open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12/5 від 20.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 травня 1996 р.
vd960520 vn12/5 за N 253/1278
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінюсту

N 285/7-А ( z0283-97 ) від 15.07.97 )
Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії науково-дослідних інститутів судових експертиз

Міністерства юстиції України

Відповідно до ст.17 Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про експертно-кваліфікаційні комісії
науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства
юстиції України, що додається. 2. Директорам науково-дослідних інститутів судових експертиз
Міністерства юстиції України організувати роботу
експертно-кваліфікаційних комісій. 3. Контроль за виконанням вимог цього Положення покласти на
управління експертного забезпечення правосуддя (Палій В.М.).
Міністр юстиції України С.Головатий
Затверджено

наказом Міністерства юстиції

України від 20.05.96 р.

N 12/5
Положення

про експертно-кваліфікаційні комісії науково-дослідних
інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України
1. Загальні положення
1. Відповідно до статті 17 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) це Положення визначає порядок створення і
діяльності експертно-кваліфікаційних комісій науково-дослідних
інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України ( далі -
Мін'юст). 2. Експертно-кваліфікаційні комісії (ЕКК) інститутів
створюються для проведення атестації з метою присвоєння
кваліфікації і кваліфікаційного класу судового експерта фахівцям
інститутів, а також для присвоєння кваліфікації судового експерта
фахівцям інших державних установ, підприємницьких структур і
громадянам. 3. Порядок присвоєння кваліфікації та кваліфікаційного класу
судового експерта визначається Інструкцією про порядок присвоєння
кваліфікації судового експерта експертно-кваліфікаційними
комісіями науково-дослідних інститутів судових експертиз
Міністерства юстиції України, затвердженою наказом Мін'юсту від
22.12.95 р. N 32/5 ( z0473-95 ) і зареєстрованою Мін'юстом
22.12.95 р. N 473/1009 (далі - Інструкція), та Положенням про
кваліфікаційні класи судових експертів з числа працівників
науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства
юстиції України, затвердженим наказом Мін'юсту від 30.11.95 р.
N 360/6 ( z0431-95 ) і зареєстрованим Мін'юстом 04.12.95 р.
N 431/967 (далі - Положення).
2. Склад експертно-кваліфікаційних комісій
4. Склад ЕКК формується і затверджується керівником
інституту. 5. ЕКК створюється в складі: керівника інституту або його
заступника, керівників структурних підрозділів та найбільш
досвідчених фахівців, які мають кваліфікацію судового експерта і
стаж наукової та практичної роботи за спеціальністю не менше 5
років, та фахівців з процесуальних питань судової експертизи. 6. Склад ЕКК формується із постійних і змінних членів
комісії. Постійними членами комісії є голова, його заступник,
секретар комісії та фахівці з процесуальних питань судової
експертизи. До змінного складу комісії входять не менше двох фахівців з
тих експертних спеціальностей і того класу, з яких комісія
присвоює кваліфікацію або кваліфікаційний клас судового експерта.
До складу комісії можуть включатись фахівці інших
науково-дослідних інститутів судових експертиз Мін'юсту, а також
наукових установ і навчальних закладів інших міністерств і
відомств та підприємницьких структур. 7. Головою ЕКК є керівник інституту або його заступник. 8. Із числа членів ЕКК голова комісії призначає свого
заступника та секретаря комісії. 9. Голова комісії, а за його відсутності заступник, організує
роботу комісії по виконанню Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ), додержанню інших нормативних актів, що
регулюють роботу ЕКК. 10. Голова ЕКК: - планує роботу; - скликає засідання комісії і керує ними; - здійснює зв'язки з науково-дослідними інститутами судових
експертиз Мін'юсту та установами судових експертиз і навчальними
закладами інших міністерств і відомств щодо роботи комісії; - звітує про роботу комісії перед Мін'юстом. 11. Секретар ЕКК: - готує матеріали про присвоєння кваліфікації та
кваліфікаційного класу судового експерта і доповідає їх на
засіданні комісії; - веде діловодство ЕКК. 12. Члени ЕКК: знайомляться з поданими на розгляд комісії
документами, беруть участь у їх вивченні і перевірці, заявляють
клопотання, наводять свої мотиви та міркування з питань, які
стосуються поданих матеріалів, беруть участь в голосуванні,
підписують рішення комісії. 13. При наявності обставин, які викликають сумнів щодо
неупередженості члена ЕКК відносно поданих матеріалів, він не може
брати участь у їх розгляді і підлягає відводу (самовідводу). За
таких підстав відвід члену комісії можуть заявляти особи, які
подавали документи на розгляд комісії. Відвід повинен бути
мотивованим і поданим письмово до початку засідання комісії.
3. Повноваження експертно-кваліфікаційних комісій
14. Строк повноважень членів ЕКК становить 5 років. Якщо член
ЕКК не може виконувати свої функції, то на строк, що залишився,
голова ЕКК призначає іншого члена комісії. 15. Засідання ЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь
не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців тієї
спеціальності і того класу, з яких комісія проводить атестацію
щодо присвоєння кваліфікації або кваліфікаційного класу судового
експерта. 16. На засідання ЕКК запрошується особа, щодо якої
вирішується питання про присвоєння кваліфікації судового експерта
або кваліфікаційного класу. Якщо особа не з'явилася на засідання комісії без поважних
причин, комісія має право провести атестацію у її відсутності. 17. При атестації щодо присвоєння кваліфікації судового
експерта або позбавлення її ЕКК правомочна прийняти одне з рішень
відповідно до пунктів 13, 19 та 20 Інструкції. 18. При атестації щодо присвоєння кваліфікаційного класу
судового експерта або пониження цього класу чи позбавлення його
ЕКК правомочна прийняти одне з рішень відповідно до пунктів 2.5,
3.6 і 3.7 Положення. 19. Рішення ЕКК щодо присвоєння кваліфікації і
кваліфікаційного класу судового експерта може бути оскаржене
відповідно пунктів 14 Інструкції та 2.7. Положення. У разі незгоди
з рішенням директора інституту працівник має право у двотижневий
строк з дня прийняття рішення звернутись із скаргою до Мін'юсту. 20. ЕКК може запитувати від підприємств, установ і
організацій інформацію, необхідну для здійснення її повноважень.
4. Порядок роботи експертно-кваліфікаційних комісій
21. Підготовка засідання комісії забезпечується головою, його
заступником та секретарем. Про час і місце проведення засідання
комісії зацікавлені особи повідомляються не пізніше як за 10 днів
до розгляду подання (заяви) про присвоєння кваліфікації та
кваліфікаційного класу судового експерта. 22. Засідання комісії проводяться в міру потреби, але термін
розгляду подання (заяви) не повинен перевищувати 30 днів з дня
надходження в комісію. 23. Результати атестації щодо присвоєння кваліфікації
судового експерта фіксуються в протоколі. Протокол підписується
головуючим на засіданні комісії, секретарем та членами комісії,
які брали участь в засіданні (додаток N 1), та зберігаються в
матеріалах комісії. Про підтвердження кваліфікації судового експерта або надання
експерту права проведення іншого виду судової експертизи або з
іншої експертної спеціальності приймається окреме рішенням ЕКК
відповідно до пунктів 18 і 19 Інструкції, яке фіксується в
протоколі. 24. На підставі рішення комісії фахівцю видається відповідно
Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток
N 2) або доповнення до Свідоцтва про присвоєння кваліфікації
судового експерта (додаток N 3), чи робиться відмітка в
"Свідоцтві" про продовження терміну його дії. 25. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта
дійсне протягом п'яти років для працівників інститутів та інших
державних експертних структур та три роки - для громадян, які
працюють в підприємницьких структурах або проводять судові
експертизи за разовими договорами. Строк дії свідоцтва
продовжується на п'ять і три роки відповідно. 26. Результати атестації щодо присвоєння кваліфікаційного
класу судового експерта заносяться до атестаційного листа, що
підписується головуючим на засіданні комісії, секретарем та
членами комісії, які брали участь в засіданні, і повідомляються
працівнику, котрий атестувався, одразу після її проведення
(додаток N 4). Атестаційний лист подається на розгляд керівнику
інституту, який приймає відповідне рішення згідно з пунктом 2.7.
Положення. 27. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
членів комісії, які брали участь у її засіданні, у відсутності
того, хто атестується. Якщо член комісії має окрему думку, він
може викласти її письмово.
5. Діловодство експертно-кваліфікаційних комісій
28. Ведення діловодства експертно-кваліфікаційної комісії
покладається на секретаря комісії. 29. Копії рішень про присвоєння кваліфікації судового
експерта і додані документи та інші матеріали оформлюються в
окрему справу, яка зберігається в архівах інституту, де працює
комісія. 30. На кожну особу, якій присвоєно кваліфікацію судового
експерта, заповнюється "Картка судового експерта" в двох
примірниках (додаток N 5). Перший примірник картки зберігається в
картотеці ЕКК. 31. Атестаційний лист щодо присвоєння кваліфікаційного класу
складається в одному примірнику і зберігається в особовій справі
працівника інституту. 32. Комісія веде Книгу реєстрації свідоцтва і атестаційних
листів щодо присвоєння кваліфікації та кваліфікаційного класу
судового експерта (додаток N 6), яка зброшуровується,
прошнуровується, та скріплюється печаткою, і за допомогою якої
здійснює контроль за своєчасним підтвердженням експертами своєї
кваліфікації. 33. Про наслідки атестації ЕКК протягом 5 днів інформує
Мін'юст, надсилаючи другий примірник "Картки судового експерта". 34. ЕКК користується штампом і печаткою інституту, в якому
вона працює.
6. Забезпечення діяльності експертно-кваліфікаційних комісій
35. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне
забезпечення діяльності експертно-кваліфікаційних комісій
покладається на інститути, в яких працюють комісії. 36. Члени ЕКК на час роботи в комісії звільняються від
виконання інших службових обов'язків. 37. Фахівці підприємницьких структур та громадяни, котрі
атестуються щодо присвоєння кваліфікації судового експерта,
вносять за атестацію плату, розмір якої визначається інститутом,
де діє ЕКК, виходячи з фактичних витрат на організацію та
проведення атестації, за погодженням Мін'юсту.
Додаток N 1

до Положення про експертно-кваліфікаційні

комісії науково-дослідних інститутів

судових експертиз Міністерства юстиції

України, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від

20.05.96 р. N 12/5
Протокол N

Засідання експертно-кваліфікаційної комісії _________________________________________________________________

(назва науково-дослідного інституту судових експертиз)

"_____" ____________ 19__ р.
за участю в засіданні:
голови комісії ___________________________________________________
членів ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
і секретаря комісії ______________________________________________
у відповідності з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії
науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства
юстиції України розглянула:

1. Подання __________________________________________________

(чиє)

2. Заяву ____________________________________________________

(чию) (суб'єкт підприємництва) ро присвоєння кваліфікації судового експерта _________________________________________________________________

(вид експертизи, спеціальність) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
фахівцю __________________________________________________________

(назва установи, _________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
3. Проекти висновків експерта складені _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________

(висновки та рецензії на них додаються) а засіданні комісії ___________________________________ присутній

(прізвище та ініціали) бговоривши подання (заяву) та додані документи, комісія
запропонувала ____________________________________________________

(прізвище та ініціали) ідповісти на поставлені запитання згідно з затвердженою
програмою.
Відповіді оцінено ________________________________________________

(задовільно, незадовільно) кспертно-кваліфікаційна комісія вирішує:
Присвоїти (підтвердити) __________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) валіфікацію судового експерта з правом проведення _______________ _________________________________________________________________

(вид експертизи, спеціальність) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Утриматись від присвоєння (підтвердження) ________________________ _________________________________________________________________
кваліфікації судового експерта ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(навести мотиви)
Голова комісії: ____________________

( підпис ) лени: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ екретар комісії: __________________
Додаток N 2

до Положення про експертно-кваліфікаційні

комісії науково-дослідних інститутів

судових експертиз Міністерства юстиції

України, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від

20.05.96 р. N 12/5
————————————————————————————————————————————————————————————————— Міністерство юстиції України || | -------------------------------- || | (інститут, в якому діє ЕКК) || | -------------------------------- || | Свідоцтво N _____ || | Видане _________________________ || Свідоцтво дійсне | (прізвище, ім'я та ||—————— до "___" _______....р.| ________________________________ ||| | _________ | по батькові) |||Фото| М.П. (підпис) | ________________________________ ||| | | в тому, що йому (їй) рішенням ||| | Строк дії свідоцтва | експертно-кваліфікаційної комісії||| | продовжено | від "___" ______________....р. ||—————— до "___" _______....р.| присвоєно кваліфікацію судового || | експерта || М.П. --------- | з правом проведення ____________ || (підпис) | ________________________________ || | ______________________ експертиз || | за спеціальністю _______________ || | ________________________________ || Реєстраційний N ____ | Голова експертно-кваліфіка- || | м.п. ційної комісії ____________ || | Секретар __________________ || | "______" __________________....р || | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Опис свідоцтва

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта
друкується в обкладинці синього кольору розміром 90 х 240 мм.
Лицевий бік обкладинки має зображення Державного герба України і
напис "Свідоцтво".
Додаток N 3

до Положення про експертно-кваліфікаційні

комісії науково-дослідних інститутів

судових експертиз Міністерства юстиції

України, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від

20.05.96 р. N 12/5
Міністерство юстиції України ------------------------------------- _________________________________________________________________
(науково-дослідний інститут судових експертиз, в якому діє ЕКК)
Доповнення до свідоцтва N _________

про присвоєння кваліфікації судового експерта
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
рішенням експертно-кваліфікаційної комісії _______________________ _________________________________________________________________
від "_____" ______________ 19.. р.
додатково надано право проведення _______________________________

(вид експертизи) _________________________________________________________________

(експертна спеціальність) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
М.П.
Доповнення до свідоцтва дійсне
до "___" ______________ ... р.
М.П. ________________

(підпис)
Додаток N 4

до Положення про експертно-кваліфікаційні

комісії науково-дослідних інститутів

судових експертиз Міністерства юстиції

України, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від

20.05.96 р. N 12/5
Атестаційний лист N ________
1. Загальні дані
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Рік народження ___________________________________________________
Посада, яку займає фахівець, і стаж роботи за нею (на момент
атестації) _______________________________________________________
Освіта (найменування закладу і рік закінчення ) __________________ _________________________________________________________________
Спеціальність за освітою _________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________
Загальний трудовий стаж, у тому числі в судовій експертизі _______ _________________________________________________________________
2. Результати атестації
За підсумками голосування експертно-кваліфікаційної комісії:
присвоїти ______ клас судового експерта (за _______ проти _______)
залишити ____ клас судового експерта без змін (за ___ проти _____)
понизити ________ клас судового експерта
позбавити ___________ (за _______ проти _______)
Голова експертно-кваліфікаційної комісії ________________ (підпис)
Члени комісії _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

(підписи)
Секретар комісії _____________ (підпис)
Дата атестації "____" ______________ 199__ р.
З результатами атестації ознайомлений _______________________

(підпис фахівця, який

атестувався)
Додаток N 5

до Положення про експертно-кваліфікаційні

комісії науково-дослідних інститутів

судових експертиз Міністерства юстиції

України, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від

20.05.96 р. N 12/5

Картка судового експерта
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ _________________________________________________________________

Рік народження ______________________________________________ Освіта ______________________________________________________ _________________________________________________________________

Посада ______________________________________________________ Стаж роботи судовим експертом _______________________________ _________________________________________________________________

Кваліфікація судового експерта присвоєна рішенням
експертно-кваліфікаційної комісії ________________________________ від "_____" ____________ 19.. р. з правом проведення _________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Рішенням експертно-кваліфікаційної комісії __________________ _________________________________________________________________

від "_____" __________________ 19.. р. додатково надано право проведення експертиз ________________________________________ _________________________________________________________________
Додаток N 6

до Положення про експертно-кваліфікаційні

комісії науково-дослідних інститутів

судових експертиз Міністерства юстиції

України, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від

20.05.96 р. N 12/5
Книга
реєстрації свідоцтв і атестаційних листів щодо присвоєння

кваліфікації та кваліфікаційного класу ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N п/п| Номер | Прізвище, ім'я та по |Дата видачі |Підпис | | |свідоцтва |батькові особи, якій |свідоцтва |атестова-| | | або |присвоєно кваліфікацію|або ознайом-|ного екс-| | |атестацій-|або кваліфікаційний |лення з ате-|перта | | |ного листа|клас судового експерта|стаційним | | | | | |листом | | |——————+——————————+——————————————————————+————————————+—————————| | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: