) вантаж надійшов у непошкодженому вагоні (контейнері) з
непошкодженими пломбами відправника чи без пломб, коли таке
перевезення дозволено Правилами, а також якщо вантаж прибув у
непошкодженому відкритому рухомому складі, завантаженому засобами
відправника, якщо немає ознак втрати, псування або пошкодження
вантажу під час перевезення; б) недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок дії
природних причин, пов'язаних з перевезенням вантажу на відкритому
рухомому складі; в) вантаж перевозився у супроводі провідника відправника чи
одержувача; г) недостача вантажу не перевищує норм природної втрати і
граничного розходження визначення маси; д) зіпсований швидкопсувний вантаж, виявлений у вагоні,
прибув без порушення встановленого режиму перевезень (охолодження,
опалення, вентиляція), і термін перебування вантажу в дорозі не
перевищив граничного терміну перевезень, встановленого Правилами; е) втрата, псування або пошкодження вантажу відбулися
внаслідок: 1) таких недоліків тари, упаковки, які неможливо було виявити
під час приймання вантажу до перевезення; 2) завантаження вантажу відправником у непідготовлений,
неочищений або несправний вагон (контейнер), який перед тим був
вивантажений цим же відправником (здвоєна операція); 3) здачі вантажу до перевезення без зазначення в накладній
особливих його властивостей, що потребують особливих умов або
запобіжних засобів для забезпечення його збереження під час
перевезення; 4) стихійного лиха та інших обставин, які залізниця не могла
передбачити і усунення яких від неї не залежало.
112. У разі знеособлення масових однорідних вантажів, що
перевозяться навалом, насипом чи наливом за різними накладними від
відправника до одержувача (під час перевалки, перевантаження
тощо), природні втрати обчислюються від загальної маси
знеособленого у дорозі вантажу. Недостача або надлишок вантажу, відвантаженого одним
відправником на адресу одного одержувача, який перевозиться
навалом, насипом чи наливом з перевалкою чи перевантаженням в
дорозі і який прибув у непошкоджених вагонах без ознак недостачі,
визначається за результатами видачі усієї партії.
113. За незбереження (втрату, нестачу, псування і
пошкодження) прийнятого до перевезення вантажу, багажу,
вантажобагажу залізниці несуть відповідальність у розмірі фактично
заподіяної шкоди, якщо не доведуть, що втрата, нестача, псування,
пошкодження виникли з не залежних від них причин.
114. Залізниця відшкодовує фактичні збитки, що виникли з її
вини під час перевезення вантажу, а саме: а) за втрату чи недостачу - у розмірі дійсної вартості
втраченого вантажу чи його недостачі; б) за втрату вантажу, який здано до перевезення з оголошеною
вартістю, - у розмірі оголошеної вартості, а якщо залізниця
доведе, що оголошена вартість перевищує дійсну, - у розмірах
дійсної вартості; в) за псування і пошкодження - у розмірах тієї суми, на яку
було знижено його вартість. Недостача маси вантажу, за яку відшкодовуються збитки, в усіх
випадках обчислюється з урахуванням граничного розходження
визначення маси вантажу і природної втрати вантажу під час
перевезення. Загальна сума відшкодування збитку за незбережений вантаж в
усіх випадках не може перевищувати суми, яка сплачується за
повністю втрачений вантаж. Поряд із відшкодуванням збитків у разі втрати вантажу
залізниця відшкодовує стягнуту за цей вантаж провізну плату, якщо
вона не включається у вартість втраченого вантажу. Витрати і збитки, не передбачені договором перевезення і цим
Статутом, не підлягають відшкодуванню.
115. Вартість вантажу визначається на підставі загальної суми
рахунка або іншого документа відправника, який підтверджує
кількість і вартість відправленого вантажу. Вартість вантажів, які належать громадянам і вартість яких не
було оголошено під час відправлення, визначається за цінами, що
діють у тому місці і на той час, де і коли здійснюється
відшкодування збитків.
116. За несвоєчасну доставку вантажів і порожніх вагонів, що
належать підприємствам, організаціям, установам, громадянам -
суб'єктам підприємницької діяльності або орендовані ними,
залізниця сплачує одержувачу штраф (якщо не доведе, що
прострочення сталося не з її вини) у розмірі: 10 відсотків провізної плати - за прострочення на дві доби; 20 відсотків провізної плати - за прострочення на три доби; 30 відсотків провізної плати - за прострочення на чотири і
більше діб. Зазначений штраф не сплачується, якщо вантаж не було вивезено
одержувачем із станції впродовж доби після одержання повідомлення
про прибуття вантажу або якщо в цей же термін одержувач не
розкредитує перевізні документи на вантаж, що прибув. Залізниця не несе відповідальності за порушення термінів
доставки, якщо порушення сталося внаслідок стихійного лиха або з
інших, не залежних від залізниці обставин.
117. Відправник або одержувач має право вважати вантаж
втраченим і вимагати відшкодування за втрату, якщо вантаж не було
видано одержувачу на його вимогу протягом 30 діб з моменту
закінчення терміну доставки, а у разі перевезення вантажу у
прямому змішаному сполученні - після закінчення двох місяців з дня
приймання вантажу до перевезення. Якщо вантаж прибув з перевищенням зазначених термінів,
одержувач зобов'язаний прийняти його і повернути суму, отриману
від залізниці за втрату вантажу. У разі, коли вантаж прибув у
частково пошкодженому стані, зазначена сума зменшується з
урахуванням збитку, визначеного порядком, зазначеним у статті 114
цього Статуту.
118. За пред'явлення вантажу, який заборонено до перевезень
або який потребує під час перевезення особливих заходів безпеки,
та з неправильним зазначенням його найменування або властивостей з
відправника, крім заподіяних залізниці збитків і витрат,
стягується штраф у розмірі п'ятикратної провізної плати за всю
відстань перевезення. Якщо через порушення відправником Правил перевезення
небезпечних вантажів сталася аварія, збитки відшкодовуються
відправником.
119. За користування вагонами і контейнерами залізниці
вантажовідправниками, вантажоодержувачами, власниками під'їзних
колій, портами, організаціями, установами, громадянами -
суб'єктами підприємницької діяльності вноситься плата. Порядок
визначення плати за користування вагонами (контейнерами) та
звільнення вантажовідправника від зазначеної плати у разі затримки
забирання вагонів (контейнерів), що виникла з вини залізниці,
встановлюється Правилами. Зазначена плата вноситься також за час затримки вагонів на
станціях призначення і на підходах до них в очікуванні подання їх
під вивантаження, перевантаження з причин, що залежать від
вантажоодержувача, власника залізничної під'їзної колії, порту,
підприємства. За час затримки на коліях залізниці вагонів, що
належать підприємствам чи орендовані ними, стягується 50 відсотків
зазначених розмірів плати. Зазначена плата стягується також з вантажовідправників,
вантажоодержувачів у разі затримки вагонів (контейнерів),
пов'язаної з митним оформленням. Вантажовласники, порти відшкодовують залізницям плату за
користування вагонами інших держав від часу прийому цих вагонів
від залізниці до повернення їх після виконання вантажних операцій
у порядку, визначеному Укрзалізницею відповідно до міжнародних
договорів України з цих питань. Якщо подання вантажовідправнику на його замовлення порожніх
спеціальних вагонів затримується з вини вантажовідправника, з
нього стягується плата за весь час затримки вагонів на станції
навантаження. Якщо вантажовідправник заявить про відмову від цих вагонів,
плата нараховується до моменту одержання відмови. У разі відмови від раніше замовлених спеціальних вагонів, з
вантажовідправника стягується плата за пробіг цих вагонів від
станції, з якої вони були відправлені, до станції навантаження,
але не більш як за 300 кілометрів. Зазначена плата не стягується,
якщо ці вагони були використані на станції навантаження іншим
вантажовідправником протягом доби з моменту їх прибуття. Порядок розрахунків та перелік операцій з вагонами
(контейнерами), за час виконання яких не стягується плата,
встановлюється Правилами. У розрахунках затримка до 30 хвилин не враховується, затримка
30 хвилин і більше враховується як повна година.
120. За затримку вагонів і контейнерів через недодання до
накладної документів, необхідних для виконання митних, санітарних
та інших адміністративних правил або неналежне їх оформлення,
вантажовідправник вносить плату, встановлену відповідно до статті
119 цього Статуту, і несе відповідальність перед залізницею за
наслідки затримки вагонів і контейнерів.
121. Вантажовідправник, вантажоодержувач, порт звільняються
від плати за користування вагонами і контейнерами: а) якщо затримка вагонів або контейнерів виникла через
стихійне лихо, що спричинило припинення руху на залізничних
під'їзних коліях, а також через стихійне лихо або аварію на
підприємстві, внаслідок яких згідно з чинним положеннями
заборонено виконувати вантажні роботи; б) у разі подання залізницею вагонів (контейнерів) у
кількості, що перевищує максимальну переробну спроможність
навантажувальних і розвантажувальних пунктів відправника і
одержувача; в) у інших випадках, передбачених Правилами.
122. За неправильно зазначені у накладній масу, кількість
місць вантажу, його назву, код та адресу одержувача з відправника,
порта стягується штраф у розмірі згідно із статтею 118 цього
Статуту. При цьому відправник несе перед залізницею
відповідальність за наслідки, які виникли.
123. Подача залізницею під навантаження неочищеного рухомого
складу дозволяється лише за погодженням з вантажовідправником,
портом. При цьому залізниця сплачує штраф у розмірі 50 відсотків
добової плати за користування вагонами і контейнерами на користь
вантажовідправника, порту, які зобов'язані перед навантаженням
очистити вагон (контейнер). На очищення вагонів (контейнерів)
вантажовідправнику, порту надається необхідний для цього час, який
визначається угодою між станцією та вантажовідправником, портом. У разі здавання вантажоодержувачем, портом після вивантаження
неочищеного рухомого складу або контейнерів вантажоодержувач, порт
сплачують залізниці штраф у таких самих розмірах.
124. За пошкодження і втрату вагонів, контейнерів на
залізничних під'їзних коліях, у порту, на залізничній лінії, яка
будується, під час навантаження або вивантаження засобами
відправника або одержувача на станції, за пошкодження чи втрату
знімних перевізних пристосувань (піддонів, строп, щитів, печей
тощо), що належать залізниці, відправник, одержувач, порт,
підприємство (організація) несуть матеріальну відповідальність
перед залізницею у розмірі фактично заподіяної шкоди. Вантажовідправник, вантажоодержувач, порт, підприємство
(організація) зобов'язані також відшкодувати залізниці збитки,
завдані внаслідок пошкодження рухомого складу, перевантаження,
неправильного навантаження, застосування неякісної упаковки або
неправильного кріплення вантажу.
125. Після прибуття на станцію призначення вантажу всю
відповідальність перед залізницею щодо цього перевезення несе
одержувач. Якщо вантаж адресовано одержувачу, якого не виявилося на
станції призначення, відповідальність перед залізницею несе
відправник.
126. У разі самовільного використання залізницею вагонів
(контейнерів), що належать підприємствам або орендовані ними,
залізниця сплачує їм плату за користування, встановлену статтею
119 цього Статуту. За пошкодження залізницею вагонів або контейнерів, що
належать підприємствам, залізниця несе матеріальну
відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди. За втрачені залізницею вагони і контейнери, що належать
підприємствам, залізниця на їх вимогу зобов'язана надати
відповідні вагони і контейнери для тимчасового безкоштовного
користування, а після трьох місяців з моменту їх втрати - передати
вагони і контейнери замість втрачених. У разі відсутності у
залізниці відповідного рухомого складу вона зобов'язана
відшкодувати його вартість.
127. Залізниця несе матеріальну відповідальність за втрату,
недостачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення
багажу, вантажобагажу, а також за прострочення його доставки, якщо
не доведе, що втрата, недостача, псування, пошкодження,
прострочення відбулися не з її вини. За недостачу, втрату, псування або пошкодження багажу,
вантажобагажу залізниця несе відповідальність у таких розмірах: а) за багаж і вантажобагаж, прийнятий до перевезення з
оголошеною вартістю, - у розмірі оголошеної вартості, а якщо
залізниця доведе, що оголошена вартість перевищує дійсну вартість,
- у розмірі дійсної вартості; б) за багаж, прийнятий до перевезення без оголошеної
вартості, - у розмірі дійсної вартості багажу, встановлену згідно
з Правилами перевезень пасажирів; в) за псування і пошкодження багажу і вантажобагажу - у
розмірах тієї суми, на яку було знижено їх вартість. За прострочення доставлення багажу, вантажобагажу залізниця
сплачує штраф у розмірі 10 відсотків провізної плати за кожну
добу, але не більше 25 відсотків провізної плати. Неповна доба
приймається за повну. За прострочення доставлення багажу, вантажобагажу в межах до
однієї доби штраф не нараховується. Не нараховується цей штраф
також у разі, коли пасажир не вивіз багаж із станції в установлені
Правилами перевезень пасажирів терміни. У разі виявлення у багажі, вантажобагажі предметів та речей,
перевезення яких заборонено, власник сплачує залізниці штраф у
розмірі п'ятикратної вартості перевезення багажу або
вантажобагажу. Відповідальність за збереження ручної поклажі, яку пасажир
перевозить з собою, лежить на пасажирі.
128. Повернення вартості невикористаних квитків провадиться у
порядку, встановленому Правилами перевезень пасажирів. У всіх випадках повернення проїзних документів (крім
випадків, які сталися з вини залізниці) з пасажира утримується
плата, встановлена за послуги (комісійний збір). Збори (плата),
сплачені за резервування місць і продаж квитків, поверненню не
підлягають.
129. Обставини, що можуть бути підставою для матеріальної
відповідальності залізниці, вантажовідправника, вантажоодержувача,
пасажирів під час залізничного перевезення, засвідчуються
комерційними актами або актами загальної форми, які складають
станції залізниць. Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин: а) невідповідності найменування, маси і кількості місць
вантажу, багажу чи вантажобагажу натурою з даними, зазначеними у
транспортних документах; б) у разі виявлення вантажу, багажу чи вантажобагажу без
документів або документів без вантажу, багажу чи вантажобагажу; в) псування, пошкодження вантажу, багажу і вантажобагажу; г) повернення залізниці вкраденого вантажу, багажу або
вантажобагажу. Залізниця зобов'язана скласти комерційний акт, якщо вона сама
виявила зазначені вище обставини або якщо про існування хоча б
однієї з них заявив одержувач або відправник вантажу, багажу чи
вантажобагажу. В усіх інших випадках обставини, що виникли в процесі
перевезення вантажу, багажу і вантажобагажу і які можуть бути
підставою для матеріальної відповідальності, оформляються актами
загальної форми. Порядок складання комерційних актів та актів загальної форми
встановлюється Правилами.
130. Пред'явленню залізниці позову, який випливає із цього
Статуту, може передувати пред'явлення до неї претензії. ( Абзац
перший пункту 130 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 ) Право на пред'явлення до залізниці претензій та позовів
мають: а) у разі втрати вантажу: відправник - за умови пред'явлення вантажної квитанції і
документів, що підтверджують кількість і вартість відправленого
вантажу; одержувач - за умови пред'явлення вантажної квитанції з
відміткою станції призначення про неприбуття вантажу і документів,
що підтверджують кількість і вартість відправленого вантажу. У
разі неможливості пред'явлення вантажної квитанції подається
довідка станції відправлення про прийняття вантажу до перевезення
з відміткою станції призначення про неприбуття вантажу; б) у разі недостачі, псування або пошкодження вантажу: одержувач - за умови пред'явлення накладної, комерційного
акта і документа, що засвідчує кількість і вартість відправленого
вантажу. Якщо у складанні комерційного акта відмовлено, замість
нього подається документ, що підтверджує скаргу про цю відмову; в) у разі прострочення доставки вантажу - одержувач за умови
пред'явлення накладної; д) у разі втрати багажу чи вантажобагажу - пред'явник
багажної чи вантажобагажної квитанції, а у разі недостачі,
псування, пошкодження або прострочення доставки багажу,
вантажобагажу - пред'явник акта, виданого залізницею про
недостачу, прострочення доставки, псування, пошкодження багажу чи
вантажобагажу. Накладна, вантажна, багажна і вантажобагажна квитанції та
комерційний акт подаються лише в оригіналі.
131. Претензії, що виникли з приводу перевезення вантажів,
заявляються залізниці призначення вантажу. Претензії, що виникли з приводу перевезення пасажирів, багажу
і вантажобагажу можуть бути заявлені залізниці відправлення або
призначення (на бажання заявника претензії). Претензії, що виникли з перевезення вантажу у прямому
змішаному сполученні, заявляються: а) залізниці призначення, якщо кінцевим пунктом перевезення є
залізнична станція; б) іншому транспортному органу, якщо кінцевим пунктом
перевезення є порт. Претензії вантажовідправників щодо штрафів заявляються
залізниці відправлення, а вантажоодержувачів - залізниці
призначення. Порядок заявлення і розгляду претензій з приводу платежів,
зборів і штрафів, пов'язаних з перевезенням пасажирів, багажу і
вантажів, установлюється правилами. Укрзалізниця може доручити розгляд претензій своїм
структурним підрозділам.
( Пункт 132 виключено на підставі Постанови КМ N 1973
( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
133. Передача іншим організаціям або громадянам права на
пред'явлення претензій та позовів не допускається, за винятком
випадків передачі такого права вантажовідправником
вантажоодержувачу або вантажоодержувачем вантажовідправнику, а
також вантажовідправником або вантажоодержувачем вищій організації
або уповноваженій особі, яка виступає від їх імені. Передача права на пред'явлення претензій і позовів
засвідчується переуступним підписом на документі (накладній,
вантажній, багажній квитанції), а для уповноваженої особи -
довіреністю, оформленою згідно із законодавством. До претензії або позову додаються документи, які
підтверджують вимоги заявника. До претензії або позову щодо
втрати, нестачі, псування або пошкодження крім документів, які
обґрунтовують їх пред'явлення (подання), додається документ, який
засвідчує кількість і вартість відправленого вантажу. ( Абзац
третій пункту 133 в редакції Постанови КМ N 1973 ( 1973-2002-п )
від 25.12.2002 )
134. Претензії до залізниць можуть бути заявлені протягом
шести місяців. ( Абзац перший пункту 134 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 ) Зазначені терміни обчислюються: а) з дня видачі вантажу, багажу або вантажобагажу - для
претензій про відшкодування за псування, пошкодження або недостачу
вантажу, багажу та вантажобагажу; б) через 30 діб з дня закінчення терміну доставки - для
претензій про відшкодування за втрату вантажу; в) через 2 місяці з дня прийому вантажу до перевезення - для
претензій про відшкодування за втрату вантажу, що виникли з
приводу перевезень у прямому змішаному сполученні; г) через 10 діб після закінчення терміну доставки багажу чи
вантажобагажу - для претензій про відшкодування за втрату багажу
чи вантажобагажу; д) від дня видачі вантажу, багажу або вантажобагажу - для
претензій з приводу прострочення доставки вантажу, багажу або
вантажобагажу; е) після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для
оплати штрафу, - для претензій про стягнення штрафу за невиконання
плану перевезень;
( Підпункт "є" абзацу другого виключено на підставі Постанови
КМ N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
ж) з дня встановлення обставин, що спричинили заявлення
претензії, - в усіх інших випадках.
135. Претензія підлягає розгляду протягом 1 місяця. ( Абзац
перший пункту 135 в редакції Постанови КМ N 1973 ( 1973-2002-п )
від 25.12.2002 ) У разі часткового задоволення або відхилення претензій у
повідомленні мають бути зазначені підстави рішення залізниці з
посиланням на відповідні статті цього Статуту. У цих випадках
подані з претензією документи повертаються заявнику. Якщо у процесі розгляду претензії буде встановлено, що вантаж
переадресовано або видано іншому одержувачу на законних підставах,
така претензія відхиляється з повідомленням заявнику про те де,
коли, кому і за чиєю вказівкою видано вантаж, для безпосереднього
розрахунку з фактичним одержувачем або з тим органом, за вказівкою
якого було переадресовано чи видано вантаж. Пункт 135 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1973
( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
136. Позови до залізниць можуть бути подані у шестимісячний
термін, який обчислюється відповідно до вимог пункту 134 цього
Статуту. Пункт 136 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510
( 1510-2002-п ) від 11.10.2002, в редакції Постанови КМ N 1973
( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 )
137. Позови залізниць до вантажовідправників,
вантажоодержувачів і пасажирів, що випливають із цього Статуту,
можуть бути подані відповідно до установленої підвідомчості чи
підсудності до суду за місцем знаходження відповідача протягом 6
місяців. ( Абзац перший пункту 137 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 ) Зазначений шестимісячний термін обчислюється: а) щодо стягнення штрафу за невиконання плану перевезень -
після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для сплати
штрафу; б) в усіх інших випадках - з дня настання події, що стала
підставою для подання позову.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: