open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 49 від 27.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 червня 1996 р.
vd960527 vn49 за N 289/1314
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони навколишнього природного середовища

N 459 ( z1556-05 ) від 14.12.2005 )
Про затвердження Методики індексації нормативів плати

за забруднення навколишнього природного середовища

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15 листопада 1995 року N 911 ( 911-95-п ) "Про першочергові
заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів
України на 1995-1996 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику індексації нормативів плати за
забруднення навколишнього природного середовища, що додається. 2. Організацію запровадження Методики індексації нормативів
плати за забруднення навколишнього природного середовища покласти
на першого заступника Міністра В.Шевчука.
Міністр Ю.Костенко
Затверджено

наказом Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища та ядерної безпеки

України від

27 травня 1996 року N 49
Методика

індексації нормативів плати за забруднення навколишнього

природного середовища
1. Дана Методика розроблена на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 1995 року N 911 ( 911-95-п )
"Про першочергові заходи щодо реалізації Програми діяльності
Кабінету Міністрів України на 1995-1996 роки", з метою індексації
Базових нормативів плати за забруднення навколишнього природного
середовища, затверджених наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища 29 грудня 1995 року N 153
( z0021-96 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
12 січня 1996 року N 21/1046. 2. Індексація нормативів плати за забруднення навколишнього
природного середовища в зв'язку зі зміною рівня цін дає можливість
зберегти стимулюючу роль платежів за забруднення навколишнього
природного середовища в проведенні природоохоронних міроприємств. 3. Індексація нормативів плати здійснюється на основі
коефіцієнта, розрахованого з врахуванням змін рівня цін на
продукцію, що випускається підприємствами різних галузей,
платниками за забруднення навколишнього природного середовища. 4. Коефіцієнти індексації нормативів плати розробляються на
основі матеріалів державної статистичної звітності по охороні
навколишнього природного середовища, соціально-економічних
показників стану та прогнозів розвитку народного господарства
України. 5. Коефіцієнти індексації встановлюються до вищезазначених
Базових нормативів плати за: - викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення; - викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними
джерелами забруднення; - скиди забруднюючих речовин в поверхневі води, внутрішні
морські води та територіальне море, а також підземні горизонти; - розміщення відходів у навколишньому природному середовищі. 6. Коефіцієнт індексації нормативів плати розробляється по
даній Методиці Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України і доводиться до Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій, Державних управлінь
екологічної безпеки Мінекобезпеки України, Держінспекцій охорони
Чорного і Азовського морів в строки встановлені для складання
проекту плану економічного і соціального розвитку та бюджету
кожного року. 7. Для розрахунку коефіцієнта індексації нормативів плати за
забруднення навколишнього природного середовища визначаються
наступні показники: - структура використання платежів за забруднення
навколишнього природного середовища по напрямкам використання за
базовий період (фактична структура за I півріччя): наукові
розробки, проекти, екологічні програми; ліквідація негативних
наслідків від аварій; здійснення природоохоронних заходів і
збереження природно-заповідного фонду; розвиток та зміцнення
матеріально-технічної бази; на заходи по запобіганю чи компенсації
збитків здоров'ю населення та інші витрати на природоохоронні
заходи; - індекси росту цін в галузях народного господарства в
розрахунковому періоді в порівнянні з базовим: промисловість,
будівництво, побутові товари та послуги; - коефіцієнт росту заробітної плати в науці. 8. Коефіцієнт індексації нормативів плати за забруднення
навколишнього природного середовища розраховується як
середньозважена величина по формулі:
Кінд. = Ун*Кн + Улн*Клн + Упз*Кпз + Умт*Кп + Уз*Кпп + Уін*Кін.;
де: Ун - фактична питома вага витрат на наукові розробки,

проекти, екологічні програми;

Кн - коефіцієнт зміни заробітної плати для наукових

працівників в розрахунковому періоді;

Улн - фактична питома вага витрат на ліквідацію

негативних наслідків від аварій;

Клн - коефіцієнт зміни цін витрат на ліквідацію

негативних наслідків від аварій в розрахунковому

періоді;

Упз - фактична питома вага витрат на здійснення

природоохоронних заходів і збереження

природно-заповідного фонду;

Кпз - коефіцієнт зміни цін витрат на здійснення

природоохоронних заходів і збереження

природно-заповідного фонду;

Умт - фактична питома вага витрат на розвиток і

удосконалення матеріально-технічної бази;

Кп - коефіцієнт росту оптових цін в промисловості;

Уз - фактична питома вага витрат на заходи по запобіганню

чи компенсації збитків здоров'ю населення;

Кпп - коефіцієнт інфляції споживчих цін (побутові товари

та послуги);

Уін. - фактична питома вага на інші витрати проведення

природоохоронних заходів;

Кін. - коефіцієнт зміни цін інших витрат проведення

природоохоронних заходів.
Коефіцієнт зміни цін витрат на ліквідацію негативних
наслідків від аварій в розрахунковому періоді визначається по
формулі:

Клн = 0,3*Кп + 0,7*Кб,
де Кб - коефіцієнт зміни цін будівельно-монтажних робіт в
розрахунковому періоді.
Коефіцієнт зміни цін витрат на здійснення природоохоронних
заходів і збереження природно-заповідного фонду в розрахунковому
періоді визначається по формулі:
Кпз = 0,2*Кн + 0,3*Кб + 0,5*Кп.
Коефіцієнт зміни цін витрат проведення інших природоохоронних
заходів в розрахунковому періоді визначається по формулі:
Кін. = 0,2*Кн + 0,4*Кб + 0,4*Кп.
Приклад розрахунку
Індекси росту цін в галузях народного господарства

Таблиця 1 ———————————————————————————————————————————————————————————— |Галузі народного господарства | Позначення | Величина | | | коефіцієнта| коефіцієнта | |——————————————————————————————+————————————+——————————————| | Промисловість | | | |(коефіцієнт росту оптових цін)| Кп | 2,0 | | Будівництво | Кб | 1,8 | | Побутові товари та послуги | | | |(коефіцієнт інфляції) | Кпп | 1,4 | | Наука | | | |(коефіцієнт росту заробітної | | | | плати) | Кн | 1,3 | ————————————————————————————————————————————————————————————
Інформація і розрахунок індексації нормативів плати

Таблиця 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Напрямки використання | Питома вага в | Коефіцієнт індек- | | коштів позабюджетних | загальному об'ємі| сації | | фондів охорони навколи-|——————————————————+———————————————————| | шнього природного сере-|Позначе-|Величина |Позначе-| Величина | | довища |ння | |ння | | |————————————————————————+————————+—————————+————————+——————————| |Наукові розробки, проек-| | | | | |ти, екологічні програми | Ун | 0,3 | Кн | 1,3 | |Ліквідація негативних | | | | | |наслідків від аварій | Улн | 0,037 | Клн |0,3*2 + | | | | | |0,7*1,8= | | | | | | 1,86 | |Здійснення природоохоро-| | | | | |нних заходів і збережен-| | | | | |ня природно-заповідного | Упз | 0,289 | Кпз |0,2*1,3 + | |фонду | | | |0,3*1,8 + | | | | | |0,5*2=1,8 | |На розвиток та зміцнення| | | | | |матеріально-технічної | | | | | |бази | Умт | 0,082 | Кп | 2,0 | |На заходи по запобіганню| | | | | |чи компенсації збитків | | | | | |здоров'ю населення | Уз | 0,198 | Кпп | 1,4 | |Інші витрати на природо-| | | | | |охоронні заходи | Уін. | 0,092 | Кін. |0,2*1,3 + | | | | | |0,4*1,8 +| | | | | |0,4*2=1,78| —————————————————————————————————————————————————————————————————
Кі = 0,3*1,3 + 0,037*1,86 + 0,289*1,8 + 0,082*2 + 0,198*1,4 +

+ 0,092*1,78 = 0,39 + 0,0688 + 0,52 + 0,164 + 0,277 +

+ 0,164 = 1,584.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: