open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 146 від 12.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 червня 1996 р.
vd960512 vn146 за N 294/1319
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки

N 343 ( z0383-15 ) від 24.03.2015 }
Про затвердження Положення про ради ректорів

(директорів) вищих закладів освіти України

На виконання зведених заходів щодо реалізації Указу
Президента України "Про Основні напрями реформування вищої освіти
в Україні" ( 832/95 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ради ректорів (директорів) вищих
закладів освіти України, що додається. 2. Головному управлінню вищої освіти (Степко М.Ф.) разом з
місцевими органами управління освітою та ректорами (директорами)
вищих закладів освіти підготувати пропозиції щодо затвердження
переліку регіонів (областей), в яких необхідно створити ради
ректорів (директорів) вищих закладів освіти. 3. Головам діючих рад ректорів (директорів) вищих закладів
освіти привести їх діяльність відповідно до цього Положення. 4. Вважати такими, що не застосовуються на території України: - наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти
СРСР від 14.04.83 р. N 483; - наказ Державного комітету колишнього СРСР по народній
освіті від 25.06.90 р. N 438. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на Головне
управління вищої освіти.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено

наказом Міністерства освіти

України від 12.05.96 р.

N 146
Положення

про ради ректорів (директорів)

вищих закладів освіти України
Дане Положення регламентує порядок та визначає основні
напрямки діяльності рад ректорів (директорів) вищих закладів
освіти, що створюються на громадських засадах з метою більш
ефективного забезпечення реалізації державної політики в галузі
освіти на місцях з урахуванням регіональних особливостей.
1. Загальні положення
1.1. Рада ректорів (директорів) вищих закладів освіти (далі -
Рада) з постійно діючим органом громадського самоврядування в
системі вищої освіти, що створюється в регіональних (обласних)
центрах України для удосконалення системи управління освітою та
координації діяльності вищих закладів освіти з питань виховної,
навчально-методичної і наукової роботи. 1.2. Рада ректорів (директорів) вищих закладів освіти у своїй
діяльності керується Законом України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" ( 100/96-ВР ),
іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 1.3. Рішення про створення в регіоні (області) Ради приймає
Міністерство освіти України окремо для вищих закладів освіти I-II
та III-IV рівнів акредитації. Рада організовує свою роботу у
тісній взаємодії з Міністерством освіти України, іншими
міністерствами та відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні
вищі заклади освіти, а також місцевими органами державної
виконавчої влади. 1.4. Рішення рад ректорів (директорів) вищих закладів освіти
мають характер рекомендації з питань, що входять до їх
компетенції, згідно з цим Положенням.
2. Основні завдання рад
2.1. Участь в розробці проектів нормативно-правових
документів, що регламентують діяльність вищих закладів освіти. 2.2. Вивчення потреб регіону на перспективу у фахівцях
певного рівня кваліфікації та профілю підготовки. Визначення
приорітетних напрямків підготовки та спеціальностей, необхідних
для забезпечення кадрових потреб. Підготовка для органів виконавчої влади пропозицій щодо
упорядкування мережі вищих закладів освіти та визначення обсягів
державного замовлення на підготовку фахівців. Проведення експертної оцінки та необхідності створення в
регіоні (області) нових вищих закладів освіти. 2.3. Вивчення та поширення передового досвіду організації
діяльності вищих закладів освіти, проведення соціологічних
досліджень в колективах. Внесення за результатами аналізу пропозицій до Міністерства
освіти України щодо покращення діяльності вищих закладів освіти. 2.4. Спільне використання науково-педагогічного потенціалу та
матеріально-технічних ресурсів вищих закладів освіти для
розв'язання важливих потреб галузі освіти, інших галузей народного
господарства. 2.5. Розробка та реалізація заходів щодо соціального захисту
працівників та студентів вищих закладів освіти, спільного
використання об'єктів соціально-культурного та побутового
призначення. 2.6. Інші види кооперації вищих закладів освіти, що не
заборонені чинним законодавством. 2.7. За дорученням Міністерства освіти України Ради можуть
здійснювати перевірку діяльності окремих вищих закладів освіти.
3. Структура рад
3.1. До складу Ради входять керівники акредитованих вищих
закладів освіти, керівники інститутів післядипломної освіти, що
розташовані на території регіону (області), незалежно від їх
підпорядкування та форми власності. Керівники недержавних ліцензованих вищих закладів освіти
можуть брати участь у роботі Ради з правом дорадчого голосу. До складу Ради можуть входити, за згодою, представники
студентських організацій, управлінь освіти місцевих органів
державної виконавчої влади, обласних комітетів профспілки
працівників освіти і науки, а також інших установ, організацій і
підприємств, діяльність яких пов'язана з наданням освітянських
послуг. 3.2. Керівництво Радою здійснює Голова, а за його
відсутністю один із заступників. Голова та його заступники обираються на засіданні Ради
простою більшістю голосів (від кількості присутніх). 3.3. Для забезпечення організаційно-аналітичної роботи та
діловодства Голова Ради призначає вченого секретаря (секретаря)
Ради з числа досвідчених науково-педагогічних працівників. 3.4. Рада має право створювати постійні або тимчасові робочі
органи: президію, комісії з основних напрямків діяльності вищих
закладів освіти, тимчасові колективи, об'єднання тощо. 3.5. Голова Ради організує роботу відповідно до плану, що
обговорюється і затверджується на пленарному засіданні. Склад, функції та звіти про діяльність робочих органів Ради
також затверджуються на її пленарних засіданнях.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: