open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1996 р. N 479

Київ
Про затвердження Порядку проведення державних

випробувань та державної реєстрації технічних

засобів застосування пестицидів і агрохімікатів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України  о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення державних випробувань та
державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і
агрохімікатів (додається).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 479
ПОРЯДОК

проведення державних випробувань та державної

реєстрації технічних засобів застосування

пестицидів і агрохімікатів
Загальні положення
1. Цей Порядок є обов'язковим для виконання підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності,
діяльність яких пов'язана з виробництвом і реалізацією технічних
засобів застосування пестицидів і агрохімікатів.
2. Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів
вітчизняного і зарубіжного виробництва (далі - технічні засоби)
можуть використовуватися всіма підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами на
території України лише після здійснення державної реєстрації
шляхом внесення їх до Державного реєстру технічних засобів
застосування пестицидів і агрохімікатів в Україні (далі -
Державний реєстр).
3. Серійне виробництво, закупівля та експлуатація технічних
засобів дозволяється лише після їх державної реєстрації.
4. Допускається державна реєстрація технічних засобів,
застосування яких забезпечить належну якість проведення
технологічних операцій, не призведе до ушкодження здоров'я осіб,
які безпосередньо працюють з ними, та населення, а також до
забруднення навколишнього природного середовища.
5. Ведення Державного реєстру здійснює Український державний
центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва (УкрЦВТ).
Державні випробування технічних засобів
6. Державні випробування технічних засобів проводяться з
метою визначення відповідності їх характеристик і властивостей
вимогам національних стандартів та інших нормативних документів,
що діють в Україні.
7. Технічні засоби, які вперше створюються в Україні або
завозяться із-за кордону, підлягають державним приймальним
випробуванням, що проводяться згідно з діючими системами
випробувань продукції виробничо-технічного призначення та
розроблення і постановки її на виробництво.
8. Технічна документація щодо створення вітчизняних технічних
засобів підлягає державній санітарно-гігієнічній експертизі
відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та державній
експертизі на відповідність нормативним актам про охорону праці
згідно із Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (далі -
державні експертизи).
9. Вітчизняні технічні засоби підлягають державним
періодичним випробуванням з періодичністю і в обсягах, зазначених
у технічних умовах на технічний засіб.
10. Державні випробування технічних засобів проводяться
організаціями (центрами, станціями, лабораторіями), акредитованими
Держстандартом.
11. Державні приймальні випробування проводяться за робочою
програмою, затвердженою керівником УкрЦВТ і погодженою з головним
державним санітарним лікарем, в якій передбачається проведення
попереднього розгляду документації та визначаються виконавці,
умови випробувань, види робіт, технологічні операції, режими та
методи випробувань і засоби вимірювання.
12. З метою встановлення відповідності наданої виробником
(розробником) або її уповноваженим представником (далі -
замовником) технічної документації вимогам цього Порядку УкрЦВТ
проводить попередній розгляд її з урахуванням Положення про
порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і
виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним
актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 3 червня 1994 р. N 431 (431-94-п ), який
передбачає:
визначення доцільності продовження робіт, пов'язаних з
державною реєстрацією технічного засобу з урахуванням його
негативного впливу на організм людини (за участю закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби);
визначення потреби та обсягу проведення державних
випробувань;
визначення кількості дослідних зразків, необхідних для
проведення державних випробувань.
13. Державні випробування технічних засобів проводяться після
здійснення попереднього розгляду технічної документації та
затвердження робочої програми. У разі потреби установами та
закладами, атестованими МОЗ, проводяться також
санітарно-гігієнічні дослідження (особливості умов праці, вивчення
рівнів забруднення пестицидами і агрохімікатами повітря робочої
зони, атмосферного повітря на різних відстанях від оброблюваних
ділянок, розподілення препаратів у навколишньому природному
середовищі, клініко-фізіологічні дослідження та інші).
14. Результати державних випробувань технічних засобів
оформляються протоколом і завіряються керівником організації, що
їх провела.
15. Технічні засоби, подані на державні випробування, є
власністю замовника. Доставка і повернення технічних засобів
здійснюється за рахунок замовника.
Державний реєстр
16. Державний реєстр ведеться з метою упорядкування системи
впровадження і використання технічних засобів на території
України.
17. Державній реєстрації підлягають всі технічні засоби, що
застосовуються та передбачаються до застосування на території
України за номеклатурою згідно з додатком N 1.
18. Державний реєстр є основною невід'ємною частиною системи
контролю за якістю технічних засобів, застосовуваних на всіх
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм
власності.
19. Державний реєстр - це прошнуровані, пронумеровані та
скріплені печаткою УкрЦВТ книги: { Абзац перший пункту 19 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 ( 955-2013-п ) від
25.12.2013 }
книга N 1 - Державний реєстр технічних засобів застосування
пестицидів і агрохімікатів (додаток N 2);
книга N 2 - Державний реєстр технічних засобів застосування
пестицидів і агрохімікатів зарубіжного виробництва, на які видані
дозволи на ввезення в Україну (додаток N 3).
20. Термін зберігання заповненої книги N 1 - безстроково,
N 2 - 5 років.
Державна реєстрація (перереєстрація)

технічних засобів
21. Організація робіт, пов'язаних з проведенням державної
реєстрації (перереєстрації) технічних засобів покладається на
УкрЦВТ, до якого безпосередньо звертається замовник.
22. Для проведення державної реєстрації (перереєстрації)
технічних засобів замовник подає УкрЦВТ документи за переліком
згідно з додатком N 4. У разі потреби УкрЦВТ має право затребувати
іншу технічну документацію або інформацію.
23. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації)
технічних засобів УкрЦВТ:
здійснює попередній розгляд технічної документації на
технічний засіб (з урахуванням висновків експертно-технічного
центру Держнаглядохоронпраці та державної санітарно-гігієнічної
експертизи МОЗ), визначає види та затверджує програми державних
випробувань;
призначає організації, що відповідають за проведення
державних випробувань;
здійснює експертизу протоколів державних випробувань та
приймає рішення про можливість застосування технічного засобу в
Україні.
24. Рішення про внесення технічного засобу до Державного
реєстру приймається за умови позитивних результатів державних
експертиз технічної документації та державних випробувань.
25. На підставі позитивних результатів державних експертиз
технічної документації та державних випробувань УкрЦВТ включає
технічний засіб до Державного реєстру і видає реєстраційне
посвідчення, яке підписується керівником УкрЦВТ та завіряється
печаткою.
Реєстраційне посвідчення - це документ, який є державним
дозволом на виробництво та реалізацію технічного засобу на
території України і виготовляється за формою згідно з додатком
N 5.
26. У разі негативних результатів державних експертиз
технічної документації та державних випробувань УкрЦВТ виносить
рішення про відмову в державній реєстрації та надсилає його
замовникові з обгрунтуванням відмови.
27. Державна реєстрація технічних засобів, які виготовляються
в Україні серійно на час затвердження цього Порядку, провадиться
за результатами їх обов'язкової сертифікації.
28. Перереєстрація технічних засобів провадиться через кожні
п'ять років з часу реєстрації.
Перереєстрації підлягають також технічні засоби в разі
внесення змін у їх конструкцію (удосконалення, модифікація,
модернізація), а також у разі одержання нових відомостей про вплив
на організм людини.
29. УкрЦВТ один раз на рік видає перелік зареєстрованих
технічних засобів і офіційно надсилає його до міністерств та
відомств.
Видача дозволу на ввезення незареєстрованих

технічних засобів іноземного виробництва

з метою проведення державних випробувань
30. З метою проведення державних випробувань
незареєстрованого в Україні технічного засобу іноземного
виробництва для його державної реєстрації та подальшого
застосування в Україні УкрЦВТ розглядає технічну документацію на
цей засіб і у разі позитивних результатів видає дозвіл на його
ввезення (додаток N 6).
31. Термін дії дозволу на ввезення в Україну технічного
засобу визначає УкрЦВТ, який не повинен перевищувати одного року.
Зупинення дії та анулювання

реєстраційного посвідчення
32. У разі виявлення в процесі застосування технічного засобу
непередбачених і шкідливих факторів, пов'язаних з технологічними
дефектами виробництва або з поглибленням знань про шкідливість
технічного засобу, покладених в основу його застосування, УкрЦВТ
зупиняє дію реєстраційного посвідчення на цей технічний засіб на
території України на термін до трьох місяців до з'ясування причин
виникнення цих факторів, про що робить помітку в Державному
реєстрі.
33. Якщо протягом трьох місяців замовник не доведе
відсутність негативного впливу технічного засобу на організм
людини, УкрЦВТ за погодженням з МОЗ приймає рішення про анулювання
реєстраційного посвідчення та виключення технічного засобу з
Державного реєстру, про що не пізніше ніж через 10 днів повідомляє
замовника.
Оплата робіт, пов'язаних з проведенням державної

реєстрації технічних засобів
34. Усі види робіт, пов'язані з проведенням державних
випробувань та державної реєстрації технічних засобів, підлягають
оплаті.
35. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням державних
випробувань та державної реєстрації технічних засобів,
визначається в договорі (контракті) між замовником і УкрЦВТ.

Додаток N 1

до Порядку проведення державних випробувань та

державної реєстрації технічних засобів

застосування пестицидів і агрохімікатів
НОМЕКЛАТУРА

технічних засобів застосування пестицидів і

агрохімікатів, які підлягають внесенню

до Державного реєстру ————————————————————————————————————————————————————————————————— Код ТН ЗЕД | Найменування технічного засобу ————————————————————————————————————————————————————————————————— 8424 81 Механічні пристрої (в тому числі з ручним

керуванням) для розбризкування або розпилення

рідких чи порошкоподібних матеріалів для

сільського господарства або садівництва
8432 40 Розкидачі органічних і неорганічних добрив
8479 82 Машини і механічні пристосування для

змішування, переміщення, подрібнення,

розмішування, гомогенізації, емульгування
Спеціальні машини для транспортування

пестицидів, агрохімікатів та їх розчинів
Виробниче устаткування для миття та

знезараження технічних засобів і тари
Спеціальні навантажувачі пестицидів,

агрохімікатів та їх розчинів

Додаток N 2

до Порядку проведення державних випробувань та

державної реєстрації технічних засобів

застосування пестицидів і агрохімікатів
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

технічних засобів застосування пестицидів і

агрохімікатів в Україні

(Книга N 1) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Номер ре-| Наймену-|Наймену-|Код кла-|Дата вне-|Дата ви- | єстрацій-| вання |вання |сифіка- |сення |лучення |При- ного | техніч- |розроб- |ції |техніч- |техніч- |мітка посвід- | ного |ника |техніч- |ного |ного | чення | засобу |(вироб- |ного |засобу до|засобу з | | | ника) |засобу |Державно-|Державно- | | |техніч- | |го реєст-|го реєстру| | |ного | | ру | | | |засобу | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 3

до Порядку проведення державних випробувань та

державної реєстрації технічних засобів

застосування пестицидів і агрохімікатів
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

технічних засобів застосування пестицидів і

агрохімікатів зарубіжного виробництва,

на які видані дозволи на ввезення в Україну

(Книга N 2) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Номер | Наймену- | Наймену- | Наймену- | Дата ви- дозволу | вання за- | вання | вання | дачі доз- | мовника, | технічного | розробника | волу | номер | засобу, | (виробника) | | контракту | код | технічного | | | | засобу | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 4

до Порядку проведення державних випробувань та

державної реєстрації технічних засобів

застосування пестицидів і агрохімікатів
ПЕРЕЛІК

документів, необхідних для проведення державної
реєстрації (перереєстрації) технічних засобів застосування

пестицидів і агрохімікатів
Заява від виробника (розробника) або його офіційного
представника на ім'я керівника УкрЦВТ. Технічні умови, креслення або інші нормативні документи, за
якими виготовлено технічний засіб. Проспект або інший документ, що містить докладний опис
технічних і функціональних характеристик технічного засобу і
гарантійні зобов'язання її постачальника. Експлуатаційна документація (керівництво для користувача). Протоколи державних випробувань. Копія сертифіката відповідності (у разі наявності). Для технічних засобів іноземного виробництва також подається
копія документа про реєстрацію технічного засобу в країні
виробника або в інших країнах, якщо він там зареєстрований. Усі документи подаються у двох примірниках разом із
супровідним листом, в якому зазначається перелік матеріалів, що
надсилаються. Один примірник документів має бути викладений
українською мовою.

Український державний центр Додаток N 5
по випробуванню та до Порядку проведення державних
прогнозуванню техніки і випробувань та державної
технологій для реєстрації технічних засобів
сільськогосподарського застосування пестицидів і

виробництва агрохімікатів

(УкрЦВТ)
255171, смт Дослідницьке " _____" ___________199 _ р. Васильківського району

Київської області
тел. 6-21-30; 6-07-70

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
N _________
Дійсне до "_____" ___________ 199 __ р.

Посвідчення видане __________________________________________

(найменування розробника _________________________________________________________________

(виробника) технічного засобу)
про те, що згідно з Порядком проведення державних випробувань та
державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і
агрохімікатів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1996 р. N 479, технічний засіб застосування
пестицидів і агрохімікатів _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(найменування технічного засобу)
пройшов державні випробування і внесений до Державного реєстру
технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, які
дозволені до застосування на території України.
Керівник УкрЦВТ
М.П.
Український державний центр Додаток N 6
по випробуванню та до Порядку проведення державних
прогнозуванню техніки і випробувань та державної
технологій для реєстрації технічних засобів
сільськогосподарського застосування пестицидів і

виробництва агрохімікатів

(УкрЦВТ)
255171, смт Дослідницьке " _____" ___________199 _ р. Васильківського району

Київської області
тел. 6-21-30; 6-07-70

факс: 044-295-71-33

ДОЗВІЛ
N ____
Цей дозвіл виданий ___________________________________________

(найменування розробника _________________________________________________________________

(виробника) технічного засобу)
про те, що згідно з Порядком державних випробувань та державної
реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і
агрохімікатів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1996 р. N 479, технічний засіб застосування
пестицидів і агрохімікатів _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(найменування технічного засобу)
може застосовуватися в ___________________________________________

(найменування замовника) ______________________________ протягом, до _____________________

(дата) а умови _________________________________________________________ _________________________________________________________________
Керівник УкрЦВТ
М. П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: