open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

27.10.2017  № 1022

Про затвердження змін до Регламенту Національного агентства з питань запобігання корупції та Положення про апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до статті 8 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Зміни до Регламенту Національного агентства з питань запобігання корупції та Положення про апарат Національного агентства з питань запобігання корупції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

Корчак Н.М.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань запобігання
корупції
27.10.2017 № 1022

ЗМІНИ
до Регламенту Національного агентства з питань запобігання корупції та Положення про апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

1. У Регламенті Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженому рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 квітня 2016 року № 1 (із змінами):

1) пункт 2.3 розділу II "Організаційні засади діяльності НАЗК" викласти у такій редакції:

"2.3. Голова НАЗК обирається на засіданні НАЗК строком на два роки з числа його членів. Одна і та ж сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

Відповідно до Закону "Про запобігання корупції" Голова НАЗК:

1) організовує роботу НАЗК, скликає та проводить його засідання, підписує протоколи засідань та рішення НАЗК, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті НАЗК, організовує підготовку проекту порядку денного засідань Національного агентства, який вносить на його розгляд;

2) координує роботу членів НАЗК, контролює роботу працівників його апарату;

3) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, службовців апарату НАЗК, крім керівника апарату та його заступників;

4) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату НАЗК;

5) присвоює службовцям НАЗК ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення службовців апарату НАЗК до дисциплінарної відповідальності;

6) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є НАЗК;

7) затверджує штатний розпис та кошторис НАЗК;

8) представляє НАЗК у відносинах з судами, іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;

9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

10) у межах повноважень видає накази та доручення;

11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування при розгляді питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;

12) здійснює передбачені законом повноваження члена НАЗК;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.";

2) абзац п'ятий пункту 7.13 розділу VII "Засідання НАЗК" виключити.

2. У Положенні про апарат Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 травня 2016 року № 1 (із змінами):

1) пункти 8, 10 та 13 викласти у такій редакції:

"8. Керівник апарату:

1) забезпечує діяльність апарату відповідно до Регламенту Національного агентства та цього Положення;

2) організовує роботу апарату з експертно-аналітичного, правового, інформаційно-довідкового організаційного, фінансово-господарського, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національного агентства, і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

4) організовує здійснення контролю за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Національному агентстві;

5) за дорученням Голови бере участь у розгляді скарг на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

6) в межах компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та інших документів для розгляду Національним агентством;

7) організовує забезпечення членів Національного агентства матеріалами до засідань Національного агентства;

8) подає Голові Національного агентства на підпис прийняті Національним агентством рішення, а для візування - погоджені проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

9) організовує подання Голові Національного агентства для розгляду та внесення на засідання Національного агентства проект порядку денного його засідання;

10) подає Голові пропозиції щодо внесення на розгляд Національного агентства проекту рішення Національного агентства з питань, віднесених до компетенції керівника апарату;

11) подає Голові Національного агентства на затвердження штатний розпис та кошторис Національного агентства;

12) вносить Голові Національного агентства пропозиції щодо:

граничної чисельності працівників апарату Національного агентства;

структури апарату та визначення чисельності працівників структурних підрозділів апарату;

положення про апарат Національного агентства, а також його самостійні структурні підрозділи;

призначення на посаду і звільнення з посади в установленому законодавством порядку державних службовців та інших працівників апарату Національного агентства;

вирішення питань, пов'язаних з проходженням державної служби в апараті Національного агентства, зокрема щодо присвоєння державним службовцям апарату відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

13) організовує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;

14) організовує здійснення щорічного оцінювання результатів службової діяльності керівників самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства;

15) організовує дотримання вимог охорони державної таємниці в апараті;

16) організовує роботу з документообігу в Національному агентстві;

17) інформує в установленому порядку Голову, заступника Голови та членів Національного агентства про результати моніторингу виконання планів роботи Національного агентства;

18) за погодженням з відповідним членом Національного агентства дає відповідні доручення державним службовцям та іншим працівникам апарату з питань, що належать до його компетенції;

19) забезпечує взаємодію апарату Національного агентства з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

20) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.";

"10. У разі відсутності керівника апарату Національного агентства, його повноваження виконує заступник керівника апарату, про що видається відповідний наказ керівника державної служби в Національному агентстві.

У разі відсутності керівника апарату Національного агентства та його заступників, повноваження керівника апарату виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства відповідно до наказу керівника державної служби в Національному агентстві.";

"13. Заступники керівника апарату згідно з визначеними обов'язками контролюють роботу структурних підрозділів апарату.".

2) у підпункті 2 пункту 16 слова "керівництва апарату" замінити словами "керівника апарату (крім завдань)".

Голова

Корчак Н.М.

{Текст взято з сайту НАЗК http://nazk.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: