open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України
З метою визначення правових засад діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України
п о с т а н о в л я ю:
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про Національну комісію з питань
регулювання електроенергетики України (додається). 2. Установити чисельність членів Національної комісії з
питань регулювання електроенергетики України (далі - Комісія) в
кількості 3 одиниць. Умови оплати праці членів Комісії визначаються відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 35
( 35-93-п ) "Про умови оплати праці працівників апарату органів
державної виконавчої влади та інших органів" на рівні працівників
міністерств. Дозволити Голові Комісії визначати рівень оплати праці
працівників робочого апарату Комісії. 3. Кабінету Міністрів України: за поданням Комісії та Міністерства енергетики і
електрифікації України затвердити в першому півріччі 1995 року
Положення про порядок визначення поточної плати за ліцензії на
виробництво, передачу і постачання електричної енергії; привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність з
указами Президента України щодо утворення Комісії. ( не для друку ) 4. Комісії за погодженням з Міністерством енергетики і
електрифікації України і Антимонопольним комітетом України
затвердити в першому півріччі 1995 року Інструкцію про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм
власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії. 5. Надати право Комісії після внесення відповідних змін до
законодавчих актів визначати послідовність та строки ліцензування
діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 14 березня 1995 року

N 213/95

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 14 березня 1995 року N 213/95
ПОЛОЖЕННЯ

про Національну комісію з питань регулювання

електроенергетики України

1. Національна комісія з питань регулювання електроенергетики
України (НКРЕ) є незалежним позавідомчим постійно діючим органом,
який утворено з метою забезпечення ефективності функціонування
електроенергетики та формування ринку електричної енергії. 2. Національна комісія з питань регулювання електроенергетики
України (далі - Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) та законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. 3. Основними завданнями Комісії є: сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва, передачі
та постачання електроенергії; видача ліцензій на виробництво, передачу та постачання
електроенергії, контроль за додержанням умов ліцензій; формування цінової політики встановлення тарифів на
електроенергію та захист прав споживачів; розроблення та затвердження правил користування
електроенергією. 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 1) сприяє розвитку конкурентних відносин між виробниками
електричної енергії та постачальними організаціями; 2) захищає інтереси споживачів у питаннях, що стосуються цін
на електроенергію, надійності енергопостачання та якості послуг з
боку постачальних організацій; 3) формує цінову політику встановлення тарифів на електричну
енергію з тим, щоб галузь електроенергетики діяла на принципах
самофінансування, задовольняючи розумний попит на зазначену
енергію; 4) стимулює ефективність виробництва та споживання
електричної енергії; 5) затверджує порядок видачі ліцензій на виробництво,
передачу і постачання електричної енергії та правила користування
нею; 6) видає суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензії на виробництво, передачу і постачання
електричної енергії; 7) контролює виконання ліцензіатами умов ліцензій, веде
переговори з ними щодо зміни цих умов, видає їм за єдиним
стандартом бланки фінансових звітів та встановлює порядок подання
звітів Комісії, не втручаючись при цьому в діяльність ліцензіатів,
які не порушують умов ліцензій; 8) уживає заходів до ліцензіатів у разі вияву з їх боку
порушень умов ліцензій; 9) створює для суб'єктів ринку електричної енергії передумови
впевненості у справедливості цього ринку та правил, за якими він
працюватиме, шляхом відкритого обговорення питань, що належать до
її компетенції, у присутності постачальників і споживачів
електричної енергії, представників громадськості та преси,
урахування під час прийняття рішень висловлених зауважень та
публікування своїх пояснень з цього приводу; 10) стежить за додержанням правил ринку електричної енергії,
надає ліцензіатам необхідну інформацію, здійснює заходи щодо
забезпечення рівних прав доступу до мереж електропередачі всіх
суб'єктів ринку електричної енергії незалежно від форм власності; 11) здійснює контроль: за діяльністю ліцензіатів, які експлуатують електричні
мережі, що не входять до національної електричної мережі,
періодично перевіряє тариф, визначений в ліцензії на використання
електричних мереж середнього та низького класу напруги, розглядає
скарги споживачів на незадовільну якість надання послуг,
передбачених у ліцензіях; додержанням роздрібного тарифу на постачання електричної
енергії, перевіряє в разі потреби правильність надбавок до цього
тарифу, його відповідність умовам ліцензій; 12) передає до Антимонопольного комітету України матеріали
про порушення антимонопольного законодавства, у разі потреби готує
висновки щодо цих матеріалів; 13) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до її компетенції, розробляє та вносить на розгляд
Президентові України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
вдосконалення законодавства, дає висновки на проекти законів та
інших нормативних актів; 14) розробляє і публікує погоджені з Міністерством енергетики
і електрифікації України правила розгляду конфліктних ситуацій з
питань виробництва, передачі та постачання електричної енергії; 15) публікує тексти виданих чи доповнених ліцензій, відмови в
їх видачі; 16) вирішує питання щодо підготовки кадрів робочого апарату
Комісії, підвищення їх кваліфікації, визначає напрями
використання іноземної технічної допомоги; 17) подає Президентові України та публікує щорічні доповіді
про свою діяльність; 18) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань. 5. Комісія має право: 1) накладати санкції на порушників умов ліцензій у вигляді
попередження про усунення порушень, зупинення або визначення
нового строку дії ліцензії ліцензіатів, які не припинили
порушувати зазначені умови, а разі повторного порушення - її
анулювання; 2) дозволяти, виходячи з економічної доцільності, окремим
суб'єктам підприємницької діяльності виробництво, передачу і
постачання електричної енергії в невеликих обсягах без ліцензій; 3) проводити переговори з ліцензіатами щодо змін умов їх
ліцензій та передавати спори з цих питань до Антимонопольного
комітету України для остаточного їх вирішення; 4) вимагати в разі потреби термінового подання державним
підприємством "Енергоринок" або окремим ліцензіатом інформації з
питань, що входять до її компетенції; 5) здійснювати контроль за якістю послуг енергопостачальних
організацій, для яких це передбачено в тарифі, та згідно з
правилами користування електричною енергією; 6) затверджувати процедуру розгляду питань на засіданні
Комісії. 6. Комісія під час виконання покладених на неї функцій
взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами
державної виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
місцевими органами влади і самоврядування, а також відповідними
органами інших держав. 7. Комісія утворюється у складі трьох членів, включаючи її
Голову, які працюють на професійній основі. Члени Комісії мають
рівні права під час вирішення питань, що належать до її
компетенції. Членів Комісії призначає Президент України. Кандидатуру на
посаду Голови Комісії подає Міністр енергетики і електрифікації
України, кандидатури на посади членів Комісії - Голова Комісії та
Міністр енергетики та електрифікації України. Строк виконання обов'язків членів Комісії встановлюється 6
років, при цьому кожні два роки здійснюється ротація одного з її
членів. Початковий строк ротації для одного з членів Комісії - 2
роки, іншого - 4, Голова Комісії - 6 років. Протягом зазначеного строку члени і Голова Комісії можуть
бути відкликані Президентом України в разі прохання про відставку,
втрати громадянства, порушення вимог, зазначених у цьому
Положенні, грубого або систематичного порушення службових
обов'язків, постановлення щодо них обвинувального вироку суду, що
набрав чинності, неможливості виконання обов'язків за станом
здоров'я, у разі виходу на пенсію. Замість члена Комісії, який вибув зі складу Комісії, має бути
призначено нового для виконання обов'язків на строк, що залишився.
Одна й та сама особа не може бути членом Комісії більше двох
строків підряд. Члену Комісії після закінчення повноважень надається
попередня робота (посада), у разі її відсутності - інша рівноцінна
робота (посада) на тому самому або, за його згодою, на іншому
підприємстві, в установі, організації. На період працевлаштування
за колишнім членом Комісії зберігаються заробітна плата, але не
більш як за шість місяців, та інші пільги, якими він користувався
як член Комісії. 8. Голова і члени Комісії не мають права займатися
підприємницькою діяльністю, виконувати роботу на умовах
сумісництва (крім наукової, викладацької та творчої діяльності у
вільний від роботи час). Голова і члени Комісії не можуть бути засновниками
електроенергетичних підприємств, брати участь у комерційній
діяльності, прямо або опосередковано володіти акціями (паями,
частками) господарюючих суб'єктів, щодо яких Комісія здійснює
регулювання (крім випадків реалізації приватизаційних майнових
сертифікатів). 9. Члени Комісії мають право бути присутніми на будь-яких
засіданнях суб'єктів оптового ринку електричної енергії. 10. Голова Комісії: 1) організовує діяльність Комісії та її робочого апарату і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Комісію завдань та здійснення нею своїх функцій; 2) встановлює ступінь відповідальності членів Комісії та
інших посадових осіб її робочого апарату за діяльність структурних
підрозділів та виконання обов'язків; 3) визначає питання, які підлягають розгляду Комісією, та
скликає її засідання; 4) видає накази та розпорядження з питань діяльності робочого
апарату Комісії; 5) приймає на роботу й звільняє з роботи працівників робочого
апарату Комісії; 6) створює обласні (регіональні) підрозділи робочого апарату
Комісії та визначає їх права й обов'язки; 7) затверджує штатний розпис Комісії, структуру, штатний
розпис, граничну чисельність працівників апарату, фонд оплати
праці, а також положення про робочий апарат та його структурні
підрозділи; 8) створює ради споживачів при обласних (регіональних)
підрозділах; 9) підписує від імені Комісії ліцензії чи відмову в їх
видачі, постанови та розпорядження, які приймає Комісія; 10) здійснює інші повноваження відповідно до чинного
законодавства. 11. Комісія та її робочий апарат утримуються,
матеріально-технічне забезпечення рад споживачів при обласних
(регіональних) підрозділах здійснюється за рахунок плати,
одержаної за видачу ліцензій, поточної плати, яка справляється
ліцензіатами, технічної допомоги з боку міжнародних організацій і
державних фондів та інших джерел. Кошторис витрат Комісії та її робочого апарату затверджує
Голова Комісії. 12. Основними принципами діяльності Комісії є законність,
гласність, забезпечення суспільних потреб та потреб розвитку
електроенергетики. 13. Виключно на засіданнях Комісії розглядаються такі
питання: ліцензування; обговорення проектів законів та інших нормативних актів і
пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з питань
електроенергетики; затвердження щорічного звіту про діяльність Комісії; застосування санкцій щодо ліцензіатів у разі невиконання умов
ліцензій та порушення чинного законодавства; прийняття постанов та розпоряджень; планування роботи Комісії. 14. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні
не менш як два члени Комісії, за умови, що всі члени Комісії
одержали повідомлення про засідання. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість складу Комісії. 15. Комісія в межах своїх повноважень на основі й на
виконання чинного законодавства приймає постанови і видає
розпорядження. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, які здійснюють
виробництво, передачу та постачання електричної енергії. Постанови Комісії можуть бути оскаржені ліцензіатами до
Антимонопольного комітету України або суду. 16. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банку та печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: