open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 362 від 28.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

7 червня 1996 р.
vd960528 vn362 за N 274/1299
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 317 ( z0439-04 ) від 23.03.2004 )
Про затвердження Інструкції про порядок

узгодження з органами державного пожежного

нагляду проектів державних і галузевих

стандартів, норм, правил, технічних умов та інших

нормативних документів, що стосуються

забезпечення пожежної безпеки, а також про

порядок підготовки відгуків (висновків) щодо них

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
та Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508
( 508-94-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок узгодження з органами
державного пожежного нагляду проектів державних і галузевих
стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативних
документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також
про порядок підготовки відгуків (висновків) щодо них (додається). 2. Начальнику УДПО МВС України, начальникам ГУМВС України в
Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях та
м.Севастополі організувати вивчення цієї Інструкції керівним
складом управлінь (відділів) ДПО і працівниками держпожнагляду та
забезпечити його виконання. 3. Вважати такою, що не застосовується на території України
"Инструкцию о порядке представления проектов стандартов и
технических условий на отзыв, заключение и согласование в органы
государственного пожарного надзора и другие организации пожарной
охраны", затверджену МВС СРСР 14 липня 1987 року.
Міністр
генерал-лейтенант міліції Ю.Кравченко
Затверджено

наказом Міністерства

внутрішніх справ України від

28 травня 1996 р. N 362
Інструкція

про порядок узгодження з органами державного

пожежного нагляду проектів державних і галузевих

стандартів, норм, правил, технічних умов та інших

нормативних документів, що стосуються

забезпечення пожежної безпеки, а також про

порядок підготовки відгуків (висновків) щодо них*
______________
* Далі - Інструкція
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює порядок узгодження з органами
державного пожежного нагляду (держпожнагляду) проектів державних і
галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов, інших
нормативних документів, що стосуються забезпечення пожежної
безпеки, та змін, які вносяться до них, і визначає орієнтовну
тематику проектів НД, що підлягають обов'язковому узгодженню. _____________
* Далі - НД
Цією Інструкцією також регламентується порядок підготовки та
оформлення органами і установами Державної пожежної охорони
відгуків (висновків) на проекти НД. 1.2. Чинність цієї Інструкції поширюється на НД, що
опрацьовуються або переглядаються міністерствами, відомствами,
установами та організаціями незалежно від виду діяльності і форми
власності, творчими колективами, фахівцями, а також на органи і
установи Державної пожежної охорони, котрі їх розглядають та
узгоджують. 1.3. Узгодження з органами держпожнагляду проектів НД, що
стосуються забезпечення пожежної безпеки, здійснюється на підставі
статті 7 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та
підпункту 2 пункту 9 Положення про Державну пожежну охорону
( 508-94-п ). 1.4. Орієнтовна тематика проектів НД, які слід направляти на
узгодження до органів держпожнагляду, наведена в додатках NN 1, 2,
3 до цієї Інструкції. На узгодження подаються також проекти НД з
іншої тематики, якщо вони містять вимоги, що стосуються
забезпечення пожежної безпеки. На узгодження до органів держпожнагляду подаються, крім того,
зміни, які вносяться до протипожежних вимог діючих НД. Зміни
погоджуються з органом, який раніше узгодив документ. 1.5. Проекти міждержавних, державних і галузевих стандартів
(ГОСТ, ДСТУ і ГСТУ), будівельних норм (ДБН та ВБН), норм
технологічного проектування (НТП), міжгалузевих, галузевих
(відомчих) правил, що стосуються забезпечення пожежної безпеки,
технічних умов (ТУ) за тематикою, зазначеною в додатку N 1 до цієї
Інструкції, узгоджуються з Управлінням Державної пожежної охорони
МВС України (далі - УДПО МВС України). Проекти ТУ з іншої тематики, реєстрація яких, відповідно до
ДСТУ 1.3-93, здійснюється територіальними органами Держстандарту
України, можуть узгоджуватися з відповідними територіальними
органами держпожнагляду*. ________________________
* Територіальними органами держпожнагляду є:
управління Державної пожежної охорони (УДПО) головних управлінь
МВС України в Криму, м.Києві та Київській області, управління
(відділи) Державної пожежної охорони (УДПО - ВДПО) управлінь МВС
України в областях і місті Севастополі.
1.6. Проекти регіональних будівельних норм (РБН), розробка і
затвердження яких, згідно з діючим Законом України "Про основи
містобудування" ( 2780-12 ), належить до компетенції державних
органів Автономної Республіки Крим та місцевих органів державної
виконавчої влади, узгоджуються з відповідними територіальними
органами держпожнагляду. 1.7. При поданні на відгук (висновок) та узгодження проектів
державних і галузевих стандартів, будівельних норм слід
враховувати вимоги ДСТУ 1.2-93, ДБН А.1.1-2-93.
2. Порядок підготовки і оформлення відгуків (висновків)

на проекти НД
2.1. На стадії першої (проміжної) редакції проекти НД, що
стосуються забезпечення пожежної безпеки, за необхідності
надсилаються в органи і установи Державної пожежної охорони на
відгук (висновок) щодо достатності і якості рішень, що
пропонуються ними з питань пожежної безпеки, їх відповідності
належному науково-технічному рівню. 2.2. Перелік органів та установ Державної пожежної охорони,
до яких необхідно направляти проекти НД на відгук (висновок),
визначає організація-розробник* за узгодженням із замовником НД. _____________________
* Організація-розробник - це організація, творчий колектив,
фахівці тощо, які здійснюють опрацювання нових або перегляд
діючих НД.
2.3. На відгук (висновок) подається з супровідним листом
перша (проміжна) редакція проекту НД та пояснювальна записка до
неї. 2.4. Проект нормативного документа і пояснювальна записка
мають бути підписані керівником (чи його заступником) та
виконавцями організації-розробника і організацій-співвиконавців. 2.5. Відгуки (висновки) по проектах НД можуть надавати: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки
(УкрНДІПБ) МВС України; Харківський інститут пожежної безпеки (ХІПБ) МВС України,
інші пожежно-технічні навчальні заклади; територіальні органи держпожнагляду за дорученням УДПО МВС
України. Організації-розробники можуть також надсилати проекти НД на
відгук (висновок) до організацій, які мають відповідних фахівців
та одержали дозвіл (ліцензію) на право займатися розробкою заходів
щодо забезпечення пожежної безпеки та науково-технічним
консультуванням з цих питань, згідно з Інструкцією про порядок
здійснення ліцензування виробництва пожежної техніки,
протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення ( z0226-95 ). 2.6. Організація, яка одержала проект НД на відгук
(висновок), розглядає відповідність положень, які містить проект,
сучасним вимогам щодо забезпечення пожежної безпеки, їх
достатність та якість, у тому числі стосовно систем попередження
пожеж, протипожежного захисту, організаційно-технічних заходів за
ГОСТ 12.1.004-91. 2.7. Термін розгляду проекту НД і підготовки відгуку
(висновку), як правило, не повинен перевищувати місяць від дня
прийняття документа на розгляд. За узгодженням з
організацією-розробником та замовником НД в окремих обгрунтованих
випадках цей термін може бути збільшений керівником організації,
що дає відгук, до 45 днів. 2.8. Відгук (висновок) по проекту НД має бути обгрунтований і
містити в собі стислі, чітко викладені і однозначно трактовані
формулювання запропонованих змін. На початку відгуку (висновку) викладаються загальні
зауваження і пропозиції щодо проекту НД, а далі - щодо конкретних
його розділів, підрозділів, пунктів. Відгук (висновок) виконується машинописним (іншим друкованим)
способом згідно із формою N 1 додатка N 4 до цієї Інструкції. 2.9. На підставі зауважень та пропозицій, що містяться у
відгуку (висновку), організація-розробник доопрацьовує проект НД і
уточнює пояснювальну записку до нього. При наявності у відгуку (висновку) принципових зауважень по
суті проекту НД, з якими організація-розробник не згодна, вона
повинна провести узгоджувальну нараду за участю організації, яка
дала зауваження, та компетентної організації, що має узгоджувати
документ. Рішення узгоджувальної наради оформлюється протоколом.
3. Порядок узгодження проектів НД
3.1. На узгодження до органів держпожнагляду має подаватися
остаточна редакція проекту НД. Остаточна редакція проекту НД, що вноситься на узгодження,
пояснювальна записка до нього повинні бути підписані керівниками
(їх заступниками) та виконавцями організації-розробника,
організацій-співвиконавців і завірені печатками. 3.2. На узгодження мають подаватися разом із супровідним
листом: - остаточна редакція проекту НД; - пояснювальна записка до остаточної редакції; - зведення відгуків; - ліцензія на право займатися діяльністю, пов'язаною з
розробкою заходів з питань пожежної безпеки (додається за вимогою
УДПО МВС України або іншого органу держпожнагляду, з яким
узгоджується проект НД); - протоколи випробувань (за необхідності). 3.3. Після прийняття зазначених матеріалів УДПО МВС України
чи інший орган держпожнагляду, з яким узгоджується проект НД,
розглядає їх і приймає рішення в строк, що не перевищує 30 днів,
щодо узгодження чи неузгодження проекту документа. 3.4. Узгодження може здійснюватися у вигляді листа про
узгодження або підпису на проекті НД керівника органу
держпожнагляду чи особи, яка виконує його обов'язки. Підпис на
проекті НД засвідчується гербовою печаткою. Узгодження проекту НД за формою "Узгоджено із зауваженнями"
не допускається. 3.5. У випадку неузгодження проекту НД на адресу
організації-розробника подається лист згідно з формою N 2 додатка
N 4 до цієї Інструкції. 3.6. УДПО МВС України, інші органи держпожнагляду, до яких
надсилаються проекти НД на узгодження, ведуть облік узгоджених НД
за формою, наведеною у формі N 3 додатка N 4 до цієї Інструкції. 3.7. Адреси основних органів та установ Державної пожежної
охорони, яким проекти нормативних документів можуть надсилатися на
узгодження, відгук (висновок), наведені в додатку N 5.
Додаток N 1

до Інструкції про порядок узгодження

з органами державного пожежного

нагляду проектів державних і

галузевих стандартів, норм, правил,

технічних умов та інших нормативних

документів, що стосуються

забезпечення пожежної безпеки, а

також про порядок підготовки

відгуків (висновків) щодо них

Обов'язковий
Орієнтовна тематика проектів міждержавних, державних, галузевих стандартів, технічних умов України, які мають направлятися в органи і установи Державної

пожежної охорони на розгляд та узгодження
1. Загальні вимоги пожежної безпеки. 2. Терміни і визначення, які відносяться до питань пожежної
безпеки. 3. Небезпечні фактори пожежі, методи їх визначення. 4. Пожежовибухонебезпечні виробничі процеси, транспортування
пожежовибухонебезпечних вантажів. 5. Пожежовибухонебезпечні матеріали, речовини, вироби. 6. Пожежовибухонебезпечні виробниче обладнання та товари
культурно-побутового і господарського призначення (у тому числі
електротехнічні вироби, опалювальні прилади і обладнання тощо). 7. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів,
обладнання, виробничих процесів та методи їх визначення. 8. Вогнегасні речовини. 9. Засоби вогнезахисту (покриття, просочення і т.ін.). 10. Пожежна техніка, у тому числі: 10.1. Пожежні машини. 10.2. Пожежно-технічне озброєння (пожежне обладнання, ручний
пожежний інструмент, пожежно-рятувальні пристрої, засоби
індивідуального захисту пожежних тощо). 10.3. Установки пожежогасіння, пожежної та охоронно-пожежної
сигналізації. 10.4. Вогнегасники. 11. Умовні позначення пожежної техніки, сигнальні кольори і
знаки безпеки. 12. Організаційно-технічні рішення з питань пожежної безпеки. 13. Навчання населення, у тому числі працюючих, правил
пожежної безпеки. 14. Методи випробувань щодо пожежної небезпеки. 15. Інженерне обладнання протипожежного захисту будинків,
споруд, приміщень та територій (зовнішній та внутрішній
протипожежні водогони, пірси, установки протидимного захисту,
системи сповіщення людей про пожежу тощо). 16. Інші міждержавні, державні та галузеві стандарти, що
стосуються пожежної безпеки.
Додаток N 2

до Інструкції про порядок узгодження

з органами державного пожежного

нагляду проектів державних і

галузевих стандартів, норм, правил,

технічних умов та інших нормативних

документів, що стосуються

забезпечення пожежної безпеки, а

також про порядок підготовки

відгуків (висновків) щодо них

Обов'язковий
Орієнтовна тематика проектів НД України в галузі

будівництва, які мають направлятися в органи і

установи Державної пожежної охорони на розгляд

та узгодження*
_______________
* Тематика складена на основі класифікації нормативних документів
України в галузі будівництва, наведеної в додатку N 1 до ДБН
А.1.1-1-93.
1. Загальні принципи та основні положення по забезпеченню
надійності і безпеки об'єктів при пожежі; захист від пожеж. 2. Терміни і визначення, що відносяться до питань пожежної езпеки.

3. Пожежні навантаження; розрахункові методи,
об'ємно-планувальне та конструктивне забезпечення безпеки людей у
разі пожежі. 4. Класифікація будинків і споруд за ступенем вогнестійкості
та вибухопожежонебезпеки, показники і характеристики пожежної
небезпеки, вогнестійкості та горючості, методи випробувань. 5. Класифікація будинків і споруд за ступенем
відповідальності, види граничних станів за несучою спроможністю,
показники несучої спроможності, загальні принципи розрахунку та
випробувань будівельних конструкцій і основ. 6. Житлові, громадські, виробничі та допоміжні будинки і
споруди: класифікація, вимоги до складу приміщень і
об'ємно-планувальних параметрів, інженерного обладнання,
експлуатаційного режиму, безпеки при експлуатації та стихійних
впливах. 7. Протипожежні вимоги до будівельних конструкцій будинків і
споруд. 8. Мобільні будинки і споруди: класифікація, загальні вимоги,
вимоги безпеки, технічні умови на конкретні типи. 9. Споруди транспорту (у тому числі магістральні
трубопроводи), гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи
і споруди: класифікація, вимоги до розміщення та відведення
земель, експлуатаційних характеристик, надійності та безпеки. 10. Протипожежне водопостачання, каналізація,
теплопостачання, опалення, вентиляція та кондиціювання повітря,
газопостачання, електропостачання та слаботочні системи, системи
сміттєвиведення: вимоги до зовнішніх мереж і споруд, внутрішніх
мереж та обладнання, заходи безпеки. 11. Загальні вимоги та вимоги безпеки до ліфтів, підйомників,
ескалаторів та вантажопідйомного обладнання будинків і споруд, їх
розміщення. 12. Будівельні матеріали: теплоізоляційні, звукоізоляційні та
звуковбирні, опоряджувальні та облицювальні; матеріали для м'яких
покрівель, герметизації, вогнетривкі захисні матеріали, полімерні
матеріали (загальні технічні вимоги, вимоги безпеки, методи
контролю та випробувань). 13. Вимоги до забезпечення безпечного виконання
будівельно-монтажних і спеціальних робіт. 14. Прийняття в експлуатацію будівельної продукції і
будівельних робіт. 15. Система містобудівної документації: вимоги до складу і
змісту містобудівної документації, порядку проведення її
погодження, експертизи, затвердження, внесення до неї змін та її
скасування.
16. Планування та забудова міст, сільських поселень і
функціональних територій: 16.1. Архітектурно-планувальні і протипожежні вимоги до
міської забудови; вимоги до організації сільської садиби та
фермерського господарства. 16.2. Інженерно-технічні та екологічні вимоги. 16.3. Сельбищні, виробничі, реакреаційно-оздоровчі вимоги. 16.4. Вимоги до систем і споруд міського і зовнішнього
транспорту, вулиць та проїздів, інженерного забезпечення.
17. Вимоги цивільної оборони населених пунктів і територій. 18. Особливості будівництва в умовах забудови, що склалася. 19. Загальні вимоги щодо охорони природи, пам'яток історії та
культури. 20. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання
будинків і споруд, систем життєзабезпечення. 21. Забезпечення безпеки під час реконструкції, ремонту,
реставрації будинків і споруд, у тому числі при зміні їх
призначення; організація і технологія проведення робіт. 22. Рекомендовані норми, правила і стандарти, які
регламентують питання пожежної безпеки.

Додаток N 3

до Інструкції про порядок узгодження

з органами державного пожежного

нагляду проектів державних і

галузевих стандартів, норм, правил,

технічних умов та інших нормативних

документів, що стосуються

забезпечення пожежної безпеки, а

також про порядок підготовки

відгуків (висновків) щодо них

Обов'язковий
Орієнтовна тематика проектів правил та інших НД,

які містять вимоги з питань пожежної безпеки і

мають направлятися в органи і установи Державної

пожежної охорони на розгляд та узгодження
1. Правила з охорони праці та інші правила безпеки, які
містять вимоги щодо пожежної безпеки (міжгалузеві, галузеві,
відомчі). 2. Інші міжгалузеві та галузеві (відомчі) нормативні акти,
які містять вимоги, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, у
тому числі: 2.1. Переліки будівель, приміщень і споруд, що підлягають
обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння і автоматичною
пожежною сигналізацією (галузеві, відомчі). 2.2. Переліки категорій приміщень і будівель за
вибухопожежною та пожежною небезпекою (галузеві, відомчі). 2.3. Положення про служби пожежної безпеки (СПБ), що
створюються в апаратах міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, а також в апаратах об'єднань*. ________________
* Органи держпожнагляду, до яких мають направлятися на узгодження
відповідні Положення про СПБ, визначені в Типовому положенні про
СПБ, затвердженому наказом МВС України від 12.04.95 N 220 і
зареєстрованому у Мінюсті України 20.04.95 за N 118/654
( z0118-95 ).
Додаток N 4

до Інструкції про порядок узгодження

з органами державного пожежного

нагляду проектів державних і

галузевих стандартів, норм, правил,

технічних умов та інших нормативних

документів, що стосуються

забезпечення пожежної безпеки, а

також про порядок підготовки

відгуків (висновків) щодо них

Обов'язковий
Форма N 1

Відгук (висновок) на проект (першу редакцію)* НД
__________________________________________________________________

(вказуються позначення або шифр документа та його ________________________________________________________________,

повна назва) озробленого _____________________________________________________

(вказується повна назва організації-розробника) _________________________________________________________________
Текст
викладається за довільною формою з додержанням такого порядку:
1. Загальні зауваження (пропозиції) щодо проекту НД. 2. Зауваження (пропозиції щодо внесення змін та доповнень) до
конкретних розділів, пунктів чи підпунктів.
Керівник організації Особистий підпис Розшифровка
(або структурного підрозділу)** підпису
Відповідальний виконавець Особистий підпис Розшифровка

підпису омер телефону виконавця ____________________
* Вказується, на яку редакцію проекту НД надається відгук.
** Відгук, підписаний керівником структурного підрозділу,
надсилається із супровідним листом, що підписується керівником
організації або його заступником.

Форма N 2

Лист щодо неузгодження проекту НД
Керівнику організації-розробника
Про неузгодження проекту НД
Проект____________________________________________________________

(вказується позначення чи шифр та повне найменування НД)
Розроблений ______________________________________________________

(вказується організація-розробник) е може бути узгоджений внаслідок наведених нижче зауважень*. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN п/п|Номер розділу, пунк- |Пропозиції узгоджуючої організації| | |ту, підпункту НД | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________
* У разі, якщо є загальні для проекту НД зауваження, вони
викладаються на початку листа.

Керівник узгоджуючої Особистий підпис Розшифровка
організації (заступник підпису
керівника)
Відповідальний виконавець Особистий підпис Розшифровка
узгоджуючої організації підпису

Форма N 3

Облік проектів НД, узгоджених органом держпожнагляду
________________________________________________________________

(вказується орган держпожнагляду) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата по-|Позна-|Повне |Замість |Органі-|Орга- |Посадова |При-| |годження,|чення |найме- |якого НД|зація- |ніза- |особа |міт-| |номер |(шифр)|нуван- |вводить-|розроб-|ція, |Державної|ки | |листа по-|проек-|ня про-|ся в дію|ник |що має|пожежної | | |годження |ту НД |екту НД| | |зат- |охорони, | | | | | | | |верди-|яка пого-| | | | | | | |ти до-|дила про-| | | | | | | |кумент|ект НД | | |—————————+——————+———————+————————+———————+——————+—————————+————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 5

до Інструкції про порядок узгодження

з органами державного пожежного

нагляду проектів державних і

галузевих стандартів, норм, правил,

технічних умов та інших нормативних

документів, що стосуються

забезпечення пожежної безпеки, а

також про порядок підготовки

відгуків (висновків) щодо них

Довідковий
Адреси основних органів та установ Державної пожежної

охорони, яким проекти нормативних документів можуть

надсилатися на узгодження, відгук (висновок)

(за станом на 15.05.96)
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва організації |Адреса |Телефон | |——————————————————————+——————————————————————————————+—————————| | | На узгодження: | | |УДПО МВС України |252024,м.Київ-24, вул.Кругло- |291-33-49| | |університетська,20/1 |220-13-29| | | На відгук (висновок): | | |Український науково- |252011,м.Київ-11, вул.Рибаль- |290-18-01| |дослідний інститут |ська,18 |290-33-03| |пожежної безпеки | | | |(УкрНДІПБ) МВС України| | | | | | | |Харківський інститут |310000,м.Харків, вул.Чернишев-|47-52-13 | |пожежної безпеки |ського,94 |40-20-20 | |(ХІПБ) МВС України | | | | | | | |Львівське пожежно- |290007,м.Львів-7, вул.Клепа- |33-32-47 | |технічне училище |рівська,35 |33-32-40 | |(ЛПТУ) МВС України | | | | | | | |Черкаське пожежно- |257009,м.Черкаси-9, вул.Оноп- |47-65-36 | |технічне училище |рієнка,10 |45-62-64 | |(ЧПТУ) МВС України | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: