open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12 від 14.01.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

3 лютого 1999 р.

за N 60/3353

Про затвердження Інструкції про зміст і складання

паспорта місць видалення відходів

На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
3 серпня 1998 р. N 1216 ( 1216-98-п ) "Про затвердження Порядку
ведення реєстру місць видалення відходів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про зміст і складання паспорта місць
видалення відходів (додається). 2. Головному управлінню відходів та регулювання екологічної
безпеки забезпечити подання Інструкції про зміст і складання
паспорта місць видалення відходів на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установлений термін. 3. Головному управлінню відходів та регулювання екологічної
безпеки разом з Національним центром поводження з небезпечними
відходами в тижневий термін після державної реєстрації в Мін'юсті
України забезпечити примірниками Інструкції про зміст і складання
паспорта місць видалення відходів Республіканський комітет по
охороні навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної
Республіки Крим, Державні управління Мінекобезпеки в областях,
містах Києві та Севастополі, Головну державну екологічну
інспекцію. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Васильченка В.В.
Міністр В.Я.Шевчук
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища та ядерної безпеки

України 14 січня 1999 р. N 12
Інструкція про зміст і складання паспорта

місць видалення відходів
1. Загальні положення
Інструкція про зміст і складання паспорта місць видалення
відходів (далі - Інструкція) розроблена Міністерством охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
(далі - Мінекобезпеки) відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 1998 р. N 1216 ( 1216-98-п ) "Про
затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів" і
встановлює вимоги до змісту і складання паспорта місця видалення
відходів (додаток 1). Спеціальний паспорт місця видалення відходів (далі - МВВ)
складається власником МВВ відповідно до цієї Інструкції. Дані
паспорта МВВ, після його затвердження і присвоєння реєстраційного
номера, вносяться до реєстру місць видалення відходів відповідно
до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів. До місць видалення відходів прирівнюються місця
довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів. Паспорт складається за матеріалами інвентаризації МВВ на
підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи вихідні
дані проектів, матеріали виробничої паспортизації відходів (що
утворювалися і видалялися), дані карток і відомостей
прибутково-видаткових документів, дані моніторингу та спеціальних
робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади
у сфері поводження з відходами, матеріали постійно діючих комісій
з питань поводження з безхазяйними відходами при місцевих
державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. За відсутності потрібних даних щодо МВВ власник МВВ здійснює
на вимогу місцевої державної адміністрації потрібний обсяг
досліджень, робіт чи спостережень, достатніх для складання
паспорта МВВ. Обсяг і терміни проведення відповідних робіт
погоджуються з місцевою державною адміністрацією, відповідальною
за ведення реєстру МВВ, а також з органом Мінекобезпеки на місцях.
Щодо безхазяйних відходів додаткове обстеження для отримання
потрібної інформації здійснюється за дорученням місцевої державної
адміністрації. Власники МВВ несуть відповідальність за достовірність і
повноту інформації, наведеної в паспорті.
2. Порядок складання паспорта місця видалення відходів
На титульному аркуші паспорта зазначається назва місця
(об'єкта) видалення відходів за наявною документацією. При
відсутності власної назви наводиться визначення типу МВВ та
найменування виду відходів (при наявності даних). Наприклад,
"Звалище металургійних шлаків". Крім цього, на титульному аркуші паспорта розміщується
відмітка про його затвердження та погоджувальні відмітки
відповідних організацій згідно з Порядком ведення реєстру місць
видалення відходів, підпис власника МВВ (керівника юридичної
особи, яка є власником МВВ). На стадії реєстрації на титульному аркуші проставляється
реєстраційний номер і дата реєстрації. Інформація в паспорті МВВ згрупована в розділах I - XII.
Кожний розділ починається з нового аркуша й підписується власником
МВВ.
Заповнення розділу I "Реквізити МВВ"
У пунктах 1-11 вказуються послідовно: повна назва власника
МВВ та код за ЄДРПОУ; його підпорядкованість (якщо така існує) та
код за СПОДУ; юридична адреса власника та код за КОАТУУ;
місцезнаходження МВВ з зазначенням відстані й напрямку
розташування відносно найближчого населеного пункту (чи відносно
іншого орієнтира - річки, озера тощо); телефон (факс), за яким
місцеві державні адміністрації чи уповноважені ними організації
можуть звертатися із запитами щодо даних, наведених у паспорті;
дата складання паспорта; повна назва організації, що склала
паспорт; прізвище особи, що склала паспорт, її посада та телефон. При занесенні даних до розділу I слід використовувати такі
реєстри та класифікатори: ЄДРПОУ - єдиний державний реєстр підприємств і організацій

України ( 118-96-п ); СПОДУ - система позначень органів державного управління (для

коду центральних органів виконавчої влади); КОАТУУ - класифікатор об'єктів

адміністративно-територіального устрою України.
Заповнення розділу II "Загальна характеристика МВВ"
У пункті 1 вказується код і вид операції з видалення відходів
(згідно з додатком 2 до Порядку ведення реєстру місць видалення
відходів) ( 1216-98-п ), що здійснюється на даному МВВ. У пункті 2 шляхом закреслення клітинки, що міститься після
відповідного визначення, зазначається режим функціонування МВВ. У пункті 3 вказується рік початку або закриття експлуатації
МВВ. У пункті 4 наводиться загальний обсяг відходів, видалених на
дату складання паспорта. Обсяг указується в тоннах, а, якщо облік
ведеться в куб.метрах, у дужках паралельно наводиться обсяг у
тоннах. Останній розраховується окремо за наявними даними щодо
питомої густини відходів. У пункті 5, якщо МВВ є діючим, наводиться обсяг видалених
відходів за попередній рік - в тих же одиницях і з тими ж
застереженнями, що і в пункті 4. У пункті 6 при наявності проекту будівництва МВВ зазначається
організація-проектувальник та її розташування (місто). Якщо
видалення відходів здійснюється в надрах, то зазначається
наявність відповідного гірничого відводу (пункт 6.1). У пункті 7 подаються дані щодо можливого обсягу видалення
відходів за проектом, тобто проектні граничні показники видалення
(при наявності проекту). У пункті 8 наводиться розрахунковий термін експлуатації МВВ,
що визначається як кількість років, що залишилися до досягнення
граничних проектних параметрів експлуатації МВВ при даному
(поточному) обсязі щорічного видалення відходів. Цей показник може
не збігатися з проектним. У пункті 9 проставляється площа (в га), яку займає МВВ. При
наявності санітарної зони окремо вказується площа, зайнята МВВ з
урахуванням такої зони, а також проектна площа МВВ.
Заповнення розділу III "Природно-геологічна

характеристика МВВ"
У пункті 1 вказується віддаленість МВВ від найближчого
населеного пункту (пункт 1.1), водотоку, водойми (пункт 1.2) та
водозабірних споруд (пункт 1.3) із зазначенням їхньої назви.
Замість указаних природоохоронних об'єктів можуть бути зазначені
інші (заказники, заповідники, а також бази відпочинку тощо). У пункті 1.4 шляхом закреслення клітинки вказується
відповідна чи зазначається інша геоморфологічна особливість МВВ,
що впливає на ступінь його безпеки. У пунктах 2, 3 вказуються відповідно абсолютна відмітка
поверхні на МВВ і глибина залягання підземних вод (першого
напірного горизонту). У пункті 4 шляхом закреслення клітинки вказується якісна
оцінка захищеності підземних (напірних) вод. Показник захищеності
підземних вод береться з "Карты естественной защищенности
подземных вод Украинской ССР". При неможливості однозначної оцінки
захищеності підземних (напірних) вод наводяться відповідні причини
чи зазначаються сумнівні моменти. У пункті 5 зазначається потужність зони аерації (як відстань
від земної поверхні до дзеркала першого від поверхні водоносного
горизонту грунтових або напірних вод). У пункті 6 зазначаються назви гірських порід, що складають
зону аерації, потужність шарів цих порід, при потребі інші
особливості. У пункті 7 наводяться дані про наявність (чи сезонну появу)
грунтових вод, глибину залягання їх та сезонні коливання цієї
глибини, характеризується водотривкий шар порід. У пункті 8 зазначаються додаткові особливості геологічної
будови території МВВ, які впливають на оцінку його природної
захищеності.
Заповнення розділу IV "Техніко-технологічна

характеристика МВВ"
У пункті 1 шляхом закреслення відповідної клітинки або
заповнення пунктів 1.4.3, 1.5.4, 1.6.2 вказується тип МВВ. У пункті 2 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується
на наявність чи відсутність дренажного стоку на МВВ, а у пункті
2.4 зазначаються конкретні особливості даного об'єкта щодо
дренажного стоку (його якісна характеристика, куди відводиться
тощо). У пункті 3 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується
на наявність чи відсутність на МВВ засобів захисту навколишнього
природного середовища від забруднень та їхній характер. У пункті 4 шляхом закреслення відповідної клітинки вказуються
чи зазначаються (пункт 4.8) особливості технології видалення
відходів на даному МВВ. У пункті 5 шляхом закреслення відповідної клітинки
зазначається, чи здійснюються на даному МВВ заходи щодо
знешкодження відходів і які саме. Якщо знешкодження стосується
дренажного стоку (фільтрату), то це зазначається окремо. У пункті 6 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується
на наявність чи відсутність на даному МВВ сортування відходів
перед їхнім видаленням. У пункті 7 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується
на наявність чи відсутність під'їзних шляхів з твердим покриттям
до даного МВВ.
Заповнення розділу V "Загальна характеристика

відходів, що видаляються"
У пункті 1 наводяться код, найменування, група відходів, що
видаляються на даному МВВ, за державним класифікатором відходів
України ДК 005-96 "Класифікатор відходів", а також клас їхньої
небезпеки для людини й обсяги видалення їх (у тих же одиницях і з
тими ж застереженнями, що й у пункті 4 розділу II) на дату
складання паспорта та (для діючих) за попередній рік. У разі
відсутності даних про обсяги видалення відходів наводяться
оціночні показники. Для відходів, які видаляються на полігонах
твердих побутових відходів (сміттєзвалищах), указується група 77 і
найменування "Відходи діяльності установ громадського харчування,
технічного обслуговування і ремонту обладнання, приладів та
виробів інших, відходи комунальні й аналогічні неспецифічні
промислові інші". У пункті 2 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується
на фізичний чи агрегатний стан відходів. У пункті 3 зазначаються назва (назви) основних небезпечних
складників відходів (потенційних забруднювачів) та їхні коди у
відповідності з додатком В до "Довідково-методичних настанов щодо
застосування ДК 005-96 "Класифікатор відходів", який наведений у
додатку 2 до Інструкції. У пункті 4 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується
на наявність тих чи інших газових виділень на МВВ, а також при
наявності даних кількісні чи напівкількісні показники (наприклад,
значні, незначні, поодинокі виділення тощо).
Заповнення розділу VI "Відомості про системи спостережень (моніторинг) за якістю вод, грунтів та атмосферним

повітрям у районі МВВ"
У пунктах 1-4 шляхом закреслення відповідної клітинки
вказується на наявність чи відсутність відповідних спостережень та
в разі наявності зазначається їхня характеристика.
Заповнення розділу VII "Відомості про забруднення

навколишнього природного середовища в районі МВВ"
У пункті 1 наводяться усереднені дані з протоколів останніх
спостережень (якщо вони здійснювалися) за якістю підземних та
поверхневих вод в районі МВВ. У колонці 1 таблиці вказується показник, що вимірювався
(наприклад, вміст сухого залишку, вміст хлоридів, вміст фенолу
тощо), у колонці 2 - гранично допустиме значення цього показника для
підземних (грунтових) вод у відповідних одиницях із зазначенням
(скорочено) нормативного документа, що його визначає, у колонці 3 - виміряне (фактичне) значення показника в тих же
одиницях, що й у колонці 2, у колонці 4 - якщо виміряне значення перевищує нормативне,
вказується ступінь перевищення, тобто кратне від ділення
виміряного значення показника на його нормативне значення. Колонки 5, 6 і 7 заповнюються аналогічним чином з тією
різницею, що в них вказуються значення показника, який вимірювався
в поверхневих водах. У разі потреби відомості про результати спостережень за
якістю підземних та поверхневих вод наводяться в окремих таблицях. У пункті 2 наводяться усереднені дані з протоколів останніх
спостережень (якщо вони здійснювалися) за якістю грунтів в районі
МВВ. Колонки таблиці заповнюються так само і з тими ж
застереженнями, що і в пункті 1. У пункті 2.1 в описовій формі характеризується масштаб та
дислокація забруднення, якщо воно зафіксовано. У пункті 3 наводяться усереднені дані з протоколів останніх
спостережень (якщо вони здійснювалися) за якістю атмосферного
повітря в районі МВВ. Колонки таблиці заповнюються так само і з
тими ж застереженнями, що і в пункті 1.
Заповнення розділу VIII

"Порушення вимог експлуатації МВВ"
У пунктах 1-9 шляхом закреслення відповідної клітинки
вказується на наявність тих чи інших порушень вимог експлуатації
МВВ. У пункті 10 зазначаються інші види порушень, якщо вони мають
місце.
Заповнення розділу IX "Санітарно-захисна зона МВВ"
У пунктах 1, 2 шляхом закреслення відповідної клітинки
вказується на наявність чи відсутність санітарно-захисної зони
МВВ, у разі наявності зазначається ширина зони (у метрах) та, при
наявності даних, клас, а також вказується на те, чи витримуються
її параметри.
Заповнення розділу X "Ведення документації"
У пункті 1 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується
на наявність чи відсутність ведення власниками МВВ документації
щодо обліку надходження та видалення відходів і у разі наявності
зазначається якої саме.
Заповнення розділу XI

"Категорія екологічної безпеки МВВ"
Шляхом закреслення відповідної клітинки зазначається
категорія екологічної безпеки МВВ. Категорію екологічної безпеки МВВ для навколишнього
природного середовища і здоров'я людини визначають органи
Мінекобезпеки на місцях разом з місцевими державними
адміністраціями на підставі даних паспорта МВВ про обсяги
накопичених відходів та клас їхньої небезпеки для людини, про
наявність у районі МВВ забруднення вод, грунтів, атмосферного
повітря та його рівень, про рівень природних та штучних засобів
(водотривкі шари порід, ізоляційні екрани тощо) відвертання
забруднення навколишнього природного середовища, про наявність та
рівень моніторингу вод, грунтів, атмосферного повітря в районі
МВВ, про особливості розташування МВВ, про рівень додержання вимог
експлуатації МВВ тощо. МВВ не може бути віднесене до категорії А чи Б, якщо воно
характеризується однією або декількома із нижченаведених ознак: - відсутність хоча б одного із засобів захисту навколишнього
природного середовища від забруднення, наведених у пункті 3
розділу IV паспорта МВВ (стосується тільки МВВ, вказаних у пунктах
1.1-1.3); - наявність забруднення навколишнього природного середовища з
перевищенням нормативного значення більше ніж у 2 рази хоча б за
одним із показників (розділ VII паспорта МВВ); - наявність порушень, указаних у пунктах 1 і 3 розділу VIII
паспорта МВВ.
Заповнення розділу XII "Проведення ревізій (перегляду

і оновлення) даних паспорта"
Відповідно до п.19 Порядку ведення реєстру місць видалення
відходів інформація, що міститься в паспортах МВВ, переглядається
і, при потребі, до неї вносяться зміни (за погодженням органів
Мінекобезпеки на місцях). Результати перегляду заносяться до
таблиці.
Додаток 1

до Інструкції про зміст і складання

паспорта місць видалення відходів
Затверджено

Голова місцевої державної

адміністрації _______________

(області, міста, району) _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"____" ___________________ р.
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Начальник держуправління Головний державний санітарний
екологічної безпеки в області лікар (адміністративної

території) _____________________________ _____________________________
(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали) "___" ___________________ р. "___" ___________________ р.
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Керівник органу Мінпраці Керівник організації
(Держнаглядохоронпраці) в (підприємства) сфери управління
області Держводгоспу в області _____________________________ _____________________________
(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали) "___" ___________________ р. "___" ___________________ р.
ПОГОДЖЕНО

Керівник організації

(підприємства) сфери управління

Держводгоспу в області _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"___" ___________________ р.
Паспорт

місця видалення відходів (МВВ)
Реєстраційний номер N __________ Дата реєстрації ____________
Назва МВВ ________________________________________________________
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)
______________________ "____" _________________ року

(підпис)
М.П.

Паспорт МВВ N _____
I. Реквізити МВВ
1. Власник МВВ ___________________________________________________

(підприємство, установа, організація) 2. Код за ЄДРПОУ _________________________________________________
3. Підпорядкування _______________________________________________

(міністерство, об'єднання, корпорація тощо)
4. Код за СПОДУ __________________________________________________
5. Адреса ________________________________________________________

(місто, область, район, селище тощо) 6. Код за КОАТУУ _________________________________________________
7. Місцезнаходження ______________________________________________

(географічна прив'язка) 8. Контактний телефон, факс ______________________________________
9. Дата складання паспорта _______________________________________
10. Організація, що склала паспорт _______________________________
11. Особа, що склала паспорт _____________________________________

(посада, прізвище, телефон)
Власник МВВ _____________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) ________________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N _____
II. Загальна характеристика МВВ
1. Код і вид операції з видалення відходів _______________________
2. Режим функціонування МВВ: --- --- --- 3.1. Діюче --- 3.2. Закрите --- 3.3. Законсервоване --- 3. Рік початку (закриття) експлуатації ___________________________
4. Обсяг видалених відходів ______________________________________
5. Обсяг видалених відходів за попередній рік ____________________
6. Наявність проекту (організація-проектувальник) ________________
6.1. Наявність гірничого відводу, якщо видалення відходів

здійснюється у надрах ____________________________________
7. Проектний обсяг видалення відходів ____________________________
8. Розрахунковий термін експлуатації _____________________________
9. Площа, зайнята МВВ/проектна площа _____________________________
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) ________________________ "____" _________________ року

(підпис)

Паспорт МВВ N _____
III. Природно-геологічна характеристика МВВ
1. Розташування:
1.1. Віддаленість від населеного пункту (км) __________________
1.2. Віддаленість від водотоків і водойм (км) _________________
1.3. Віддаленість від водозабірних споруд (км) ________________
1.4. Геоморфологічна прив'язка: --- --- --- 1.4.1. Вододіл --- 1.4.2. Схил --- 1.4.3. Яр --- --- --- --- 1.4.4. Улоговина --- 1.4.5. Заплава --- 1.4.6. Болото --- 1.4.7. Інше (зазначити) _____________________________________
2. Абсолютні відмітки поверхні ___________________________________
3. Глибина залягання підземних вод (м) ___________________________
4. Якісна оцінка захищеності підземних (напірних) вод (умовні
категорії захищеності): --- --- --- 4.1. Захищені--- 4.2. Умовно захищені --- 4.3. Незахищені --- 4.4. Інше (зазначити) _______________________________________ ________________________________________________________
5. Потужність зони аерації (м) ___________________________________
6. Склад і будова зони аерації ___________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
7. Характеристика грунтових вод __________________________________ _______________________________________________________________
8. Інші особливості природної захищеності (розломна тектоніка,
карст, наявність гірничих виробок тощо) _______________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) ________________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N _____
IV. Техніко-технологічна характеристика МВВ
1. Тип: --- 1.1. Відкрите поверхневе--- --- --- --- 1.1.1. Наливне---1.1.2. Насипне--- 1.1.3. Змішаного типу--- --- 1.2. Відкрите заглиблене в землю--- --- --- --- 1.2.1. Наливне---1.1.2. Насипне--- 1.1.3. Змішаного типу--- --- 1.3. Підземне--- --- 1.3.1. Неглибокого залягання (до 50 м)--- --- 1.3.2. Глибокого залягання--- --- --- 1.3.2.1. Штучне--- 1.3.2.2. У гірничих виробках--- --- 1.3.2.3. У пористих гірських породах--- --- 1.4. Складське приміщення (сховище)--- --- --- 1.4.1. Спеціально побудоване--- 1.4.2. Пристосоване---
1.4.3. Інше (зазначити) ___________________________________ --- 1.5. Окрема ємність--- --- --- --- 1.5.1. Цистерна--- 1.5.2. Бочка (металева---, полімерна---) --- 1.5.3. Контейнер--- 1.5.4. Інше (зазначити) _______________ --- 1.6. Стаціонарна установка для спалювання відходів--- --- 1.6.1. Сміттєспалювальний завод--- 1.6.2. Інше (зазначити) ___________________________________
2. Наявність фільтраційних явищ: --- 2.1. Постійний дренажний стік--- --- 2.2. Дренажний стік відсутній--- --- 2.3. Стік у період атмосферних опадів--- 2.4. Інше (зазначити) _______________________________________
3. Наявність засобів захисту навколишнього природного середовища
від забруднення
3.1. Донний ізоляційний екран

--- --- --- 3.1.1. Відсутній--- 3.1.2. Глинистий--- 3.1.3. Плівковий--- 3.1.4. Інше (зазначити) ___________________________________
--- --- --- 3.1.1. Відсутній--- 3.1.2. Глинистий--- 3.1.3. Плівковий--- 3.1.4. Інше (зазначити) ___________________________________
3.2. Бортові ізоляційні екрани

--- --- 3.2.1. Відсутні--- 3.2.2. Глинисті--- --- 3.2.3. Стіни у грунті--- 3.2.4. Інше (зазначити) ___________________________________
--- --- 3.2.1. Відсутні--- 3.2.2. Глинисті--- --- 3.2.3. Стіни у грунті--- 3.2.4. Інше (зазначити) ___________________________________
3.3. Обвалування по периметру

--- --- 3.3.1. Відсутнє--- 3.3.2. Наявне--- 3.3.3. Інше (зазначити) ___________________________________
--- --- 3.3.1. Відсутнє--- 3.3.2. Наявне--- 3.3.3. Інше (зазначити) ___________________________________
3.4. Дренажні канави

--- --- --- 3.4.1. Відсутні--- 3.4.2. Земляні--- 3.4.3. Забетоновані---
4. Технологія видалення відходів --- 4.1. Пошарове складування з глинистими прошарками--- --- 4.2. Ущільнення відходів--- --- 4.3. Присипка поверхнева грунтово-глиниста--- --- 4.4. Поверхневе зволоження--- --- 4.5. Рекультивація поверхні з залуженням--- --- 4.6. Протипилові заходи--- --- 4.7. Спалювання---
4.8. Інше (зазначити) _______________________________________
5. Заходи знешкодження відходів --- 5.1. Здійснюються--- (зазначити) ____________________________ --- 5.2. Не здійснюються---
6. Сортування відходів перед видаленням --- --- 6.1. Здійснюється--- 6.2. Не здійснюється---
7. Наявність під'їзних шляхів з твердим покриттям --- --- 7.1. Відсутні--- 7.2. Наявні---
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) _____________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
--- --- --- 3.4.1. Відсутні--- 3.4.2. Земляні--- 3.4.3. Забетоновані---
4. Технологія видалення відходів --- 4.1. Пошарове складування з глинистими прошарками--- --- 4.2. Ущільнення відходів--- --- 4.3. Присипка поверхнева грунтово-глиниста--- --- 4.4. Поверхневе зволоження--- --- 4.5. Рекультивація поверхні з залуженням--- --- 4.6. Протипилові заходи--- --- 4.7. Спалювання---
4.8. Інше (зазначити) _______________________________________
5. Заходи знешкодження відходів --- 5.1. Здійснюються--- (зазначити) ____________________________ --- 5.2. Не здійснюються---
6. Сортування відходів перед видаленням --- --- 6.1. Здійснюється--- 6.2. Не здійснюється---
7. Наявність під'їзних шляхів з твердим покриттям --- --- 7.1. Відсутні--- 7.2. Наявні---
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) _____________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
V. Загальна характеристика відходів, що видаляються
1. Обсяг відходів, що видаляються, за класами небезпеки (для
людини)
------------------------------------------------------------------ | Код |Найменування| Група |Клас небе-| Обсяг видалення | | | | |зпеки | (тис. тонн) | | | | | |-------------------------| | | | | | Всього |За попередній| | | | | | | рік | ------------------------------------------------------------------
2. Фізичний (агрегатний) стан відходів: --- --- 2.1. Рідинний--- 2.2. Твердий--- --- 2.3. Шламо- та пастоподібний--- --- 2.4. Сумішевий---
3. Небезпечні складники відходів (потенційні забруднювачі) _______ _______________________________________________________________
4. Наявність газових виділень: --- --- --- 4.1. CH4---______ 4.2. N2O---______ 4.3. H2S---______ --- --- 4.4. CO2--- ______________ 4.5. CO---______
4.6. Інші (зазначити) _______________________________________ --- 4.7. Відсутні---

Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) ________________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
VI. Відомості про системи спостережень (моніторинг) за якістю вод, грунтів та атмосферного повітря у районі МВВ
1. Здійснення спостережень (моніторингу) за якістю підземних вод --- 1.1. Здійснюються---: --- 1.1.1. Через спеціальну мережу свердловин--- --- 1.1.2. Через одиничну свердловину--- --- 1.1.3. За виходами підземних (дренажних) вод на поверхню--- 1.1.4. Інше (зазначити) ___________________________________ --- 1.2. Не здійснюються---
2. Здійснення спостережень (моніторингу) за якістю поверхневих вод --- 2.1. Здійснюються---(конкретизувати) ________________________ _____________________________________________________________ --- 2.2. Не здійснюються---
3. Здійснення спостережень (моніторингу) за якістю грунтів --- 3.1. Здійснюються--- (конкретизувати) _______________________ _____________________________________________________________ --- 3.2. Не здійснюються---
4. Здійснення спостережень (моніторингу) за якістю атмосферного
повітря --- 4.1. Здійснюється--- (конкретизувати) _______________________ _____________________________________________________________ --- 4.2. Не здійснюються---

Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) ______________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
VII. Відомості про забруднення навколишнього

природного середовища у районі МВВ
1. Відомості про забруднення підземних (грунтових) та поверхневих
вод ------------------------------------------------------------------ | Показник | Підземні (грунтові) води | Поверхневі води | | |--------------------------+--------------------------| | | Норма |Факт |Перевищення| Норма | Факт |Перевищення| | | | |-----------| | |-----------| | | | | Факт | | | Факт | | | | |---------- | | | --------- | | | | | Норма | | | Норма | |----------+-------+------+-----------+-------+------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про забруднення грунтів
------------------------------------------------------------------ | Показник | Грунти | | |-----------------------------------------------| | | Норма | Факт | Перевищення | | | | |-----------------| | | | | Факт | | | | | ------------ | | | | | Норма | |----------------+-------------+---------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
2.1. Масштаб і дислокація забруднення _______________________ _____________________________________________________________
3. Відомості про забруднення атмосферного повітря
------------------------------------------------------------------ | Показник | Атмосферне повітря | | |-------------------------------------------------| | | Норма | Факт | Перевищення | | | | |------------------| | | | | Факт | | | | | Норма | |--------------+---------------+--------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) ______________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
VIII. Порушення вимог експлуатації МВВ --- 1. Перевищення проектної ємності (потужності)--- --- 2. Незадовільний стан захисних споруд--- --- 3. Відсутність проекту--- --- 4. Відсутність гірничого відводу при видаленні в надра--- --- 5. Не здійснюється збір і відведення поверхневого стоку--- --- 6. Порушення регламенту складування відходів--- --- 7. Порушення регламенту скиду рідких відходів--- --- 8. Відсутність охорони--- --- 9. Відсутність під'їзних доріг з твердим покриттям---
10. Інше (вказати) _______________________________________________ ______________________________________________________________
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) ______________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
IX. Санітарно-захисна зона МВВ --- 1. Відсутня--- --- 2. Встановлена---: ширина, клас __________________________________ _______________________________________________________________ --- --- 2.1. Витримується--- 2.2. Не витримується---
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) _______________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
X. Ведення документації
1. Ведення документації щодо обліку надходження та видалення
відходів --- 1.1. Наявне--- (зазначити) __________________________________ --- 1.2. Відсутнє---
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) _____________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
XI. Категорія екологічної безпеки МВВ
------------------------------------------------------------------ | Категорія екологічної безпеки | Ступінь державного контролю, | | МВВ | заходи щодо підвищення рівня | | | екологічної безпеки | |-------------------------------+--------------------------------| | --- | А |Малонебезпечні|Об'єкти спорадичного | | --- | | |регламентного контролю | |--------+-------+--------------+--------------------------------| | --- | Б |Помірно |Об'єкти періодичного | | --- | |небезпечні |регламентного контролю, | | | | |визначення шляхів попередження | | | | |забруднень | |--------+-------+--------------+--------------------------------| | --- | В |Небезпечні |Об'єкти постійного контролю, | | --- | | |обов'язковість заходів щодо | | | | |захисту, моніторингу і | | | | |локалізації забруднень | |--------+-------+--------------+--------------------------------| | --- | Г |Надзвичайно |Об'єкти особливої (виключної) | | --- | |небезпечні |уваги з боку органів державного | | | | |контролю. Обов'язковість заходів| | | | |щодо захисту та моніторингу, | | | | |припинення експлуатації | ------------------------------------------------------------------
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) ___________________ "____" _________________ року

(підпис)
Паспорт МВВ N ___
XII. Проведення ревізій (перегляду й оновлення)

даних паспорта
------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Розділ паспорта, | Підпис | Погодження | | з/п | ревізії | до якого внесені | власника | органу | | | | зміни, і які | МВВ | Мінекобезпеки | | | | саме | | | |-----+---------+------------------+-----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+---------+------------------+-----------+-----------------| |-----+---------+------------------+-----------+-----------------| |-----+---------+------------------+-----------+-----------------| |-----+---------+------------------+-----------+-----------------| |-----+---------+------------------+-----------+-----------------| ------------------------------------------------------------------
Власник МВВ ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) _____________________ "____" _________________ року

(підпис)
Додаток 2

до Інструкції про зміст і складання

паспорта місць видалення відходів
Додаток В до "Довідково-методичних настанов щодо

застосування ДК 005-96 "Класифікатор відходів"
Узагальнений перелік небезпечних складників відходів
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва компонента | |-----------+----------------------------------------------------| | С01 |Алюміній та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С02 |Барій та його сполуки, за виключенням сульфату| | |барію | |-----------+----------------------------------------------------| | С03 |Берилій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С04 |Бор та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С05 |Бром та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С06 |Ванадій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С07 |Вісмут та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С08 |Вольфрам та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С09 |Германій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С10 |Залізо та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С11 |Кадмій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С12 |Калій металевий у незв'язаній формі | |-----------+----------------------------------------------------| | С13 |Кальцій металевий у незв'язаній формі | |-----------+----------------------------------------------------| | С14 |Кобальт та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С15 |Кремній та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С16 |Літій металевий у незв'язаній формі | |-----------+----------------------------------------------------| | С17 |Магній металевий у незв'язаній формі | |-----------+----------------------------------------------------| | С18 |Марганець та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С19 |Мідь та її сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С20 |Молібден та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С21 |Миш'як та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С22 |Натрій металевий у незв'язаній формі | |-----------+----------------------------------------------------| | С23 |Нікель та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С24 |Ніобій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С25 |Олово та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С26 |Ртуть та її сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С27 |Свинець та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С28 |Селен та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С29 |Срібло та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С30 |Стронцій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С31 |Сурма та її сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С32 |Талій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С33 |Телур та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С34 |Титан та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С35 |Торій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С36 |Уран та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С37 |Фосфор та його неорганічні сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С38 |Фтор та його органічні сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С39 |Хлор та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С40 |Хром та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С41 |Цинк та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С42 |Цирконій та його сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С43 |Неорганічні сульфіди | |-----------+----------------------------------------------------| | С44 |Неорганічні сполуки фтору (за виключенням фториду| | |кальція) | |-----------+----------------------------------------------------| | С45 |Неорганічні ціаніди | |-----------+----------------------------------------------------| | С46 |Кислотні розчини чи кислоти у твердому стані | |-----------+----------------------------------------------------| | С47 |Основні розчини чи основи у твердому стані | |-----------+----------------------------------------------------| | С48 |Азбест (пил, порошок та волокна) | |-----------+----------------------------------------------------| | С49 |Органічні сполуки фосфору | |-----------+----------------------------------------------------| | С50 |Карбоніли металів | |-----------+----------------------------------------------------| | С51 |Карбоніли заліза | |-----------+----------------------------------------------------| | С52 |Карбоніли нікелю | |-----------+----------------------------------------------------| | С53 |Карбоніли хрому | |-----------+----------------------------------------------------| | С54 |Пероксиди | |-----------+----------------------------------------------------| | С55 |Солі хлорнуватої кислоти | |-----------+----------------------------------------------------| | С56 |Солі хлорної кислоти | |-----------+----------------------------------------------------| | С57 |Солі азотистої кислоти, оксиди азоту | |-----------+----------------------------------------------------| | С58 |Поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані терфеніли,| | |полібромовані дифеніли | |-----------+----------------------------------------------------| | С59 |Фармацевтичні чи ветеринарні сполуки та проміжні| | |продукти їх виробництва | |-----------+----------------------------------------------------| | С60 |Біоциди та фітофармацевтичні речовини | |-----------+----------------------------------------------------| | С61 |Інфікувальні речовини | |-----------+----------------------------------------------------| | С62 |Креозоти | |-----------+----------------------------------------------------| | С63 |Ізоціанати | |-----------+----------------------------------------------------| | С64 |Тіоціани | |-----------+----------------------------------------------------| | С65 |Органічні ціаніди | |-----------+----------------------------------------------------| | С66 |Феноли та фенолові сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С67 |Ефіри | |-----------+----------------------------------------------------| | С68 |Галогеновані органічні розчинники | |-----------+----------------------------------------------------| | С69 |Органічні розчинники (за виключенням галогенованих| | |розчинників) | |-----------+----------------------------------------------------| | С70 |Органогалогенні сполуки (за виключенням інертних| | |полімеризованих матеріалів) | |-----------+----------------------------------------------------| | С71 |Поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні органічні| | |сполуки | |-----------+----------------------------------------------------| | С72 |Органічні азотні сполуки (особливо аліфатичні| | |аміни) | |-----------+----------------------------------------------------| | С73 |Органічні азотні сполуки (особливо ароматичні| | |аміни) | |-----------+----------------------------------------------------| | С74 |Азиди (солі азотноводневої кислоти) чи речовини| | |вибухового характеру | |-----------+----------------------------------------------------| | С75 |Органічні сполуки сірки | |-----------+----------------------------------------------------| | С76 |Хлорсилани та кремнійорганічні мономери | |-----------+----------------------------------------------------| | С77 |Будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим| | |дибензофураном | |-----------+----------------------------------------------------| | С78 |Будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим| | |дибензодиоксином | |-----------+----------------------------------------------------| | С79 |Органічні пестициди (у т.ч. пестициди, заборонені | | |до застосування) | |-----------+----------------------------------------------------| | С80 |Бенз(а)пірен та сполуки, що містять бенз(а)пірен | |-----------+----------------------------------------------------| | С81 |Вуглеводні та їх кисневі, азотні та (або) сірчані| | |сполуки, раніше не включені до цієї таблиці | |-----------+----------------------------------------------------| | С82 |Радіонукліди | |-----------+----------------------------------------------------| | С83 |Продукти біотехнологій та інші біологічні агенти (у| | |т.ч. штами-продуценти) | |-----------+----------------------------------------------------| | С84 |Складні речовини, що містять декілька потенційно| | |небезпечних компонентів | |-----------+----------------------------------------------------| | С85 |Інші потенційно небезпечні компоненти та хімічні| | |речовини гостроспрямованої дії | ------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Належність певного виду відходу до небезпечного

відходу визначається наявністю компонента даного

переліку. Примітка 2. Клас небезпеки відходів визначається виробником

відходів за участю фахівців з охорони навколишнього

природного середовища і санітарно-епідеміологічної

служби згідно з чинними нормативними документами та

затвердженими методиками.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: