open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
Н А К А З
N 40 від 07.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 травня 1996 р.
vd960507 vn40 за N 236/1261

Про внесення змін до Інструкції "Про порядок

обчислення і сплати податку на добавлену вартість"
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Головної державної податкової інспекції N 3
( z0018-93 ) від 10.02.93, до якого вносились зміни }

Керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Інструкції "Про порядок обчислення і
сплати податку на добавлену вартість", затвердженої наказом
Головної державної податкової інспекції України від 10 лютого
1993 року N 3 ( z0018-93 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 31 березня 1993 року за N 18 (із змінами, внесеними
наказами від 31 травня 1994 року N 44 ( z0140-94 ), від 30 червня
1994 року N 56 ( z0154-94 ), від 12 серпня 1994 року N 76
( z0198-94 ), від 25 грудня 1995 року N 98 ( z0483-95 ), що
додаються. 2. Начальнику управління розробки проектів та інструкцій по
непрямих податках Фліссак Н.П. у п'ятиденний термін подати цей
наказ для державної реєстрації.
Заступник Міністра фінансів, начальник
Головної державної податкової інспекції
України В.Н.Ільїн
Затверджено

наказом Головної державної

податкової інспекції України

від 7 травня 1996 року N 40
Зміни до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати

податку на добавлену вартість", затвердженої наказом

Головної державної податкової інспекції України від

10 лютого 1993 року N 3 і зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 31 березня 1993 року

за N 18 ( z0018-93 )
1. Додатки N 1, N 2 до Інструкції викласти в такій редакції:
Додаток N 1

до Інструкції, затвердженої наказом

Головної державної податкової

інспекції України від 10.02.93 р.

N 3 (в редакції наказу ГДПІ України

від 07.05.96 р. N 40)
_____________________________

Ідентифікаційний код платника
У державну податкову інспекцію ________________________________
по ___________________________ (повне найменування організації) _____________________________ ________________________________ _____________________________ ________________________________
Одержано (прізвище відповідальної особи)
"___" _______________ 199__ р. тел. ___________________________

Адреса _________________________ ________________________________
Декларація
з податку на добавлену вартість за _________________ 199__ р.

(місяць, квартал)

(в млн.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Показники |Оборот із |Сума | п/п| |врахуванням|податку| | |податку | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 1.|Вартість придбаних матеріальних ресур- | | | |сів, палива (робіт, послуг), які відно- | | | |сяться на витрати виробництва й обігу, | | | |та вартість придбаних і введених в екс- | | | |плуатацію основних виробничих фондів та | | | |взятих на облік нематеріальних активів | | | |за звітний період з урахуванням розподі-| | | |лу сум ПДВ з виробничої та торговельно- | | | |посередницької діяльності, а також з | | | |оподатковуваних та неоподатковуваних то-| | | |варів (робіт, послуг). Вартість матері- | | | |альних ресурсів, придбаних для виготов- | | | |лення товарів (робіт, послуг), які | | | |звільнені від оподаткування без прове- | | | |дення відшкодування сум ПДВ постачальни-| | | |кам (крім пільг відповідно до підпунктів| | | |"а"-"д" пункту 31 цієї Інструкції), в | | | |цей рядок не включається | | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 2.|Вартість придбаних матеріальних ресур- | | | |сів, палива (робіт, послуг), які відно- | | | |сяться на витрати виробництва й обігу, | | | |та вартість придбаних і введених в екс- | | | |плуатацію основних виробничих фондів та | | | |взятих на облік нематеріальних активів | | | |за звітний період | | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 3.|Вартість реалізованих товарів, виконаних| | | |робіт, наданих послуг, що оподатковують-| | | |ся ПДВ за звітний період | | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 4.|Вартість реалізованих товарів, виконаних| | | |робіт, наданих послуг, за якими не спла-| | | |чується ПДВ *), всього: | | | |————————————————————————————————————————+———————————+———————| |у тому числі товари (роботи, послуги), | | | |звільнені від оподаткування відповідно | | | |до підпунктів "а"-"д" пункту 31 цієї | | | |Інструкції**) | | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 5.|Обчислено ПДВ за звітний період всього: | | | |у тому числі | х | | |————————————————————————————————————————+———————————+———————| |а) за реалізовані товари (роботи, послу-| | | |ги, ряд.3 - ряд.1) | х | | |————————————————————————————————————————+———————————+———————| |б) розподіл сум ПДВ за основними вироб- | | | |ничими фондами та нематеріальними акти-| | | |вами за поточний (календарний) рік з по-| | | |дачею розрахунку (відповідно до пунктів | | | |39, 40, 41 цієї Інструкції) | х | | |————————————————————————————————————————+———————————+———————| |в) сума перевищення ПДВ, сплаченого або | | | |який підлягає сплаті постачальникам | | | |(підрядчикам), над сумою ПДВ, одержаного| | | |від покупців за товари (роботи, послуги)| | | |за попередній звітний період (ряд.7 дек-| | | |ларації за попередній звітний період) | х | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 6.|Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню за | | | |особовим рахунком платника по даній дек-| | | |ларації (позитивне значення ряд.5 або | | | |від'ємне значення ряд.5 у випадках | | | |звільнення від ПДВ відповідно до підпун-| | | |ктів "а"-"д" пункту 31 цієї Інструкції з| | | |урахуванням питомої ваги таких пільг) | | | |("а" + "б" ряд.5) х ряд.4"а"/(ряд.3 + | | | |ряд.4"а") | х | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 7.|Сума перевищення ПДВ, яка буде врахову- | | | |ватись при зменшенні платежів в наступ- | | | |ному періоді (ряд.5 - ряд.6) і не відо- | | | |бражається в особовому рахунку платника | | | |за звітний період | х | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 8.|Нараховано авансових (декадних) платежів| | | |за звітний період | х | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 9.|Сума ПДВ, яка підлягає: | х | | |————————————————————————————————————————+———————————+———————| |а) донарахуванню (ряд.6 - ряд.8) | х | | |————————————————————————————————————————+———————————+———————| |б) зменшенню (ряд.8 - ряд.6) | х | | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| 10.|Авансові платежі на наступний за звітним| | | |місяцем (ряд.6 : 3): | х | | |————————————————————————————————————————+———————————+———————| |- строком 15-го числа поточного місяця | | | |________________ млн.крб | х | х | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| |- строком 25-го числа поточного місяця | | | |________________ млн.крб. | х | х | ———+————————————————————————————————————————+———————————+———————| |- строком 5-го числа місяця, наступного | | | |за поточним __________________ млн.крб. | х | х | —————————————————————————————————————————————————————————————————
*) До декларації повинна додаватись розшифровка оборотів, які
не підлягають оподаткуванню (сума обороту; назва товару (роботи,
послуги), по яких надана пільга; пункт і стаття законодавчого
акту, яким така пільга встановлена). Розшифровка додається до
декларації на окремому аркуші за підписом керівника підприємства
та головного бухгалтера, завірених печаткою.
**) До декларації при наданні пільг відповідно до підпункту
"а" пункту 31 Інструкції для відшкодування повинні додаватись: - копії вантажних митних декларацій; - довідки установ банків про надходження валюти.
Дата відправлення декларації "___"___________ 199__ р.
Керівник Відмітка інспектора державної податкової

інспекції оловний бухгалтер в результаті камеральної перевірки ________________________________________
Дата перевірки "___" __________ 199__ р.
Довідка інспектора по обліку:

Проведено за особовим рахунком платника

Дата проведення "__" __________ 199__ р.
Додаток N 2

до Інструкції, затвердженої наказом

Головної державної податкової

інспекції України від 10.02.93 р.

N 3 (в редакції наказу ГДПІ України

від 07.05.96 р. N 40)
_____________________________

Ідентифікаційний код платника
У державну податкову інспекцію ________________________________
по ___________________________ (повне найменування організації) _____________________________ ________________________________ _____________________________ ________________________________
Одержано (прізвище відповідальної особи)
"___" _______________ 199__ р. тел. __________________________

Адреса _________________________ ________________________________
Декларація
з податку на добавлену вартість для підприємств торгівлі,
громадського харчування та інших підприємств, організацій

та установ, які надають посередницькі послуги

за ______________________199__ р.

(місяць, квартал)

(в млн.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Показники |Сума| п/п| | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 1.|Сума одержаного валового доходу (різниця між цінами ре-| | |алізації товарів і цінами їх придбання) | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 1а.|В тому числі сума одержаного валового доходу, який не | | |підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством*)| | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 2.|Сума податку на добавлену вартість (ряд.1 - ряд.1а) х | | |20% : 120% | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 3.|Сума ПДВ за придбані матеріальні ресурси, паливо, (ро- | | |боти, послуги), вартість яких відноситься на витрати | | |обігу (виробництва), за введені в експлуатацію основні | | |виробничі фонди та нематеріальні активи з урахуванням | | |розподілу сум ПДВ з торговельно-посередницької та виро-| | |бничої діяльності, а також з оподатковуваних та неопо- | | |датковуваних товарів (робіт, послуг) | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 4.|Обчислено ПДВ за звітний період всього: | | |у тому числі | | |———————————————————————————————————————————————————————+————| |а) від одержаних валових доходів (ряд.2 - ряд.3) | | |———————————————————————————————————————————————————————+————| |б) коригування сум ПДВ по основних виробничих фондах та| | |нематеріальних активах за поточний (календарний) рік з | | |подачею розрахунку (відповідно до пункту 39 цієї Інст- | | |рукції) | | |———————————————————————————————————————————————————————+————| |в) сума перевищення ПДВ, сплаченого або який підлягає | | |сплаті постачальникам (підрядчикам), над сумою ПДВ, | | |одержаного від покупців за товари (роботи, послуги) за | | |попередній звітний період (ряд.6 декларації за поперед-| | |ній звітний період) | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 5.|Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню за особовим рахунком| | |платника (позитивне значення рядка 4 цієї декларації) | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 6.|Сума перевищення ПДВ, яка буде враховуватись при змен- | | |шенні платежів в наступному періоді (ряд.4 - ряд.5) і | | |не відображається в особовому рахунку платника за звіт-| | |ний період | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 7.|Нараховано авансових (декадних) платежів за звітний пе-| | |ріод | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 8.|Сума ПДВ, яка підлягає: | | |———————————————————————————————————————————————————————+————| |а) донарахуванню (ряд.5 - ряд.7) | | |———————————————————————————————————————————————————————+————| |б) зменшенню (ряд.7 - ряд.5) | | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 9.|Авансові платежі на наступний за звітним місяцем | | |(ряд.5 : 3): | | |———————————————————————————————————————————————————————+————| |- строком 15-го числа поточного місяця _______ млн.крб.| х | |———————————————————————————————————————————————————————+————| |- строком 25-го числа поточного місяця _______ млн.крб.| х | |———————————————————————————————————————————————————————+————| |- строком 5-го числа місяця, наступного за поточним | | |________ млн.крб. | х | ———+———————————————————————————————————————————————————————+————| 10.|Сума ПДВ, що сплачена постачальникам товарів при екс- | | |порті цих товарів за іноземну валюту, яка підлягає ві-| | |дображенню в особовому рахунку платника та відшкоду- | | |ванню з бюджету**) | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
*) До декларації повинна додаватись розшифровка валових
доходів, які не підлягають оподаткуванню (сума валового доходу;
назва товару (роботи, послуги), по яких надана пільга; пункт і
стаття законодавчого акту, яким така пільга встановлена).
Розшифровка додається до декларації на окремому аркуші за підписом
керівника підприємства та головного бухгалтера, завірених
печаткою.
**) До декларації для відшкодування податку на добавлену
вартість, відображеного в ряд.10, повинні додаватись: - копії вантажних митних декларацій; - довідки установ банків про надходження валюти.
Дата відправлення декларації "___"___________ 199__ р.
Керівник Відмітка інспектора державної податкової

інспекції оловний бухгалтер в результаті камеральної перевірки ________________________________________
Дата перевірки "___" __________ 199__ р.
Довідка інспектора по обліку:

Проведено за особовим рахунком платника

Дата проведення "__" __________ 199__ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: