open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо реалізації державної політики

у сфері природних монополій
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 1350/97 від 11.12.97 )
З метою підвищення економічної ефективності діяльності
суб'єктів природних монополій, забезпечення суспільних інтересів
та належного державного контролю у цій сфері
п о с т а н о в л я ю:
1. Визначити, що реформування галузей, які належать до сфери
природних монополій та суміжних ринків, має бути спрямовано на: вдосконалення системи державного регулювання, включаючи
регулювання цін та тарифів, у сфері природних монополій,
формування його нормативних та організаційних засад, в тому числі
на регіональному рівні; розмежування компетенції та налагодження взаємодії між
органами, які відповідно до законодавства здійснюють управління
майном, розроблення і реалізацію державної політики у відповідних
галузях, та органами, на які покладаються функції регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій; формування конкурентних відносин на суміжних ринках,
створення ефективних механізмів запобігання дискримінації
господарюючих суб'єктів, що діють на цих ринках, з боку суб'єктів
природних монополій; виділення із суб'єктів природних монополій непрофільних
виробництв та підприємств, діяльність яких не відноситься до
основної; організацію належного контролю за фінансовою діяльністю
суб'єктів природних монополій, ведення окремих балансів та окремої
бухгалтерської звітності щодо діяльності, яка здійснюється на
ринках, що перебувають у стані природних монополій; поступове припинення практики перехресного субсидування
різних груп споживачів або одних видів послуг за рахунок інших; поглиблення правового регулювання взаємовідносин між
учасниками ринків у сфері природних монополій та вдосконалення
нормативної бази у цій сфері, забезпечення формування цін
(тарифів) і правил їх визначення, введення єдиних правил на
недискримінаційній основі; визначення особливостей реформування відносин власності та
приватизації у сфері природних монополій, в тому числі галузевих; підвищення ефективності управління належними державі майном,
акціями (частками, паями) підприємств, господарських товариств, що
є суб'єктами природних монополій, відповідальності представників,
які здійснюють управління об'єктами державної власності, за
дотримання вимог щодо більш ефективної діяльності суб'єктів
природних монополій, забезпечення їх доступності для споживачів,
інвесторів і акціонерів; запровадження громадського контролю за діяльністю суб'єктів
природних монополій, зокрема, шляхом створення при них рад
споживачів або включення до складу спостережних рад відповідних
акціонерних товариств, рад підприємств, представників органів
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, в тому числі
природоохоронних організацій, організацій споживачів тощо.
2. Міністерству енергетики України, Міністерству транспорту
України, Державному комітету зв'язку України, Державному комітету
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України,
Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України, Національній комісії з питань регулювання
електроенергетики за участю Міністерства економіки України, Фонду
державного майна України та Антимонопольному комітету України до
1 жовтня цього року розробити комплексні заходи щодо
реструктуризації, приватизації та посилення державного контролю у
сфері природних монополій з урахуванням завдань, визначених
статтею 1 цього Указу, передбачивши реалізацію таких базових
напрямів реформування зазначеної сфери:
а) в електроенергетиці: скасування давальницьких та адресних схем постачання
електроенергії та забезпечення повного переходу на постачання
електроенергії через оптовий енергоринок; завершення створення до 1 серпня 1997 року державного
підприємства "Енергоринок" для виконання функцій центру
диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України та
функцій із забезпечення діяльності оптового ринку електроенергії,
передбачених договором між членами оптового ринку електроенергії
України; запровадження ефективного механізму формування тарифів, що
враховували б реальні витрати на виробництво, передачу та
постачання електроенергії; недопущення прийняття органами виконавчої влади рішень щодо
окремих проблем економічного регулювання електроенергетики,
розв'язання яких належить до компетенції Національної комісії з
питань регулювання електроенергетики; розв'язання проблеми платежів і вдосконалення порядку
розрахунків за спожиту електроенергію.
б) у нафтогазовому комплексі: поступове відокремлення діяльності, пов'язаної з
транспортуванням природного газу як магістральними, так і
розподільними газопроводами, від діяльності, пов'язаної з
видобутком природного газу, переробкою газового конденсату,
будівельними та буровими роботами тощо; розроблення схеми функціонування оптового ринку природного
газу, яка виключала б можливість монополізації внутрішнього ринку
газу і забезпечувала захист національних інтересів, оптимізацію
імпортних закупівель газу, та поступове запровадження її починаючи
з 1998 року; забезпечення можливості укладення прямих договорів
(контрактів) між продавцями та покупцями з гарантією
транспортування газу магістральними та розподільними
газопроводами; перегляд тарифної системи з метою встановлення економічно
обгрунтованих тарифів на транспортування і зберігання газу, а
також врахування під час формування оптових цін на енергоносії
всіх витрат, пов'язаних з їх транспортуванням, зберіганням та
реалізацією;
в) у транспорті: розмежування господарських функцій та функцій державного
управління і контролю на залізничному транспорті; здійснення реструктуризації залізничного транспорту України,
оптимізація його організаційної структури відповідно до
прогнозованого обсягу перевезень, зокрема створення на базі
залізниць підрозділів, які мають можливість здійснювати свою
діяльність на конкурентних ринках, а також створення на їх базі
самостійних господарюючих суб'єктів; вдосконалення діючої системи тарифів на перевезення вантажів
та надання інших послуг, поступове припинення перехресного
субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних
перевезень; внесення до чинного законодавства змін щодо можливості
створення на базі існуючих залізниць конкуруючих компаній, а також
щодо діяльності суб'єктів усіх форм власності на ринках
залізничних перевезень і забезпечення їх рівного доступу до
користування колійним господарством та іншою інфраструктурою
залізниць; вирішення питання щодо утримання під'їзних колій; запровадження конкурсних засад у разі придбання
підприємствами залізничного та авіаційного транспорту залізничної
та авіаційної техніки, її ремонту тощо; завершення процесу відокремлення аеропортів від підприємств,
що здійснюють авіаційні перевезення з урахуванням економічної
доцільності; врегулювання питання надання морськими та річковими портами
послуг на суміжних ринках з метою недопущення дискримінації інших
господарюючих суб'єктів, що діють на цих ринках;
г) у галузі зв'язку: здійснення реструктуризації Українського об'єднання поштового
зв'язку "Укрпошта" і Українського об'єднання електрозв'язку
"Укртелеком"; трансформація організаційної та функціональної структури
управління об'єднань поштового і електрозв'язку та вдосконалення
організаційних структур управління підприємствами; фінансування філій підприємств зв'язку відповідно до
затвердженого кошторису витрат; зняття обмежень для вступу на ринок послуг електрозв'язку
підприємств усіх форм власності; вдосконалення механізму взаємодії і взаєморозрахунків між
операторами зв'язку під час підключення до місцевих телефонних
мереж автоматичних телефонних станцій та мереж інших власників; перегляд тарифної системи з метою встановлення економічно
обгрунтованого рівня тарифів і усунення дискримінації
господарюючих суб'єктів та інших споживачів; розв'язання проблеми платежів, в тому числі дебіторської
заборгованості;
д) у житлово-комунальному господарстві: запровадження конкурентних засад у сфері надання
житлово-комунальних послуг та приймання платежів за ці послуги,
розроблення нормативно-правових актів з цього питання; запровадження ефективних механізмів встановлення тарифів,
обчислення витрат для надання послуг тепло-, водопостачання,
водовідведення та очищення стічних вод, встановлення економічно та
технічно обгрунтованих нормативів втрат тепла, води і газу; відокремлення у великих містах діяльності по виробництву
теплової енергії від діяльності, пов'язаної з її транспортуванням,
формування конкурентних відносин при виробництві тепла, створення
системи регулювання і контролю діяльності відповідних підприємств
із залученням органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, населення; утворення органу для здійснення нормативного та методичного
забезпечення державного регулювання у сфері житлово-комунальних
послуг, а також діяльності окремих об'єктів у цій сфері.
3. Міжвідомчій комісії з питань демонополізації економіки
( 247/95 ) до кінця 1997 року розглянути заходи, передбачені
статтею 3 цього Указу, та подати їх на затвердження Кабінету
Міністрів України.
4. Покласти на Національну комісію з питань регулювання
електроенергетики ( 738/94 ) функції регулювання діяльності
господарюючих суб'єктів у сфері видобутку та реалізації нафти і
газу, транспортування і розподілу природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин
трубопроводами.
5. Утворити Національну комісію з питань регулювання
транспорту, поклавши на неї функції регулювання діяльності
господарюючих суб'єктів на ринках залізничних перевезень, послуг
користування залізничними коліями, диспетчерськими службами,
вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух
залізничного транспорту загального користування, спеціалізованих
послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів, послуг
управління повітряним рухом і авіаційних перевезень у частині
забезпечення взаємодії авіапідприємств з об'єктами
інфраструктури, що забезпечують авіаційний рух. ( Частина перша
статті 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
1350/97 від 11.12.97 ) Зазначену Національну комісію утворити з одночасним
скороченням штатної чисельності та видатків бюджету на утримання
відповідних органів виконавчої влади і чітким розмежуванням
функцій управління. ( Частина друга статті 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1350/97 від 11.12.97 )
6. Встановити, що основними завданнями національних комісій,
зазначених у статтях 4 та 5 цього Указу, є: забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на
основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних
монополій та споживачів їх товарів і послуг; формування цінової політики та встановлення тарифів на
відповідні товари та послуги; видача ліцензій на здійснення відповідних видів діяльності,
контроль за додержанням господарюючими суб'єктами умов ліцензій; розроблення, затвердження та контроль за дотриманням правил
надання відповідних послуг та користування ними; сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках.
7. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: внести пропозиції щодо змін до актів Президента України, що
випливають з цього Указу; подати проект Положення про Національну комісію з питань
регулювання транспорту та пропозиції щодо її персонального
складу; ( Абзац третій статті 7 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1350/97 від 11.12.97 ) внести на розгляд Верховної Ради України проект законодавчого
акта про запровадження ліцензування діяльності у сфері природних
монополій та на суміжних ринках.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 серпня 1997 року

N 853/97

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: