open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 квітня 1996 р. N 461

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1498 ( 1498-2000-п ) від 29.09.2000 )
Про затвердження Типового положення про

управління соціального захисту населення

районної, районної у містах Києві та

Севастополі державної адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про управління соціального
захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, що додається. 2. Враховуючи схвалений Президентом України та Кабінетом
Міністрів України досвід Миколаївської області в удосконаленні
управління у сфері соціального захисту населення (розпорядження
Президента України від 12 грудня 1994 р. N 187 ( 187/94-рп ),
постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. N 136
( 136-95-п ), рекомендувати головам районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій ввести посади
заступників голів державних адміністрацій - начальників управлінь
соціального захисту населення. 3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 1993 р. N 678 ( 678-93-п ) "Про
затвердження положень про обласне, Київське і Севастопольське
міське управління соціального захисту населення, районний,
районний у містах Києві та Севастополі відділ соціального захисту
населення" (3П України, 1994 р., N 1, ст. 9).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 1996 р. N 461
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціального захисту населення

районної, районної у містах Києві та Севастополі

державної адміністрації
1. Управління соціального захисту населення районної,
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
(далі - управління) є місцевим органом державної виконавчої влади,
що утворюється відповідно головою районної, районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації і підпорядковується
голові цієї адміністрації та Міністерству соціального захисту
Автономної Республіки Крим, управлінню соціального захисту
населення обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації. Управління здійснює керівництво у сфері соціального
забезпечення населення та соціального захисту пенсіонерів,
інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких
матерів, багатодітних, а також малозабезпечених сімей з дітьми,
інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і
соціальної підтримки з боку держави (далі - соціально незахищені
громадяни), відповідно на території району, району в містах Києві
та Севастополі. 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, актами законодавства Автономної
Республіки Крим, рішеннями голови районної, районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації, наказами
Міністерства соціального захисту Автономної Республіки Крим,
управління соціального захисту населення обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації, рішеннями
відповідного представницького органу, прийнятими в межах його
компетенції, а також Положенням про управління. 3. Основними завданнями управління є: реалізація державної політики у сфері захисту соціально
незахищених громадян на території району, району у містах Києві та
Севастополі; правильне і своєчасне призначення та виплата встановлених
законодавством державних пенсій і допомоги; надання адресної соціальної допомоги і підтримки
малозабезпеченим громадянам і сім'ям з дітьми, призначення та
виплата цільової грошової допомоги на прожиття, здійснення
компенсаційних заходів соціального захисту населення; здійснення разом з відповідними місцевими органами державної
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями комплексних програм поліпшення обслуговування
інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також престарілих
та всебічний розвиток надомних форм їх обслуговування, здійснення
контролю за наданням послуг із соціального захисту; забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю
ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім
здібностям і можливостям. 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує роботу, пов'язану з вирішенням питань
соціального захисту соціально незахищених громадян, наданням пільг
ветеранам війни і праці та інвалідам, наданням населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у
разі відсутності відповідного відділу державної адміністрації),
координує відповідну діяльність управлінь, відділів, інших
структурних підрозділів районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, інших підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності; 2) приймає подання, заяви та інші документи, на підставі яких
призначає державні пенсії та допомогу, проводить перерахунок
раніше призначених пенсій та допомоги, видає пенсійні посвідчення,
особові книжки матерям, які отримують щомісячну допомогу; 3) надає правову допомогу підприємствам, установам,
організаціям усіх форм власності у підготовці документів для
призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей, а також
сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для
призначення пенсій та допомоги; 4) готує пропозиції місцевим Радам щодо встановлення
нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування
інвалідів, разом з відповідними державними органами і громадськими
організаціями здійснює працевлаштування інвалідів, сприяє
створенню виробництв, цехів і дільниць, призначених для
використання їхньої праці, професійно-технічному навчанню та
перекваліфікації інвалідів, перевіряє на підприємствах, в
установах і організаціях усіх форм власності умови праці інвалідів
і можливість використання їх на роботі згідно з трудовими
рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії, направляє
інвалідів для навчання у навчальних закладах сфери соціального
захисту населення; 5) організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів,
ветеранів війни та праці, веде облік і видає інвалідам та
пенсіонерам путівки на санаторно-курортне лікування, забезпечує
інвалідів транспортними засобами в установленому порядку; 6) аналізує стан надання встановлених законодавством пільг
соціально незахищеним громадянам, здійснення комплексних програм,
заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення,
вносить на розгляд голови районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації актуальні питання соціального
захисту соціально незахищених громадян; 7) виявляє малозабезпечених громадян похилого віку і одиноких
непрацездатних громадян, які мають потребу в соціальній допомозі
різних видів, а також утворює у своєму складі підрозділи
соціальних компенсацій та гарантій малозабезпеченим громадянам,
створює мережу і організовує роботу територіальних центрів
соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, відділень
денного і стаціонарного перебування та соціальної допомоги їм
вдома, центрів соціальної реабілітації, магазинів, пунктів
харчування малозабезпечених громадян та інших підприємств
комунально-побутового обслуговування, в тому числі з наданням
послуг на платній основі, спеціальних житлових будинків з
комплексом служб соціально-побутового і медичного призначення,
контролює якість та своєчасність надання послуг щодо соціального
захисту; 8) веде облік осіб, які потребують влаштування до
будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та
інвалідів, оформляє необхідні документи для їх влаштування до цих
закладів, надає допомогу в організації роботи будинків-інтернатів
(пансіонатів), розташованих на території району; 9) забезпечує надання адресної цільової грошової і
натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також допомоги
сім'ям з дітьми; 10) здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати
малозабезпеченим громадянам; 11) вносить в установленому порядку пропозиції щодо
встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які
за станом здоров'я потребують догляду; 12) веде облік осіб, які потребують протезно-ортопедичної
допомоги, і сприяє їм у протезуванні; 13) сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним
фондам, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги
ветеранам, інвалідам та громадянам похилого віку; 14) проводить інвентаризацію пенсійних (особових) справ і
особових рахунків пенсіонерів та осіб, які одержують допомогу в
установленому законодавством порядку; 15) удосконалює методи організації праці й управління з
використанням сучасних засобів організаційної та обчислювальної
техніки; 16) проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань
соціального забезпечення і соціального захисту, широко
використовуючи для цього засоби масової інформації; 17) в установлені терміни розглядає звернення громадян з
питань, що належать до компетенції управління, і вживає
відповідних заходів. 5. Управління має право: здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни
та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми,
іншим громадянам пільг, установлених їм відповідно до
законодавства; здійснювати контроль за дотриманням підприємствами,
установами і організаціями усіх форм власності встановленого
порядку оформлення документів для призначення державних пенсій і
допомоги, законодавчих та інших нормативних актів з питань
соціального захисту населення; одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію, документи та інші необхідні
матеріали, а від місцевих органів державної статистики -
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
нього завдань; вносити до районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, Міністерства соціального захисту
Автономної Республіки Крим, управління соціального захисту
населення обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації пропозиції з питань поліпшення соціального
забезпечення населення і соціального захисту соціально незахищених
громадян. 6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами районної, районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації, представницькими органами
та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами,
установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими
громадянами. 7. Управління очолює начальник, який призначається головою
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, за погодженням з Міністром соціального захисту
Автономної Республіки Крим, начальником управління соціального
захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації. Начальник управління має заступників, які за його поданням,
погодженим з Міністром соціального захисту Автономної Республіки
Крим, начальником управління соціального захисту населення
обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації, призначаються на посаду і звільняються з посади
головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації. 8. Начальник управління: здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає ступінь відповідальності заступників начальника
управління, керівників його структурних підрозділів; координує діяльність управлінь, відділів та інших підрозділів
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, підприємств, установ та організацій у вирішенні
питань соціального захисту населення; затверджує структуру, штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління; призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління, визначає їх обов'язки; видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання; затверджує положення про структурні підрозділи управління і
функціональні обов'язки його працівників. 9. Накази начальника управління у разі порушення прав
громадян, представницьких органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій можуть бути
оскаржені у судовому порядку. 10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у
складі начальника управління (голова колегії) та заступників
начальника управління за посадою, а також інших працівників
управління. До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації. Склад колегії затверджується головою районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації за поданням
начальника управління. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника
управління. 11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
розвитку соціального забезпечення населення і соціального захисту
соціально незахищених громадян в управлінні можуть створюватися
наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління. 12. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання управління затверджує голова районної,
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації. 13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: