open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 квітня 1996 р. N 441

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 153 ( 153-2002-п ) від 15.02.2002 )

Про державну реєстрацію програм і проектів

міжнародної технічної допомоги
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

З метою забезпечення ефективної координації роботи,
пов'язаної із залученням та використанням міжнародної технічної
допомоги в Україні, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити державну реєстрацію програм і проектів
міжнародної технічної допомоги з 1 червня 1996 року. 2. Затвердити Положення про порядок державної реєстрації
програм і проектів міжнародної технічної допомоги (додається). 3. Агентству координації міжнародної технічної допомоги
створити Державний реєстр програм і проектів міжнародної технічної
допомоги. 4. Міністерствам, іншим центральним органам державної
виконавчої влади, органам виконавчої влади Автономної Республіки
Крим, місцевим органам державної виконавчої влади, представницьким
органам та органам місцевого самоврядування, підприємствам,
установам і організаціям усіх форм власності - отримувачам
міжнародної технічної допомоги (реципієнтам) подати до 1 травня
1996 р. Агентству координації міжнародної технічної допомоги
документи для державної реєстрації відповідно до зазначеного
Положення тих програм і проектів, що перебувають у стадії
реалізації. 5. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час
розроблення проектів Державного бюджету та державної програми
економічного і соціалістичного розвитку щорічно передбачати
виділення асигнувань для забезпечення ведення та вдосконалення
Державного реєстру програм і проектів міжнародної технічної
допомоги. 6. Міністерству статистики забезпечити з 1 червня 1996 р.
ведення статистичної звітності щодо реалізації міжнародної
технічної допомоги.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.62
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 квітня 1996 р. N 441
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок державної реєстрації програм

і проектів міжнародної технічної допомоги

1. Це Положення визначає процедуру подання необхідних
документів, їх розгляду та державної реєстрації програм і
проектів, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. 2. Державна реєстрація програм і проектів міжнародної
технічної допомоги (далі - програми і проекти) провадиться
Агентством координації міжнародної технічної допомоги (далі -
Агентство). 3. Державна реєстрація програм і проектів є підставою для
акредитації їх виконавців, а також надання підтверджень щодо
забезпечення відповідних пільг, привілеїв, імунітетів,
передбачених законодавством України та її міжнародними договорами. 4. Для державної реєстрації програм і проектів заявник -
отримувач міжнародної технічної допомоги (далі - реципієнт) або
уповноважена ним особа подає до Агентства такі документи: - лист-звернення; - копію міжнародного договору в разі, коли програма або
проект здійснюється в його рамках; - копію контракту, укладеного між донором та виконавцем
проекту; - інші документи, які обов'язково повинні містити: відомості про донора (країна, міжнародна організація, урядова
чи неурядова організація іноземної держави, юридична або фізична
особа іноземної держави, що надає міжнародну технічну допомогу
Україні); назву, юридичну адресу виконавця програми або проекту, адресу
представництва виконавця програми або проекту в Україні, ім'я,
прізвище, посаду координатора робіт; назву, юридичну адресу реципієнта, ім'я, прізвище, посаду
особи, яка відповідає за реалізацію програми або проекту; назву, цілі та зміст, кошторисну вартість програми або
проекту; термін та етапи виконання програми або проекту; перелік обладнання і матеріалів, іншого майна, що надходитиме
до реципієнтів як міжнародна технічна допомога; реєстраційний номер програми або проекту, визначений донором,
якщо це ним передбачено. Усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації
програм і проектів, подаються мовою їх оригіналів з обов'язковим
офіційним перекладом українською мовою. 5. За наявності всіх документів, зазначених у пункті 4 цього
Положення, Агентство фіксує дату надходження пакета документів,
необхідних для проведення державної реєстрації програми або
проекту, в журналі обліку документів, поданих на державну
реєстрацію програм і проектів. 6. Агентство розглядає подані документи протягом двадцяти
робочих днів починаючи від дня надходження звернення і приймає
рішення щодо проведення державної реєстрації програми або проекту. 7. Державна реєстрація програми або проекту підтверджується
реєстраційною карткою програми (проекту) за зразком згідно з
додатком N 1, яка підписується головою Агентства координації
міжнародної технічної допомоги або заступниками голови Агентства,
засвідчується печаткою Агентства і видається заявникові. 8. Одночасно з видачею реєстраційної картки програми
(проекту) робиться запис у Державному реєстрі програм і проектів,
що зберігається в Агентстві. 9. До Державного реєстру програм і проектів вносяться такі
дані: реєстраційний номер, дата державної реєстрації програми або
проекту, а також інформація, зазначена у пункті 4 цього Положення. 10. У державній реєстрації програм і проектів міжнародної
технічної допомоги може бути відмовлено в разі: невідповідності поданих заявником документів вимогам пункту 4
цього Положення; виявлення в поданих документах недостовірної інформації; невідповідності поданих документів вимогам законодавства. 11. У разі втрати (знищення тощо) реєстраційної картки
програми (проекту) власникові (власникам) або уповноваженій ним
(ними) особі видається її дублікат, для одержання якого власник
(власники) або уповноважений ним (ними) суб'єкт подає до Агентства
відповідне звернення та опубліковану в офіційній пресі об'яву про
визнання недійсною втраченої реєстраційної картки програми
(проекту). Агентство протягом п'яти робочих днів від дати надходження
звернення видає дублікат реєстраційної картки програми (проекту). 12. Програми і проекти підлягають перереєстрації у разі: зміни донора, виконавців, назви, цілей, змісту, кошторисної
вартості, термінів та етапів виконання програми або проекту, їх
реєстраційного номера, визначеного донором; продовження реалізації програми або проекту, яку було
зупинено у зв'язку з виявленням порушень законодавства України
та її міжнародних договорів і угод, істотних відхилень у
реалізації програми або проекту від їх змісту, зловживань
технічною допомогою тощо, після усунення цих порушень. Перереєстрація програми або проекту провадиться в тому ж
порядку, що і реєстрація. 13. У разі відмови донорів, виконавців або реципієнтів від
реалізації програм і проектів, про що Агентству надсилається
офіційний документ, державна реєстрація таких програм і проектів
скасовується. У Державному реєстрі програм і проектів робиться
відповідна позначка. 14. Відомості про державну реєстрацію програм і проектів
(перереєстрацію та скасування реєстрації) подаються Агентством
щомісяця Мінстату, Держмиткому та Державній податковій
адміністрації за зразком згідно з додатком N 2. ( Пункт 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п )
від 25.08.98 )
Додаток N 1

до Положення про порядок державної реєстрації

програм і проектів міжнародної технічної допомоги
Зразок РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ (ПРОЕКТУ)

N ____
Донор _______________________________________________________ _____________________________________________________________ Виконавець __________________________________________________ _____________________________________________________________ Реципієнт ___________________________________________________ _____________________________________________________________ Назва програми (проекту) ____________________________________ _____________________________________________________________ Цілі та зміст _______________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Кошторисна вартість _________________________________________ Термін виконання ____________________________________________ Етапи виконання _____________________________________________ Реєстраційний номер програми (проекту), визначений донором___ _____________________________________________________________ Міжнародний договір _________________________________________ _____________________________________________________________ Інші відомості щодо програми (проекту) ______________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Дата державної реєстрації ___________________________________
Голова Агентства Підпис

М.П.
Додаток N 2

до Положення про порядок державної реєстрації

програм і проектів міжнародної технічної допомоги
ВІДОМОСТІ

про державну реєстрацію (перереєстрацію,

скасування) програм і проектів міжнародної

технічної допомоги
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Номер |Дата де|Назва |Кошто-|Термі-|Назва |Назва |Назва|Підста пп|держав|ржавної|програ|рисна |ни та |доно- |орга- |орга-|ви для | ної |реєстра| ми |вар- |етапи | ра |ніза- |ніза-|перере |реєст-| ції | або |тість |викона| |ції- |ції- |єстра- |рації |(пере- |проек-| | ння | |вико- |реци-|ції та | |реєстра| ту | | | |навця |пієн-|скасу- | |ції, | | | | |прог- | та |вання | |скасу- | | | | |рами | | | |вання) | | | | |(про- | | | | | | | | |екту) | | ——+——————+———————+——————+——————+——————+——————+——————+—————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. Під час перереєстрації програми або проекту в

графі 2 позначається ПР.

2. У разі скасування державної реєстрації програми

або проекту в графі 2 позначається СК.
Голова Агентства Підпис

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: