open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 200 від 22.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

27 травня 1996 р.
vd960522 vn200 за N 252/1277
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 972 ( z0914-16 ) від 14.06.2016 }
Про затвердження Переліку нормативних документів, еталонів,
стандартних зразків і засобів вимірювань, які можуть
переміщуватися через митний кордон України з метою повірки

або метрологічної атестації

З метою забезпечення виконання Закону України від 9 лютого
1996 року N 42/96-ВР "Про ратифікацію Угоди між урядами
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про звільнення від
сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення
нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних
зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної
атестації", відповідно до статті 3 "Угоди про звільнення від
сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення
нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних
зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної
атестації", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік нормативних документів, еталонів,
стандартних зразків, засобів вимірювань, які звільняються від
сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів під час
переміщення через митний кордон України з метою повірки або
метрологічної атестації (додається). . Управлінню державної метрологічної служби (Білоус В.С.)
надіслати центрам стандартизації, метрології та сертифікації і
інститутам Держстандарту Перелік за пунктом 1 цього наказу і
забезпечити виконання положень зазначеної міждержавної Угоди. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Величка О.М.
Голова Держстандарту України Т.М.Кисільова
Затверджено

наказом Держстандарту України

від 22.05.96 р. N 200
Перелік

нормативних документів, еталонів, стандартних зразків

і засобів вимірювань, які можуть переміщуватися через

митний кордон України з метою повірки або метрологічної

атестації ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування товарів | Код ТН ЗЕД | —————————————————————————————————————————+——————————————————————| Обладнання для зважування товарів | 8423 901600 | Апаратура радіолокаційна | 8526 10 | Компаси для визначення напрямку, інші на-| | вігаційні прилади та інструменти | 9014 | Прилади та інструменти геодезичні | 9015 | Мікрометри, штангенциркулі, нутроміри, | | калібри, щупи та | 9017 30 | інструменти інші | 9017 80 | Електрокардіографи та апаратура інша | 9018 11 000 | | 9018 19 000 | Прилади і пристрої офтальмологічні | 9018 50 | Прилади і обладнання для вимірювання | | кров'яного тиску | 9018 90 100 | Машини і прилади для випробувань на твер-| | дість, міцність, розтяг, стиск і еластич-| | ність, інші механічні властивості матері-| | алів | 9024 | Ареометри і аналогічні прилади, які діють| | при занурюванні у рідину, термометри, пі-| | рометри, барометри, гігрометри і психро- | | метри | 9025 | Прилади і апаратура для вимірювання і | | контролю витрат, рівня, тиску та інших | | перемінних характеристик рідин або газів | 9026 | Прилади і апаратура для фізичного і хімі-| | чного аналізу, прилади і апаратура для | | вимірювання і контролю в'язкості, порис- | | тості, розширення, поверхневого натягнен-| | ня, прилади і апаратура для вимірювання і| | контролю кількості тепла, звуку або світ-| | ла | 9027 | Лічильники подачі або виробництва газу, | | рідини і електроенергії | 9028 | Лічильники кількості обертів і кількості | | продукції, таксометри, мілеометри, кроко-| | міри та інші прилади, спідометри і тахо- | | метри | 9029 | Осцилоскопи, спектрометри, прилади і апа-| | ратура для вимірювання і контролю елек- | | тричних величин, виявлення і вимірювання | | альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, | | космічного та інших іонізуючих випроміню-| | вань | 9030 | Прилади і пристрої вимірювальні та конт- | | рольні оптичні, інші | 9031 40 000 | Прилади, пристрої та машини вимірювальні | | і контрольні, інші | 9031 80 | Апаратура для реєстрації часу доби і апа-| | ратура для вимірювання, реєстрації та ін-| | дикації інтервалів часу | 9106 | Міжнародні, міждержавні, національні, га-| | лузеві стандарти, класифікатори; керівні | | нормативні документи; технічні умови; по-| | кажчики стандартів; рекомендації та пра- | | вила міжнародних організацій зі стандар- | | тизації та метрології; експлуатаційні до-| | кументи на засоби вимірювань; методики | | повірки або метрологічної атестації; ін- | | струкції | | Еталони одиниць вимірювань, стандартні | | зразки складу і властивостей речовин і | | матеріалів та описи до них; таблиці стан-| | дартних довідкових даних про фізичні кон-| | станти та властивості речовин і матеріа- | | лів | | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: