open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2017  № 1023

Про внесення змін до Положення про департамент фінансової роботи та господарського забезпечення

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про департамент фінансової роботи та господарського забезпечення, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.07.2015 № 851, зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.07.2017  № 1023

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про департамент фінансової роботи та господарського забезпечення

Розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер (далі - директор департаменту), якого в установленому законодавством порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Прийняття (передавання) справ директором департаменту в разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

4.4. Директор департаменту:

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника головного бухгалтера, заступника директора департаменту - начальника відділу господарського забезпечення та охорони праці, начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства, начальника відділу планування, нарахування та аналізу фонду оплати праці, начальника відділу фінансової роботи за бюджетними програмами Міністерства, начальника відділу організації закупівель та матеріально-технічного забезпечення, завідувача сектору зведеної звітності та аналітичної роботи;

погоджує положення про відділи та сектор, що утворені у складі департаменту;

організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на департамент, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, що проводяться Мінекономрозвитку;

сприяє впровадженню у сфері бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності та бюджетування досягнень науки, нових технологій, передового досвіду;

здійснює керівництво діяльністю департаменту, забезпечує раціональний і ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, із дотриманням вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

бере участь у разі потреби в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності в бухгалтерських службах підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

здійснює в межах повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестачі, крадіжок коштів і майна, псування активів;

погоджує кандидатури працівників Мінекономрозвитку, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку;

має право другого підпису фінансових та інших документів, визначених наказом Мінекономрозвитку, що забезпечують діяльність Мінекономрозвитку;

підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку, а також уносить відповідні пропозиції до плану роботи колегії та плану роботи Мінекономрозвитку з питань, що належать до сфери діяльності департаменту;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує взаємодію Мінекономрозвитку з відповідними структурними підрозділами розпорядників та одержувачів бюджетних коштів нижчого рівня з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує за дорученням керівництва Мінекономрозвитку супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів із збереження службової інформації в департаменті;

вирішує відповідно до завдань департаменту питання щодо фінансування заходів з мобілізаційної підготовки стосовно розрахунку потреби в коштах, планів асигнувань і фактичних витрат на мобілізаційну підготовку апарату Мінекономрозвитку;

відповідно до завдань, покладених на департамент, бере участь у розробленні документів про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, здійснює контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів підприємствами, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, використовує в роботі відомості про дислокацію запасних пунктів управління;

здійснює контроль за вчасним формуванням змін до кошторисів витрат і розподілів для проведення розрахунків щодо планування робіт і обліком фактичних витрат, пов'язаних із забезпеченням фінансування позаміських запасних пунктів управління та проведенням науково-дослідних робіт з питань мобілізаційної підготовки в Мінекономрозвитку з грифом "Таємно" згідно статті 2.1.10 ЗВДТ;

організовує та забезпечує облік надходжень до бюджету за надані Мінекономрозвитку адміністративні послуги;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту;

організовує роботу щодо ефективного, цільового використання бюджетних коштів апарату Мінекономрозвитку та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері публічних закупівель;

здійснює координацію адміністративно-господарської діяльності апарату Мінекономрозвитку;

забезпечує проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб з питань обліку та збереження матеріальних цінностей, що перебувають на їх відповідальному зберіганні;

надає методичну і практичну допомогу в організації бухгалтерського обліку, застосуванні законодавчих та інших нормативних актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

погоджує розпорядчі документи про облікову політику розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

бере участь у підготовці та укладенні господарських угод (договорів, контрактів) і візує їх у межах компетенції;

проводить наради, семінари з питань, віднесених до компетенції департаменту, з працівниками фінансових та бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

відмовляє в прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням установлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з недотриманням вимог законодавства, та інформує керівництво Мінекономрозвитку про встановлені факти порушення законодавства;

погоджує документи, що стосуються витрачання фонду заробітної плати, установлення посадових окладів і надбавок працівникам Мінекономрозвитку;

організовує визначення потреби структурних підрозділів Мінекономрозвитку в матеріально-технічних засобах та здійснює їх розподіл і перерозподіл;

вирішує за погодженням з керівництвом Мінекономрозвитку питання щодо розміщення та переміщення структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

погоджує проекти документів, розроблені структурними підрозділами Мінекономрозвитку, що стосуються придбання і використання матеріально-технічних засобів;

уносить пропозиції державному секретарю Мінекономрозвитку щодо укладання господарських договорів на матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату Мінекономрозвитку та візує їх;

у межах компетенції вносить пропозиції до кошторисів видатків і помісячних планів асигнувань Мінекономрозвитку;

візує бюджетні запити Мінекономрозвитку;

уносить пропозиції державному секретарю Мінекономрозвитку щодо порядку, черговості та обсягу використання коштів, виділених на утримання Мінекономрозвитку;

подає державному секретарю Мінекономрозвитку пропозиції щодо:

- визначення облікової політики та її зміни з урахуванням особливостей діяльності Мінекономрозвитку та технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- удосконалення організаційної структури департаменту та внесення змін до штатного розпису;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності Мінекономрозвитку;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних і трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного бюджету;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- організації навчання працівників департаменту, у тому числі працівників бухгалтерських служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- використання коштів, виділених на утримання Мінекономрозвитку;

- належного кадрового та матеріально-технічного забезпечення департаменту;

підписує звітність і документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання та видачі грошових коштів;

- оприбуткування і списання рухомого та нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Мінекономрозвитку;

- складанням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних і трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передавання) рухомого та нерухомого майна Мінекономрозвитку;

- правильністю проведення розрахунків під час здійснення оплати товарів, робіт і послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- узгодженістю між узятими бюджетними зобов'язаннями і паспортом бюджетної програми в межах передбачених і виділених бюджетних асигнувань;

- станом погашення та списання дебіторської заборгованості Мінекономрозвитку, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, відповідно до законодавства;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів і майна, псування активів;

- розробленням і здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників департаменту;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та структурними підрозділами Мінекономрозвитку, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- виконанням головними бухгалтерами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, функцій контролю за використанням бюджетних коштів.

4.5. Директор департаменту або особа, яка виконує його обов'язки, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

4.6. Директор департаменту в разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законодавством.

4.7. Заступник директора департаменту, заступник головного бухгалтера:

спрямовує та координує діяльність відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства, відділу планування, нарахування та аналізу фонду оплати праці, відділу фінансової роботи за бюджетними програмами Міністерства, сектору зведеної звітності та аналітичної роботи;

забезпечує розроблення та визначення облікової політики Мінекономрозвитку, унесення змін до неї з урахуванням особливостей діяльності Мінекономрозвитку;

організовує та забезпечує розроблення планів роботи департаменту, підготовку звітів про їх виконання, розроблення та опрацювання проектів документів або розділів таких документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує відповідно до завдань департаменту порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розрахунок потреби в коштах та бухгалтерський облік фактичних витрат і розробляє плани асигнувань на мобілізаційну підготовку апарату Мінекономрозвитку;

відповідно до завдань, покладених на департамент, бере участь у розробленні документів про потреби та обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, здійснює контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, використовує в роботі відомості про дислокацію запасних пунктів управління;

координує роботу щодо:

- розроблення проектів порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, визначеними Законом "Про Державний бюджет України", головним розпорядником яких є Мінекономрозвитку;

- виконання бюджетного процесу розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів та організації подання звітності;

- здійснення заходів стосовно дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників департаменту, працівників бухгалтерських служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- складання кошторисів, фінансування витрат і обліку видатків, що здійснюються на проведення двосторонніх міжнародних заходів;

- обліку, моніторингу, аналізу та узагальнення інформації про доходи, що надходять як плата за надання адміністративних послуг до бюджету.

4.8. Заступник директора департаменту - начальник відділу господарського забезпечення та охорони праці:

спрямовує і координує діяльність відділу господарського забезпечення та охорони праці, відділу організації закупівель та матеріально-технічного забезпечення;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує ефективну і безперебійну роботу апарату Мінекономрозвитку шляхом виконання адміністративно-розпорядчих та господарських функцій, покладених на департамент;

опрацьовує і візує проекти договорів на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату Мінекономрозвитку, контролює їх виконання;

бере участь у плануванні потреб, обсягів матеріально-технічного та фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, володіє відомостями про дислокацію запасних пунктів управління;

контролює роботи з множення цілком таємних і таємних нормативно-правових актів, інших документів, що розробляються або координуються Мінекономрозвитку та іншими державними органами влади.

4.9. У разі відсутності директора департаменту виконання його обов'язків забезпечується:

заступником директора департаменту, заступником головного бухгалтера;

заступником директора департаменту - начальником відділу господарського забезпечення та охорони праці в разі відсутності заступника директора департаменту, заступника головного бухгалтера.".

Заступник директора
департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення, заступник
головного бухгалтера

Н.Д. Кас'яненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: