open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 23 квітня 1996 р. N 446

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 619 ( 619-2002-п ) від 16.05.2002 )
Про затвердження Положення про прийом

слухачів до Української Академії державного

управління при Президентові України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1269 ( 1269-96-п ) від 17.10.96

N 299 ( 299-98-п ) від 17.03.98

N 533 ( 533-2000-п ) від 22.03.2000 )
( Порядок стипендіального забезпечення поширено на докторантів
Української Академії державного управління при Президентові
України, які є її випускниками, закінчили навчання в аспірантурі
цієї Академії та навчаються в докторантурі за державним
замовленням чи які до зарахування в докторантуру мали ранг
державного службовця не нижче п'ятого згідно з Постановою КМ
N 1640 ( 1640-2000-п ) від 03.11.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про прийом слухачів до Української
Академії державного управління при Президентові України, що
додається. 2. Міністерству освіти за погодженням з Міністерством праці,
Міністерством економіки, Українською Академією державного
управління при Президентові України, Головним управлінням
державної служби при Кабінеті Міністрів України подати пропозиції
щодо внесення відповідних змін до Переліку напрямів підготовки
фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням,
спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих
професій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 травня 1994 р. N 325 ( 325-94-п ).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.49

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 квітня 1996 р. N 446

ПОЛОЖЕННЯ

про прийом слухачів до Української Академії

державного управління при Президентові України
( У тексті Положення слова "державні органи" та

"органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках

замінено відповідно словами "органи державної влади"

та "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку

згідно з Постановою КМ N 533 ( 533-2000-п ) від

22.03.2000 )
1. Українська Академія державного управління при Президентові
України з її філіалами (далі - Академія) здійснює прийом слухачів
на навчання за денною, вечірньою та заочною формами за
спеціальністю "державне управління" з наданням кваліфікації
"магістр державного управління". ( Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 533 ( 533-2000-п ) від
22.03.2000 ) Навчання в Академії організовується за державним контрактом і
за договорами між Академією та замовниками (цільова підготовка)
на умовах, що визначаються цими договорами. Термін навчання за денною формою - 12 місяців, за вечірньою
та заочною - 22 місяці. ( Абзац третій пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 533 ( 533-2000-п ) від
22.03.2000 ) 2. На навчання до Академії за державним контрактом
приймаються громадяни України незалежно від статі, які мають вищу
освіту (диплом спеціаліста або магістра). На навчання за денною формою приймаються особи, які: працюють в органах виконавчої влади, інших органах державної
влади та органах місцевого самоврядування, мають стаж державної
служби не менш як один рік, і ранг державного службовця не нижче
десятого, віком до 45 років; ( Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 299 ( 299-98-п ) від 17.03.98 ) перебувають на державній службі на посадах не нижче шостої
категорії або працюють на підприємствах в установах та
організаціях і зараховані до кадрового резерву для просування по
службі чи прийняття на державну службу на посади першої -
четвертої категорій, мають загальний трудовий стаж не менш як три
роки, віком до 45 років, за рекомендацією органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, у кадровому резерві яких вони
перебувають не менше одного року, оформленою згідно з додатком; Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 533
( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) працюють на підприємствах, в установах і організаціях, мають
загальний трудовий стаж не менш як три роки, віком до 30 років.
Ця категорія вступників приймається в межах 10 відсотків від
плану прийому на навчання за денною формою. ( Абзац п'ятий пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 533
( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) На навчання за вечірньою та заочною формою приймаються
особи, які перебувають на державній службі, мають ранг не нижче
десятого або зараховані до кадрового резерву для просування по
службі на посади першої - четвертої категорій (за рекомендацією
органів державної влади та органів місцевого самоврядування) та
мають загальний трудовий стаж не менш як три роки, віком до 45
років. ( Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанов КМ N 299
( 299-98-п ) від 17.03.98, N 533 ( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) Громадяни інших держав приймаються на навчання до Академії
на підставі міжнародних договорів на умовах, визначених цими
договорами, а також договорів, укладених Академією з зарубіжними
навчальними закладами, організаціями, або індивідуальних
договорів, контрактів. Особи, які раніше отримали диплом магістра державного
управління, не мають права на повторний вступ до Академії. 3. План прийому на навчання визначається Академією відповідно
до державного контракту та укладених договорів. 4. Для формування обсягів державного контракту
Головдержслужба щорічно разом з органами державної влади та
органами місцевого самоврядування визначає потребу у підготовці в
Академії фахівців державного управління з числа державних
службовців, а також осіб, які працюють на підприємствах, в
установах і організаціях та зараховані до кадрового резерву для
прийняття на державну службу на посади першої- четвертої категорії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня
1994 р. N 853 ( 853-94-п ) "Про Положення про формування кадрового
резерву для державної служби" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 51). Академія за погодженням з Адміністрацією Президента України
встановлює для місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування обсяги підготовки кадрів у межах, що не
перевищують 50 відсотків плану прийому слухачів до Академії, які
мають рекомендувати вступників з розрахунку не менш як 1,5 заяви
на одне місце окремо для кожної форми навчання. При цьому
кількість державних службовців, які займають посади першої -
четвертої категорій, повинна становити не менш як 50 відсотків. Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 533
( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) За півроку до початку вступних іспитів місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування подають до
Академії відомості про осіб, рекомендованих для участі в
конкурсному відборі на навчання, та пропозиції про Їх подальше
використання на державній службі. ( Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 533 ( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) Академія разом з Головдержслужбою узагальнюють надані
матеріали і подають список осіб, рекомендованих для участі в
конкурсному відборі, на погодження до Кабінету Міністрів України
та Адміністрації Президента України. Погоджені списки доводяться
до відома відповідних органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 533 ( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) 5. До заяви про вступ до Академії додаються особовий листок з
обліку кадрів, копія диплома про вищу освіту, автобіографія,
медична довідка за формою N 086-у, три фотокартки розміром
3 х 4 см, витяг з трудової книжки, засвідчений у встановленому
порядку. Вступники, які перебувають в кадровому резерві для
просування по службі чи прийняття на державну службу, подають
рекомендацію органу державної влади, до кадрового резерву якого
вони зараховані. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 299
( 299-98-п ) від 17.03.98, N 533 ( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) 6. Прийом слухачів на навчання здійснюється за конкурсом
приймальною комісією, склад якої затверджується ректором
Академії. До складу приймальної комісії рекомендуються представники
центральних органів державної влади, керівного та
професорськовикладацького складу Академії, провідні вітчизняні і
зарубіжні спеціалісти та вчені. Головою приймальної комісії є
ректор Академії. 7. Приймальна комісія готує необхідну документацію, приймає
документи від вступників, залучає кваліфікованих екзаменаторів,
розробляє програми вступних екзаменів, організовує консультації,
забезпечує проведення вступних екзаменів та узагальнення їх
результатів. Прийом документів на навчання за денною, вечірньою і заочною
формами, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться
щорічно в квітні - липні. ( Абзац другий пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 299 ( 299-98-п ) від 17.03.98,
N 533 ( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) 8. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами: письмового екзамену із соціально-економічних,
політико-правових, історико-культурних питань; складання ділового документа; тестування з визначення особистих якостей вступника; співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою
визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей,
мотивації до роботи на державній службі. Особи, які перебувають на державній службі і мають ранг не
нижче сьомого, приймаються на навчання за результатами співбесіди
та тестування. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 533 ( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) Вступні екзамени проводяться державною мовою. 9. На підставі результатів екзаменів приймальна комісія за
погодженням з Адміністрацією Президента України і Кабінетом
Міністрів України приймає рішення про зарахування вступників до
Академії, яке затверджується наказом ректора. 10. У разі зарахування до Академії на навчання за денною
формою підготовки працівник звільняється із займаної посади згідно
із статтею 38 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). Час навчання в Академії за денною формою та відпустка, що
надається згідно з пунктом 15 цього Положення зараховується
слухачам до загального трудового стажу, а також до стажу
державної служби, якщо вони до вступу в Академію мали стаж
державної служби, обчислений відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) (ЗП
України, 1994 р., N 8, ст. 213). ( Абзац другий пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 299 ( 299-98-п ) від
17.03.98 ) 11. Прийняті до Академії на навчання за денною формою особи з
числа: державних службовців зараховуються до кадрового резерву на
посади, на яких вони працювали до вступу в Академію; тих, що до вступу в Академію перебували у кадровому резерві
для прийняття на державну службу, на період навчання залишаються у
цьому резерві; громадян, які не є державними службовцями і не перебувають у
кадровому резерві для державної служби, на період навчання
зараховуються до кадрового резерву органів державної влади за їх
згодою та за поданням Головдержслужби. 12. На час навчання в Академії за денною формою слухачі
забезпечуються стипендією у розмірі середньої заробітної плати за
останнім місцем роботи, визначеної у порядку, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100
( 100-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111, N 7, ст. 188),
але не більш як 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зазначене обмеження не поширюється на слухачів, які до прийняття
в Академію мали ранг державного службовця не нижче дев'ятого.
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 299 ( 299-98-п ) від 17.03.98, N 533
( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) Установлений розмір стипендії перераховується одночасно із
зміною у встановленому порядку умов оплати праці відповідних
категорій працівників. В Академії створюється за рахунок державного бюджету фонд
соціального захисту слухачів у розмірі до 10 відсотків місячного
стипендіального фонду. Порядок стипендіального забезпечення, поширено на аспірантів
денної форми підготовки Української Академії державного управління
при Президентові України з числа випускників цієї Академії, які
мають кваліфікацію магістра державного управління згідно з
Постановою КМ N 2081 ( 2081-98-п ) від 28.12.98 )
13. Іногороднім слухачам надається місце для проживання у
гуртожитках Академії. 14. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили
магістерську роботу та склали державні екзамени, присвоюється
кваліфікація магістра державного управління і видається диплом
встановленого зразка. Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку
"відмінно" з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін
(модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку
"добре", склали всі державні екзамени і захистили магістерську
роботу з оцінкою "відмінно". Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених
програмою підготовки магістрів державного управління, або
допустили грубі порушення правил внутрішнього розпорядку,
відраховуються з Академії наказом ректора без права поновлення. У разі припинення навчання за заявою слухача на повторне
навчання слухач може бути прийнятий з дозволу ректора Академії
лише у виняткових випадках, якщо є поважні причини, підтверджені
документально. Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили
магістерської роботи з поважної причини, ректором Академії може
бути дозволено повторне складання державних екзаменів та захист
магістерської роботи на наступний навчальний рік. Переведення слухачів між Академією і філіалами, а також на
навчання за іншою формою здійснюється згідно з наказом ректора
Академії за наявності вакантних місць. ( Абзац пункту 14 в
редакції Постанови КМ N 533 ( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) 15. Особам, які закінчили навчання в Академії за денною
формою і отримали диплом магістра державного управління, надається
відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія
за рахунок стипендіального фонду. 16. Особи, які навчаються за вечірньою або заочною формою,
користуються пільгами, передбаченими для студентів третього і
наступних курсів вищих навчальних закладів, які навчаються без
відриву від виробництва. Крім того, слухачам заочної форми
навчання оплачуються за місцем їх роботи дорожні витрати,
пов'язані з участю в екзаменаційних сесіях. Для підготовки
магістерської роботи слухачам вечірньої та заочної форми навчання
надається додаткова відпустка терміном 2 місяці. Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 299
( 299-98-п ) від 17.03.98, в редакції Постанови КМ N 533
( 533-2000-п ) від 22.03.2000 ) 17. Випускники Академії, які навчалися за державним
контрактом, зобов'язані відпрацювати після закінчення Академії на
державній службі не менш як 5 років. Випускники з числа осіб, які вступили до Академії перебуваючи
на державній службі (або в кадровому резерві для прийняття на
державну службу), працевлаштовуються органами державної влади, де
вони працювали чи перебували в резерві. Ці органи державної влади
забезпечують надання зазначеним особам посади, рівноцінної за
оплатою, категорією і характером діяльності тій, яку вони займали
до вступу в Академію, а також реалізацію переважного права на
зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного
відбору або стажування та враховувати навчання за наявності
позитивної характеристики за місцем роботи для присвоєння
чергового рангу в межах відповідної категорії посад. В окремих
випадках випускники Академії можуть бути прийняті на роботу до
інших центральних, місцевих органів державної влади та органів
самоврядування. ( Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 299 ( 299-98-п ) від 17.03.98 )
Додаток

до Положення про прийом слухачів до

Української Академії державного

управління при Президентові України
Рекомендація _________________________________________________________________
(назва органу державної влади або органу місцевого самоврядування, _________________________________________________________________

що дає рекомендацію)
згідно із затвердженим індивідуальним планом роботи з
працівником, зарахованим до кадрового резерву, яким передбачено
періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних
навчальних закладах, дає рекомендацію для вступу до Української
Академії державного управління при Президентові України на
навчання за _____________________________ формою.
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________

(дата народження)
який обіймає посаду ______________________________________________
місце роботи _____________________________________________________
має стаж роботи __________________________________________________
і зарахований до кадрового резерву для прийняття на посаду
державного службовця _____________________________________________ _________________________________________________________________
з ______________________. (дата зарахування)
Після успішного закінчення Української Академії державного
управління при Президентові України випускник буде прийнятий на
посаду державного службовця відповідно до Положення про
працевлаштування випускників Української Академії державного
управління при Президентові України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р. N 1269. ( Абзац
другий в редакції Постанови КМ N 1269 ( 1269-96-п ) від 17.10.96 )
( Абзац третій виключено на підставі Постанови КМ N 1269
( 1269-96-п ) від 17.10.96 ) Розмір заробітної плати на посаді, на
яку _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
зараховано до кадрового резерву, становить _______________________
у тому числі _____________________________________________________ _________________________________________________________________
Керівник органу, що дає рекомендацію _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
МП Підпис ______________________ Дата ___________________
Юридична адреса та повна
назва органу _____________________________________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: