open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 липня 1998 р. N 1020

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1698 ( 1698-2000-п ) від 14.11.2000 )
Про порядок ліцензування підприємницької діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1611 ( 1611-98-п ) від 09.10.98

N 1693 ( 1693-98-п ) від 26.10.98

N 1954 ( 1954-98-п ) від 10.12.98

N 6 ( 6-99-п ) від 04.01.99

N 22 ( 22-99-п ) від 06.01.99

N 592 ( 592-99-п ) від 14.04.99

N 1340 ( 1340-99-п ) від 22.07.99

N 1910 ( 1910-99-п ) від 18.10.99

N 691 ( 691-2000-п ) від 24.04.2000

N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000

N 1212 ( 1212-2000-п ) від 03.08.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про порядок ліцензування підприємницької
діяльності; перелік органів, які видають ліцензії на провадження певних
видів підприємницької діяльності.
2. Установити, що тимчасово, до прийняття окремого рішення
Кабінету Міністрів України, застосовуються раніше встановлені
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України розміри
плати за видачу ліцензій на провадження певних видів
підприємницької діяльності.
3. Ліцензійній палаті за поданням уповноважених на видачу
ліцензій органів виконавчої влади у двомісячний термін: подати на затвердження Кабінету Міністрів України розміри та
порядок зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензій на
провадження певних видів підприємницької діяльності; затвердити інструкції про умови і правила провадження певних
видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню, та
контроль за їх дотриманням (за винятком тих, які відповідно до
законодавства затверджуються іншими органами); подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із
цією постановою.
4. Ліцензійній палаті подати до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо визначення органу, який видаватиме ліцензії на
проведення довірчих та інших операцій з майном довірителя
(вкладника).

Перший

віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 липня 1998 р. N 1020
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ліцензування підприємницької діяльності
1. Це Положення визначає порядок видачі, переоформлення,
зупинення, анулювання та поновлення дії ліцензій, обліку виданих
ліцензій. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
6 ( 6-99-п ) від 04.01.99 ) Це Положення не поширюється на види діяльності, ліцензування
яких належить до компетенції НКРЕ. ( Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 22 ( 22-99-п ) від 06.01.99 )
2. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт
підприємницької діяльності подає до органу, що видає ліцензії,
заяву за формою згідно з додатком 1.
3. У заяві зазначаються: відомості про заявника: для громадянина-підприємця -
прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія і номер, ким
і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; для
юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські
реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код; вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію; термін дії ліцензії.
4. До заяви додаються такі документи: підприємцями-громадянами - копії документів, які засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження
відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; юридичними особами
- копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності та установчих документів. Усі подані заявником документи формуються в окрему справу.
5. Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу
ліцензії або про відмову у її видачі протягом не більш як 30 днів
з дня одержання заяви та відповідних документів. У разі
необхідності проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих
документах, та спроможності виконання заявником ліцензійних умов
провадження певного виду підприємницької діяльності.
6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
уповноважені видавати ліцензії, можуть делегувати це право своїм
місцевим органам. Ліцензія видається за формою додатка 2 і є документом суворої
звітності. Бланки ліцензій виготовляються друкарським способом із
забезпеченням їх захисту від підробки та несанкціонованого
тиражування.
7. У ліцензії зазначаються: найменування та ідентифікаційний код органу, що видав
ліцензію; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів або найменування і місцезнаходження,
ідентифікаційний код юридичної особи; вид діяльності, на яку видається ліцензія; місце провадження діяльності; особливі умови та правила провадження даного виду діяльності; номер реєстрації ліцензії; дата видачі і термін дії ліцензії. Ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу
ліцензій посадової особи і печаткою органу, що її видав. Якщо підприємницька діяльність, вид якої підлягає
ліцензуванню, провадиться у кількох територіально відокремлених
підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у ліцензії
зазначаються їх адреси. Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам
забороняється. Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але
не менше ніж на три роки і може бути продовжений за заявою
суб'єкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому для
її видачі. Ліцензія видається не пізніше трьох днів з дня прийняття
рішення про її видачу за умови подання заявником до органу, що
видає ліцензію, документа про внесення плати за її видачу. У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення
недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також
у разі неможливості провадження заявником певного виду
підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних умов. У
рішенні про відмову у видачі ліцензії, яка видається заявнику у
письмовій формі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви,
зазначаються підстави відмови. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
8. Продовження дії ліцензії провадиться у порядку,
встановленому для її отримання.
9. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності
зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це орган, який
видав ліцензію, з поданням заяви на видачу дубліката ліцензії за
формою додатка 3. Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької
діяльності у 5-денний термін після подання відповідної заяви. На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп
"Дублікат" і дата видачі. У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі
порушення терміну подання заяви про видачу дубліката або виявлення
розбіжностей у відомостях, викладених у заяві про видачу дубліката
ліцензії, із зазначеними у реєстрі виданих ліцензій. У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається
заявнику в письмовій формі у 5-денний термін після подання
відповідної заяви, зазначаються підстави відмови. Відмова органів, уповноважених на видачу ліцензій, у видачі
дубліката може бути оскаржена в судовому порядку.
10. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни: місцезнаходження, а також найменування юридичної особи (якщо
ця зміна пов'язана з реорганізацією); відомостей, зазначених у ліцензії, виданій підприємцю -
громадянину. Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї
із зазначених змін подати заяву на переоформлення ліцензії
органові, який видав ліцензію, за формою додатка 4. До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені
зміни. Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня
подання заяви разом з відповідними документами у порядку,
встановленому для її видачі. До проведення цього переоформлення
діє раніше видана ліцензія. Переоформлена ліцензія скріплюється підписом відповідальної
за видачу ліцензій посадовою особою і печаткою органу, що її
переоформив. У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі. Відмова органів, уповноважених на видачу ліцензії, у її
переоформленні може бути оскаржена в судовому порядку.
11. Розмір плати за видачу і переоформлення ліцензії та
порядок її зарахування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
12. Орган, який видає ліцензії, має право зупинити дію
ліцензії у разі: порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
термін розпоряджень Ліцензійної палати або органу, який видав
ліцензію, щодо дотримання ліцензійних умов. У разі своєчасного усунення порушень, що привели до зупинення
дії ліцензії, орган, який видав ліцензію, приймає рішення про
поновлення її дії. Орган, який видав ліцензію, має право анулювати ліцензію у
разі: виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензій
чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про
її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта
підприємницької діяльності у 5-денний термін. Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та
про поновлення дії ліцензії надсилається до податкового органу за
місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для
прийняття відповідного рішення. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може
бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в судовому
порядку.
13. Орган, який видає ліцензії, веде книгу їх обліку за
формою додатка 5. Діловодство з питань ліцензування здійснюється органом, що
видає ліцензії, окремо по кожному суб'єкту підприємницької
діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер
справи та реєстраційний номер ліцензії. У справі вміщуються всі
документи, подані для видачі ліцензії (дубліката) та її
переоформлення, а також відомості про суб'єкта підприємницької
діяльності. Орган, який видає ліцензії, веде реєстр виданих ліцензій, до
якого вносить такі відомості: ідентифікаційний код - для юридичної особи; ідентифікаційний номер - для фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів; найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові
підприємця - громадянина; код території, місцезнаходження - для юридичної особи, місце
проживання - для фізичної особи, факс, телефон; місце провадження діяльності (повна адреса); код і найменування підпорядкованості (для суб'єктів, що
підпорядковані органам виконавчої влади); код і найменування організаційно-правової форми юридичної
особи; код і найменування виду діяльності; номер ліцензії, дата видачі та термін її дії; дату, номер рішення, причину зупинення, продовження,
анулювання ліцензії. Після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі її анулювання
матеріали передаються на зберігання в установленому законодавством
порядку. На базі реєстрів, що ведуться органами, які видають ліцензії,
створюється Єдиний ліцензійний реєстр, до якого надсилається
електронна інформація про видані (зупинені, продовжені,
анульовані) ліцензії та зміни у відомостях про відповідних
суб'єктів підприємницької діяльності.
14. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов здійснюється органом, який видає
ліцензії, та Ліцензійною палатою. Контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій здійснює Ліцензійна палата. У разі виявлення порушень контролюючий орган приймає рішення
відповідно до своїх повноважень. Періодичність та обсяг проведення контролю встановлює орган,
який видає ліцензії, та Ліцензійна палата. Інструкції про умови і правила провадження певних видів
підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню, та
контроль за їх дотриманням, затверджуються Ліцензійною палатою за
поданням органів, які видають ліцензії.
15. Відповідно до законодавства: орган, який видає ліцензії, несе відповідальність за
недотримання порядку їх видачі, а також за достовірність і повноту
інформації про видані ліцензії і відомості про відповідних
суб'єктів підприємницької діяльності; заявник несе відповідальність за достовірність відомостей,
викладених у заяві на видачу ліцензії та у доданих до неї
документах.
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 липня 1998 р. N 1020
ПЕРЕЛІК

органів, які видають ліцензії на провадження

певних видів підприємницької діяльності
( У переліку органів, які видають ліцензії на провадження

певних видів підприємницької діяльності слова

"Держспецмонополія" та "Укрстрахнагляд" у всіх відмінках

замінено словом "Мінфін" у відповідному відмінку згідно

з Постановою КМ N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид підприємницької діяльності, |Орган, який видає ліцензії що підлягає ліцензуванню | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ошук (розвідка) та експлуатація Держкомгеології
родовищ корисних копалин
Виготовлення і реалізація:
спеціальних засобів, заряджених речовинами МВС
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони і засобів для
виконання спеціальних операцій і оперативно-
розшукових заходів (крім спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації)
спеціальних технічних засобів для зняття СБУ
інформації з каналів зв'язку, інших засобів
негласного отримання інформації
Виробництво, ремонт і реалізація МВС
спортивної, мисливської вогнепальної
зброї та боєприпасів до неї, а також
холодної зброї, пневматичної зброї
калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100
метрів за секунду; створення та
утримання стрілецьких тирів,
стрільбищ, мисливських стендів
Надання послуг, пов'язаних з охороною МВС
державної, крім об'єктів, пов'язаних з
охороною окремих особливо важливих
об'єктів права державної власності,
перелік яких визначається в
установленому Кабінетом Міністрів
України порядку, та іншої власності, а
також з охороною громадян
Надання послуг і виконання робіт Головне управління
протипожежного призначення пожежної охорони МВС
Виготовлення та оптова реалізація Держкоммедбіопром
лікарських засобів
Діяльність підприємств-виробників, Комітет медичної та
пов'язана з обігом (крім ввезення в мікробіологічної
Україну, вивезення з України) промисловості
наркотичних засобів, психотропних
речовин, включених до переліку
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, з обігом
яких пов'язана діяльність, що
підлягає ліцензуванню, а також
прекурсорів, зазначених у списку
N 1 таблиці IV цього переліку
Виготовлення і реалізація особливо Мінпромполітики
небезпечних хімічних речовин за
переліком, визначеним Кабінетом
Міністрів України
Видобування дорогоцінних металів і - " -
дорогоцінних каменів
Здійснення операцій з металобрухтом - " -
кольорових та чорних металів
Ремонт та експлуатація об'єктів - " -
трубопровідного транспорту
(аміакопроводів)
Діяльність підприємств-виробників, Мінпромполітики
пов'язана з обігом (крім ввезення в
Україну та вивезення з України)
прекурсорів, включених до списку
N 2 таблиці IV переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, з обігом яких
пов'язана діяльність, що підлягає
ліцензуванню
Виготовлення спирту етилового, коньячного, Мінфін
плодового, виноградного, горілки,
лікеро-горілчаних виробів, міцних напоїв,
напівфабрикатів лікеро-горілчаного
виробництва (соків, морсів, настоїв,
спиртових консервантів), виноматеріалів,
вина, вермуту, шампанського, коньяку,
бренді, соків плодово-ягідних зброджених,
спиртованих, зброджено-спиртованих,
слабоалкогольних тихих та газованих напоїв,
виготовлених з використанням спирту
етилового, коньячного, плодового та
виноградного з вмістом спирту етилового від
1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць, спирту
етилового технічного, пива та тютюнових
виробів
Оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним Мінфін
і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами
Експорт, імпорт спирту етилового, коньячного МЗЕЗторг за
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових погодженням з
виробів, роздрібна торгівля алкогольними Мінфіном
напоями та тютюновими виробами
Виготовлення ветеринарних медикаментів Державний департамент
і препаратів ветеринарної медицини

Мінагропрому
Ветеринарна практика Республіканське

управління державної

ветеринарної медицини

Ради міністрів Автономної

Республіки Крим,

управління державної

ветеринарної медицини

обласних, Київської та

Севастопольської міських

державних адміністрацій
Переробка і зберігання донорської МОЗ
крові та її компонентів, реалізація їх
і виготовлених з них препаратів
Роздрібна реалізація лікарських - " -
засобів
Медична практика - " -
Медична практика закладів охорони Міністерство охорони
здоров'я комунальної форми власності здоров'я Автономної

Республіки Крим,

управління охорони

здоров'я обласних,

Київської та

Севастопольської міських

державних адміністрацій
Діяльність, пов'язана з обігом Комітет з контролю
(використання, зберігання, за наркотиками
перевезення, пересилання, торгівля,
ввезення в Україну та вивезення з
України) наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів,
включених до переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, з обігом яких
пов'язана діяльність, що підлягає
ліцензуванню, крім обігу
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, що
здійснюють підприємства-виробники
Судово-експертна діяльність Мін'юст
Юридична практика - " -
Аудиторська діяльність Аудиторська палата
Діяльність, пов'язана з використанням Мінекобезпеки
радіоактивних відходів, джерел
іонізуючого випромінювання,
перевезенням ядерних матеріалів та
радіоактивних речовин
Проектування, будівництво та - " -
експлуатація об'єктів атомної
енергетики, а також надання послуг з
їх обслуговування
Внутрішні і міжнародні перевезення Мінтранс
пасажирів та вантажів залізничним
транспортом; міжнародні перевезення
пасажирів та вантажів автомобільним
(крім країн СНД), повітряним, річковим,
морським транспортом; надання за
переліком, який визначається Кабінетом
Міністрів України, спеціалізованих
послуг транспортних терміналів, портів,
аеропортів; надання послуг з
користування залізничними коліями та
визначеними згідно з переліком
Кабінетом Міністрів України іншими
об'єктами інфраструктури залізничного
транспорту загального користування
Агентування морського торгівельного - " -
флоту
Виконання авіаційно-хімічних робіт - " -
Виконання аерофотознімань Укргеодезкартографія
Виконання топографо-геодезичних і - " -
картографічних робіт, кадастрових
знімань
Страхова діяльність Мінфін
Надання послуг телефонного зв'язку Держкомзв'язку
(крім відомчих об'єктів), технічне
обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення в межах
промислової експлуатації
Пересилання грошових переказів, листів - " -
вагою до 20 грамів, поштових карток
Використання радіочастот - " -
Діяльність, пов'язана з розробленням, Департамент спеціальних
виготовленням, ввезенням, вивезенням, телекомунікаційних систем
реалізацією та використанням засобів та захисту інформації СБУ
криптографічного та технічного захисту
інформації, а також з наданням послуг
із криптографічного та технічного
захисту інформації
Надання послуг для здобуття освіти з Міносвіти
видачею спеціального документа
державного зразка (підготовка
спеціалістів різних рівнів
кваліфікації)
Надання послуг для здобуття освіти з Рада міністрів Автономної
видачею спеціального документа Республіки Крим, обласні,
державного зразка (загальна середня Київська та
освіта) Севастопольська міські

державні адміністрації
Діяльність, пов'язана з організацією Держкомтуризм
іноземного та зарубіжного туризму
Ремонт та експлуатація об'єктів Держнафтогазпром
трубопровідного транспорту
(нафтогазового комплексу)
Ремонт та експлуатація об'єктів Держводгосп
трубопровідного транспорту
меліоративних систем
Ремонт та експлуатація об'єктів Держбуд
трубопровідного транспорту (житлово-
комунального господарства),
централізоване водопостачання,
водовідведення та централізоване
постачання теплової енергії;
виробництво теплової енергії (крім
випадків, коли вона використовується
виключно для внутрішньовиробничих
потреб) в обсягах, що перевищують
рівень, який встановлюється умовами і
правилами здійснення підприємницької
діяльності з виробництва теплової
енергії (ліцензійними умовами)
Будівельна діяльність (окремі види Держбуд, Держнафтогазпром,
проектних та будівельно-монтажних органи містобудування та
робіт, інженерних пошуків для архітектури Ради
будівництва, надання інжинірингових та міністрів Автономної
інших послуг, які потребують Республіки Крим,
відповідної атестації виконавця за обласних, Київської та
переліком, визначеним Кабінетом Севастопольської міських
Міністрів України) державних адміністрацій
Посередництво у працевлаштуванні за Державний центр
кордоном зайнятості Мінпраці
Створення та утримання гральних районні, районні у містах
закладів, організація азартних ігор Києві та Севастополі

державні адміністрації,

виконавчі органи міських,

районних у містах Рад
Фізкультурно-оздоровча та спортивна Держкомспорт
діяльність, перелік видів якої
затверджується Кабінетом Міністрів
України
Здійснення операцій з металобрухтом Мінфін
дорогоцінних металів і дорогоцінним
камінням (крім їх видобутку),
виготовлення і реалізація виробів з їх
використанням
Виготовлення та ввезення бланків Мінфін
цінних паперів, документів суворого
обліку і знаків поштової оплати, а
також матеріалів та напівфабрикатів
для їх виробництва
Наукові дослідження, пов'язані із НКАУ
створенням і використанням космічної
техніки та технологій (крім
ракет-носіїв)
Розроблення, випробування, виробництво - " -
та експлуатація космічних апаратів та
їх складових частин, наземної
космічної інфраструктури та її
складових частин, обладнання, яке
входить до складу космічного сегмента
супутникових систем, за винятком
систем телерадіомовлення
Передавання, отримання, розповсюдження - " -
та використання даних з космічних
об'єктів (крім питань, віднесених до
компетенції Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення)
Надання інших космічних послуг за - " -
переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України
Виробництво електричної енергії в НКРЕ
обсягах, що перевищують рівень, який
встановлюється умовами та правилами
здійснення підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії
(ліцензійними умовами), передача та
постачання електроенергії; зберігання
природного газу в обсягах, що
перевищують рівень, який
встановлюється умовами та правилами
здійснення підприємницької діяльності
зі зберігання природного газу
(ліцензійними умовами); постачання
природного газу; транспортування нафти
та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами; транспортування
природного і нафтового газу
трубопроводами
Виготовлення і реалізація вибухових
речовин Держнаглядохоронпраці
Діяльність, пов'язана з обігом Мінагропром
(крім ввезення в Україну, вивезення
з України, виготовлення, вироблення
та розподілу наркотичних засобів
рослинного походження, включених до
таблиці I переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, з обігом яких
пов'язана діяльність, що підлягає
ліцензуванню
Діяльність арбітражних керуючих Міністерство
(розпорядників майна, керуючих економіки
санацією, ліквідаторів)
Здійснення операцій у сфері Міністерство екології та
поводження з небезпечними природних ресурсів
відходами
Діяльність, пов'язана із збиранням Міністерство екології та
та заготівлею окремих видів відходів природних ресурсів
як вторинної сировини, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів
України

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1611
( 1611-98-п ) від 09.10.98, N 1693 ( 1693-98-п ) від 26.10.98,
N 1954 ( 1954-98-п ) від 10.12.98; N 22 ( 22-99-п ) від 06.01.99;
N 592 ( 592-99-п ) від 14.04.99, N 1340 ( 1340-99-п ) від
22.07.99, N 1910 ( 1910-99-п ) від 18.10.99, N 691 ( 691-2000-п )
від 24.04.2000, N 1212 ( 1212-2000-п ) від 03.08.2000 )

Додаток 1

до Положення про порядок ліцензування

підприємницької діяльності
ЗАЯВА

на видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і _________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________ _________________________________________________________________
розрахунковий рахунок N ___________________ в ____________________ _________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)
валютний рахунок N _____________________ в _______________________ _________________________________________________________________

(найменування кредитної установи) _________________________________________________________________
просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
Термін дії ліцензії ______________________________________________ _________________________________________________________________
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження
підприємницької діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
Перелік документів, що додаються:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___"_____________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N ________ ______________________ _____________ __________________________
(посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище)
прийняла заяву)
Додаток 2

до Положення про порядок ліцензування

підприємницької діяльності
ЛІЦЕНЗІЯ N _________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію) _________________________________________________________________
Видана ___________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи _________________________________________________________________

або прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________

громадянина-підприємця, місце проживання)
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
на право провадження підприємницької діяльності __________________

(вид) ————————————————————————————————————————————————————————————————— ісце провадження діяльності _____________________________________ _________________________________________________________________

(адреса місця провадження підприємницької діяльності _________________________________________________________________

суб'єкта або адреси територіально відокремлених _________________________________________________________________
його підрозділів, за якими провадиться підприємницька діяльність)
Особливі умови та правила провадження даного виду діяльності _____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата видачі "______" _____________ 199_ р.
Термін дії ліцензії _________________________
_______________ ___________________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП
Додаток 3

до Положення про порядок ліцензування

підприємницької діяльності
ЗАЯВА

на отримання дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце

проживання)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію _________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________

(зазначити причину)
Підпис заявника __________________________________________________
"___" ____________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N _________
Підпис особи, яка прийняла заяву _________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) ________________________________ ________ ______________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 4

до Положення про порядок ліцензування

підприємницької діяльності
ЗАЯВА

на переоформлення ліцензії _________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, _________________________________________________________________

місце проживання) ісцезнаходження _________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
ідентифікаційний код _____________________________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________

(зазначити причини) _________________________________________________________________
Підпис заявника ________________________________________
"___" ___________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 199_ р. N ________ ______________________ _____________ __________________________
(посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище)
прийняла заяву)
Додаток 5

до Положення про порядок ліцензування

підприємницької діяльності
КНИГА

обліку ліцензій, виданих суб'єктам

підприємницької діяльності
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Реєстра-|Види |Прізвище,|Юридична|Орган |Ідентифі-|Орга- |Термін|Відмітка про продовження | пп|ційний |діяльно-|ім'я та |адреса |держав- |каційний |ніза- |дії | дії ліцензії | |номер |сті, на |по бать- |суб'єкта|ної ре- |код (іден|ційно-|ліцен-|——————————————————————————| |ліцензії|які ви- |кові гро-|підприє-|єстра- |тифікацій|право-|зії |припи|понов-|перео-|видачу| |та дата |дається |мадянина-|мницької|ції, |ний номер|ва фо-| |нення|лення |формле|дублі-| |її вида-|ліцензія|підприєм-|діяль- |дата і |платника |рма | |та |дії |ння лі|ката | |чі | |ця або |ності, |номер |обов'яз- | | |анулю|ліцен-|цензії|ліцен-| | | |найменува|телефон |свідо- | кових | | |вання|зії | |зії | | | |ння юриди| |цтва про|платежів)| | |ліцен| | | | | | |чної осо-| |державну| | | |зії | | | | | | |би | |реєстра-| | | | | | | | | | | | |цію | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: