open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
Про Положення про Національну раду

з питань статистики при Президентові України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 17/97 від 14.01.97

N 1299/97 від 22.11.97

N 70/99 від 27.01.99 )

Затвердити Положення про Національну раду з питань статистики
при Президентові України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 1996 року

N 251/96

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 квітня 1996 року N 251/96
ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду з питань статистики

при Президентові України
( У тексті Положення слова "державної виконавчої"

замінено словом "виконавчої" згідно з Указом

Президента N 70/99 від 27.01.99 )
1 . Національна рада з питань статистики при Президентові
України (далі - Національна рада) утворена для розгляду
кардинальних проблем розвитку та реформування державної
статистики.
2. Національна рада у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними
договорами України та цим Положенням. Пункт 2 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
3. Національна рада: розглядає кардинальні проблеми розвитку та реформування
державної статистики, питання державної політики щодо застосування
єдиних статистичних класифікацій, стандартів і визначень з метою
забезпечення узгодженості та повноти статистичної інформації, що
узагальнюється на національному рівні; розглядає та узгоджує проекти законів України, указів і
розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету
Міністрів України щодо організації обліку та статистичного
спостереження за проведенням економічних реформ, які вносять
органи виконавчої влади; ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) організовує роботу та здійснює контроль за ходом реалізації
заходів, передбачених Концепцією побудови національної статистики
України та Державною програмою переходу на міжнародну систему
обліку і статистики; погоджує проекти та здійснює контроль за виконанням річних і
перспективних планів статистичних робіт Державного комітету
статистики України та інших центральних органів виконавчої влади з
метою уникнення дублювання у процесі збирання статистичної
інформації, ефективного використання даних державної статистики
органами виконавчої влади та зменшення державних витрат на
статистику; ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) заслуховує інформацію керівників міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади з питань обліку і статистики; координує роботу зі створення та розвитку загальнодержавної
комп'ютерної мережі для збирання, оброблення, зберігання та
надання економіко-статистичної інформації; розглядає проекти міжнародних угод, у яких передбачено
зобов'язання України щодо організації обліку та статистики, обміну
економіко-статистичною інформацією, а також з питань статистичної
методології та класифікацій; організовує науково-практичні семінари, у тому числі
міжнародні, з питань розвитку статистики.
4. Національна рада має право: утворювати консультативні комітети (комісії) з питань
статистичної діяльності та залучати до їх складу провідних
фахівців і вчених. Консультативні комітети (комісії) підзвітні
Національній раді і діють на підставі Положення про них, яке
затверджує Рада; одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади інформацію з питань, що належать до її компетенції.
5. Національна рада утворюється у складі Голови Ради, його
заступника та членів Ради. Головою Національної ради є за посадою Віце-прем'єр-міністр
України, якого призначає Президент України, заступником Голови -
Голова Державного комітету статистики України. ( Абзац другий
пункту 5 в редакції Указу Президента N 1299/97 від 22.11.97 ) Персональний склад Національної ради затверджується її
Головою. Пункт 5 в редакції Указу Президента N 17/97 від 14.01.97 )
6. Організаційною формою роботи Національної ради є
засідання, які скликаються в міру потреби, але не рідше як раз на
квартал. Для участі в засіданнях Національної ради може бути запрошено
керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади.
7. Засідання Національної ради вважається правомочним, якщо
на ньому присутні більше половини від загальної кількості членів
Ради. Національна рада у межах своєї компетенції приймає рішення,
які оформляються протоколом. Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість членів Ради від загального її складу, і є
обов'язковим для виконання всіма міністерствами, іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: