open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010 }
Про Положення про Фонд сприяння місцевому

самоврядуванню України та склад його правління
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 793/98 від 17.07.98

N 70/99 від 27.01.99 }

1. Затвердити Положення про Фонд сприяння місцевому
самоврядуванню України (додаток N 1).
2. Затвердити склад правління Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню України (додаток N 2).
3. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 155 ( 155/92-рп ) "Про
затвердження Положення про Фонд сприяння становленню і розвитку
місцевого та регіонального самоврядування України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 травня 1996 року

N 306/96

ДОДАТОК N 1

до Указу Президента України

від 5 травня 1996 року N 306/96

ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд сприяння місцевому

самоврядуванню України
( У тексті Положення слова "державної виконавчої"

замінено словом "виконавчої" згідно з Указом

Президента N 70/99 від 27.01.99 )
I. Загальні положення
1. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України (далі -
Фонд) є центральною науково-методичною, консультативною та
координуючою установою, утвореною при Президентові України для
підтримки місцевого самоврядування в Україні.
2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням. Пункт 2 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
3. Фонд здійснює свою діяльність на принципах законності,
гласності та колегіальності.
4. Фонд визнає принципи Європейської хартії місцевого
самоврядування та сприяє їх запровадженню в Україні.
5. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс,
бюджетний, розрахунковий та валютний рахунки в установах банків,
печатку з зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням. Пункт 5 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
6. Фонд видає журнал "Місцеве самоврядування".
II. Завдання і напрями діяльності Фонду
7. Основними завданнями Фонду є: - надання науково-методичної та консультативної допомоги у
становленні та розвитку місцевого самоврядування; - координація зусиль вітчизняних асоціацій та інших
громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток
місцевого самоврядування; - сприяння органам місцевого самоврядування у розвитку
демократичних форм і методів їх роботи; - сприяння утвердженню правових засад у діяльності органів
місцевого самоврядування; - вироблення на основі вітчизняного і міжнародного досвіду
пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування.
8. Відповідно до своїх завдань Фонд: розробляє концепції розвитку місцевого самоврядування; досліджує проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування
з центральними і місцевими органами виконавчої влади України; бере участь у розробленні проектів законів, указів Президента
України та постанов Кабінету Міністрів України з питань розвитку
місцевого самоврядування та здійснює експертизу таких проектів; розробляє проекти нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади і
методичні матеріали з питань організації та діяльності органів
місцевого самоврядування; ( Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Указу
Президента N 70/99 від 27.01.99 ) бере участь у заходах, спрямованих на підвищення кваліфікації
працівників органів місцевого самоврядування і місцевих органів
виконавчої влади; сприяє розвитку і вдосконаленню інформаційного забезпечення
органів місцевого самоврядування, а також місцевих органів
виконавчої влади; вивчає громадську думку, організовує та координує проведення
соціологічних досліджень з питань місцевого самоврядування; сприяє впровадженню нових організаційних форм взаємодії між
українськими асоціаціями місцевого самоврядування; координує діяльність урядових та неурядових установ і
організацій, спрямовану на вивчення в Україні міжнародного досвіду
місцевого самоврядування; здійснює іншу діяльність, що відповідає цілям та завданням
Фонду і не суперечить чинному законодавству України.
9. Фонд має право: 1) брати участь у розробці та реалізації програм державної
підтримки розвитку місцевого самоврядування, які схвалюються
Кабінетом Міністрів України, а також в експертизі заходів,
передбачених зазначеними програмами; ( Підпункт 1 пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 ) 2) об'єднувати на окремому рахунку державні кошти під
схвалені Кабінетом Міністрів України державні програми фінансової
підтримки місцевого самоврядування в Україні; ( Підпункт 2 пункту
9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 ) 3) об'єднувати кошти органів місцевого самоврядування,
центральних та місцевих органів виконавчої влади та інших установ
для проведення спільних республіканських та регіональних заходів з
питань розвитку місцевого самоврядування; 4) входити до складу українських та міжнародних організацій,
діяльність яких пов'язана з питаннями розвитку місцевого
самоврядування; 5) створювати на договірній основі спільно з органами
місцевого самоврядування, їх асоціаціями, іншими організаціями
відділення, філії, представництва, а також підприємства та
установи, діяльність яких відповідає цілям і завданням Фонду; 6) здійснювати обмін інформацією з науковцями та фахівцями
відповідних установ та організацій зарубіжних держав; 7) проводити конференції, семінари, "круглі столи", цикли
лекцій та інші заходи як в Україні, так і за кордоном; 8) за узгодженням з Міністерством закордонних справ України
підписувати угоди щодо співробітництва із зарубіжними урядовими та
неурядовими установами, місцевими органами влади з питань розвитку
місцевого самоврядування; 9) здійснювати видавничу діяльність.
III. Структура і організація діяльності Фонду
10. Фонд очолює голова, якого призначає Президент України.
Голова має заступників. Голова несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Фонд завдань і здійсненням ним своїх функцій,
визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників
підрозділів Фонду.
11. Голова Фонду: - організовує роботу Фонду, скликає та веде засідання його
правління; - представляє Фонд у відносинах з державними органами та
громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями) та
установами; - є розпорядником коштів Фонду; - призначає на посаду і звільняє з посади першого заступника,
заступника голови Фонду, головного редактора журналу "Місцеве
самоврядування", керівника апарату Фонду, головного бухгалтера,
керівників інформаційно-аналітичної групи, відділу міжнародних
зв'язків та інших працівників апарату Фонду; - розробляє та подає на затвердження правління Фонду основні
напрями діяльності Фонду; - вносить на розгляд правління Фонду проекти положень про
координаційну раду, експертно-консультаційну групу та пропозиції
щодо їх персонального складу; - затверджує кошторис видатків Фонду; - видає накази і розпорядження з питань діяльності Фонду.
12. На час відсутності голови Фонду його обов'язки виконує
перший заступник, а в разі відсутності останнього - заступник
голови Фонду. Обов'язки між заступниками розподіляє голова Фонду. Головний редактор журналу "Місцеве самоврядування" очолює
редакцію журналу, відповідає за видавничу діяльність Фонду.
13. Голова Фонду очолює правління. Склад правління Фонду
затверджує Президент України за поданням голови Фонду. Основною формою роботи правління Фонду є його засідання. Засідання правління Фонду скликаються головою Фонду за
необхідністю, але не менш як раз на рік, і є правомочними при
наявності не менше половини від загального складу членів правління
Фонду.
14. Правління Фонду: розглядає і затверджує основні напрями діяльності та
структуру апарату Фонду; створює координаційну раду та експертно-консультаційну групу
Фонду, затверджує положення про них та їх склад. Правління Фонду правомочне, якщо на його засіданні присутня
проста більшість складу правління.
15. Для координації діяльності з питань розвитку місцевого
самоврядування при правлінні Фонду на громадських засадах
утворюється координаційна рада з представників вітчизняних
асоціацій та інших організацій, які представляють інтереси
місцевого самоврядування.
16. При правлінні Фонду на громадських засадах утворюється
експертно-консультаційна група з фахівців у галузі права,
економіки, фінансів, управління, соціології та інших наук, які на
договірних засадах залучаються до розробки і вирішення питань
місцевого самоврядування.
17. Граничну чисельність та умови оплати праці працівників
Фонду визначає Президент України. Штатний розпис апарату Фонду
затверджує голова Фонду.
IV. Фінанси та майно Фонду
18. Фінансування видатків на утримання Фонду здійснюється за
рахунок Державного бюджету України. Іншими джерелами фінансових надходжень Фонду є: кошти, які об'єднуються Фондом на договірних засадах з
органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, а також
центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими
установами для реалізації заходів та програм розвитку і підтримки
місцевого самоврядування в Україні; банківські кредити; добровільні внески і пожертвування; зарубіжна та міжнародна фінансова підтримка; надходження від виконання госпрозрахункових договорів та
проведення заходів з питань місцевого самоврядування; доход від реалізації науково-дослідної,
інформаційно-довідкової, видавничої та іншої продукції, надання
платних послуг юридичним та фізичним особам; інші надходження, що не заборонені законодавством. Витрачання цих коштів проводиться Фондом за окремим
кошторисом, погодженим з Адміністрацією Президента України. Не використані на кінець року кошти від госпрозрахункової
діяльності Фонду вилученню не підлягають і використовуються для
фінансування заходів відповідно до завдань та цілей Фонду у
наступні роки.
19. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним
йому майном відповідно до законодавства України.
Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 2

до Указу Президента України

від 5 травня 1996 року N 306/96

СКЛАД ПРАВЛІННЯ

Фонду сприяння місцевому самоврядуванню

України

ПУХТИНСЬКИЙ - голова Фонду сприяння місцевому икола Олександрович самоврядуванню України
БЕЗСМЕРТНИЙ - народний депутат України оман Петрович (за згодою)
БУКОВИНСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів таніслав Альбінович України
ГРИНЬОВ - Радник Президента України з олодимир Борисович питань регіональної політики
КАМПО - завідувач кафедри правознавства олодимир Михайлович Київського державного інституту

культури (за згодою)
КОВАЛЕНКО - народний депутат України натолій Андрійович (за згодою)
КРАВЧЕНКО - заступник директора асиль Іванович Науково-дослідного інституту при

Міністерстві фінансів України
КРАВЧЕНКО - доцент Української академії іктор Віталійович внутрішніх справ
МОРОЗ - голова Рівненської міської Ради олодимир Михайлович (за згодою)
ОРЗІХ - декан факультету підвищення арко Пилипович кваліфікації працівників

державної служби та управління

при Одеському державному

університеті імені І.Мечникова
ПІДПАЛОВ - заступник Глави Адміністрації еонід Васильович Президента України
ПОГОРІЛКО - завідувач відділу конституційного
Віктор Федорович права, проблем законності та

місцевого самоврядування

Інституту держави і права імені

В.М.Корецького НАН України
СЕЛІВАНОВ - головний науковий консультант натолій Олександрович Секретаріату Комісії Верховної

Ради України з питань фінансів і

банківської діяльності
ТЕПЛЮК - завідувач юридичного відділу ихайло Олексійович Секретаріату Верховної Ради

України (за згодою)
АВЕР'ЯНОВ - завідувач відділу Інституту держави
Вадим Борисович і права імені В.М. Корецького НАН України
АНДРОНОВ - Сумський міський голова (за згодою)
Олександр Миколайович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ - голова Запорізької обласної ради
Володимир Петрович (за згодою)
БОДРОВ - Уманський міський голова, Черкаська
Юрій Іванович область (за згодою)
- завідувач відділу по зв'язках з місце- РАБ вими органами влади і самоврядування
Віктор Андрійович Секретаріату Верховної Ради України

(за згодою)
КОМАРЕНКО - перший заступник Керівника Управ-
Олександр Іванович ління організаційної роботи та кадрової

політики Адміністрації Президента України
КУЙБІДА - Львівський міський голова (за згодою)
Василь Степанович
ОЛІЙНИК - Черкаський міський голова (за згодою)
Володимир Миколайович
ПАНАСЮК - начальник Управління з питань місце-
Федір Тимофійович вих державних адміністрацій та органів

місцевого самоврядування Кабінету

Міністрів України
ПОПОВ - Комсомольський міський голова,
Олександр Павлович Полтавська область (за згодою)

СТИЧИНСЬКИЙ - перший заступник Міністра юстиції
Броніслав Станіславович України
ТЯГЛО - голова Харківської обласної ради
Володимир Миколайович (за згодою)
УДОВИЧЕНКО - Славутицький міський голова, Київська
Володимир Петрович область (за згодою)
ЯЦУБА - Перший заступник Глави Адміністрації
Володимир Григорович Президента України.
( Склад правління із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 793/98 від 17.07.98 )
Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: