open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України

"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 51, ст.305 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст.156) такі зміни:
1. Пункт 1.4 статті 1 викласти у такій редакції:
"1.4. Продаж товарів - будь-які операції, що здійснюються
згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими
цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав
власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її
надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не належать до продажу операції з передачі товарів у межах
договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, схову
(відповідального зберігання), довірчого управління, оренди
(лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають
передачу права власності на такі товари іншій особі. Продаж послуг (робіт) - будь-які операції цивільно-правового
характеру з надання послуг (результатів робіт), надання права на
користування або розпорядження товарами, у тому числі
нематеріальними активами, а також з надання будь-яких інших, ніж
товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з
безоплатного надання послуг (робіт). Продаж послуг (результатів
робіт), зокрема, включає надання права на користування або
розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), продаж,
ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське
право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому
числі промислової, власності".
2. Статтю 2 доповнити пунктом 2.6 такого змісту:
"2.6. Особа, яка надає послуги зв'язку і здійснює
консолідований облік доходів та витрат, пов'язаних з наданням
таких послуг та отриманих (понесених) іншими особами, що
знаходяться у підпорядкуванні такої особи".
3. У статті 3:
1) підпункт 3.2.4 після слів "валютних цінностей" доповнити
словами "(у тому числі національної та іноземної валюти)". Після
слів "та погашення" доповнити словом "державних". Після слів
"Міністерства фінансів України" доповнити словами "виплати
грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород";
2) у підпункті 3.2.5 слова "залучення і розміщення" замінити
словами "надання послуг з інкасації, розрахунково-касового
обслуговування, залучення, розміщення та повернення";
3) статтю доповнити підпунктом 3.2.9 такого змісту:
"3.2.9. оплати вартості фундаментальних досліджень,
науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт, що
здійснюються за рахунок Державного бюджету України".
4. Пункт 4.7 статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У випадках коли платник податку здійснює діяльність з
продажу товарів, отриманих у межах договорів комісії
(консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших
цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника
податку (далі - комісіонера) здійснювати продаж товарів від імені
та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання
права власності на такі товари, базою оподаткування є продажна
вартість цих товарів, визначена у порядку, встановленому цим
Законом. Датою збільшення податкових зобов'язань комісіонера є
дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 7.3 цього
Закону, а датою збільшення суми податкового кредиту комісіонера є
дата перерахування коштів на користь комітента або надання
останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів.
При цьому датою збільшення податкових зобов'язань комітента є дата
отримання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від
комісіонера. Зазначене правило не поширюється на операції з
вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України
або з ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в
межах зазначених договорів, оподаткування яких регулюється
відповідними нормами цього Закону".
5. У статті 5:
1) підпункт 5.1.10 доповнити абзацом такого змісту: "харчування, забезпечення речовим майном,
комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються
спецконтингенту в установах пенітенціарної системи згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України";
2) пункт 5.1 доповнити підпунктами 5.1.19 та 5.1.20 такого
змісту: "5.1.19. приватизації державного майна в обмін на
приватизаційні папери або компенсаційні сертифікати, а також з
безоплатної приватизації житлового фонду, присадибних земельних
ділянок та земельних паїв відповідно до законодавства; 5.1.20. виконання робіт (вартість робіт) з будівництва житла,
що здійснюються за рахунок коштів фізичних осіб, та передачі
такого житла у власність таким фізичним особам";
3) у другому реченні підпункту 5.2.1 після слів "становить
протягом" доповнити словом "попереднього".
6. У підпункті 6.2.5 статті 6 слово "населенню" виключити.
7. Підпункт 7.4.5 статті 7 викласти у такій редакції:
"7.4.5. Не дозволяється включення до податкового кредиту
будь-яких витрат по сплаті податку, що не підтверджені податковими
накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) -
актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, який
засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт
(послуг). У разі коли на момент перевірки платника податку податковим
органом суми податку, попередньо включені до складу податкового
кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом
документами, платник податку несе відповідальність у вигляді
фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на
суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим
підпунктом документами".
8. Пункт 10.2 статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
"Відповідальність платників податку за порушення строків
нарахування та внесення до бюджету податку або порядку звітування,
а також порядок оскарження рішень податкових органів
встановлюються відповідно до положень Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). Штрафні санкції
за результатами діяльності за період з 1 жовтня по 31 грудня 1997
року не застосовуються".
9. У статті 11:
1) пункт 11.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі коли за договорами, укладеними до набрання чинності
цим Законом, які передбачали здійснення операцій, звільнених від
оподаткування згідно з підпунктами "г", "д" пункту 1 статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену
вартість" ( 14-92 ), було здійснено витрати або проведено
розрахунки до моменту прийняття цього Закону, платники податку, що
є сторонами таких договорів, оподатковують такі операції за таким
договором згідно з правилами, встановленими зазначеним Декретом";
2) у пункті 11.5: доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту: "за умови здійснення оплати векселя шляхом перерахування
коштів до строку погашення векселя, до податкового кредиту
включається зазначена сума коштів у тому звітному періоді, в якому
відбулося таке погашення". У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий, сьомий,
восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим, сьомим,
восьмим і дев'ятим; в абзаці шостому слово "десяти" замінити словом "п'яти", а
слова "не мали заборгованості перед бюджетом (крім тієї, що
підлягає реструктуризації згідно із законодавством)" виключити; в останньому абзаці: після слів "підакцизних товарів" доповнити словами "(крім
тютюнової сировини)", а після слів "кодування товарів" - словами
"а також на ввезені до 1 січня 1999 року товари критичного
імпорту для вітчизняного виробництва (крім їх ввезення на умовах
переробки давальницької сировини) за номенклатурою, встановленою
Кабінетом Міністрів України"; доповнити абзац реченням такого
змісту: "Ввезення товарів критичного імпорту для вітчизняного
виробництва (крім їх ввезення на умовах переробки давальницької
сировини) в момент перетину митного кордону до 1 січня 1999 року
здійснюється без сплати податку на додану вартість";
3) у пункті 11.6: слово "населенню" виключити; пункт доповнити новим абзацом такого змісту: "До 1 січня 1999 року в разі вивезення (експорту) товарів
(робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних
(товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість,
сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт,
послуг), на збільшення податкового кредиту не відноситься, а
включається до валових витрат виробництва платника податку";
4) підпункти 2-6 пункту 11.8 замінити підпунктами 2-4
такого змісту: "2) платники податку, що здійснюють
торговельно-посередницьку, оптово-збутову та роздрібну торговельну
діяльність, зобов'язані провести самостійно повну інвентаризацію
товарних залишків, товарів, переданих на умовах комісії
(консигнації) та відвантажених, за якими не проведена оплата їх
вартості на момент набрання чинності цим Законом, та визначити
суму податків на додану вартість, сплачену (нараховану) у зв'язку
з придбанням таких товарів, а також суму податку, що підлягає
включенню до податкових зобов'язань. Інформація про наслідки інвентаризації та розрахунок
визначених сум податку на додану вартість подається окремо
податковому органу разом з податковою декларацією за перший
звітний період. Визначена за наслідками такої інвентаризації сума податку на
додану вартість до складу податкового кредиту платників податку не
включається, а зараховується у зменшення податкових зобов'язань
таких платників податку у звітних періодах, що настають після
набрання чинності цим Законом, до повного її погашення. Належна до
сплати сума податку за відвантаженими, але не оплаченими товарами
включається до податкового зобов'язання в порядку, встановленому
абзацом третім підпункту 3 цього пункту. При цьому щодо товарів, які відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" звільнялися
від оподаткування, сума податку на додану вартість, що відноситься
на збільшення податкових зобов'язань, визначається виходячи з
різниці між ціною продажу та ціною придбання, за винятком
лікарських засобів та виробів медичного призначення. За отриманими, але не оплаченими товарами провадиться окремий
розрахунок. Право на податковий кредит за такими товарами виникає
у разі списання коштів з рахунку платника в рахунок оплати
товарів. З моменту набрання чинності цим Законом платники податку, які
здійснюють зазначені види діяльності, не включають до складу
валових витрат виробництва (обігу) суми податків на додану
вартість, сплачених під час придбання товарних залишків;
3) платники податку визначають суму податку на додану
вартість за відвантаженими товарами (виконаними роботами, наданими
послугами), за якими не проведено оплату по їх вартості, за
винятком товарів (робіт, послуг), звільнених від оподаткування
згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на
добавлену вартість", з урахуванням сум перевищення податку, які
повинні були враховуватися у разі зменшення платежів у наступних
звітних періодах. Зазначений розрахунок подається платниками податку
податковому органу разом з податковою декларацією за перший
звітний період. Визначена сума податку включається до сум податкових
зобов'язань наступних звітних періодів, на які припадає
надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку до
1 січня 1999 року, а за наявності від'ємної різниці сума податку
зараховується рівними частками у зменшення податкових зобов'язань
таких платників податку у звітних періодах, що настають після
набрання чинності цим Законом, до повного її погашення. Сума податку на додану вартість, нарахована на вартість
відвантажених товарів (робіт, послуг), за якими оплата не
проведена до 1 січня 1999 року, включається до складу податкових
зобов'язань першого звітного періоду 1999 року;
4) сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована)
платниками податку у складі ціни основних фондів, які придбані
(виготовлені) та не введені в експлуатацію до набрання чинності
цим Законом, включається до суми податкового кредиту наступних
податкових періодів, на які припадає дата введення в експлуатацію
таких основних фондів. При цьому суми податку на додану вартість, сплачені
(нараховані) у зв'язку з добудовою (введенням в експлуатацію)
таких основних фондів після набрання чинності цим Законом,
відносяться до складу податкового кредиту платника податку в
загальному порядку. Сума податку на додану вартість за основними фондами, які не
введені в експлуатацію до 1 січня 1999 року, до складу податкового
кредиту не включається і відноситься до вартості таких основних
фондів з метою їх амортизації";
5) статтю після пункту 11.10 доповнити новими пунктами
11.11-11.16 такого змісту: "11.11. До 1 січня 1999 року датою виникнення податкових
зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг), а також виникнення
права на отримання бюджетного відшкодування при експорті товарів
(робіт, послуг) є дата зарахування коштів від покупця (замовника)
на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт,
послуг). При цьому датою виникнення права на податковий кредит є дата
списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату
товарів (робіт, послуг). З 1 січня 1999 року провадиться перерахунок згідно з пунктом
11.8 статті 11 цього Закону. Це правило не поширюється на продаж або купівлю товару в
межах бартерних (товарообмінних) операцій. 11.12. Встановити, що оподаткування підприємств - суб'єктів
екпериментальної економічної зони "Сиваш" здійснюється згідно із
Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та
оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони
"Сиваш" ( 65/96-ВР ). 11.13. Встановити до 1 січня 1999 року такий порядок сплати
податку на додану вартість: за операціями з продажу газу, видобутого в Україні та
імпортованого в Україну, об'єктом оподаткування є операції з
продажу газопостачальниками безпосередньо споживачам (крім продажу
газу населенню та бюджетним організаціям) та будь-які операції з
продажу газу газодобувними підприємствами України. Продаж газу
населенню та бюджетним організаціям здійснюється у порядку, що
діяв до набрання чинності цим Законом. 11.14. Платникам податку, що здійснюють розрахунки із
споживачами з використанням електронних контрольно-касових
апаратів, до 1 липня 1998 року забезпечити встановлення режиму
роботи електронних контрольно-касових апаратів з виділенням у
касовому чеку, крім вартості товару, суми податку на додану
вартість за проданий товар виходячи з бази оподаткування,
визначеної цим Законом. До зазначеного періоду дозволяється використання електронних
контрольно-касових апаратів з виділенням у касовому чеку суми
податку на додану вартість згідно з діючими програмами. 11.15. Встановити, що до 1 січня 1999 року зберігається
існуючий порядок сплати податку на додану вартість за операціями з
надання послуг, пов'язаних з перевезенням (переміщенням) пасажирів
та вантажів транзитом через територію і порти України. 11.16. Встановити, що до 1 січня 2002 року звільняються від
оподаткування в порядку, передбаченому пунктом 5.1 статті 5 цього
Закону, операції з видачі сільськогосподарської продукції власного
виробництва підприємств - виробників сільськогосподарської
продукції: фізичним особам - власникам земельних паїв, внесених до таких
підприємств, у вигляді компенсації вартості користування такими
паями таким підприємством, але не більш як 70 гривень у розрахунку
на повний календарний місяць строку такого користування; фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з
підприємством - виробником сільськогосподарської продукції,
відповідно до фактично відпрацьованого часу, але не більш як 70
гривень у розрахунку на повний календарний місяць. У разі коли законодавством з питань оподаткування доходів
фізичних осіб встановлюється інша сума неоподатковуваного мінімуму
доходів з метою застосування положень цього пункту визначається
така інша сума". У зв'язку з цим пункт 11.11 вважати відповідно пунктом 11.17.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 вересня 1997 року

N 550/97-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: