open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.10.2010 N 1023

Щодо профілактики злочинності

і правопорушень серед дітей,

захисту їх прав на освіту

З метою належного виконання постанови міжвідомчої наради
керівників правоохоронних органів та центральних органів
виконавчої влади держави від 7 вересня 2010 р. щодо профілактики
правопорушень, вчинених у громадських місцях у стані сп'яніння, та
рецидивної злочинності та постанови міжвідомчої наради керівників
центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів
від 30 вересня 2010 р. з питань додержання законодавства про
освіту, попередження правопорушень серед дітей та підлітків
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи щодо профілактики злочинності і
правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту, згідно з
додатком.
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства,
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечити реалізацію заходів та
до 1 грудня 2010 року і до 1 червня 2011 року поінформувати про
виконання заходів відділ позашкільної освіти, виховної роботи та
захисту прав дитини.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Зайцеву І.П.
Перший заступник Міністра Б.М.Жебровський

Додаток

до наказу Міністерства

освіти і науки

29.10.2010 N 1023

ЗАХОДИ

щодо профілактики злочинності і

правопорушень серед дітей,

захисту їх прав на освіту

--------------------------------------------------------------------------- N | Назва заходу | Термін | Відповідальний | п/п| | виконання | | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 1. |Створити у структурі органів| 1 січня |Міністерство освіти і науки| |управління освітою і наукою | 2011 р. |Автономної Республіки Крим,| |підрозділи з виховної | |управління освіти і науки | |роботи та позашкільної | |обласних, Київської та | |освіти. | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 2. |Проаналізувати стан |15 листопада|Відділ позашкільної освіти,| |злочинності та правопорушень| 2010 р. |виховної роботи та захисту | |серед неповнолітніх за | |прав дитини | |9 місяців 2010 року. Вивчити| |(Середницька А.Д.), | |причини вчинення ними | |Міністерство освіти і науки| |злочинів та правопорушень | |Автономної Республіки Крим,| |у стані сп'яніння. | |управління освіти і науки | | | |обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 3. |Вивчити стан виконання | 1 грудня |Департамент загальної | |Державної програми подолання| 2010 р. |середньої та дошкільної | |дитячої безпритульності і | |освіти (Єресько О.В.), | |бездоглядності на | |відділ позашкільної освіти,| |2006-2010 роки | |виховної роботи та захисту | |( 623-2006-п ) та "Молодь | |прав дитини | |України на 2009-2015 роки" | |(Середницька А.Д.), | |( 41-2009-п ) та вжити | |Міністерство освіти і науки| |додаткових заходів щодо | |Автономної Республіки Крим,| |збільшення відсотка | |управління освіти і науки | |зайнятості дітей та | |обласних, Київської та | |підлітків організованими | |Севастопольської міських | |формами позашкільної | |державних адміністрацій | |освіти у вільний від | | | |навчання час. | | | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 4. |Посилити контроль за | 1 червня |Відділ позашкільної освіти,| |діяльністю підпорядкованих | 2011 р. |виховної роботи та захисту | |органів та закладів освіти | |прав дитини | |в частині забезпечення права| |(Середницька А.Д.), | |на освіту, вжити вичерпних | |департамент загальної | |заходів щодо усунення причин| |середньої та дошкільної | |та умов, які впливають на | |освіти (Єресько О.В.), | |дитячу злочинність та | |Міністерство освіти і науки| |бездоглядність, розглянути | |Автономної Республіки Крим,| |ці питання на колегіях та | |управління освіти і науки | |педагогічних радах. | |обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 5. |Розробити порядок ведення |30 листопада|Інститут інноваційних | |та визначити критерії | 2010 р. |технологій та змісту освіти| |постановки на | |(Удод О.А.), Український | |внутрішньошкільний облік | |науково-методичний центр | |учнів загальноосвітніх та | |практичної психології та | |професійно-технічних | |соціальної роботи | |навчальних закладів, які | |(Панок В.Г.), відділ | |вчинили злочини або схильні | |позашкільної освіти, | |до їх вчинення. | |виховної роботи та захисту | | | |прав дитини | | | |(Середницька А.Д.) | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 6. |Спільно із зацікавленими | 15 грудня |Міністерство освіти і науки| |організаціями та установами | 2010 р. |Автономної Республіки Крим,| |постійно проводити спільні | |управління освіти і науки | |рейди з метою виявлення | |обласних, Київської та | |дітей, які зловживають | |Севастопольської міських | |алкоголем, наркотиками та | |державних адміністрацій | |психотропними речовинами. | | | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 7. |Здійснити аналіз існуючої |15 листопада|Міністерство освіти і науки| |мережі загальноосвітніх та | 2010 р. |Автономної Республіки Крим,| |позашкільних навчальних | |управління освіти і науки | |закладів, перевірити | |обласних, Київської та | |підстави і законність їх | |Севастопольської міських | |закриття, ліквідації та | |державних адміністрацій, | |перепрофілювання. | |департамент загальної | | | |середньої та дошкільної | | | |освіти (Єресько О.В.), | | | |відділ позашкільної освіти,| | | |виховної роботи та захисту | | | |прав дитини | | | |(Середницька А.Д.) | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 8. |Вжити заходів до відновлення| 1 грудня |Міністерство освіти і науки| |роботи загальноосвітніх та | 2010 р. |Автономної Республіки Крим,| |позашкільних навчальних | |управління освіти і науки | |закладів, які незаконно | |обласних, Київської та | |припинили свою діяльність | |Севастопольської міських | |внаслідок передачі приміщень| |державних адміністрацій | |або майна в оренду. | | | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 9. |Підготувати пропозиції |15 листопада|Інститут інноваційних | |Міністерству охорони | 2010 р. |технологій та змісту освіти| |здоров'я щодо методики | |(Удод О.А.), Український | |раннього виявлення, | |науково-методичний центр | |лікування та реабілітації | |практичної психології та | |дітей, які споживають | |соціальної роботи | |спиртні напої та наркотичні | |(Панок В.Г.) | |засоби. | | | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 10.|Підготувати інформаційно- | 1 січня |Український науково- | |освітню протиалкогольну | 2011 р. |методичний центр практичної| |програму для дітей та | 1 червня |психології та соціальної | |учнівської молоді та | 2011 р. |роботи (Панок В.Г.), | |провести її апробацію в | |Інститут інноваційних | |регіонах. | |технологій та змісту | | | |освіти (Удод О.А.) | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 11.|Внести пропозиції | 1 грудня |Департамент загальної | |Міністерству охорони | 2010 р. |середньої та дошкільної | |здоров'я щодо введення до | |освіти (Єресько О.В.), | |щорічного медичного огляду | |відділ позашкільної освіти,| |школярів обов'язковий огляд | |виховної роботи та захисту | |наркологом. | |прав дитини | | | |(Середницька А.Д.) | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 12.|Довести чисельність | 1 червня |Міністерство освіти і науки| |працівників психологічної | 2011 р. |Автономної Республіки Крим,| |служби навчальних закладів | |управління освіти і науки | |усіх типів до нормативної | |обласних, Київської та | |потреби згідно з наказом | |Севастопольської міських | |Міністерства освіти і науки | |державних адміністрацій | |від 02.07.2009 р. N 616 | | | |( z0687-09 ), зареєстрованим| | | |в Міністерстві юстиції | | | |України 23.07.2009 | | | |за N 687/16703. | | | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 13.|Щорічно передбачати кошти | постійно |Міністерство освіти і науки| |на передплату періодичних | |Автономної Республіки Крим,| |фахових видань з психології | |управління освіти і науки | |та соціальної педагогіки, | |обласних, Київської та | |поповнювати бібліотеки | |Севастопольської міських | |навчальних закладів та | |державних адміністрацій | |установ освіти відповідною | | | |навчально-методичною | | | |літературою. | | | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 14.|Забезпечити кабінети | 1 червня |Міністерство освіти і науки| |практичних психологів та | 2011 р. |Автономної Республіки Крим,| |соціальних педагогів | |управління освіти і науки | |необхідним матеріально- | |обласних, Київської та | |технічним оснащенням: | |Севастопольської міських | |комп'ютерами, оргтехнікою, | |державних адміністрацій | |тестовими програмами, | | | |меблями для проведення | | | |занять, відео- та | | | |аудіотехнікою відповідно до | | | |Положення про психологічний | | | |кабінет (наказ МОН | | | |від 19.10.2001 р. N 691 | | | |( v0691290-01 ) "Про | | | |затвердження Положення | | | |про психологічний кабінет").| | | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 15.|Проаналізувати та оновити | 1 грудня |Український науково- | |зміст варіативної складової | 2010 р. |методичний центр практичної| |програм курсової підготовки | |психології та соціальної | |для практичних психологів | |роботи (Панок В.Г.), | |та соціальних педагогів | |Міністерство освіти і науки| |відповідно до сучасних | |Автономної Республіки Крим,| |тенденцій розвитку освіти. | |управління освіти і науки | | | |обласних, Київської та | | | |Севастопольської міських | | | |державних адміністрацій | ---+----------------------------+------------+---------------------------| 16.|Підготувати для відділів | 1 лютого |Український науково- | |освіти міськ- та | 2011 р. |методичний центр практичної| |райдержадміністрацій | |психології та соціальної | |методичні рекомендації з | |роботи (Панок В.Г.), | |організації діяльності | |Міністерство освіти і науки| |мобільних психологічних | |Автономної Республіки Крим,| |пунктів для забезпечення | |управління освіти і науки | |необхідної соціальної і | |обласних, Київської та | |психологічної допомоги в | |Севастопольської міських | |освітніх округах сільської | |державних адміністрацій | |місцевості, забезпечити | | | |методичне сприяння | | | |налагодження практичної | | | |їх діяльності. | | | --------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: