open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 457 від 19.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

30 травня 1996 р.
vd960419 vn457 за N 259/1284
( Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду державного майна

N 1774 ( z0930-00 ) від 23.08.2000 )
Про затвердження Типового договору оренди державного майна
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна

N 1098 ( z0583-96 ) від 18.09.96 )

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
21.03.96 N 8668/3 та N 8669/1, відповідно до вимог Закону України
"Про оренду державного майна" ( 2269-12 ) Фондом розроблений
проект Типового договору оренди державного майна, умови якого
погоджені з Міністерством економіки України (лист Міністерства
економіки України від 12.04.96 N 23-43/356) та з Антимонопольним
комітетом України (лист Антимонопольного комітету від 29.03.96
N 22-01-04/03-1165). Враховуючи викладене, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типовий договір оренди державного майна та
направити його на реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Фонду від
16.10.92 N 421 ( v0421224-92 ) "Про затвердження зразкового
Договору оренди державного майна". 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Департаменту приватизації об'єктів з особливим режимом
реформування власності Мотрича В.С.
Голова Фонду Ю.Єхануров
Затверджено

наказом Фонду державного

майна України від

19.04.96 N 457
Типовий договір оренди державного майна
_________________

(дата підписання)
_________________________ (у подальшому іменований "Орендодавець")
(повна назва орендодавця)
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) о діє на підставі _______________________________, з одного боку,

(назва документа, N наказу) а _________________________________________________ (в подальшому

(повна назва фізичної або юридичної особи) менований "Орендар") в особі ____________________________________

(посада, прізвище, ім'я та ____________, який діє на підставі Статуту господарського
по батькові)
товариства (Іншого документа, який засвідчує право суб'єкта на
підприємницьку діяльність) _______________________________________

(назва, дата та номер реєстрації)
тощо, з другого боку уклали цей Договір про наведене нижче.
1. Предмет договору
1.1. У разі оренди цілісного майнового комплексу Орендодавець
передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та
користування цілісний майновий комплекс державного підприємства
(структурного підрозділу) ________________________________________

(назва підприємства) _______________________, склад і вартість якого визначено
відповідно до Акта оцінки та передаточного балансу вказаного
підприємства, складеного станом на ____________________________ і

(дата складання балансу) тановить ________________ млн.крб.
В тому числі:
а) передається в оренду майно ___________________________ млн.крб.
із нього:
основні фонди за балансовою вартістю ____________________ млн.крб.
основні фонди за залишковою вартістю ____________________ млн.крб.
нематеріальні активи за залишковою вартістю _____________ млн.крб.
незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості
незавершеного будівництва _______________________________ млн.крб.
незавершене будівництво (відновна вартість) _____________ млн.крб.
відновна вартість устаткування, що підлягає монтажу _____ млн.крб.
інше майно за балансовою вартістю _______________________ млн.крб.
б) передається в користування на умовах довгострокового
банківського кредиту: рошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованості _________________________ млн.крб. на
умовах, визначених в кредитному договорі, який підписується
одночасно з цим Договором;
в) орендар викуповує: боротні матеріальні засоби (окрім зазначених в п.1 (б) __________ млн.крб.

Викуп оформляється окремим договором купівлі-продажу
одночасно з підписанням цього Договору. Вартість незавершеного будівництва за станом на _________ при
введенні об'єктів в експлуатацію індексується з наступним
збільшенням вартості основних фондів. 1.1.2. Орендар стає правонаступником прав та обов'язків
реорганізованого державного підприємства.
1.2. У разі оренди нерухомого майна та іншого окремого
індивідуально визначеного майна державних підприємств Орендодавець
передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та
користування ____________________________________________________,

(назва майна або його інвентарний номер) ке знаходиться на балансі державного підприємства _______________

(повна назва ____________________________________, вартість якого визначена
підприємства та юридична адреса) ідповідно до Акта оцінки вартості окремого індивідуально
визначеного майна і становить ___________________________ млн.крб.
2. Умови передачі та повернення

орендованого майна
2.1. Вступ Орендаря у володіння та користування майном настає
одночасно із підписанням сторонами Договору та Акта
прийому-передачі вказаного майна. 2.2. Передача майна в оренду не спричиняє передачу Орендарю
права власності на це майно. Власником орендованого майна
залишається держава, а Орендар володіє і користується ним протягом
строку оренди. 2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю,
визначеною в Акті оцінки цього майна, складеного згідно з
відповідною Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 2.4. Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю,
визначається на підставі передаточного балансу та Акта оцінки
складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення
договору оренди, звіреного з Актом прийому-передачі державного
майна в оренду. Майно вважається поверненим Орендодавцеві з
моменту підписання сторонами Акта прийому-передачі.
3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики
розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів
України, і складає _________________________ млн.крб. за рік. 3.1.1. У разі оренди цілісного майнового комплексу
(структурного підрозділу) державного підприємства орендна плата
перераховується до державного бюджету щоквартально не
пізніше ____________ числа місяця наступного за звітним кварталом,
з урахуванням щомісячного індексу інфляції, щодо суми орендної
плати, визначеної за перший місяць після укладання договору
оренди, яка становить _____________________ млн.крб. 3.1.2. У разі оренди нерухомого майна та іншого окремого
індивідуально визначеного майна державних підприємств орендна
плата становить _____________________________________ млн.крб. за
перший місяць оренди і перераховується Орендарем Орендодавцеві не
пізніше _________________________________________________________,

(термін сплати, встановлений за домовленістю сторін) урахуванням щомісячного індексу інфляції.
3.2. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу
однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін
централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених
законодавством України. 3.3. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному
обсязі, стягується в бюджет (Орендодавцеві) відповідно до чинного
законодавства з урахуванням пені в розмірі _____% суми
заборгованості за кожний день прострочення (включаючи день
оплати). 3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до
бюджету (Орендодавцеві), підлягає в установленому порядку
поверненню Орендареві, або заліку в рахунок наступних платежів.
4. Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно
залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються на повне
відновлення орендованих основних фондів. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок
амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.
5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується: 5.1. Використовувати орендоване майно у відповідності з його
призначенням, визначеним статутом підприємства, майно якого
передано в оренду, та умовами цього Договору. 5.2. Своєчасно і в повному обсязі вносити до бюджету
(Орендодавцеві) орендну плату. 5.3. Своєчасно здійснювати капітальний і поточний ремонт
орендованих основних фондів. 5.4. У разі припинення Договору оренди повернути
Орендодавцеві орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж
на час передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу. Крім
того, у разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного
підрозділу) державного підприємства майно, що повертається,
повинно відповідати техніко-економічним показникам державного
підприємства на час передачі його майна в оренду. 5.5. Застрахувати орендоване майно в порядку, визначеному
чинним законодавством. 5.6. Створити страховий фонд.
6. Права Орендаря
Орендар має право: 6.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність в межах,
визначених статутом створеного ним господарського товариства,
підприємства, чинним законодавством України та цим Договором. 6.2. Продавати, обмінювати, позичати за згодою Орендодавця
окремі види орендованого майна, якщо ці дії не перешкоджають
виконанню умов цього Договору. Кошти, отримані від цих операцій, є
власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних
фондів. 6.3. Передавати, за згодою Орендодавця, окремі інвентарні
об'єкти із складу орендованого майна в суборенду фізичним та
юридичним особам в порядку, передбаченому чинним законодавством. 6.4. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу
орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне
переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості. 6.5. Самостійно розподіляти доходи, створювати фонди
(розвитку виробництва, соціально-культурних заходів та ін.). 6.6. Приватизувати орендоване майно в порядку, визначеному
чинним законодавством. 6.7. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.
7. Орендодавець зобов'язується
7.1. Передати Орендарю в оренду державне майно згідно з
розділом 1 цього Договору по Акту прийому-передачі майна, який
підписується одночасно із цим Договором.
7.2. У разі оренди цілісного майнового комплексу
(структурного підрозділу) державного підприємства передати
Орендареві на умовах довгострокового кредиту грошові кошти на
суму ____________________________ млн.крб. 7.2.1. Продати Орендареві інші обігові кошти на
суму ____________________________ млн.крб.
8. Орендодавець має право
8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність
використання державного майна, переданого в оренду. 8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір
оренди або його розірвання у разі погіршення стану орендованого
майна, внаслідок його неналежного використання або невиконання
умов Договору. 8.3. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.
9. Відповідальність сторін
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань
згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України. 9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди,
вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір
передається на розгляд до арбітражного суду (суду).
10. Строк дії та умови зміни, розірвання Договору
10.1. Цей Договір діє з "____" ____________ 19___ р. до
"____" ____________ 19___ р. строком на ______________________ рр.

(цифрою та прописом) 10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього строку
дії договору та у випадках, коли після його укладення,
законодавством встановлено правила, що погіршують становище
Орендаря. 10.3. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за
погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами
протягом 20 днів. Одностороння відмова від виконання Договору та
внесених змін не допускається. Пункт 10.3 в редакції Наказу Фонду майна N 1098 ( z0583-96 )
від 18.09.96 ) 10.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін
за рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним
законодавством. 10.5. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого
майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з дозволу
Орендодавця, визнаються власністю Орендаря. 10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про
припинення або зміну Договору після закінчення його строку
протягом одного місяця, він вважається продовженим на той самий
термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором. 10.7. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов
або припинення цього Договору. 10.8. Дія Договору оренди припиняється внаслідок: - закінчення строку, на який його було укладено; - приватизації об'єкта оренди (за участю Орендаря); - загибелі об'єкта оренди; - достроково за згодою сторін або за рішенням арбітражного
суду (суду); - банкрутства Орендаря. 10.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором,
регламентуються чинним законодавством.
11. Договір складено в 4-х примірниках, що мають однакову
юридичну силу. 1 - Орендодавцю. 2 - Орендарю. 3 - 4 - 12. Юридичні адреси сторін: Орендодавець ________________________________________________ _________________________________________________________________

Орендар _____________________________________________________ _________________________________________________________________
13. До цього Договору додаються:

- розрахунок орендної плати;

- Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;

- Акт прийому-передачі орендованого майна.
Крім цього, у разі оренди цілісного майнового комплексу
(структурного підрозділу) державного підприємства, до цього
Договору додаються Договір купівлі-продажу оборотних матеріальних
засобів від "____" ________________ 19___ р. N ___________ та
Кредитний договір від "____" __________ 19___ р. N ___________.

Орендодавець Орендар ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
М.П. М.П.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: