open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2141/297/9 від 16.11.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 грудня 1998 р.

за N 798/3238

Про затвердження Положення про порядок продажу на

фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних

товариств, що належать державі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного

майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 N 1485 ( z0943-02 ) від 16.08.2002

Наказом Фонду державного майна N 139 ( z0235-11 ) від 08.02.2011

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку N 129 ( za235-11 ) від 08.02.2011

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 74-р ( zb235-11 ) від 08.02.2011 }

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та на виконання Державної програми приватизації
на 1998 рік, затвердженої Законом України від 12.02.98
N 124/98-ВР, та з метою підвищення ефективності процесу
приватизації державного майна Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок продажу на фондових
біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі (додається). 2. Фонду державного майна України забезпечити подання
Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що належать державі, на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Фонду державного майна України у десятиденний термін з дня
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу
забезпечити опублікування Положення, зазначеного в пункті 1 цього
наказу, у Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Фонду державного майна України О.Бондаря, Голову Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку О.Мозгового, Голову
Антимонопольного комітету України О.Заваду. 5. Визначити таким, що втратило чинність Положення про
порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать
державі, відкритих акціонерних товариств, затверджене наказом ФДМУ
від 11.11.96 N 1364 ( z0023-97 ) (зі змінами та доповненнями до
нього).
Голова Фонду державного
майна України О.Бондар
Голова Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку О.Мозговий
Голова Антимонопольного
комітету України О.Завада
Затверджено

Наказ Фонду державного майна України,

Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку, Антимонопольного

комітету України 16.11.98 N 2141/297/9
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 1998 р.

за N 798/3238
Положення

про порядок продажу в процесі приватизації на фондових

біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
{ Назва в редакції Наказу Фонду державного майна

N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
{ У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх відмінках і
числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному
відмінку і числі та абревіатуру "СФ" замінено абревіатурою
"СК" згідно з Наказом Фонду державного майна N 139
( z0235-11 ) від 08.02.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі (далі -
Положення), розроблене відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та на виконання
Державної програми приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом
України "Про Державну програму приватизації" ( 124/98-ВР ), Закону
України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) з
урахуванням особливостей, установлених Державною програмою
приватизації на 2000 - 2002 роки" ( 1723-14 ). { Пункт 1.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 } 1.2. Цим Положенням установлюється порядок продажу державними
органами приватизації на фондових біржах України та їхніх філіях
(далі - Біржі) пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (далі
- ВАТ), які відносяться до державної або комунальної власності або
власності Автономної Республіки Крим. { Пункт 1.2 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 1.3. Рішення про продаж акцій за грошові кошти на Біржі
приймається органами приватизації. 1.4. Продавцем пакетів акцій (далі - Продавець) виступають: Фонд державного майна України для ВАТ, які відносяться до
державної власності в Україні; державний орган приватизації, якому органами місцевого
самоврядування були делеговані повноваження щодо забезпечення
продажу на фондових біржах акцій ВАТ, які відносяться до
комунальної власності; Фонд майна Автономної Республіки Крим для ВАТ, які
відносяться до власності Автономної Республіки Крим. Продавець виступає в особі свого представника (далі -
Представник), який має кваліфікаційне посвідчення фахівця з
торгівлі цінними паперами та діє на підставі довіреності Продавця
на право проведення операцій з цінними паперами на Біржі й
укладання біржових контрактів від імені Продавця. Пункт 1.4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 1.5. Продаж пакетів акцій ВАТ у процесі приватизації,
здійснюється на Біржах, які пройшли державну реєстрацію в порядку,
передбаченому Законом України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ), Законом України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), мають Свідоцтво про
реєстрацію фондової біржі, видане Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, мають ліцензію на здійснення
професійної діяльності по організації торгівлі на ринку цінних
паперів, отриману відповідно до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.2001 N 49/60 ( z0318-01, za318-01 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за
N 318/5509 (зі змінами), та уклали з Продавцем угоду про спільну
діяльність з продажу пакетів акцій ВАТ. Такою угодою
передбачається безоплатне передання Біржею в користування Продавця
одного брокерського місця з метою забезпечення можливості участі
Продавця в діяльності Біржі на правах брокерської контори. { Пункт
1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 1.6. Покупцями пакетів акцій ВАТ можуть бути юридичні та
фізичні особи, які згідно з чинним законодавством України мають
право на придбання майна у процесі приватизації. { Пункт 1.6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 1.7. До продажу на фондових біржах органи приватизації
готують пакети акцій ВАТ в документарній формі випуску. У разі
запровадження на Біржі механізму торгівлі знерухомленими іменними
цінними паперами Продавець дотримується встановленого чинним
законодавством порядку знерухомлення. { Пункт 1.7 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 1.8. У процесі підготовки пакетів акцій ВАТ органи
приватизації: складають і затверджують інформаційні повідомлення про продаж
пакетів акцій ВАТ на фондових біржах; передають до Продавця затверджені інформаційні повідомлення
про продаж на Біржі за грошові кошти пакета акцій ВАТ, план
розміщення акцій, копію балансу підприємства та звіту про
фінансові результати за останній фінансовий рік та останній
звітний період, копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій,
копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності. Стосовно ВАТ, за якими виставляється пакет акцій не менше ніж
25 % статутного капіталу і при цьому вартість активів або обсяг
реалізації товарів (робіт, послуг) у яких за останній фінансовий
рік перевищує суму, еквівалентну 1 млн. євро, визначену за курсом
Національного банку України, що діяв в останній день останнього
фінансового року, до пакета документів, що подається до Продавця,
повинні додатково включатися документи й відомості щодо ВАТ,
необхідні для подання до Антимонопольного комітету України заяви
про надання дозвілу на придбання пакета акцій. Пункт 1.8 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 1.9. Інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій на
Біржі містить таку інформацію про відкрите акціонерне товариство: а) ідентифікаційний код ВАТ за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ); б) назва до перетворення у ВАТ; в) місцезнаходження ВАТ, телефон; г) розмір статутного капіталу ВАТ, грн.; ґ) кількість акцій, які запропоновані до продажу на Біржі за
грошові кошти (штук, процентів від статутного капіталу (далі -
СК); д) номінальна вартість однієї акції, грн.; е) початкова ціна однієї акції, грн.; є) форма випуску акцій; ж) урахування в розмірі статутного капіталу ВАТ індексації
його основних фондів за станом на 01.01.1995, так/ні; { Підпункт
"ж" пункту 1.9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } з) звітний період, за який надається інформація (6 або 9
місяців поточного року; для першого півріччя звітним періодом є 12
місяців попереднього фінансового року); и) площа земельної ділянки, га; і) середньоспискова кількість працівників, чол.; ї) балансова вартість основних фондів, тис.грн.; й) зношення (знос) основних фондів, тис.грн., відсотків від
основних фондів; к) балансовий прибуток, тис.грн.; л) дебіторська заборгованість, тис.грн.; м) кредиторська заборгованість, тис. грн.; { Підпункт "м"
пункту 1.9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } н) обсяг виробленої продукції, тис.грн.; о) основні види продукції (робіт, послуг) та їх обсяг у цінах
звітного періоду: - назва виду продукції (робіт, послуг); - обсяг продукції (робіт, послуг); - натуральні показники; - грошові показники, тис.грн.; п) розподіл акцій за видами продажу згідно з планом
розміщення акцій (у відсотках від СК): - пільговий продаж; - продаж на сертифікатних аукціонах за ПМС; - продаж на спеціалізованих аукціонах за компенсаційні
сертифікати; - продаж на спеціалізованому аукціоні за грошові кошти; - загалом за всіма іншими видами продажу (конкурси, Біржі
тощо); - є власністю організації орендарів та передані безоплатно; - залишаються у власності держави.
{ Підпункт "р" пункту 1.9 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
р) сукупна вартість активів ВАТ, з урахуванням відносин
контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном
(тис. грн.), визначена відповідно до вимог Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє
отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання
(Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 N 33-р
( z0284-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за N 284/6572; { Пункт 1.9 доповнено абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від
07.12.2000; в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } с) сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) ВАТ, з
урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому
числі за кордоном (тис. грн.), визначений відповідно до вимог
Положення про концентрацію ( z0284-02 ). { Пункт 1.9 доповнено
абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; в редакції Наказу Фонду державного
майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
2. Допуск акцій до обігу та котирування на Біржі
2.1. Продавець затверджує перелік ВАТ, пакети акцій яких
підлягають продажу на Біржі. У десятиденний термін Продавець
надсилає до Антимонопольного комітету України витяг із
затвердженого переліку з інформацією про ВАТ, за якими
виставляється пакет акцій не менше ніж 25 % статутного капіталу і
при цьому вартість активів або обсяг реалізації товарів (робіт,
послуг) у яких за останній фінансовий рік перевищує суму,
еквівалентну 6 млн. євро, визначену за курсом Національного банку
України, що діяв в останній день останнього фінансового року. У
зазначеному витягу з переліку щодо ВАТ вказуються розмір пакетів
акцій, що пропонуються до продажу, а також вартість активів та
обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) на кінець останнього
фінансового року. Щодо пакетів акцій ВАТ, інформацію про які Продавець надіслав
до Антимонопольного комітету України, Продавець не може видавати
розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету
України на придбання цього пакета або заяви Покупця (Клієнта), що
відповідно до законодавства придбання ним конкретного пакета акцій
не потребує одержання згоди на це органів Антимонопольного
комітету України. Пункт 2.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 2.2. Для проходження допуску до котирування на Біржі тих
пакетів акцій відкритих акціонерних товариству процесі
приватизації, Продавець подає на Біржу такі документи: а) копію наказу Продавця про затвердження переліку відкритих
акціонерних товариств, акції яких підлягають продажу на Біржі; б) копію затвердженого органом приватизації плану розміщення
акцій кожного ВАТ; в) баланс підприємства станом на останню звітну дату. Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 2.3. Документи на допуск цінних паперів розглядаються
котирувальною комісією Біржі протягом п'яти робочих днів. У роботі
котирувальної комісії при вирішенні всіх питань, пов'язаних з
обігом акцій підприємств, що приватизуються, участь з правом
вирішального голосу може брати Представник. 2.4. Підставою для відмови у допуску цінних паперів до
котирування на Біржі може бути лише неправильне або нечітке
оформлення поданих документів, про що котирувальна комісія у
письмовій формі повідомляє Продавця. { Пункт 2.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 2.5. Якщо форма випуску цінних паперів є бездокументарною, то
підготовка пакетів акцій ВАТ до продажу на Біржі проводиться
відповідно до вимог чинного законодавства про Національну
депозитарну систему.
3. Умови участі в біржових торгах
3.1. Участь у торгах з продажу на Біржі пакетів акцій ВАТ,
які відносяться до державної або комунальної власності чи
власності Автономної Республіки Крим та підлягають приватизації,
можуть брати такі покупці (надалі - Покупці): а) зареєстровані на Біржі брокерські контори; б) торговці цінними паперами, які не є брокерськими конторами
даної Біржі; в) фінансові посередники у межах, установлених чинним
законодавством; г) інші юридичні та фізичні особи, які мають право за чинним
законодавством України на придбання майна в ході приватизації.
{ Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 3.2. Покупці, які не є брокерськими конторами Біржі, можуть
брати участь у торгах безпосередньо або через укладення з
зареєстрованими на Біржі брокерськими конторами договорів
доручення або договорів комісії на брокерське обслуговування. В
останньому випадку брокерська контора придбаває акції за договором
комісії від свого імені та за рахунок свого клієнта. Якщо Покупець бере участь у торгах через брокерську контору,
то він під час укладання договору комісії на брокерське
обслуговування заповнює та залишає у відповідної брокерської
контори анкету зареєстрованої особи, яка повинна містити
обов'язкові реквізити відповідно до вимог пунктів 4.4.4 та 4.4.5
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ). Анкета
фізичної та юридичної особи оформлюється згідно з додатками 1 та 2
до цього Положення. Брокерська контора, яка не отримала оформленої
клієнтом анкети, не має права брати участь в торгах з метою
придбання акцій за дорученням такого клієнта. 3.3. Покупці (Клієнти) - юридичні особи подають довідку про
розмір державної частки в статутному капіталі, завірену підписами
керівника, головного бухгалтера та печаткою юридичної особи. У
довідці вказується відсотковий розподіл державних часток у
статутному капіталі підприємства. Кожний Покупець (Клієнт) - фізична особа подає декларацію про
доходи (за формою, яка передбачена додатком 1 до Інструкції про
прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної
державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12
( z0064-93 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від
09.06.93 за N 64) (далі - Декларацію про доходи), якщо початкова
ціна пакета акцій або кількох пакетів акцій, які він придбаває на
торгах, перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Відповідальність за достовірність поданої інформації
покладається відповідно до чинного законодавства на Покупця
(Клієнта). Покупець (Клієнт), якщо відповідно до законодавства придбання
ним акцій проводиться за згодою органів Антимонопольного комітету
України, подає копію рішення органу Антимонопольного комітету
України про надання згоди на придбання пакета акцій чи копію заяви
про надання згоди на придбання пакета акцій з відміткою (штамп,
дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету
України про її прийняття не пізніше як за 8 календарних днів до
граничного терміну прийняття замовлення на придбання акцій.
Покупець (Клієнт) має ризики щодо негативних наслідків, пов'язаних
із неправильним визначенням випадків придбання акцій, які
вимагають отримання згоди органів Антимонопольного комітету
України. { Абзац четвертий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від
31.01.2002 } Пункт 3.3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000 } 3.4. Для участі в торгах Покупець або брокерська контора не
пізніше 13-ї години дня, що передує торгам, подає на Біржу
замовлення на придбання пакетів акцій ВАТ (згідно з додатком 3)
(далі - Замовлення на придбання акцій) та документи відповідно до
вимог пункту 3.3 Положення. Замовлення на придбання акцій
складається у двох примірниках. { Абзац перший пункту 3.4 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від
31.01.2002 } Покупець обов'язково сплачує на розрахунковий рахунок Біржі
грошовими коштами гарантійний внесок, розмір якого залежить від
початкової ціни пакета акцій, який Покупець бажає придбати, та
розраховується таким чином: якщо початкова ціна пакета акцій, який бажає придбати
Покупець (ЦПпоч), не перевищує ста тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) дорівнює початковій ціні пакета:
Вгар = ЦПпоч,
якщо початкова ціна пакета акцій, який бажає придбати
Покупець (ЦПпоч), більша за сто тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) розраховується за формулою
Вгар = 100000 + 0,2 х (ЦПпоч - 100000), е

ЦПпоч = Цп х Nакц;

Цп - початкова ціна однієї акції, визначена відповідно до
розділу 4 Положення, грн.; Nакц - кількість акцій у пакеті, шт. Покупець, гарантійні внески від якого не надійшли на
відповідний рахунок Біржі до 15-ї години дня, що передує торгам,
не допускається до участі в торгах. Біржа готує перелік Покупців,
від яких отримано гарантійні внески, з визначенням суми кожного
гарантійного внеску. Перелік поданих замовлень, перелік Покупців, від яких
отримано гарантійні внески, і другі примірники замовлень на
придбання акцій Біржа передає Продавцеві. Ці документи, підписані
сторонами, зберігаються до початку торгів у не доступному для
сторонніх осіб місці. Пункт 3.4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 3.5. Покупці, які не є брокерськими конторами Біржі, для
допуску до торгів оплачують Біржі реєстраційний внесок у розмірі,
встановленому Правилами Біржі, але не більшому за один
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 3.6. Біржа повинна проінформувати Покупця, що в разі
придбання акцій, форма випуску яких є бездокументарною, Покупець,
в інтересах якого придбані акції, повинен мати рахунок у цінних
паперах у зберігача та для оформлення права власності на акції
повинен надати Продавцеві інформацію про відкритий рахунок у
цінних паперах та інформацію про зберігача в обсягах, установлених
наказом Фонду державного майна України від 03.11.99 N 2099
( z0842-99 ) "Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та
юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі
приватизації", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
07.12.99 за N 842/4135. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з
Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від
07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
4. Підготовка до проведення біржових торгів
4.1. Порядок підготовки та проведення на Біржі торгів акціями
ВАТ у процесі приватизації визначається з урахуванням
особливостей, визначених цим Положенням та чинними Правилами
Біржі, затвердженими загальними зборами акціонерів Біржі та
погодженими Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. { Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 4.2. Місце та строк проведення торгів Продавець визначає за
кожним ВАТ окремо і надає інформацію про це в друковані видання
органів приватизації для опублікування не пізніш як за 30
календарних днів до проведення торгів. { Пункт 4.2 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від
07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 4.3. Не пізніш як за три робочі дні до дати проведення торгів
Продавець подає на Біржу замовлення на продаж пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації (згідно з
додатком 4) (далі - замовлення на продаж). В замовленні на продаж для кожного ВАТ зазначається загальна
кількість акцій, розмір та кількість лотів, запропонованих до
продажу на даних торгах, номінальна та початкова ціна однієї
акції. Якщо торги проводять одночасно на різних біржах та їхніх
філіях, то на кожну з них подається окреме замовлення на продаж.
{ Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 4.4. Якщо пакет акцій, запропонований Продавцем для продажу
на Біржі, не проданий повністю на перших торгах, то залишок акцій
виставляється на наступних торгах без обов'язкового опублікування
інформації про місце та дату їх проведення. { Пункт 4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 4.5. Якщо після опублікування інформації про продаж акцій на
Біржі за рішенням органів приватизації змінюється розмір
запропонованого пакета акцій, то відповідну інформацію про це слід
опублікувати у друкованих виданнях органів приватизації не пізніш
як за 30 календарних днів до оголошених торгів. Інформація про
інші зміни, зокрема, зміни номінальної вартості акцій за
підсумками сертифікатних аукціонів тощо, публікується не пізніш як
за 5 календарних днів до торгів. 4.6. Початкова ціна однієї акції на перших торгах з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі
приватизації, визначається Продавцем таким чином: а) для ВАТ, статутний капітал яких визначено з урахуванням
індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95 або
статутний капітал яких визначено з урахуванням індексації вартості
основних засобів за станом на 01.04.96, або статутний капітал яких
визначено на засадах експертної оцінки вартості його активів,
початкова ціна однієї акції на перших торгах дорівнює її
номінальній вартості; б) для ВАТ, статутний капітал яких визначено без урахування
індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95,
початкова ціна однієї акції на перших торгах розраховується на
підставі номінальної вартості однієї акції, збільшеної на
коефіцієнт індексації. У цьому випадку початкова ціна однієї акції розраховується за
формулою

Цп = К х Вн,
де К - коефіцієнт індексації номінальної вартості акцій,
визначений як відношення розміру статутного капіталу, сформованого
з урахуванням суми індексації вартості основних засобів, що є
власністю ВАТ, до розміру статутного капіталу, визначеного без
урахування зазначеної суми; Вн - номінальна вартість однієї акції.
Розрахунок коефіцієнта індексації номінальної вартості акцій
провадиться на підставі таких документів, наданих ВАТ: акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу
підприємства на дату оцінки; балансу ВАТ за період, у якому відображені результати
індексації основних засобів за станом на 01.01.95; розшифрування довідки про суму індексації основних засобів за
станом на 01.01.95, які є власністю ВАТ, що обліковується на
відповідному рахунку бухгалтерського обліку; довідки "Вихідні дані для розрахунку початкової ціни пакета
акцій" (згідно з додатком 12); в) для ВАТ, акції яких пройшли лістинг і котируються на Біржі
або ПФТС (Першій фондовій торговельній системі), і сума угод за
цими акціями, укладених відповідно на фондових біржах або ПФТС за
період 6 місяців до дати підготовки Продавцем замовлення на продаж
на перших торгах, не менша за 10 % номінальної вартості пакета, що
пропонується Продавцем, початкова ціна однієї акції, визначена
відповідно до підпунктів "а" або "б" цього пункту, може бути
відкоригована в бік її збільшення. Для цього визначається середньозважена вартість однієї акції
за результатами угод, укладених відповідно на фондових біржах або
ПФТС за період 6 місяців до дати підготовки Продавцем замовлення
на продаж на перших торгах. Якщо середньозважена вартість однієї
акції більша за початкову ціну однієї акції, визначену відповідно
до підпунктів "а" та "б" цього пункту, то остаточна початкова ціна
дорівнює середньозваженій вартості однієї акції. Пункт 4.6 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 4.7. Початкову ціну однієї акції на чергових торгах визначає
Продавець на рівні, не нижчому за зафіксовану найвищу ціну продажу
на попередніх торгах. Якщо в ході попередніх торгів замовлення на придбання акцій
конкретного ВАТ не надходили, то Продавець при підготовці
замовлення на продаж акцій на чергових торгах може зменшити їх
початкову ціну, але не більше ніж на 30 відсотків. Якщо Покупці подали замовлення на придбання акцій конкретного
ВАТ на попередніх торгах, але не виявили бажання придбати їх за
ціною, запропонованою ліцитатором в ході цих торгів, то початкова
ціна однієї акції на чергових торгах встановлюється Продавцем на
рівні останньої ціни, запропонованої ліцитатором на попередніх
торгах. Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 4.8. Мінімальна ціна продажу однієї акції на перших торгах не
може бути нижчою за номінальну вартість цієї акції. { Пункт 4.8 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 )
від 07.12.2000 } 4.9. Мінімальна ціна продажу однієї акції на наступних
торгах, у разі зниження ціни під час продажу, установлюється з
урахуванням таких обмежень: щодо ВАТ, статутні капітали яких визначено без урахування
індексації основних засобів за станом на 01.01.95, то продаж акцій
за цінами нижче номінальної їх вартості не проводиться; для ВАТ, що належать до підприємств, які зараховані
Державною програмою приватизації до об'єктів групи "Г", зниження
ціни акцій нижче їх початкової ціни, встановленої на перших
торгах, можливе не більше ніж на 30 відсотків, але не нижче їх
номінальної вартості. У випадках, коли на фондових біржах
продається пакет акцій ВАТ групи "Г", що належать державі, розмір
якого менше як 25 відсотків статутного капіталу ВАТ плюс одна
акція, попиту на які під час їх пропонування до продажу не було,
такі обмеження мінімального рівня ціни, встановлені для об'єктів
групи "Г", не застосовуються, а застосовуються обмеження, що
встановлені абзацами другим, п'ятим та шостим цього пункту
Положення; { Абзац третій пункту 4.9 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 1485 ( z0943-02 ) від 16.08.2002 }
{ Абзац четвертий пункту 4.9 вилучено на підставі Наказу
Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
щодо всіх інших ВАТ: якщо сумарна вартість запропонованого до продажу пакета акцій
ВАТ за початковою ціною не перевищує 10000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, то допускається зниження ціни однієї
акції до рівня, який не може бути менший за мінімальну номінальну
вартість однієї акції, установлену рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.97 N 6 ( v0006312-97 )
"Про встановлення мінімальної номінальної вартості акцій"; в іншому випадку зниження ціни акцій нижче їх початкової
вартості можливе не більше ніж на 75%. Пункт 4.9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000 } 4.10. На підставі отриманих замовлень на продаж Біржа або її
філія формує біржовий бюлетень. Кожний окремий рядок замовлення на
продаж у ньому називається позицією біржового бюлетеня. Замовлення
на продаж після початку торгів не підлягає змінам і не може бути
відкликане. 4.11. Брокерська контора Біржі, яка діє від свого імені або
яка діє за договором комісії від свого імені за рахунок клієнта,
або інший учасник торгів подає два примірники замовлення на
придбання акцій та документи відповідно до пункту 3.3 Положення. У
разі неподання документів, передбачених пунктом 3.3 Положення,
замовлення не приймається. Замовлення, у якому заповнені не всі
графи, уважається недійсним. Після реєстрації Біржею один
примірник замовлення повертається особі, яка подавала замовлення.
{ Пункт 4.11 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 4.12. Замовлення на придбання акцій приймаються протягом
трьох робочих днів лише до 13-ої години у переддень торгів. Після
цього часу припиняється також внесення будь-яких змін і доповнень
до замовлень і є неприпустимим їх відкликання. 4.13. Після припинення прийому замовлень на придбання акцій
від потенційних Покупців Біржа готує перелік поданих замовлень на
участь у торгах з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств у процесі приватизації (згідно з додатком 5) (далі -
перелік) за кожним об'єктом. Перелік завіряють підписами
представник Біржі та Представник Продавця і разом із замовленнями
на придбання акцій та документами, поданими відповідно до пункту
3.3 Положення, зберігають до початку торгів в недоступному для
сторонніх осіб місці. { Пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
5. Порядок проведення торгів
5.1. Торги можуть проводитись у вигляді відкритих торгів "з
голосу" або в електронній системі біржі. 5.2. Форма проведення торгів за кожним ВАТ визначається
Продавцем за погодженням з Біржею і вказується в замовленні на
продаж. { Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 5.3. Відкриті торги "з голосу" провадяться за безпосередньої
участі брокерських контор Біржі та інших Покупців. Перед початком
торгів кожен Покупець проходить реєстрацію і отримує картку зі
своїм реєстраційним номером. 5.4. Торги провадяться окремо за кожною позицією біржового
бюлетеня. Покупці мають право брати участь у торгах лише за тими
позиціями біржового бюлетеня, за якими вони подали замовлення на
придбання певної кількості акцій даної позиції та сплатили
гарантійний внесок відповідно до вимог пункту 3.4 цього Положення. 5.5. Провадить торги ліцитатор, призначений Біржею. 5.6. Покупець повинен підняти картку зі своїм реєстраційним
номером і запропонувати свою ціну, яка має бути кратною кроку
торгів. 5.7. Якщо Покупці одночасно підняли картки зі своїми
реєстраційними номерами, то ліцитатор повинен оголосити нову ціну,
визначену згідно з відповідним кроком торгів. 5.8. Якщо в ході поточних торгів за даною позицією є попит і
більше одного Покупця бажають придбати запропонований пакет акцій,
торги провадяться на підвищення ціни. Крок торгів при підвищенні
ціни відповідає встановленому правилами Біржі, але не може бути
меншим 10 відсотків попередньої ціни однієї акції. У разі потреби
рішенням ліцитатора, за згоди з цим рішенням Представника, крок
може бути змінений в ході торгів. За умови різкого підвищення ціни
в ході торгів рішенням Представника торги за даною позицією
біржового бюлетеня тимчасово зупиняють, а продаж акцій
переноситься на наступні торги. На наступних торгах початкова ціна
однієї акції у цьому разі визначається Продавцем на рівні найвищої
ціни, оголошеної ліцитатором на попередніх торгах за цими акціями.
{ Пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 5.9. Якщо в ході поточних торгів Покупці не виявили бажання
придбати акції за запропонованою ліцитатором ціною, то початкова
ціна акцій за погодженням з Представником може знижуватись, але не
більше ніж на 10 відсотків початкової. В разі різкого зниження
ціни в ході торгів по певній позиції рішенням Представника торги
тимчасово зупиняються, а продаж акцій переноситься на наступні
торги. На наступних торгах початкова ціна цих акцій визначається
Продавцем на рівні не нижчому за зафіксовану найвищу ціну купівлі
на попередніх торгах (якщо на попередніх торгах угод укладено не
було - початкової ціни на попередніх торгах). { Пункт 5.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 5.10. Переможцем визнається Покупець, який назвав найвищу
ціну, яку тричі оголосив ліцитатор та після удару молотка у гонг
сповістив про продаж певного пакета акцій такими словами: "Продано
покупцю за номером ________". 5.11. В ході торгів за окремою позицією біржового бюлетеня
початкова ціна акцій чергового лоту дорівнює ціні продажу акцій
попереднього лоту. Ліцитатор має право в будь-який момент без
пояснень, але до оголошення про продаж, зняти з торгів пакет акцій
ВАТ, що пропонується, і виставити його ще раз. 5.12. Торги в електронній системі Біржі провадяться за
правилами та технологією, прийнятими на Біржі. При цьому Біржа
забезпечує можливість доступу Продавця до її електронної системи
на правах брокерської контори (надання робочих місць у торговому
залі, підключення до інформаційної мережі тощо), що слід
передбачити в угоді про спільну діяльність між Продавцем і Біржею.
{ Пункт 5.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
6. Розрахунки за придбані акції
6.1. Покупець, який став переможцем, у день торгів укладає на
Біржі біржовий контракт на купівлю-продаж цінних паперів (згідно з
додатком 6) (надалі - Контракт). У разі купівлі одним Покупцем
кількох лотів акцій одного ВАТ укладається один Контракт на
загальну кількість придбаних акцій. 6.2. Контракти укладаються в 3-х примірниках (у разі
проведення торгів на філії Біржі - в 4-х), які після підписання їх
Продавцем, Покупцем та реєстрації реєстраційною палатою Біржі
передаються Продавцю, Покупцю та Біржі. Контракти, не оформлені
належним чином у день торгів, вважаються недійсними. { Пункт 6.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.3. Брокерська контора, яка купує акції за договором комісії
від свого імені та за рахунок свого клієнта, протягом п'яти
робочих днів з дня проведення торгів подає Продавцю: а) копію свого договору з клієнтом про брокерське
обслуговування та інших документів, які підтверджують доручення
клієнта на придбання конкретних цінних паперів; б) заяву про оформлення прав власності (згідно з додатком 7); в) довідку про розмір державної частки у статутному капіталі
клієнта, якщо останній є юридичною особою, складену відповідно до
вимог, які містить пункт 3.3 цього Положення; г) анкету зареєстрованої особи згідно з пунктом 3.2 цього
Положення. Заява про оформлення прав власності повинна містити дані про
клієнтів (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичних
осіб), кількість придбаних на ім'я клієнтів акцій та номери
відповідних Контрактів, за якими вони придбані. При цьому до заяви
повинні долучатись анкети по кожному клієнту. Покупці, які придбали акції безпосередньо, протягом п'яти
робочих днів з дня проведення торгів подають до Продавця
вищевказаний перелік документів з такими відмінностями: а) відсутня копія договорів на брокерське обслуговування; б) заява про оформлення прав власності заповнюється згідно з
додатком 8. Якщо Покупцем акцій є фізична особа, то до пакета документів,
що подається до Продавця, включається Декларація про доходи
Покупця, якщо початкова ціна пакета акцій або кількох пакетів
акцій, які він придбав на торгах, перевищує п'ятдесят
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Пункт 6.3
доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Фонду державного майна
N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 } Для оформлення права власності на акції, форма випуску яких є
бездокументарною, до пакета документів, що подається до Продавця,
додається інформація про відкритий рахунок у цінних паперах та
інформація про зберігача в обсягах, установлених наказом Фонду
державного майна України від 03.11.99 N 2099 ( z0842-99 ) "Про
відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними
особами, які бажають придбати цінні папери в процесі
приватизації", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
07.12.99 за N 842/4135. { Пункт 6.3 доповнено абзацом одинадцятим
згідно з Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 )
від 07.12.2000 } Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 2.1 цього Положення як таких, за якими Продавець не може
видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету
України на придбання цього пакета, то до пакета документів, що
подається до Продавця, включається копія рішення Антимонопольного
комітету України (адміністративної колегії Антимонопольного
комітету України) про надання згоди на придбання конкретного
пакета акцій. У разі відсутності у Покупця (Клієнта) відповідного
рішення Антимонопольного комітету України до пакета документів, що
подається до Продавця, включається складена Покупцем (Клієнтом)
довідка про хід розгляду Антимонопольного комітету України заяви
Покупця (Клієнта) про надання дозвілу на придбання пакета акцій
або заява Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства
придбання ним конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди
на це Антимонопольного комітету України, у тому числі що основним
видом діяльності Покупця (Клієнта) є проведення фінансових
операцій чи операцій з цінними паперами, та придбання конкретного
пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснює з метою наступного
перепродажу акцій за умови, що Покупець (Клієнт, їхні довірені
особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому органі чи
інших органах управління ВАТ та наступний перепродаж зазначеного
пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у терміни, визначені
відповідно до законодавства, тощо. { Пункт 6.3 доповнено абзацом
дванадцятим згідно з Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000 } Покупці, які стали переможцями торгів, але порушили термін
подання документів на оформлення прав власності, або подали
неповний пакет документів, або ж подали документи, в яких відсутні
дані, зазначення яких обов'язкове, позбавляються права участі в
наступних торгах на біржі до моменту виправлення цих порушень. За
ініціативою Біржі або Продавця Контракти, укладені з такими
Покупцями, можуть бути розірвані, та, якщо такий Покупець є
професійним учасником, в Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку може бути подана скарга з проханням щодо порушення
справи про правопорушення на ринку цінних паперів. Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002, N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.4. Покупці сплачують на розрахунковий рахунок Біржі
вартість придбаних акцій, біржовий збір у розмірі 1 (одного)
відсотка суми, зазначеної в Контракті, та податок на додану
вартість на суму біржового збору протягом п'яти робочих днів з
дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується) з
урахуванням суми гарантійних внесків, сплачених відповідно до
пункту 3.4 цього Положення. Якщо сума гарантійного внеску перевищує суму, яку Покупець
повинен сплатити на розрахунковий рахунок Біржі, розрахунки за
біржовим контрактом здійснюються за рахунок гарантійного внеску,
залишок якого Біржа повертає Покупцю протягом двох робочих днів із
дати проведення торгів. При цьому у формі біржового контракту
назва графи "Всього до сплати" замінюється на "Підлягає
поверненню. { Пункт 6.4 доповнено абзацом четвертим згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.5. Перерахування коштів за кожним укладеним Контрактом
підтверджується Реєстром сплачених біржових контрактів на
купівлю-продаж цінних паперів (згідно з додатком 9), завіреним
підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою Біржі. 6.6. Покупець, який порушує правила проведення торгів акціями
відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації, і
відмовляється від укладення Контрактів або від їх оплати, несе
відповідальність перед Біржею згідно з чинними Правилами Біржі та
цим Положенням. { Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.7. Порушення Покупцями термінів оплати контрактів є
підставою для розірвання відповідних контрактів та визнання
недійсними результатів торгів за даним пакетом акцій. У цьому разі
Покупець повинен сплатити неустойку в розмірі, передбаченому
Контрактом, та інші необхідні платежі. Якщо сума гарантійного внеску Покупця достатня для сплати
всіх необхідних платежів, то з цієї суми сплачуються: неустойка,
біржовий збір та податок на додану вартість на суму біржового
збору. Залишок гарантійного внеску після вищевказаних відрахувань
Біржа повертає Покупцю протягом двох робочих днів після завершення
розрахунків згідно з Контрактом. Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати всіх
вищезазначених необхідних платежів, то Покупець протягом 10
робочих днів з дати виходу наказу Продавця про розірвання
відповідного Контракту повинен сплатити недостатню суму на
розрахунковий рахунок Біржі з урахуванням сплаченого раніше
гарантійного внеску. Пункт 6.7 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.8. Порушення Покупцями термінів укладання контрактів є
підставою для визнання недійсними результатів торгів за даним
пакетом акцій. В цьому разі Покупець повинен сплатити неустойку в
розмірі, передбаченому Замовленням на придбання, та інші необхідні
платежі. Якщо сума гарантійного внеску Покупця достатня для сплати
всіх необхідних платежів, то з цієї суми сплачуються: неустойка,
біржовий збір та податок на додану вартість на суму біржового
збору. Залишок гарантійного внеску після вищевказаних відрахувань
Біржа повертає Покупцю протягом двох робочих днів після завершення
розрахунків згідно з Контрактом. Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати всіх
вищезазначених платежів, то Покупець протягом 10 робочих днів з
дати виходу наказу Продавця про визнання недійсними результатів
біржових торгів за даною позицією біржового бюлетеня повинен
сплатити недостатню суму на розрахунковий рахунок Біржі з
урахуванням сплаченого раніше гарантійного внеску. Пункт 6.8 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.9. До повної сплати зазначеної в пунктах 6.7 та 6.8 цього
Положення неустойки Покупець позбавляється права участі в
наступних торгах з продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ у
процесі приватизації. { Пункт 6.9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.10. Сплачені гарантійні внески повертаються Біржею
учасникам, які не стали переможцями, протягом двох робочих днів з
дати проведення торгів. 6.11. Протягом трьох робочих днів після надходження коштів
від Покупців Біржа перераховує зі свого розрахункового рахунку на
рахунок, визначений Продавцем, повну суму вартості акцій, суму
гарантійних внесків, які не повертаються Покупцям згідно з
пунктами 6.7 та 6.8, та суми неустойки. { Пункт 6.11 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.12. Якщо чинним законодавством України передбачений інший
розподіл коштів, одержаних від продажу акцій відкритих акціонерних
товариств у процесі приватизації, то він здійснюється Біржею
протягом 3-х робочих днів після отримання відповідних коштів на її
розрахунковий рахунок. { Пункт 6.12 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.13. У разі порушення терміну перерахування коштів Біржа
сплачує на рахунок Державного позабюджетного фонду приватизації та
інших отримувачів коштів пеню у розмірі, визначеному угодою про
спільну діяльність між Біржею та Продавцем. { Пункт 6.13 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.14. Після одержання біржових Контрактів та комплекту
визначених в пункті 6.3 документів, а також - підтвердження
надходження на рахунок, визначений Продавцем, Продавець у тижневий
термін готує розпорядження (згідно з додатком 10) про внесення
змін до реєстру акціонерів, в якому міститься перелік власників
акцій. У разі невиконання переможцем торгів вимог цього пункту
розпорядження за ним не готується. { Абзац перший пункту 6.14 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } Розпорядження Продавця разом з анкетою зареєстрованої особи
надається або власнику, або Покупцю. Якщо протягом двадцяти
робочих днів зі дня торгів вони не звернулися за розпорядженням до
Продавця, то воно разом з анкетою направляється на адресу ВАТ.
Розпорядження Продавця та анкета зареєстрованої особи є підставою
для переведення акцій в реєстрі власників іменних цінних паперів
(далі - реєстр акціонерів) з особового рахунку органу приватизації
на особовий рахунок власника. Емітент повинен забезпечити своєчасне внесення змін до
реєстру акціонерів. Якщо реєстр акціонерів веде реєстратор, то
емітент повинен не пізніш як протягом двох робочих днів від дати
отримання розпорядження Продавця та анкет зареєстрованих осіб
подати їх реєстратору. Реєстроутримувач системи реєстру акціонерів
акцій цього емітента повинен виконати всі дії, визначені у пункті
7.2 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ),
протягом п'яти робочих днів від дати отримання розпорядження
Продавця та анкет зареєстрованих осіб. За внесення до реєстру акціонерів інформації про власників та
придбані ними за результатами біржових торгів акції плата з них не
стягується. Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 2.1 цього Положення як таких, за якими Продавець не може
видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету
України на придбання цього пакета, то Продавець готує
розпорядження за наявності в Покупця (Клієнта) рішення
Антимонопольного комітету України (адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України) про надання згоди на придбання
конкретного пакета акцій (надається копія рішення) або в разі
надання заяви Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства
придбання ним конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди
на це Антимонопольного комітету України, у тому числі що основним
видом діяльності Покупця (Клієнта) є проведення фінансових
операцій чи операцій з цінними паперами, та придбання конкретного
пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснює з метою наступного
перепродажу акцій за умови, що Покупець (Клієнт, їхні довірені
особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому органі чи
інших органах управління ВАТ та наступний перепродаж зазначеного
пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у терміни, визначені
відповідно до законодавства, тощо. Якщо Антимонопольний комітет
України не розпочав розгляд справи про концентрацію протягом 30
днів з дня прийняття ними заяви від Покупця (Клієнта) і рішення
про надання дозволу на придбання пакета акцій вважається прийнятим
відповідно до абзацу 5 пункту 45 Державної програми приватизації
на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), то Продавець готує розпорядження за
наданням від Покупця (Клієнта) письмової довідки про такий хід
розгляду Антимонопольним комітетом України заяви Покупця
(Клієнта). { Пункт 6.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.15. Біржа наступного дня після проведення кожних торгів
готує та подає до Продавця протокол біржових торгів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі
приватизації (згідно з додатком 11) (далі - протокол), який
підлягає затвердженню Продавцем. Затверджені Продавцем протоколи
кожних торгів Біржа подає до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в порядку та в строки, встановлені Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Пункт 6.15 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 6.16. Порушення вимог цього Положення в ході проведення
торгів є підставою для визнання в судовому порядку недійсними
результатів торгів як в цілому, так і за окремими позиціями. 6.17. Спори, які виникають у процесі проведення біржових
торгів пакетами акцій ВАТ у процесі приватизації, вирішуються
відповідно до чинного законодавства України. { Пункт 6.17 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
7. Дотримання вимог антимонопольного законодавства при

проведенні біржових торгів
7.1. Продаж акцій на Біржі здійснюється з дотриманням вимог
законодавства України про захист економічної конкуренції. { Пункт
7.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 )
від 31.01.2002 } 7.2. Біржа протягом двох робочих днів із дня проведення
торгів направляє до відповідного Антимонопольного комітету України
інформацію про Покупців - юридичних осіб (із зазначенням
найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу придбаних акцій у
відсотках до статутного капіталу ВАТ), які придбали на Біржі: акції, які забезпечують 25 і більше відсотків голосів у
вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації,
вартість активів або обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) у
якого за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 1
млн. євро, визначену за курсом Національного банку України, що
діяв в останній день останнього фінансового року.
{ Абзац третій пункту 7.2 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
{ Пункт 7.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 } 7.3. Якщо на придбання пакета акцій потрібна згода
Антимонопольного комітету України, то Покупець (Клієнт) у випадках
та у терміни, передбачені законодавством, зобов'язаний звернутися
для отримання зазначеної згоди; якщо ж законодавством передбачено
подання повідомлення про придбання акцій - надати повідомлення до
Антимонопольного комітету України. { Абзац перший пункту 7.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 } Покупець (Клієнт) має ризик щодо негативних наслідків,
пов'язаних із неправильним визначенням ним випадків придбання
акцій, які вимагають отримання згоди Антимонопольного комітету чи
надіслання до них повідомлення. { Абзац другий пункту 7.3 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 )
від 07.12.2000 } Пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 1

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
Анкета фізичної особи

(заповнювати розбірливо українською мовою) _________________________________________________________________
Реквізити особового рахунку (заповнюються реєстроутримувачем) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N особового| |Дата відкриття| |Номер запису про | | рахунку | | рахунку | |відкриття рахунку| | | | | | за журналом | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Особа (заповнюється реєстроутримувачем) ——— Одноосібний ———— Співвласник ———— Заставо- ———— Уповноважена ——— власник ———— (при спільній ———— держатель ———— особа власності) _________________________________________________________________
1. Реквізити особи (обов'язкові для заповнення)
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Громадянство ____________, документ, що посвідчує особу __________
Серія _________, N ______________, орган, що видав _______________ ____________________________, дата видачі: "___" ________ 19__ р.
Ідентифікаційний номер платника податків _________________________
Адреса згідно з пропискою в паспорті:
Індекс __________________________________, область ______________,
район __________________________________, насел. пункт __________,
вул. ___________________, буд. _________________, кв. ____________
Адреса фактичного проживання - для надсилання поштових повідомлень
(заповнюється, якщо відрізняється від адреси, за якою прописана
особа):
Індекс __________________________________, область ______________,
район __________________________________, насел. пункт __________,
вул. ___________________, буд. _________________, кв._____________
2. Засоби зв'язку
Код міжміського зв'язку _____, тел. дом._________, роб.___________
3. Уповноважена особа фізичної особи1 ______________

1 Якщо до анкети вноситься інформація про уповноважену особу,
то слід окремо подати анкету уповноваженої особи.
Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та
найменування) ____________________________________________________ _________________________________________________________________
Дані документа, який посвідчує особу (заповнюється, якщо
уповноважена особа є фізичною особою):
Вид документа _______, серія _____, N ______, виданий ____________ _______________________, дата видачі: "___" _____________ 19__ р.
Тип повноважень уповноваженої особи (поставити у відповідній
клітинці дату, до якої діють повноваження) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Отримання | |Зміни інфор-| |Участь у | |Отримання| | інформації| |мації щодо | |зборах | |доходів | | з системи | |власника | |акціонерів| |за ЦП | | реєстру | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Номер та дата реєстрації анкети уповноваженої особи - заповнюється
реєстроутримувачем: ______________________________________________
Інформація про припинення повноважень (дата, підстава) -
заповнюється реєстроутримувачем: _________________________________ _________________________________________________________________
4. Бажана форма отримання виписок з реєстру
(потрібне підкреслити):
особисто рекомендований лист інше (вказати)______________
5. Бажана форма отримання доходів за цінними паперами
(потрібне підкреслити):
готівкою банківським переказом поштовим переказом
6. Рахунок для виплати доходів за цінними паперами (у разі виплати
банківським переказом)
р/р N ______________ в банку _____________________________________ ___________________________________, МФО ________________________
7. Додаткова інформація (вказується за бажанням фізичної особи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Дата заповнення анкети (проставляється обов'язково)
"___" ____________________ 19__ р.
9. Підпис особи, яка склала анкету (проставляється обов'язково) ____________________ (__________________________________________)

(П.І.Б.) _________________________________________________________________
10. Примітки реєстроутримувача _________________________________________________________________
11. Реєстраційні реквізити анкети (заповнюються
реєстроутримувачем) ———————————————————————————————————————————————————————————————— Реєстраційний | | Дата реєстрації | | номер | | анкети | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Підпис фахівця реєстроутримувача, який зареєстрував анкету
_________________________ (______________________________________)

(П.І.Б.) (посада)
Додаток 2

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
Анкета юридичної особи

(заповнювати розбірливо українською мовою) _________________________________________________________________
Реквізити особового рахунку (заповнюються реєстроутримувачем) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N особового| |Дата відкриття| |Номер запису про | | рахунку | | рахунку | |відкриття рахунку| | | | | | за журналом | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Особа (заповнюються реєстроутримувачем) —— Одноо- ——— Спів- ——— Номіна- ——— Заставо- ——— Уповнова- ——— Емітент —— сібний ——— власник ——— льний ——— держатель ——— жена ——— власник утримувач особа _________________________________________________________________
1. Реквізити особи (обов'язкові для заповнення) ————————————————— Ідентифікаційний код (для резидентів - ЄДРПОУ) —————————————————
Повне найменування _______________________________________________ _________________________________________________________________
Скорочене найменування ___________________________________________ _________________________________________________________________
Країна реєстрації __________, N свідоцтва про державну реєстрацію ___________________________, назва органу, який видав свідоцтво _________________________________________________________________ __________________, дата видачі свідоцтва "___" _________ 19__ р.
Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)
Індекс ___________________, область _____________________________,
район ______________________, насел. пункт ______________________,
вул. ___________________, буд. ________________, кв. _____________
Код міжміського зв'язку________________, телефони _______________,
факс ______________, номер за електронною поштою _________________
Банківські реквізити: р/р N __________ в банку ___________________ ___________________________, МФО ________________________________
2. Перелік уповноважених представників (осіб, що мають право
підпису) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище, ім'я, | Посада | Дані документа, на | Зразок | по батькові | | підставі якого | підпису | | | уповноважена особа | | | | представляє юридичну | | | | особу | | ————————————————+——————————+—————————————————————————+——————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Уповноважена особа юридичної особи1 ______________

1 Якщо до анкети вноситься інформація про уповноважену особу,
то необхідно окремо подати анкету уповноваженої особи.
Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та
найменування) ____________________________________________________ _________________________________________________________________
Дані документа, який посвідчує особу (заповнюється, якщо
уповноважена особа є фізичною особою):
Вид документа ______, серія _____, N ________, виданий (ким) _____ __________________________, дата видачі "___" ___________ 19__ р.
Тип повноважень уповноваженої особи (поставити у відповідній
клітинці дату, до якої діють повноваження) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Отримання | |Зміни інфор-| |Участь у | |Отримання| | інформації| |мації щодо | |зборах | |доходів | | з системи | |власника | |акціонерів| |за ЦП | | реєстру | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи _________________________________________________________________
Номер та дата реєстрації анкети уповноваженої особи (заповнюється
реєстроутримувачем): _____________________________________________
Інформація про припинення повноважень (дата, підстава)
(заповнюється реєстроутримувачем): _______________________________ _________________________________________________________________
4. Бажана форма отримання виписок з реєстру
(потрібне підкреслити):
особисто рекомендований лист інше (вказати) _____________
5. Бажана форма отримання доходів за цінними паперами
(потрібне підкреслити):
готівкою банківським переказом поштовим переказом
6. Додаткова інформація (вказується за бажанням юридичної особи) _________________________________________________________________
7. Дата заповнення анкети (проставляється обов'язково)
"___" ___________ 19__ р.
8. Підпис особи, яка засвідчує дані анкети (проставляється
обов'язково) __________________________(______________________)

(П.І.Б.) (посада) М.П. _________________________________________________________________
Примітки реєстроутримувача _________________________________________________________________
Реєстраційні реквізити анкети (заповнюються реєстроутримувачем) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Реєстраційний | |Дата реєстрації | | номер | |анкети | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Підпис фахівця реєстроутримувача, який зареєстрував анкету ____________________ (__________________________________________)

(П.І.Б.) (посада)

Додаток 3

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
Замовлення N _____
на придбання пакетів акцій відкритих акціонерних товариств

у процесі приватизації
на торгах ________________________ біржі

від "___"______________ 200_ р.
Заявник __________________________________________________________

(повне найменування Заявника - для юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) ержава __________________________________________________________

(повна офіційна назва держави, де зареєстрований Заявник,

громадянство)
------------------------------------------------------------------ Заповнюється лише юридичною особою | | Керівник _______________________________________________________| (прізвище, ім'я та по батькові, посада) | ________________________________________________________________| Ідентифікаційний код Заявника за ЄДРПОУ ________________________| ________________________________________________________________| (поштовий індекс, місцезнаходження Заявника) | Розрахунковий рахунок N ____________, в _______________________| (назва банку) | МФО __________ | Телефон ___________; телефакс ___________; телекс ______________| Індивідуальний податковий номер Заявника _______________________| Уповноважена Заявником особа ___________________________________| (прізвище, ім'я та по батькові, посада)| Паспорт: серія _____, N__________, виданий "___"________ ____ р.| ________________________________________________________________| (назва органу, який видав паспорт) | ----------------------------------------------------------------| Заповнюється лише торговцями цінними паперами | | Ліцензія на здійснення професійної діяльності по випуску та | обігу цінних паперів Серія_____ N_____ від "__"_______ ______ р.| Вид діяльності ________________________________________ | (комісійна або комерційна) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Заповнюється лише фізичною особою | Адреса _________________________________________________________| Паспорт: серія _____, N ________, виданий "___"_________ ____ р.| ________________________________________________________________| (назва органу, який видав паспорт) | Ідентифікаційний номер платника податку ________________________| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- N |Назва ВАТ |Кількість |Кількість, штук |Початкова ціна, | поз. | | лотів, | | грн. | | | штук |----------------+-----------------| | | |акцій в|загальна|акції |загальна| | | |лоті | |за |всього | | | | | |одиницю |пакета | -----+------------+----------+-------+--------+--------+--------| -----+------------+----------+-------+--------+--------+--------| -----+------------+----------+-------+--------+--------+--------| -----------------------------------------------------------------
Особливі умови: Заявник зобов'язується не пізніше ніж до
15.00 робочого дня, що передує торгам, сплатити на розрахунковий
рахунок Біржі N __________ в ________________________, МФО __________, ЄДРПОУ ____________ гарантійний внесок у розмірі,
який визначається відповідно до п.3.4 Положення про порядок
продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних
товариству процесі приватизації. У разі відмови Заявника від
підписання за результатами торгів біржового контракту Заявник у
порядку, визначеному в пункті 6.8 Положення про порядок продажу в
процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, сплачує на рахунок Біржі неустойку в
розмірі 20 відсотків від суми укладеної угоди та повну суму
біржового збору з урахуванням сплаченого гарантійного внеску і
позбавляється права на подальшу участь у даних торгах до повної
оплати на рахунок Біржі зазначених необхідних платежів. Заявник проінформований, що в разі та в терміни, передбачені
законодавством, він (Клієнт) зобов'язаний звернутися до
Антимонопольного комітету України для отримання їх дозволу на
придбання пакета акцій, а якщо законодавством передбачено подання
повідомлення про придбання акцій, - надіслати повідомлення до
Антимонопольного комітету України. Заявник ознайомлений з правилами поведінки та порядком
проведення торгів і зобов'язується їх виконувати. Термін дії замовлення: до "___"____________ 200_ р. включно.
Заявник Біржа _________________________ _________________________

(підпис) (підпис)
М.п. М.п.
Реєстраційний N______
"___"__________ 200_ р. "___"___________ 200_ р
(дата заповнення замовлення) (дата реєстрації замовлення) ______________________
* Заявник-нерезидент в разі заповнення форми цього замовлення
вносить до нього інформацію, надання якої є можливим.
{ Додаток 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 4

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
Замовлення

на продаж пакетів акцій відкритих акціонерних

товариств у процесі приватизації

N ______
"___" ___________ 199_ р.
на торгах _______________________________ біржі
Брокерська контора N ________ "___" ________ 199_ р.
_______________________________________________________________
(назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
———————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва |Номі- |Кіль- |Кількість акцій,|Почат-|Зага- |При-| з/п| ВАТ |нальна |кість | штук |кова |льна |міт-| | |вартість|лотів,| |ціна |ціна |ка* | | |однієї |штук | |однієї|пакета| | | |акції, | |————————————————|акції,|акцій,| | | |грн. | |в лоті |загальна|грн. |грн. | | ———+———————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+————| ———+———————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+————| |Всього:| | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————— ______________

* Нормативний документ, який визначає розподіл коштів,
залучених від продажу акцій на фондовій біржі, та інші примітки.
Продавець Керівник Біржі __________________ _________________

(підпис) (підпис)
Реєстраційний N _______________
Дата ____/____/____
М.П. М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 5

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
Перелік

поданих замовлень на участь у торгах з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариству процесі приватизації,

які відбудуться "___" _______________ 199_ р.

на _____________ біржі ———————————————————————————————————————————————————————————————— N |Поку-|Назва|Кіль- |Кількість |Початкова |Загальна вартість| з/п|пець |ВАТ |кість |акцій в |ціна однієї|відповідної | | | |лотів,|лоті, штук|акції, грн.|кількості лотів, | | | |штук | | |грн. | ———+—————+—————+——————+——————————+———————————+—————————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————
Продавець Керівник Біржі __________________ _________________

(підпис) (підпис)
Реєстраційний N _______________
Дата ____/____/____
М.П. М.П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 6

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
____________________________________________________

(назва Біржі)
Біржовий контракт N ____________

на купівлю-продаж цінних паперів
м. _________ Дата "___" ________ 199_ р. Час ______ : ______
Брокерська контора N ______,
________________________________________________________________,
(назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
що іменується в подальшому Продавець, в особі Представника ________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності N ___ від "___" _______ 199__ р.,
з однієї сторони, і ______________________________________________

(П.І.Б. - для фізичної особи, ________________________________________________________________,

повна назва - для юридичної особи) о іменується в подальшому Покупець, ————————————————————————————————————————————————————————————————— заповнюється у разі необхідності | представлений уповноваженою особою ____________________________| _______________________________________________________________,| який (яка) діє на підставі довіреності N __ від "__"___ 199_ р.,| ————————————————————————————————————————————————————————————————— другої сторони, у відповідності з Положенням про порядок
продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств у процесі приватизації, уклали цей Контракт про таке:
1. Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає:
акції прості іменні ______________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва ВАТ)
у кількості _______________________________, за ціною ____________

(загальна кількість придбаних акцій) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N позиції | Ціна | Кількість | Загальна вартість | біржового | за одиницю, | акцій, | придбаних акцій, | бюлетеня | грн. | штук | грн. | ——————————————+——————————————+——————————————+———————————————————| ——————————————+——————————————+——————————————+———————————————————| Всього: | - | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Сума Контракту становить _________________________________

(сума цифрами та словами) 3. Зобов'язання за Контрактом виконуються протягом п'яти
робочих днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не
враховується). 4. Право власності на придбаний пакет акцій виникає з моменту
повної оплати біржового Контракту. 5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються
гарантіями щодо доставки цінних паперів та їх оплати. Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені
додатковими зобов'язаннями. Гарантії Покупця: ___________________________________________ 6. Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі N ______ в
МФО __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________ у
термін, обумовлений в п. 3 даного Контракту: суму укладеної угоди, що становить: _________________________

(сума цифрами та словами) за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі: __________________________________, а також:

(сума цифрами та словами)

а) біржовий збір у розмірі 1 відсотка від суми укладеної
угоди, що становить: ________________________________________________________________;

(сума цифрами та словами) б) податок на додану вартість в розмірі 20 відсотків від суми
біржового збору, що становить: ________________________________________________________________.

(сума цифрами та словами) Всього до сплати: ________________________________________________________________.

(сума цифрами та словами) 7. Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем
терміну оплати придбаних акцій згідно з пунктом 3 цього Контракту,
Контракт розривається за ініціативою Продавця, про що він має
повідомити Покупця не пізніше ніж через 5 днів після прийняття
відповідного рішення. У цьому разі Покупець у порядку, визначеному
пунктом 6.7 Положення про порядок продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
сплачує на рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 відсотків від суми
укладеної угоди та повну суму біржового збору з урахуванням
сплаченого гарантійного внеску. 8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета
акцій потрібна згода Антимонопольного комітету України, то у
випадках та у терміни, передбачені законодавством, він (Клієнт)
зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а якщо
законодавством передбачено подання повідомлення про придбання
акцій - надати повідомлення до Антимонопольного комітету України. 9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання та
реєстрації на біржі. 10. Реквізити сторін:
Продавець ___________________ Покупець _______________________
(вказується назва, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий

рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)
11. Підписи сторін:
Продавець ___________________ Покупець _______________________

М.П. (підпис) М.П. (підпис)
Керівник реєстраційного бюро біржі ___________________________
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000, N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 7

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
_______________________________________________________________
(назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
Заява

про оформлення прав власності
(для Покупців, акції для яких були придбані за

договором комісії брокерами)
__________________________________________________________________
(назва брокера: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних

осіб, найменування - для юридичних осіб) __________________________________________ придбав(ла) на торгах,
що відбулися ______________ на біржі ____________________________,

(дата торгів) (назва біржі) акет акцій ______________________________________________________

(назва ВАТ) кількості __________ штук на загальну суму ________________ грн.
Біржовий Контракт від ____________________ N _____________________
за рахунок клієнта _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, код

ЄДРПОУ, найменування - для юридичних осіб) На підставі пункту 6.14 Положення про порядок продажу на
фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у
процесі приватизації, прошу видати розпорядження органу
приватизації про внесення до реєстру акціонерів ВАТ клієнта, за
рахунок якого було придбано зазначений пакет акцій. До заяви додається: 1. Копія договору з клієнтом про брокерське обслуговування та
інших документів, які підтверджують доручення клієнта на придбання
конкретних цінних паперів, на __________ аркушах; 2. Довідка про розмір державної частки у статутному капіталі
клієнта на ___________ аркушах (подається тільки клієнтами -
юридичними особами); 3. Анкета зареєстрованої особи з даними про клієнта на __________ аркушах.

4. Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 2.1 Положення про порядок продажу на фондових біржах
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі
приватизації, як таких, за якими Фонд не може видавати
розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету
України на придбання цього пакета, то до заяви додається копія
рішення Антимонопольного комітету України про надання згоди на
придбання конкретного пакета акцій. У разі відсутності в Клієнта
відповідного рішення Антимонопольного комітету України
(адміністративної колегії Антимонопольного комітету України) до
заяви додається складена Клієнтом довідка про хід розгляду
Антимонопольним комітетом України заяви Клієнта про надання
дозволу на придбання пакета акцій або заява Клієнта, що відповідно
до законодавства придбання ним конкретного пакета акцій не
потребує одержання дозволу на це Антимонопольного комітету
України, у тому числі що основним видом діяльності Клієнта є
проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, та
придбання конкретного пакета акцій Клієнт здійснює з метою
наступного перепродажу акцій за умови, що Клієнт (його довірені
особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому органі чи
інших органах управління ВАТ та наступний перепродаж зазначеного
пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у терміни, визначені
відповідно до законодавства, тощо.

Уповноважена особа __________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000, N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 8

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
_______________________________________________________________
(назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
Заява

про оформлення прав власності
(для Покупців, які придбали акції безпосередньо)
Покупець __________________________________ придбав(ла) на торгах,
(назва Покупця: прізвище, ім'я, по батькові - для
фізичних осіб, найменування - для юридичних осіб)
що відбулися _____________ на біржі _____________________________,

(дата торгів) (назва біржі) а своє ім'я пакет акцій _________________________________________

(назва ВАТ) кількості ______ шт. на загальну суму _____________________ грн.
Біржовий Контракт від ___________________ N ________ На підставі пункту 6.14 Положення про порядок продажу на
фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у
процесі приватизації, прошу видати на моє ім'я розпорядження
органу приватизації про внесення до реєстру акціонерів ВАТ
Покупця, на ім'я та за рахунок якого було придбано зазначений
пакет акцій.
До заяви додається: 1. Довідка про розмір державної частки у статутному капіталі
клієнта на ___________ аркушах (подається тільки Покупцями -
юридичними особами); 2. Анкета зареєстрованої особи з даними про Покупця на __________ аркушах.
Уповноважена особа __________ _________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
3. Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 2.1 Положення про порядок продажу на фондових біржах
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі
приватизації, як таких, за якими Фонд не може видавати
розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету
України на придбання цього пакета, то до заяви додається копія
рішення Антимонопольного комітету України про надання згоди на
придбання конкретного пакета акцій. У разі відсутності в Покупця
відповідного рішення Антимонопольного комітету України
(адміністративної колегії Антимонопольного комітету України) до
заяви додається складена Покупцем довідка про хід розгляду
Антимонопольним комітетом України заяви Покупця про надання
дозволу на придбання пакета акцій або заява Покупця, що відповідно
до законодавства придбання ним конкретного пакета акцій не
потребує одержання дозволу на це Антимонопольного комітету
України, у тому числі що основним видом діяльності Покупця є
проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, та
придбання конкретного пакета акцій Покупець здійснює з метою
наступного перепродажу акцій за умови, що Покупець (його довірені
особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому органі чи
інших органах управління ВАТ та наступний перепродаж зазначеного
пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у терміни, визначені
відповідно до законодавства, тощо.
М.П.
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000, N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 9

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
До платіжного доручення N "______"
від "___" ________ 199_ р.
Реєстр

сплачених біржових контрактів на купівлю-продаж

цінних паперів на торгах ________________ біржі

від "___" ____________ 199_ р. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата |Місце |N |Поку-|Акції ВАТ |Кіль- |Оплачено|Підлягає |При-| прове-|прове-|конт-|пець |(емітент),|кість |Покупцем|перерахуванню|міт-| дення |дення |ракту| |код ЄДРПОУ|акцій,|на _____|на рахунок, |ки* | торгів|торгів| | | |штук |199_ р. |визначений | | | | | | | | |Продавцем, | | | | | | | | |грн. | | | | | | | | | | | ——————+——————+—————+—————+——————————+——————+————————+—————————————+————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ——————+——————+—————+—————+——————————+——————+————————+—————————————+————| ——————+————————————+—————+——————————+——————+————————+—————————————+————| | Всього: | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ______________

* Вказується нормативний документ, що визначає розподіл
коштів, залучених від продажу акцій.
Голова Правління ______________________________________

(підпис)
Головний бухгалтер ______________________________________

(підпис) М.П.
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 10

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
_______________________________________________________________
(назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
Розпорядження
м.Київ
____________________________ _________________________________
Відповідно до статті 4 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу", Положення про порядок продажу на фондових біржах
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі
приватизації, та пункту 7.26 Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого спільним
наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України
від 16.11.98 N 2141/297/9, зобов'язати: 1. Голову правління акціонерного товариства _________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повна назва ВАТ та

місцезнаходження) азом з реєстроутримувачем забезпечити переоформлення прав
власності на нових власників та відповідне внесення змін до
реєстру акціонерів відкритого акціонерного товариства згідно з
протоколом торгів з продажу акцій відкритих акціонерних товариств
у процесі приватизації, на біржі _________________________________________________________________

(назва біржі) ротокол торгів, затверджений наказом державного органу
приватизації від "____"____________ N _________: ———————————————————————————————————————————————————————————————— Нові власники акцій |Кількість | Дата | (для фізичних осіб - прізвище, |придбаних акцій, | придбання | ім'я, по батькові; |штук | | для юридичних осіб - | | | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,| | | найменування) | | | ———————————————————————————————+—————————————————+—————————————| ———————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Голову правління відкритого акціонерного товариства -
разом з реєстроутримувачем не пізніше семи робочих днів після
отримання цього Розпорядження передати новим вказаним власникам
сертифікати акцій або тимчасові свідоцтва про право власності на
іменні акції (відповідно до п.7.12 Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів) на сумарну кількість
акцій відкритого акціонерного товариства, що їм належать. 3. Голову правління відкритого акціонерного товариства - в
десятиденний термін після отримання цього Розпорядження подати до
державного органу приватизації, який виступає Продавцем змінений
сертифікат акцій або тимчасове свідоцтво про право власності на
іменні акції (відповідно до пункту 7.12 Положення про порядок
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів) на сумарну
кількість акцій відкритого акціонерного товариства у процесі
приватизації. До розпорядження додається анкета зареєстрованої особи з
даними про нового власника на _________ аркушах.
Уповноважена особа органу приватизації
____________________ ___________________________________

(підпис) (прізвище, і'мя та по батькові)
М.П.
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }
Додаток 11

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

що належать державі
Протокол біржових торгів з продажу пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації,

N ______ від "___" ___________ 19__ р.

на ____________________________________________ біржі ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Назва|Номінальна|Кількість|Початкова|Кількість|Загальна|Ціна продажу однієї акції, |Номер | з/п|ВАТ* |вартість |запропо- |ціна |проданих |вартість|грн. |учасника-| | |однієї |нованих |однієї |акцій, |проданих| |покупця | | |акції, |акцій, |акції, |штук |акцій, | | | | |грн. |штук |грн. | |грн. |——————————————————————————————| | | | | | | | |мінімальна|максимальна|середня| | ———+—————+——————————+—————————+—————————+—————————+————————+——————————+———————————+———————+—————————| ———+—————+——————————+—————————+—————————+—————————+————————+——————————+———————————+———————+—————————| ———+—————+——————————+—————————+—————————+—————————+————————+——————————+———————————+———————+—————————| ————————————————————————————————————————+—————————+————————+————————————————————————————————————————| Обсяг продажу за торги: | (сума) |(сума) | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Продавець _____________________ Біржа ________________________
М.П. М.П.
_______________

* Інформація подається за кожним ВАТ окремо, без розбивки за
лотами.
{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 }

Додаток 12

до Положення про порядок продажу

на фондових біржах пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств,

які належать державі
Вихідні дані

для розрахунку початкової ціни пакета акцій

ВАТ __________________________________________________

(назва акціонерного товариства)
------------------------------------------------------------------ N | Показники | Вартість основних засобів |Сума | з/п| |-------------------------------|збільшення| | |на дату| за станом на 01.01.95|вартості | | |оцінки |-----------------------|основних | | | |без |з |засобів | | | |урахування|урахуванням | | | | |індексації|індексації | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 1 |Балансова | | | | | |(первісна) | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 2 |Залишкова | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 3 |Балансова | | | | | |(первісна) | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів, що | | | | | |не ввійшли до | | | | | |статутного | | | | | |капіталу ВАТ | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 4 |Залишкова | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів, що | | | | | |не ввійшли | | | | | |до статутного | | | | | |капіталу ВАТ | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 5 |Балансова | | | | | |(первісна) | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів, що | | | | | |ввійшли до | | | | | |статутного | | | | | |капіталу ВАТ | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 6 |Залишкова | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів, що | | | | | |ввійшли до | | | | | |статутного | | | | | |капіталу ВАТ | | | | | -----------------------------------------------------------------
Голова Правління ВАТ Підпис
Головний бухгалтер Підпис

М.п.
{ Положення доповнено Додатком 12 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 }
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 4, 1999 р. )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: