open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 183 від 12.06.97 Зареєстровано в юридичному

м.Київ департаменті України

13 червня 1997 р.
vd970612 vn183 за N 452

Про затвердження Доповнення N 3 до "Правил

організації бухгалтерської та статистичної

звітності в банках України"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку

N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )

У зв'язку з внесенням змін і доповнень до діючих форм
бухгалтерської та статистичної звітності, що надаються
комерційними банками Національному банку України, Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Доповнення N 3 до "Правил організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України",
затверджених постановою Правління Національного банку України від
29 березня 1996 року N 80 ( v0080500-96 ) (додається). 2. Зміни до діючих форм бухгалтерської та статистичної
звітності, передбачені Доповненням N 3, вводяться в дію, починаючи
із звітності за травень 1997 року. 3. Структурним підрозділам Національного банку України, які
вносять зміни до діючих форм, подати департаменту інформатизації
(А.С.Савченко) замовлення на внесення змін до програмного
забезпечення. 4. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) внести зміни до
діючого програмного забезпечення згідно із Доповненням N 3 до
"Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в
банках України".
В.о.Голови В.С.Стельмах
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 12 червня 1997 року N 183

(реєстр. N 452 від 13.06.97 р.)
( Доповнення N 3 втратило чинність на підставі Постанови

Нацбанку N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )
Доповнення N 3

до "Правил організації бухгалтерської та

статистичної звітності в банках України",

затверджених постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 року N 80

(реєстр. N 356 від 02.04.96 р.) ( v0080500-96 )
1. Зміни і доповнення до табеля форм банківської

статистичної звітності, що надаються Національному

банку України
Викласти зміни і доповнення до діючих форм у такій редакції: ——————————————————————————————————————————————————————————————— | Форма статистичної | | | N | звітності |Спосіб | Пері- | Хто надає /п|————————————————————————|надання| одич- | | назва |номер| | ність | ——+——————————————————+—————+———————+———————+———————————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——+——————————————————+—————+———————+———————+———————————————————— . |Звіт про дотриман-| НТ-1|Елект- |Місячна| Комерційні банки - |ня економічних| |ронною | | юридичні особи |нормативів | |поштою,| | | | |поштою | | | | | | | Регіональні уп- | | | | | равління НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |Звіт про дотриман-| НТ-2|Елект- |Місячна| Комерційні банки - |ня оціночних по-| |ронною | | юридичні особи |казників | |поштою,| | | | |поштою | | | | | | | Регіональні уп- | | | | | равління НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |Довідка про залу- | 700Р|Елект- |Двічі | Комерційні банки - |чені кошти та їх | |ронною |на мі- | юридичні особи |залишки для визна-| |поштою |сяць | |чення розміру обо-| | | | |в'язкових резервів| | | | | | | | | Регіональні управ- | | | | | ління НБУ | | | | | | | | | | | | | | | . |Звіт про довгост-| 741|Елект- |Місячна| Філії комерційних |рокове кредитуван-| |ронною | | банків, комерційні |ня підприємств, | |поштою | | банки України, які |організацій, кол- | | | | не мають філій, та |госпів і населення| | | | філії комерційних | | | | | банків іноземних | | | | | держав | | | | | | | | | | Регіональні управ- | | | | | ління НБУ (в розрі- | | | | | зі філій регіону) | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці. ———————————————————————————————————————————————————— | | Кому надається |Термін надання| Примітка | | | | ——————————————————+——————————————+—————————————————— 7 | 8 | 9 ——————————————————+——————————————+—————————————————— егіональним управ-|До 10 числа |Зміни у колонці 6 інням НБУ |після звітно- |"Хто надає" |го періоду | | | епартаменту бан- |До 15 числа | івського нагляду |після звітно- | БУ через Цент- |го періоду | альну розрахунко- | | у палату | | | | егіональним управ-|До 10 числа |Зміни у колонці 6 інням НБУ |після звітно- |"Хто надає" |го періоду | | | епартаменту бан- |До 15 числа | івського нагляду |після звітно- | БУ через Цент- |го періоду | альну розрахунко- | | у палату | | | | егіональним управ-|Згідно з тер- |Зразок інням НБУ |міном, встано-|форми |вленим регіо- |дода- |нальними упра-|ється |вліннями | місійно-кредитному|17 і 2 числа | епартаменту НБУ |після звіт- | ерез департамент |ного періоду | нформатизації | | | | егіональним |Згідно з тер- |Виключити правлінням НБУ |міном, встано-|балансові |вленим регіо- |рахунки |нальними упра-|групи 5. |вліннями |Зразок | |форми | |додається | | епартаменту бух- |7 числа | алтерського облі- |після | у через Центральну|звітного | озрахункову палату|періоду | ——————————————————————————————————————————
Форма N 700Р (двічі на місяць)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 12 червня 1997 року N 183
Погоджена з Міністерством

статистики України
Надається електронною поштою:

* комерційними банками - юридичними

особами - регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

через департамент інформатизації НБУ

17 і 2 числа після звітного періоду
Довідка про залучені кошти та їх залишки

для визначення розміру обов'язкових резервів

за _____________ 199_ року
_______________________ _____________________
(назва банку) (адреса банку)
(тис.грн.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Дати звітного періоду |Серед- | Показники |———————————————————————————————————|ньоа- /п| |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|рифме- | | | | | | | | | | | | | | | | |тична ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Сума залучених коштів
2. Сума обов'язкових
резервів на коррахунку,
усього
У тому числі:
- виходячи із норм обо-
в'язкових резервних
вимог (11%)
- кошти резерву страху-
вання активних опера-
цій комерційних
банків (30%)
- кошти фонду резерву-
вання процентів за
вкладами і депозитами
юридичних осіб
(100% бал.рах.N752)
- кошти державного бюд-
жету в комерційних бан-
ках, не уповноважених
на касове виконання
бюджету (100%) . Сума обов'язкових резер-
вів, що покривається го-
тівкою відповідно до
вказівок НБУ, але не
більше суми, вказаної у п.5 . Фактичні залишки коштів
на коррахунку . Залишки готівки у касі,
усього
(балансові рахунки
NN 031, 040, 043, 060,
063, 046, 047) . Сума заблокованих облі-
гацій, що враховується
для покриття обов'язко-
вих резервів (11%) . Відхилення (+,-)
рядок 4 - рядок 2 +
рядок 3 + рядок 6 . Сума штрафу за недо-
тримання норм резерв-
них вимог ————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка: У разі заповнення форми користуватися "Положенням
про порядок формування банківською системою України обов'язкових
резервів", затвердженим постановою Правління НБУ N 333
( v0410500-96 ) від 26.12.96 р. з урахуванням змін і доповнень до
нього.

"___"____________ 199___ р. Керівник _________________
____________________________ Головний бухгалтер _______
(Прізвище виконавця, телефон)
Форма N 741 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 12 червня 1997 р. N 183
Погоджена з Міністерством

статистики України
Надається електронною поштою:

* філіями комерційних банків,

комерційними банками, які не мають

філій, філіями комерційних банків

іноземних держав - регіональним

управлінням НБУ у встановлений ними

термін;

* регіональними управліннями НБУ

(в розрізі філій регіону) -

департаменту бухгалтерського

обліку НБУ через Центральну

розрахункову палату

7 числа після звітного періоду
Звіт

про довгострокове кредитування підприємств,

організацій, колгоспів і населення

на ______________ 199__ р.
_________________________ ________________________

(назва банку) (адреса банку)
(копійки) ——————————————————————————————————————————————————————————————— |позич-|с | Видано позик з початку року |Усього |ковий |и |————————————————————————————————————————————|видано |раху- |м |на бу-|на ре- | на |на ор- |на бу- |інші|пози- |нок |в |дівни-|конст- | прид- |ганіза- |дівниц-| |чок | |о |цтво |рукцію,| бання |цію ви- |тво | |з по- | |л |нових |тех.пе-| тех- |пуску |об`єк- | |чатку | | |вироб-|реобла-| ніки, |нової |тів не-| |року | | |ничих |днання,| облад |продук- |вироб- | |за | | |об'єк-|розши- | нання |ції за |ничого | |усіма | | |тів |рення | тран- |повним |призна-| |рахун- | | | |вироб- | спор- |циклом |чення | |ками | | | |ничих | тних |від на- | | |(вклю- | | | |об'єк- | засо- |уково- | | |чаючи | | | |тів | бів, |дослід- | | |рахун- | | | | | які не|них роз-| | |ки 777, | | | | | вхо- |роблень | | |778, | | | | | дять |і ство- | | |779) | | | | | до ко-|рення | | | | | | | | штори-|дослід- | | | | | | | | сів |них зра-| | | | | | | | буд-ва|зків до | | | | | | | | |її сері-| | | | | | | | |йного | | | | | | | | |вироб- | | | | | | | | |ництва | | | | | | | | | | | | | | |шифр |шифр |шифр |шифр |шифр |шифр| | | |01 |02 |03 |04 |05 |06 | +——————+——+——————+———————+———————+————————+———————+————+——————— | Б |В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 210 0
1 215 0
1 216 0
1 218 0
1 219 0
1 231 0
1 232 0
1 239 0
1 270 0
1 273 0
1 277 0
1 279 0
1 290 0
1 291 0
1 292 0
1 296 0
1 298 0
1 299 0
1 310 0
1 319 0
...
Разом ——————————————————————————————————————————————————————————————— 760 0
2 761 0
2 762 0
2 763 0
2 764 0
2 765 0
2 766 0
2 767 0
2 767 1
2 768 0
2 771 0
2 772 0
2 773 0
2 774 0
2 776 0
2 777 0
2 777 1
2 777 2
2 777 3
2 778 0
2 778 1
2 778 2
2 778 3
2 778 4
2 778 5
2 779 0
2 783 0
...
Разом ——————————————————————————————————————————————————————————————— 210 0
3 215 0
3 231 0
3 232 0
3 239 0
3 270 0
3 273 0
3 275 0
3 279 0
3 291 0
3 310 0
3 319 0
3 778 0
3 778 1
3 778 2
3 778 5
3 779 0
3 779 1
3 779 2
...
Разом ——————————————————————————————————————————————————————————————— 215 0
4 270 0
4 271 0
4 272 0
4 273 0
4 277 0
4 373 0
4 438 0
4 477 0
4 616 0
4 619 0
4 653 0
...
Разом ——————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці. —————————————————————————————————————————— ога- |Забор-|У тому числі| Несп-|Конт- ено |гова- |————————————| лаче-|роль- ози- |ність |про- |про- | ні в |ний ок |на кі-|стро- |лон- | строк|під- по- |нець |чена |гова-| від- |сумок атку |звіт- |забо- |на | сотки| оку, |ного |ргов- |за- | за |(1-12) клю- |пері- |аність|бор- | пози-| аючи |оду |за |гова-| чками| реди- | |довго-|ність| | и, по-|усьо- |стро- | | (785,| ашені | го |ковими|(783)| 786, | ерез | |позич-| | 787) | аху- | |ками | | | ок | | | | | рост- | |(780, | | | очених| |782) | | | озичок| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————+——————+——————+—————+——————+———————— 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 —————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————
Довідково: 1 група - довгострокове кредитування підприємств,
організацій, колгоспів і населення 2 група - довгострокові кредити підприємствам та організаціям
агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам
народного господарства 3 група - кредити державним підприємствам за рахунок
бюджетних коштів 4 група - довгострокове кредитування державних підприємств за
рахунок ресурсів Національного банку (балансовий рахунок N 769)
"___"_____________ 199_ р. Керівник ______________________

_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(Прізвище виконавця, телефон)
2. Зміни і доповнення до інструкцій до форм
2.1. Викласти інструкцію до форми N 741 ( v0356500-96 ) у
новій редакції:
"Інструкція до форми N 741

(зі змінами і доповненнями, внесеними листами НБУ

від 31.10.96 N 12-111/1510 ( v1510500-96 ) та

від 17.04.97 N 12-111/484-2750 ( v2750500-97 )
Звіт про довгострокове кредитування підприємств,

організацій, колгоспів і населення
Звіт за формою N 741 складається за чотирма групами. 1 група - балансовий рахунок N 770 "Державним підприємствам,
об'єднанням і організаціям, включаючи підприємства, які працюють
на орендних відносинах, що не входять до складу галузевих і
регіональних органів державного управління" (крім тих, що
обліковуються на рахунках NN 771, 773-777). 2 група - "Державним підприємствам, об'єднанням і
організаціям, переселенцям, членам садівницьких товариств і
населенню на будівництво житлових будинків", балансові рахунки
NN 760-779, 767(01), 777(01, 02, 03, 04, 05), 783. 767 ( 0) - Усього

(01) - Орендарі на груповій оренді

(02) - Орендарі на індивідуальній оренді 768 ( 0) - Усього

(01) - Орендарі на груповій оренді

(02) - Орендарі на індивідуальній оренді 777 ( 0) - Усього

(01) - Кооперативи з вироблення та переробки

сільськогосподарських товарів

(02) - Малі підприємства

(03) - Підприємства, організації та інші формування з

недержавною формою власності 778 ( 0) - Усього

(01) - Переселенцям на госпвлаштування

(02) - Населенню на будівництво і капремонт

(03) - Членам садівницьких товариств

(04) - Працюючим колгоспникам і службовцям на купівлю

худоби

(05) - Надання пільгової позички індивідуальним забудов-

никам за рахунок коштів, отриманих з державного

бюджету 779 ( 0) - Усього

(01) - Кооперативи з житлобудівництва

(02) - Індивідуальним позичальникам
3 група - кредити державним підприємствам і організаціям за
рахунок державних коштів, балансові рахунки NN 775 (у розрізі
балансових рахунків другого порядку), 778, 779. 778 ( 0) - Усього

(01) - Переселенцям на госпвлаштування

(02) - Населенню на будівництво і капремонт

(05) - Надання пільгової позички індивідуальним

забудовникам за рахунок коштів, отриманих з

державного бюджету 779 ( 0) - Усього

(01) - Кооперативи з житлобудівництва

(02) - Індивідуальним позичальникам
4 група - балансовий рахунок N 769 "Кредити під цільові
програми, що рефінансуються Національним банком України"
передається за балансовими рахунками другого порядку.
2.2. В інструкції до форми N 111 "Звіт про стан ресурсів та
розміщення грошових коштів банку в іноземній валюті":
пункти 1, 2, 4, 5 до розділу 1 "Валютні активи банку"
викласти у такій редакції: "у п.1.1 кошти в касі та прирівняні до неї кошти (балансові
рахунки NN 046, 047, 060, 063, 061, 062, 220);" "у п.1.2 кошти на рахунках у банках (балансові рахунки
NN 156А, 157А, 072, 285, 972);" "у п.1.4 надані короткострокові кредити: - банкам (відповідні
субрахунки балансових рахунків NN 657А, 659А, 075А, 975А, 658А,
660А, 226); - іншим дебіторам (балансові рахунки NN 977, 978, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 223, 224, 655, 656,
665, 666);" "у п.1.5 надані довгострокові кредити: - банкам (відповідні
субрахунки балансових рахунків NN 657А, 659А, 075А, 975А, 226); -
іншим дебіторам (балансові рахунки NN 345, 346, 347, 348, 343,
344, 442,443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 323, 324);"
пункти 4, 6, 7 до розділу 2 "Валютні пасиви банку" викласти у
такій редакції: "у п.2.4 кошти на розрахункових, поточних рахунках суб'єктів
господарювання (балансові рахунки NN 070, 065, 180, 185, 137, 138,
135, 136, 145, 146, 178, 179, 071, 068, 067, 069, 320, 321,
відповідні субрахунки балансових рахунків NN 064, 066, 139, 140);" "у п.2.6 внески та депозити суб'єктів господарювання
(відповідні субрахунки балансових рахунків NN 630, 636, 632, 637,
631, 633, 639, 730, 735, 634, 635, 638, 228);" "у п.2.7 кошти та депозити, прийняті від населення (балансові
рахунки NN 139, 140, 225, 227, відповідні субрахунки балансових
рахунків NN 633, 639, 730, 735, 634, 635, 064, 066, 630, 636, 632,
637, 631, 638, 320, 321);"
3. Зміни і доповнення до Номенклатури статистичної

звітності за кредитами банків України
У Номенклатурі статистичної звітності за кредитами банків
України, затвердженій постановою Правління Національного банку
України від 29 березня 1996 року N 80, до балансового рахунка
N 616 "Підприємств і організацій інших міністерств і відомств"
додати символ 59 із шифром кредиту 40 у такій редакції:
———————————————————————————————————————————————————————————————— Номенклатура | Шифр галузі | Символ | ———————————————————————————————————+—————————————————+—————————| | | | Короткострокові кредити, надані | | | місцевим органам виконавчої влади | 999 | 59 | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: