open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 квітня 1996 р. N 440

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 414 ( 414-97-п ) від 05.05.97 )
Про порядок підготовки та реалізації

проектів розвитку економіки України,

що підтримуються Міжнародним банком

реконструкції та розвитку
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 )
З метою забезпечення організації робіт з підготовки та
реалізації проектів розвитку економіки України, що підтримуються
Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок підготовки та реалізації
проектів розвитку економіки України, що підтримуються Міжнародним
банком реконструкції та розвитку (додається). 2. Покласти функції щодо координації співробітництва Уряду
України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також
контролю за підготовкою та реалізацією проектів, що підтримуються
цим банком, на Віце-прем'єр-міністра України з питань економіки.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.27
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 квітня 1996 р. N 440
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки та реалізації проектів

розвитку економіки України, що підтримуються

Міжнародним банком реконструкції та розвитку
Загальні питання
1. Співробітництво України з Міжнародним банком реконструкції
та розвитку (далі - МБРР) здійснюється відповідно до статутних
документів цього банку, Закону України "Про вступ України до
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та
розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації
розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій"
( 2402-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня
1993 р. N 25 ( 25-93 ) "Про надання державних гарантій щодо
іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до
міжнародних договорів", Указу Президента України від 20 вересня
1995 р. N 852 ( 852/95 ) "Про Положення про Валютно-кредитну раду
Кабінету Міністрів України", інших актів законодавства,
міжнародних договорів України з МБРР, а також цього Положення. 2. Допомога МБРР може залучатися передусім з метою: розроблення і виконання пріоритетних проектів розвитку
окремих галузей економіки та регіонів; реалізації програм структурних змін в економіці в цілому або
в окремих народногосподарських комплексах (галузях); підтримки інституційних перетворень; підтримки платіжного балансу країни; надання передекспортних гарантій. 3. Умови фінансової допомоги, що надається МБРР у процесі
підготовки та реалізації проектів, визначаються відповідною угодою
між Україною та МБРР. 4. Фінансова допомога МБРР, у тому числі на безповоротній
основі, може доповнюватися у разі потреби технічною допомогою
цього банку, інших міжнародних організацій, окремих країн. 5. Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки координує
роботу органів державної виконавчої влади та підприємств, установ,
організацій (далі - організації) з питань підготовки та реалізації
проектів розвитку економіки України, що підтримуються МБРР (далі -
проекти). 6. Координація роботи органів державної виконавчої влади та
організацій з МБРР здійснюється через Валютно-кредитну раду
Кабінету Міністрів України, Мінекономіки та Мінфін. 7. Питання взаємодії Уряду України з МБРР та координації
діяльності органів державної виконавчої влади і організацій щодо
підготовки та реалізації окремих проектів періодично розглядаються
на засіданнях Кабінету Міністрів України за поданням
Віце-прем'єр-міністра України з питань економіки. ( Пункт 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 264 ( 264-97-п ) від
25.03.97 ) 8. Органи державної виконавчої влади або організації, які
беруть участь у підготовці та реалізації окремих проектів,
розробляють у разі потреби пропозиції про вдосконалення
законодавства України з питань співробітництва з МБРР і вносять їх
в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.
Підготовка проекту
9. Ініціатором проекту може бути орган державної виконавчої
влади або заінтересована організація. Пропозиція ініціатора проекту з відповідним
техніко-економічним та фінансовим обгрунтуванням доцільності
проекту подається до Кабінету Міністрів України. 10. Органи державної виконавчої влади за дорученням
Віце-прем'єр-міністра України з питань економіки готують висновок
щодо відповідності проекту стратегії економічного розвитку
України, цілям розвитку галузі (регіону), дають попередню
фінансову оцінку проекту. 11. Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України
розглядає пропозицію ініціатора проекту, відповідне обгрунтування,
висновок органів державної виконавчої влади та приймає рішення
щодо доцільності залучення фінансової допомоги МБРР. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України позитивного
рішення щодо необхідності впровадження проекту в Україні
Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки звертається до
МБРР з пропозицією розпочати підготовку проекту. 12. За наявності позитивного рішення МБРР стосовно початку
підготовки проекту Кабінет Міністрів України своїм рішенням
визначає орган державної виконавчої влади або організацію -
відповідального виконавця проекту, затверджує склад міжвідомчої
робочої групи для координації робіт з підготовки проекту, до якої
входять представники відповідального виконавця проекту,
Мінекономіки, Мінфіну, інших органів державної виконавчої влади і
організацій, а також план відповідних заходів. Керівником міжвідомчої робочої групи призначається заступник
керівника органу державної виконавчої влади або організації -
відповідального виконавця проекту. 13. Міжвідомча робоча група для координації робіт з
підготовки проекту здійснює поточний контроль за станом
підготовки проекту, забезпечує оперативну взаємодію органів
державної виконавчої влади та організацій і співробітництво з
МБРР в процесі підготовки проекту, у разі невиконання плану
заходів аналізує причини та розробляє пропозиції про поліпшення
роботи щодо його підготовки. 14. Відповідальний виконавець проекту подає до Кабінету
Міністрів України пропозиції про склад міжвідомчої робочої групи
для координації робіт з підготовки проекту, забезпечує
розроблення та виконання плану заходів щодо підготовки проекту,
розроблення проектної документації та проектів відповідних угод,
їх узгодження з МБРР і подання до Кабінету Міністрів України
документів, передбачених п. 15 Положення. До виконання робіт, пов'язаних з підготовкою проекту,
відповідальний виконавець проекту може залучати інших юридичних
осіб. 15. Відповідальний виконавець проекту в установлені планом
заходів терміни подає до Кабінету Міністрів України узгоджені з
МБРР документи: опис проекту (технічні, інституційні, економічні, фінансові
та інші аспекти проекту, оцінка довготермінових наслідків
впровадження проекту); технічну документацію (бізнес-план або техніко-економічне
обгрунтування проекту); фінансовий план проекту; проекти угод (українською та англійською мовами). 16. Органи державної виконавчої влади за дорученням
Віце-прем'єр-міністра України з питань економіки забезпечують
проведення експертизи проектної документації та подають висновки
до Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України. 17. Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України
розглядає подані відповідальним виконавцем проекту документи,
висновки експертизи проектної документації і приймає рішення про
доцільність реалізації проекту та укладення відповідної угоди з
МБРР. 18. У разі припинення розроблення проекту до підписання
відповідної угоди з МБРР Віце-прем'єр-міністр України з питань
економіки повідомляє про це МБРР. 19. У разі коли Кабінет Міністрів України схвалив проект
угоди з МБРР, Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки
ініціює виконання процедур щодо укладення і набуття чинності
зазначеною угодою у порядку, встановленому законодавством.
Реалізація проекту
20. З метою забезпечення виконання графіка реалізації
проекту, підготовки документів для проведення тендерів, конкурсних
торгів, періодичних звітів протягом періоду впровадження проекту,
проведення аудиту та підготовки заключного звіту Кабінет Міністрів
України за поданням відповідального виконавця проекту створює
своїм рішенням при відповідальному виконавцеві проекту або при
Мінфіні як окремий підрозділ групу керування проектом. Групу керування проектом може бути створено до моменту
набуття чинності угодою з МБРР. Група керування проектом розроблює графік реалізації проекту
та здійснює поточне управління впровадженням проекту, аналізує
стан його реального виконання, фактичні витрати на проект,
фінансовий стан організацій-позичальників, оцінює економічну
ефективність з урахуванням витрат на будівництво та експлуатацію
об'єктів, фактичного терміну окупності, своєчасності повернення
кредитів, розв'язує поточні проблеми та готує пропозиції щодо
проведення заходів, спрямованих на реалізацію проекту, подає
заключний звіт Міжвідомчій комісії з контролю за виконанням
конкретної угоди. 21. Міжвідомча комісія з контролю за виконанням конкретної
угоди (далі - Комісія) створюється Кабінетом Міністрів України за
поданням відповідального виконавця проекту з метою забезпечення
контролю за виконанням угод з МБРР. До складу Комісії входять
представники відповідального виконавця проекту, Мінфіну, керівник
групи керування проектом, представники організацій-позичальників
та у разі потреби представники інших органів державної виконавчої
влади і організацій. Керівником Комісії призначається заступник керівника органу
державної виконавчої влади або організації - відповідального
виконавця проекту. 22. Комісія здійснює поточний контроль за станом реалізації
проекту, у разі невиконання графіка аналізує причини, розробляє
пропозиції та проекти документів щодо здійснення відповідних
заходів, інформує Віце-прем'єр-міністра України з питань економіки
про стан реалізації проекту. 23. Кабінет Міністрів України розглядає та затверджує
заключний звіт про реалізацію проекту в Україні, поданий Комісією
у встановлений графіком реалізації проекту термін. Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки надсилає
заключний звіт МБРР. Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 264
( 264-97-п ) від 25.03.97 )
Заключні положення
24. Для забезпечення контролю за станом підготовки та
реалізації проектів, що підтримуються МБРР, відповідальний
виконавець проекту подає щокварталу до 10 числа місяця, що настає
за звітним періодом, Мінекономіки інформацію про стан підготовки
або реалізації конкретного проекту за формою згідно з додатком. 25. Мінекономіки щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за
звітним періодом, подає до Кабінету Міністрів узагальнену
інформацію про стан підготовки та реалізації всіх проектів, що
підтримуються МБРР в Україні, пропозиції щодо забезпечення їх
своєчасної реалізації. 26. Відповідальний виконавець проекту надає на запит МБРР (з
дотриманням вимог законодавства) оперативну інформацію стосовно
стану підготовки або реалізацїї проекту.
Додаток

до Положення про порядок підготовки та реалізаціі

проектів розвитку економіки України, що

підтримуються Міжнародним банком реконструкції та

розвитку
СТАН

підготовки та реалізації проектів розвитку

економіки України, що підтримуються

Міжнародним банком реконструкції та розвитку
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва |Перелік|Загаль-| Етап | Стан |Причини,|Пропози|Приміт- проекту |уста- |на вар-|підгото|підгото|що стри-|ції що-| ка |нов,які|тість |вки або|вки або|мують |до прис| |впровад|проекту|реаліза|реаліза|підгото-|корення| |жують |в тому | ції | ції |вку або | роботи| |проект |числі |проекту|проекту|реаліза-| | | |обсяги | | | цію | | | |позики | | |проекту | | | | МБРР | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: