open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
Д О Г О В І Р
N 43 від 12.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 червня 1996 р.
vd960512 vn43 за N 287/1312

Затверджено

наказом Мінпраці України

від 12.05.96 N 43 ( z0286-96 )
Типовий договір

про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
__________________________ "___" _________ 19
(місце укладання договору)
Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України
та на підставі наказу від ______________ N _____________ про
встановлення колективної (бригадної) матеріальної
відповідальності, погодженого з профспілковим комітетом або іншим
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з
метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей підприємство,
установа, організація _________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації) особі керівника підприємства, установи, організації _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) іменований далі власник), з одного боку, і члени колективу
(бригади) ________________________________________________________

(найменування цеху, відділу, відділення, ферми, _________________________________________________________________

дільниці, секції, складу тощо), іменований далі колектив (бригада) в особі керівника колективу
(бригадира) ______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) другого боку, уклали цей договір про те, що колектив (бригада)
бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за
незабезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому
для _____________________________________________________________,

(найменування виду робіт) власник зобов'язується створити колективу (бригаді) умови,
необхідні для належного виконання прийнятих за договором
зобов'язань.
I. Загальні положення
1. Комплектування створюваного колективу (бригади)
здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в
бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу
(бригади). 2. Рішення власника про встановлення колективної (бригадної)
матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням
з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 3. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником
(бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або
призначається власником згідно зі статутом підприємства. При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво
колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який
призначається власником за погодженням з членами колективу
(бригади). 4. При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих
працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це
видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу)
в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а
прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну
матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до колективу
(бригади). 5. У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при
вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу
договір повинен бути переукладений. 6. У випадку відмови працівника від укладення договору про
колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою
працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові
працівника від іншої роботи або її відсутності - звільнити його з
роботи з підстав, передбачених законодавством про працю.
II. Права і обов'язки членів колективу (бригади) та власника
7. Члени колективу (бригади) мають право: а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний
контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском),
перевезенням, або застосуванням у процесі виробництва цінностей; б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих
колективу (бригаді); в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей,
переданих колективу (бригаді); г) у разі необхідності вимагати від власника проведення
інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей; д) порушувати перед власником обгрунтоване клопотання про
виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі
керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити
зберігання цінностей. 8. Члени колективу (бригади) зобов'язані: а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до
запобігання шкоди; б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно
подавати звіти про рух та залишки цінностей; в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які
загрожують зберіганню цінностей. 9. Власник зобов'язаний: а) створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для
нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм
майна; б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин,
які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання
цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і
притягати їх до визначеної законодавством відповідальності; в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством
про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну
підприємству, установі, організації, а також з чинними
інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу
(відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва
цінностей та їх обліку; г) забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для
своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому
цінностей; д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства,
установи, організації або іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом питання про обгрунтованість вимог
членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації
цінностей; е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства,
установи, організації або іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про
виведення працівника зі складу бригади в його присутності і
вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного
законодавства; ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про
обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів
до усунення цих обставин; з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його
членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у
відсутності останнього.
III. Порядок ведення обліку і звітності
10. Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про
рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником
колективу (бригадиром), а при тимчасовій відсутності останнього -
членом колективу (бригади), визначеним власником. Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені
діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при
зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади)
вибуває більше 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного
або кількох членів колективу (бригади). 11. Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником
колективу (бригадиром) та одним з його членів. Зміст звіту
доводиться до всіх членів колективу (бригади).
IV. Відшкодування шкоди
12. Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до
матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна
розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям
матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуттям через
недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами. 13. Притягання колективу (бригади) до матеріальної
відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки
причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих
членами колективу (бригади), а, у разі необхідності, також
висновків спеціалістів. 14. Члени колективу (бригади) звільнюються від відшкодування
шкоди: а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини; б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної
шкоди серед членів його колективу (бригади). 15. Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою)
підприємству, установі, організації визначається відповідно до
статті 135-3 Кодексу законів про працю України. Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством
України. 16. Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству,
установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється
між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній
тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому
часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення
шкоди. Договір набирає чинності з __________________________________
і діє протягом всього періоду роботи колективу (бригади) з
цінностями, переданими йому цим підприємством, установою,
організацією. Договір укладено у двох примірниках, перший з яких
зберігається у власника, другий - у керівника колективу
(бригадира).
Підписи: Власник _____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) Керівник колективу (бригади) ________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис) Члени колективу (бригади) ___________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
М.П. "___" ____________ 19 __ р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: