open Про систему
Попередня
                             
                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних

речовин, їх аналогів і прекурсорів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10, ст.60 )

Цей Закон з урахуванням міжнародних зобов'язань України
регулює суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначає права та
обов'язки державних органів, юридичних осіб і громадян, які беруть
участь у такому обігу на території України.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються

в цьому Законі
Для цілей цього Закону вживаються такі терміни: наркотичні засоби - рослини, сировина і речовини, природні
або синтетичні, класифіковані як такі в міжнародних конвенціях, а
також інші рослини, сировина і речовини, які становлять небезпеку
для здоров'я населення у разі зловживання ними і віднесені до
зазначеної категорії Комітетом з контролю за наркотиками при
Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Комітет); психотропні речовини - будь-які природні або синтетичні
речовини та матеріали, класифіковані як такі в міжнародних
конвенціях, а також інші речовини і матеріали, які становлять
небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними і
віднесені до зазначеної категорії Комітетом; прекурсори - речовини та їх солі, класифіковані в міжнародних
конвенціях як хімічні матеріали, які використовуються для
виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також
хімічні речовини та їх солі, які використовуються з цією ж метою і
віднесені до зазначеної категорії Комітетом; аналоги наркотичних і психотропних речовин - синтетичні або
виділені з природної сировини продукти, що мають хімічну структуру
і властивості, подібні до структури і властивостей речовин,
включених до таблиць I, II, III, призводять до стимулюючого,
депресуючого або галюциногенного стану, є небезпечними для
здоров'я населення в разі зловживання ними і не затверджені як
наркотичні засоби чи психотропні речовини міжнародними конвенціями
ООН, а також рішенням Комітету; обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів - діяльність державних органів, підприємств та
установ, пов'язана з культивуванням рослин, що містять наркотичні
речовини, виробленням, виготовленням, зберіганням, розподілом,
перевезенням, пересиланням, торгівлею, ввезенням, вивезенням і
використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів з метою задоволення медичних і наукових
потреб; культивування - посів і вирощування рослин снотворного
(опійного, в тому числі олійного та інших, що містять опій) маку
та конопель, інших рослин, передбачених міжнародними конвенціями
ООН; вироблення наркотичних засобів - відокремлення макової соломи
чи соку (опію) від рослин маку або листя, суцвіття та смоли від
конопель; виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин -
всі процеси, за винятком вироблення, за допомогою яких можуть бути
отримані наркотичні чи психотропні речовини, в тому числі шляхом
екстракції або рафінування, а також перетворення одних наркотичних
або психотропних речовин в інші наркотичні засоби і психотропні
речовини; ввезення (імпорт) і вивезення (експорт) - переміщення
наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів за межі
України або ввезення їх в Україну з іншої держави; перевезення і пересилання - переміщення наркотичних засобів,
психотропних речовин чи прекурсорів з одного місця в інше в межах
України; таблиці класифікації наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів - відповідно пронумеровані їх переліки, що
затверджуються Комітетом на основі міжнародних конвенцій. Будь-які
зміни та доповнення до цих таблиць проводяться за рішенням
Комітету і публікуються в офіційному виданні; особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини
- речовини і препарати, які є особливо небезпечними для здоров'я
людини і занесені до списків N 1 і N 2 таблиці I міжнародними
конвенціями ООН, а також рішенням Комітету; препарат - суміш у твердому або рідкому стані, яка містить
один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин,
стосовно яких встановлено заходи контролю.
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини

і прекурсори, що підлягають контролю,

та їх класифікація
Рослини, речовини і препарати класифікуються як наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори згідно з міжнародними
конвенціями і заносяться Комітетом до відповідних таблиць залежно
від ступеня небезпеки для здоров'я, яку вони можуть становити у
разі зловживання ними, а також з урахуванням того, чи
використовуються вони з медичною метою: таблиця I - наркотичні засоби, заборонені для застосування на
людях і вироблення, включені до списку N 1, в тому числі і
психотропні речовини, занесені до списку N 2, а також рослини і
сировина, що містять наркотичні або психотропні речовини, які
включені до списку N 3 і не підлягають включенню до рецептурних
довідників, довідників лікарських засобів і Державної Фармакопеї
України; таблиця II - речовини і препарати, які є небезпечними для
здоров'я і становлять інтерес для використання з медичною метою; таблиця III - речовини і препарати, які є менш небезпечними
для здоров'я і становлять інтерес для використання з медичною
метою; таблиця IV - хімічні речовини та їх солі, які
використовуються в процесі виготовлення наркотичних або
психотропних речовин і реєструються в міжнародних конвенціях як
прекурсори, занесені Комітетом до списків N 1 і N 2 цієї таблиці. Прекурсори, включені до списку N 1, - це хімічні речовини та
їх солі, під час переробки яких одержують синтетичні наркотичні
або психотропні речовини. Прекурсори, включені до списку N 2, - це розчинники,
окислювачі та інші хімікати промислового або побутового
призначення, які використовуються в процесі виготовлення
наркотичних засобів або психотропних речовин. Зазначені рослини, речовини і препарати підлягають контролю
згідно з цим Законом.
Стаття 3. Законодавство про обіг наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів і

прекурсорів
Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів складається з цього Закону і
виданих відповідно до нього інших нормативних актів. Кабінет Міністрів України, міністерства і відомства видають
нормативні акти з питань обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів лише у випадках, передбачених
законами України.
Стаття 4. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних

речовин, їх аналогів і прекурсорів
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, занесених до списку N 1 таблиці IV, на території
України дозволяється лише з метою медичного застосування або для
науково-дослідної роботи в порядку, встановленому цим Законом, а у
передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється
нормативними актами Кабінету Міністрів України та інших органів
державної виконавчої влади.
Стаття 5. Контроль за обігом препаратів
Використання препаратів, які містять наркотичні засоби або
психотропні речовини, здійснюється з обов'язковим дотриманням
вимог контролю за використанням наркотиків, встановлених цим
Законом та іншими законодавчими актами України. Стосовно препаратів, які містять два і більше наркотичних
засобів або психотропних речовин, щодо яких встановлено різний
режим контролю, застосовується більш суворий режим контролю. Лікарські препарати, які за своїм складом становлять незначну
небезпеку у разі вживання, але містять речовини, занесені до
таблиці III, і які не можуть бути видобуті легкодоступними
способами в кількостях, що дозволяють зловживати ними, можуть бути
виключені Комітетом із сфери дії заходів контролю за обігом
наркотичних засобів чи психотропних речовин.
Стаття 6. Діяльність у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
Діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, занесених до списку N 1 таблиці IV,
здійснюється виключно державними підприємствами, установами і
організаціями в обсязі, який встановлюється державним замовленням. Порядок здійснення цієї діяльності встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 7. Заборона обігу наркотичних засобів і

психотропних речовин, занесених до таблиці I
Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, занесених до
таблиці I, на території України забороняється, за винятком
культивування снотворного маку і конопель, яке може здійснюватися
тільки на підставах і в обсязі, передбачених державним
замовленням. Культивування снотворного маку і конопель визначається
органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, виходячи з
щорічної потреби у сировині, необхідної для промислових цілей. Культивування снотворного маку може бути дозволено лише
державним підприємствам лікарського рослинництва для виробництва
макової соломи, необхідної для виготовлення наркотичних лікарських
засобів підприємствам медичної промисловості. Культивування конопель дозволяється лише для промислових
потреб і одержання насіння. Підприємства, які займаються культивуванням снотворного маку
і конопель, а також переробкою сировини, одержуваної з цих рослин,
зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого режиму
охорони посівів, місць зберігання і переробки врожаю. Культивування снотворного маку і конопель, замовлення на яке
не оформлено належним чином, а також понад обсяги, встановлені
державним замовленням, забороняється. Власники або землекористувачі земельних ділянок, на яких
ростуть дикорослі або незаконно посіяні рослини, які містять
наркотичні речовини, зобов'язані в разі виявлення таких рослин
знищити їх негайно або у термін, встановлений посадовою особою
органу внутрішніх справ.
Стаття 8. Діяльність у сфері обігу аналогів наркотичних

засобів чи психотропних речовин
Обіг аналогів наркотичних засобів або психотропних речовин
(за винятком дослідного їх виготовлення) на території України
забороняється. Діяльність, пов'язана з дослідним виготовленням аналогів
наркотичних засобів чи психотропних речовин або їх зберіганням і
використанням, здійснюється лише державними установами відповідно
до замовлення Міністерства охорони здоров'я України. Порядок здійснення цієї діяльності встановлюється
Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх
справ України та іншими відповідними міністерствами. Адміністрації державних установ, які виготовляють аналоги
наркотичних засобів або психотропних речовин, зобов'язані в
місячний термін офіційно повідомити про це Комітет. При
виготовленні дослідної партії таких аналогів державні установи в
10-денний термін направляють їх до Комітету для проведення
експертизи і вирішення питання про реєстрацію та занесення до
таблиць I, II, III. В разі виявлення аналогів наркотичних засобів чи психотропних
речовин у користуванні інших юридичних осіб або окремих громадян
питання про віднесення їх до таблиць I, II, III вирішується таким
же чином.
Стаття 9. Виготовлення і використання наркотичних

засобів і психотропних речовин
Наркотичні засоби і психотропні речовини можуть виготовлятися
лише з метою медичного застосування або для науково-дослідної
роботи. Їх кількість визначається Міністерством охорони здоров'я
України. Ці вимоги не поширюються на наркотичні засоби і
психотропні речовини, що використовуються для проведення їх
експертизи в установах Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, Служби
безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Державного митного комітету України та в Комітеті
з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я
України, а також у випадках контрольованих поставок і оперативних
закупок наркотичних засобів і психотропних речовин та для
забезпечення навчального процесу у спеціалізованих кінологічних
центрах. Перелік медикаментів, які містять наркотичні або психотропні
речовини і дозволені для використання на території України,
встановлюється та періодично переглядається Комітетом і
публікується в офіційному виданні.
Р о з д і л II
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
Стаття 10. Обмеження обсягів виготовлення, розподілу,

використання та зберігання наркотичних

засобів чи психотропних речовин, занесених

до таблиць II і III
Міністерство охорони здоров'я України щорічно встановлює
максимальну кількість наркотичних засобів і психотропних речовин,
занесених до таблиць II і III, яка може виготовлятися та
зберігатися державними підприємствами. Порядок виготовлення, розподілу, використання та зберігання
наркотичних лікарських засобів і психотропних речовин, занесених
до таблиць II і III, визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Імпорт, експорт або транзит наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Імпорт (ввезення) або експорт (вивезення) наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів має право здійснювати
лише орган, уповноважений на те Кабінетом Міністрів України. Імпорт або експорт наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів здійснюється відповідно до сертифіката (окремого
дозволу), виданого Комітетом для кожного такого випадку, незалежно
від того, стосується це одного чи кількох наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів. Порядок видачі сертифіката та його зразок ( 146-97-п )
встановлюються Кабінетом Міністрів України. Копія сертифіката,
завірена у встановленому порядку, додається до кожної партії
вантажу і надсилається урядові країни-імпортера. Імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені
Державним митним комітетом України. Транзитне перевезення через територію України наркотичних
засобів, психотропних речовин чи прекурсорів може здійснюватися
лише за наявності сертифіката, копія якого передається
державою-експортером Державному митному комітету України. Партія наркотичних засобів, психотропних речовин чи
прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не
підлягає розпакуванню і переробці, яка може змінити природу
наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсорів. Дія частини п'ятої цієї статті не поширюється на випадки
перевезення на суднах чи літаках міжнародного сполучення обмеженої
кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, необхідних
для надання першої медичної допомоги, а також на випадки, коли
літак, що здійснює транзит повітряним шляхом партії наркотичних
засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, пролітає над
територією країни без посадки.
Стаття 12. Перевезення наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів на території України
Право здійснювати перевезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів на території України мають лише
державні підприємства, що займаються культивуванням снотворного
маку, конопель, виготовленням, зберіганням, розподілом, торгівлею,
вивезенням і ввезенням, використанням наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів. У разі залучення до
перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів транспортних підприємств, які не є підрозділами
зазначених державних підприємств, відповідальність за збереження
вантажу покладається на державні підприємства, які уповноважені
здійснювати обіг наркотичних засобів, психотропних речовин чи
прекурсорів. Для перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів складаються документи суворої звітності. З метою медичного застосування дозволяється зберігати і
перевозити наркотичні чи психотропні речовини громадянам, які
придбали їх в порядку, встановленому статтями 13 і 14 цього
Закону. Пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин
поштовими відправленнями забороняється.
Стаття 13. Придбання наркотичних засобів і

психотропних речовин громадянами
Громадяни мають право придбавати наркотичні або психотропні
лікарські препарати лише за рецептом лікаря.
Стаття 14. Облік рецептів на право придбання наркотичних

і психотропних лікарських препаратів
Видача лікарем рецептів громадянам на право придбання ними
наркотичних чи психотропних лікарських препаратів здійснюється на
підставі правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я
України. Рецепт, виписаний з порушенням установлених правил, є
недійсним.
Стаття 15. Порядок обігу прекурсорів
Виготовлення, розподіл, оптова торгівля, ввезення (вивезення)
прекурсорів, занесених до списку N 1 таблиці IV, здійснюється в
порядку, встановленому для обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин. Державні підприємства, які виробляють і реалізують
прекурсори, занесені до списку N 2 таблиці IV, звітують про їх
обіг перед Комітетом і відповідним органом Кабінету Міністрів
України. Реалізація цих прекурсорів здійснюється
підприємцям-споживачам лише за наявності у них ліцензій. Підприємці (юридичні особи) можуть придбавати і
використовувати у власному виробництві прекурсори, занесені до
списку N 2 таблиці IV, за наявності ліцензії на даний вид
діяльності. Підприємцям (юридичним особам) не дозволяється зосереджувати
в своєму розпорядженні таку кількість даних прекурсорів, що
перевищує їх виробничі потреби. Підприємствам роздрібної торгівлі забороняється оптовий
продаж зазначених прекурсорів.
Розділ III
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
Стаття 16. Контроль за виконанням вимог цього Закону
Контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів здійснюється Комітетом відповідно до
Положення про його діяльність, затверджуваного Кабінетом Міністрів
України, а у випадках, передбачених цим Законом, - органами,
визначеними Кабінетом Міністрів України. Ці органи не менше одного
разу на рік зобов'язані перевіряти підприємства, які займаються
такою діяльністю.
Стаття 17. Звітність про діяльність у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів
Державні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за
встановленою Комітетом формою звітують перед ним і відповідними
органами Кабінету Міністрів України.
Стаття 18. Інвентаризація і баланси
Державні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
зобов'язані проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх
розпорядженні. Дані про розходження в балансі або невідповідність
результатів балансу та проведеної інвентаризації доводяться до
відома органів, уповноважених на те Кабінетом Міністрів України.
Стаття 19. Реєстрація операцій з наркотичними засобами,

психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
підлягають реєстрації у спеціальних журналах. Порядок ведення
реєстраційних журналів встановлюється органом, уповноваженим на це
Кабінетом Міністрів України. Реєстраційні журнали зберігаються
протягом десяти років після внесення до них останнього запису і
можуть бути перевірені посадовою особою Комітету.
Стаття 20. Заборона реклами наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів

і прекурсорів
Будь-яке рекламування в засобах масової інформації
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів забороняється.
Стаття 21. Відповідальність за порушення цього Закону
Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Розділ IV
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
Стаття 22. Міжнародні договори України
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,
ніж ті, що містяться в цьому Законі та інших актах законодавства
України про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, то застосовуються правила міжнародного договору.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 лютого 1995 року

N 60/95-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: