open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 263 від 27.07.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 серпня 1998 р.
vd980727 vn263 за N 508/2948
( Наказ втратив чинність на підставі Наказ

Державного комітету статистики

N 442 ( z0036-04 ) від 15.12.2003 )
Про затвердження типових форм первинного

обліку та Інструкції про порядок їх

виготовлення, зберігання і застосування
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату

N 76 ( z0135-99 ) від 25.02.99

N 119 ( z0324-99 ) від 31.03.99 )
( Щодо зупинення дії Наказу див. Повідомлення Державного

комітету з питань розвитку підприємництва ( n0001276-99 ) від 02.06.99 )

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою посилення контролю за
дотриманням касової дисципліни, наявністю, рухом і зберіганням
товарно-матеріальних цінностей і запобігання зловживанням у
фінансово-господарській діяльності підприємств, установ,
організацій всіх форм власності та господарювання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: типові форми первинного обліку N КО-1 "Прибутковий касовий
ордер" і N М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних
цінностей" як форми суворої звітності (обліку); Інструкцію про порядок виготовлення, зберігання і
застосування типових форм первинного обліку N КО-1 "Прибутковий
касовий ордер" і N М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних
цінностей". 2. Зазначені типові форми первинного обліку N КО-1 і N М-20
та Інструкцію про порядок їх виготовлення, зберігання і
застосування ввести в дію з 1 березня 1999 року. Відпуск товарно-матеріальних цінностей до 1 червня 1999 року
може здійснюватися за бланками форм, зразки яких не віднесені до
документів суворої звітності. ( Пункт 2 доповнено абзацом другим
згідно з Наказом Держкомстатистики N 76 ( z0135-99 ) від
25.02.99, із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату N
119 ( z0324-99 ) від 31.03.99 ) Відпуск товарів, що мають обмежений термін зберігання і
реалізації (продукти харчування, ліки, продукція рослинництва та
тваринництва тощо) може здійснюватися за спеціалізованими бланками
первинної облікової документації, зразки форм та порядок
застосування яких затверджені іншими центральними органами
виконавчої влади та Укоопспілки за погодженням з Держкомстатом
України. ( Пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Держкомстату N 119 ( z0324-99 ) від 31.03.99 )
3. Управлінню статистичної методології та планування
(Павелко Р.В.) у місячний термін з моменту їх затвердження та
реєстрації в Мін'юсті України надіслати Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям, Держкомстату Автономної Республіки Крим,
обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням
статистики, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, корпораціям, концернам, іншим об'єднанням зразки
затверджених форм первинної облікової документації та Інструкцію
про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування. 4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, корпораціям, концернам,
іншим об'єднанням довести вказані в п.1 цього наказу матеріали до
підвідомчих підприємств та організацій і забезпечити їх
впровадження в облікову практику. 5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 15.02.96 N 51 ( v0051202-96 ) у частині затвердження типової
форми первинного обліку касових операцій N КО-1. 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о.Голови комітету В.А.Головко

Затверджено

Наказ Державного комітету

статистики України

27.07.98 N 263
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 серпня 1998 р.

за N 508/2948

Інструкція

про порядок виготовлення, зберігання і

застосування типових форм первинного

обліку N КО-1 і N М-20
1. Загальні положення 1.1. Типові форми первинного обліку N КО-1 "Прибутковий
касовий ордер" та N М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних
цінностей" з 1 березня 1999 року є обов'язковими для застосування
всіма підприємствами, організаціями, філіями, відділеннями, іншими
структурними підрозділами, що розташовані за межами їх територій
(далі - підприємства), незалежно від форм власності та
господарювання. Приймання готівки в касу бюджетної установи
оформлюється прибутковим касовим ордером N КО-1, а типова форма
первинного обліку N М-20 застосовується бюджетними установами для
оформлення, відпуску товарно-матеріальних цінностей суб'єктам
підприємницької діяльності.( Підпункт 1.1 пункту 1 в редакції
Наказу Держкомстату N 119 ( z0324-99 ) від 31.03.99 ) 1.2. Бланки типових форм первинного обліку N КО-1 і N М-20 є
бланками суворої звітності (обліку), що вимагає: обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків
суворої звітності (обліку); їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених наказами Міністерства фінансів України від
25 листопада 1993 р. N 98 ( z0008-94 ), Служби безпеки України від
15 листопада 1993 р. N 118, Міністерства внутрішніх справ України
від 24 листопада 1993 р. N 740 та зареєстрованих Міністерством
юстиції України 14 січня 1994 року за N 8/217; видачі бланків форм особі апарату управління підприємства або
особі, на яку покладено обов'язки з реєстрації виданих і
повернутих типових форм первинного обліку N КО-1 і N М-20, за
прибутково-видатковою накладною на бланки суворої звітності
(типова форма N СЗ-1 ( v0067202-96 ); списання використаних бланків за актом "Акт на списання
використаних бланків суворої звітності" (типова форма N СЗ-3).
2. Заповнення типових форм: 2.1. З обліку касових операцій N КО-1 Типова форма N КО-1 застосовується для оформлення надходження
до каси грошових коштів та інших грошових документів при обробці
інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без
неї. Типова форма N КО-1 виписується в одному примірнику та
реєструється за друкарським номером у журналі реєстрації
прибуткових та видаткових касових документів (типова форма N КО-3)
працівником бухгалтерії, підписується головним бухгалтером або
особою, яка на те уповноважена, та передається до каси
підприємства, установи. Квитанція до прибуткового касового ордера, завірена підписами
головного бухгалтера і касира та печаткою підприємства, видається
на руки особі, яка здала гроші. Прибутковий касовий ордер, за яким
одержано готівку, залишається у касі. 2.2. З обліку сировини та матеріалів N М-20 Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова
форма N М-20) є підставою для списання товарно-матеріальних
цінностей підприємством, що здійснило їх відпуск, для
оприбуткування їх підприємством-одержувачем та для дозволу на
вивіз їх з території підприємства-постачальника, а також для їх
складського, оперативного і бухгалтерського обліку. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова
форма N М-20) виписується підприємством, що здійснює відпуск
товарно-матеріальних цінностей, у трьох примірниках на підставі
договору (контракту), нарядів, інших відповідних документів та
підписується особою, яка надала дозвіл на відпуск
товарно-матеріальних цінностей, і головним бухгалтером. Перший примірник надається підприємству-одержувачеві
товарно-матеріальних цінностей як супровідний документ і як
підстава для їх оприбуткування, другий - залишається на складі
підприємства-постачальника і є підставою для списання
товарно-матеріальних цінностей підприємством, що здійснило їх
відпуск, третій - передається пропускному пункту для контролю за
вивозом товарно-матеріальних цінностей за межі території
підприємства (філії, відділення, відособленого підрозділу). Другий
та третій примірники вказаними службами передаються до бухгалтерії
для включення до обліку. Заповнення накладної на відпуск товарно-матеріальних
цінностей (типова форма N М-20) здійснює відповідний структурний
підрозділ центрального апарату управління підприємства або інша
посадова особа, призначена керівником цього підприємства, а рядок
"Усього відпущено" та графу 8 заповнює матеріально відповідальна
особа, яка здійснила відпуск товарно-матеріальних цінностей. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова
форма N М-20) оформлюється на кожну партію вантажу в такій
послідовності: під заголовком вказується дата виписки накладної; у рядках "Виробник (постачальник)", "Одержувач" записуються
найменування підприємств (організацій), що проводять, відповідно,
відпуск (списання) і одержання (оприбуткування) перелічених у
накладній товарно-матеріальних цінностей; у рядку "Замовник (платник)" вказується найменування
підприємства (організації), що проводить оплату замовлених і
отриманих товарно-матеріальних цінностей; у рядках "Виробник (постачальник)", "Одержувач" та "Замовник
(платник)" проставляються їх ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ; у рядку "Підстава" записується N документа, що є підставою
для видачі товарно-матеріальних цінностей; у рядку "Через кого" записуються ініціали і прізвище
одержувача, N та дата видачі довіреності; у рядку "Додаток до товарно-транспортної накладної (серія,
номер)" вказуються серія і номер відповідної товарно-транспортної
накладної (типова форма N 1-ТН, форма N 1-ТН спирт), згідно з якою
транспортуються відпущені підприємством-постачальником
товарно-матеріальні цінності; у графах з 3 до 7, 9 записуються назва, номенклатурний номер,
одиниця виміру (код і її найменування), кількість (підлягає
відпущенню і фактично відпущено) та ціна окремо кожного виду
товарно-матеріальних цінностей, що відпускаються; у графі 10 вказується загальна вартість відпущених
товарно-матеріальних цінностей; у рядку "Усього відпущено" проставляється кількість
(літерами) відпущених найменувань товарно-матеріальних цінностей; у рядку "На суму" вказується загальна вартість (літерами)
відпущених товарно-матеріальних цінностей; у рядку "Відпуск дозволив" вказується посадова особа
(ініціали та прізвище), яка своїм підписом дозволяє відпуск
товарно-матеріальних цінностей; у рядку "Відпустив" вказується матеріально відповідальна
особа, яка своїм підписом засвідчує відпуск товарно-матеріальних
цінностей; у рядку "Головний бухгалтер" розписується головний бухгалтер
підприємства-виробника або особа, яка на те уповноважена. у рядку "Одержав" вказується особа, яка одержала
товарно-матеріальні цінності і яка своїм підписом підтверджує їх
одержання.
_________________________ Затверджено |л|____________________________ ідприємство, організація Наказ Держкомстату України|і| підприємство, організація дентифікаційний код 27.07.98 N 263 |н| а ЄДРПОУ —————————————— Типова форма N КО-1 |і| Квитанція —————————————— |я| до прибуткового касового Код за ДКУД ——————————————| | ордера серія ___________ ——————————————| | N ______ | | Серія |в| Прийнято від ______________ Прибутковий касовий ордер N ____ |і| ___________________________ ——————————————————————————————————————————————————————————————|д| ___________________________ Номер|Дата | |Кореспон- |Код |Сума|Код цільо-| |р| Підстава:__________________ доку-|скла- | |дований |аналі- | |вого приз-| |і| ___________________________ мента|дання | |рахунок, |тичного| |начення | |з| ___________________________ | | |субрахунок|обліку | | | |у| (літерами) —————+——————+——+——————————+———————+————+——————————+—————————— | ___________________________ ——————————————————————————————————————————————————————————————| | ______________________ грн. | | рийнято від __________________________________________________| | ______________ 19__ р. ідстава ______________________________________________________| | ______________________________________________________________| | М.п. ______________________________________________________________| | ______________________________________ грн. | | (літерами) | | одаток: ______________________________________________________| | Головний бухгалтер ______________________________________________________________| | | | Касир Головний бухгалтер | | Одержав касир | | | | ормат А5
1-й примірник - одержувачу Затверджено -й примірник - виробнику Наказ Держкомстату України -й примірник - на пропускний пункт 27.07.98 N 263 __________________________________ Типова форма N М-20 підприємство, організація
Ідентифікаційний код Код за ДКУД —————————————— а ЄДРПОУ —————————————— —————————————— ——————————————
Накладна _________ N 000000

серія

на відпуск товарно-матеріальних цінностей _____________________199_ р.
Виробник (постачальник) ___________________________________ Код —————————————— (назва, адреса, банківські реквізити) —————————————— амовник (платник) ________________________________________ Код —————————————— (назва, адреса, банківські реквізити) —————————————— держувач _________________________________________________ Код —————————————— (назва, адреса, банківські реквізити) —————————————— ідстава __________________________________________________

(N договору, наряду тощо) ерез кого ________________________________________________ Додаток до товарно-транспортної ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності накладної ________ N __________ (серія) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Кореспондований | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, | Сума, | рахунок | | | | грн. | грн. | ——————————————————+——————————————————————+————————————————+———————————————| коп. | коп. | рахунок,|код ана- |найменування,|номен- | код |наймену-|підлягає|відпу-| | | субраху-|літичного|сорт, розмір,|клатур- | |вання |відпуску|щено | | | нок |обліку | марка |ний | | | | | | | | | |номер | | | | | | | ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Формат А4
Зворотна сторона ф.N М-20 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ————————+—————————+—————————————+————————+———————+————————+————————+——————+————————+———————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— сього відпущено __________________________ найменувань

(літерами) а суму _____________________________________ грн. коп.

(літерами) ідпуск дозволив _______________________________ Головний бухгалтер ______________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище) (посада, підпис, ініціали, прізвище) ідпустив ______________________________________ Одержав _________________________________ (посада, підпис, ініціали, прізвище) (посада, підпис, ініціали, прізвище)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: