open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 травня 1996 р. N 575

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1039 ( 1039-2000-п ) від 29.06.2000 )
Питання Державної інспекції

з енергозбереження
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державну інспекцію з
енергозбереження, що додається. 2. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів
затвердити умови оплати праці працівників Державної інспекції з
енергозбереження. 3. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
Державну інспекцію з енергозбереження, її регіональні та обласні
підрозділи службовими приміщеннями на умовах оренди і необхідними
засобами зв'язку. 4. Міністерству енергетики та електрифікації, Державному
комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
переглянути в двомісячний термін за погодженням з Державним
комітетом з енергозбереження положення про інспекції з
енергетичного нагляду та з ефективного використання газу і
затвердити їх в установленому порядку.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.37
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 1996 р. N 575
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну інспекцію з енергозбереження
1. Державна інспекція з енергозбереження (далі - Державна
інспекція) є органом державної виконавчої влади і діє при
Держкоменергозбереження. 2. До складу Державної інспекції входять Центральна державна
інспекція з енергозбереження (далі - Центральна інспекція),
державні регіональні (Автономної Республіки Крим і м. Севастополя,
м. Києва і Київської області) та обласні державні інспекції з
енергозбереження (далі - регіональні та обласні інспекції). 3. Державна інспекція здійснює контроль за дотриманням
нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах,
в установах і організаціях незалежно від форм власності (далі -
підприємства), забезпечує своєчасне проведення державної
експертизи з енергозбереження і виконання інших функцій,
передбачених цим Положенням. 4. Державна інспекція в своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним Договором між
Верховною Радою України та Президентом України ( 1к/95-ВР ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та
наказами Держкоменергозбереження. 5. Основними завданнями Державної інспекції є: сприяння підвищенню ефективності роботи з раціонального
використання та економного витрачання паливно-енергетичних
ресурсів на підприємствах; організація проведення державної експертизи з
енергозбереження; аналіз діяльності підприємств та здійснення контролю за
додержанням норм законодавства у сфері енергозбереження; поширення передового досвіду і проведення
інформаційно-роз'яснювальної роботи з ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів; організація та проведення навчання спеціалістів міністерств,
відомств, підприємств з питань енергозбереження. 6. Центральна інспекція відповідно до покладених на неї
завдань: здійснює методичне і організаційне керівництво регіональними
та обласними інспекціями; видає в установленому порядку нормативно-технічну
документацію в межах своєї компетенції; здійснює контроль за дотриманням правил і вимог щодо
раціонального використання та економії паливно-енергетичних
ресурсів; забезпечує проведення державної експертизи з енергозбереження
у процесі правотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою,
транспортуванням, зберіганням, виробництвом і споживанням
паливно-енергетичних ресурсів; аналізує діяльність підприємств у частині використання
паливно-енергетичних ресурсів; надає підприємствам методичну та організаційну допомогу з
питань енергозбереження; затверджує в межах своєї компетенції форми приписів, актів та
інших документів, визначених Законом України "Про
енергозбереження" ( 74/94-ВР ); здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної
підготовки та перепідготовки кадрів для системи Державної
інспекції; надає регіональним та обласним інспекціям практичну допомогу
в організації роботи, проводить обстеження та перевірку їх
діяльності; визначає основні напрями, форми та методи проведення
державної експертизи з енергозбереження, встановлює відповідні
завдання регіональним та обласним інспекціям; подає Держкоменергозбереження річні і квартальні звіти про
результати діяльності Державної інспекції; готує пропозиції щодо удосконалення законодавства України з
питань раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів; проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів; організує навчання спеціалістів міністерств, відомств,
підприємств з питань енергозбереження; дає підприємствам рекомендації щодо пріоритетного
фінансування енергозберігаючих заходів (витрат на науково-дослідні
та дослідно-конструкторські розробки, виготовлення дослідних
зразків та експериментальних установок, впровадження у виробництво
високоефективних технологічних процесів, обладнання та
матеріалів). 7. Регіональні та обласні інспекції відповідно до покладених
на них завдань: здійснюють у межах своєї компетенції контроль за дотриманням
законодавства про енергозбереження; контролюють виконання підприємствами встановлених їм
нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів і стандартів у
сфері енергозбереження, правил і вимог щодо раціонального
використання та економії паливно-енергетичних ресурсів; здійснюють контроль за станом обліку паливно-енергетичних
ресурсів під час їх видобування, виробництва, транспортування і
споживання; проводять аналіз стану використання паливно-енергетичних
ресурсів підприємствами; надають підприємствам методичну та організаційну допомогу з
питань енергозбереження; проводять експертизу з енергозбереження проектів схем
розміщення та розвитку продуктивних сил в регіоні (області),
енерготехнологічних частин техніко-економічних обгрунтувань і
проектів будівництва нових та розширення (реконструкції,
технічного переобладнання, модернізації) діючих об'єктів і
підприємств; беруть участь у проведенні державної експертизи з
енергозбереження на підприємствах згідно з планом робіт,
погодженим з Центральною інспекцією; беруть участь у роботі державних і робочих комісій з
прийняття в експлуатацію завершених будівництвом нових і
реконструйованих підприємств, які використовують
паливно-енергетичні ресурси; ( Абзац десятий пункту 7 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000 ) за дорученням
Ради загальнодержавного позабюджетного фонду енергозбереження
проводять перевірку цільового використання його коштів; дають підприємствам рекомендації щодо пріоритетного
фінансування енергозберігаючих заходів (витрат на науково-дослідні
та дослідно-конструкторські розробки, виготовлення дослідних
зразків та експериментальних установок, впровадження у виробництво
високоефективних технологічних процесів, обладнання та
матеріалів); проводять навчання спеціалістів підприємств з питань
енергозбереження та видають відповідні кваліфікаційні сертифікати; надають консультаційні послуги підрозділам з енергозбереження
при обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях; контролюють за дорученням Держкоменергозбереження виконання
завдань, передбачених державною програмою енергозбереження. 8. Центральна, регіональні та обласні інспекції мають право: проводити у встановленому порядку перевірку на підприємствах
стану використання паливно-енергетичних ресурсів, відповідності
діючого обладнання стандартам з енергозбереження, встановленим
нормам і нормативам витрат паливно-енергетичних ресурсів, правилам
і вимогам щодо їх раціонального використання та економії; одержувати в установленому порядку від підприємств інформацію
про виробництво і споживання паливно-енергетичних ресурсів; давати обов'язкові для виконання приписи з питань ведення
нормативно-технічної документації, енергетичних паспортів
обладнання і режимних карт, технологічних інструкцій та інструкцій
з експлуатації, а також технічних умов та вимог паспортів на всі
види обладнання, що споживає паливно-енергетичні ресурси; залучати до проведення державної експертизи з
енергозбереження у встановленому порядку спеціалістів
науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших установ і
організацій, вищих навчальних закладів, представників
громадськості та експертів міжнародних організацій; застосовувати відповідно до законодавства економічні санкції
до підприємств та їх керівників за невиконання чи несвоєчасне
виконання приписів щодо усунення фактів марнотратного та
безгосподарного витрачання паливно-енергетичних ресурсів; вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств
усунення виявлених порушень законодавства про енергозбереження,
порядку проведення державної експертизи з енергозбереження, а
також припинення дій, які перешкоджають працівникам державних
інспекцій реалізувати свої повноваження; ( Абзац восьмий пункту 8 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000 ) створювати при
Центральній, регіональних та обласних інспекціях госпрозрахункові
підрозділи та укладати угоди про надання платних послуг в сфері
енергозбереження; складати акти перевірок та інші документи про порушення
законодавства з енергозбереження під час видобування, переробки,
транспортування, зберігання, виробництва і споживання
паливно-енергетичних ресурсів; давати підприємствам рекомендації щодо пріоритетного
фінансування енергозберігаючих заходів (витрат на науково-дослідні
та дослідно-конструкторські розробки, виготовлення дослідних
зразків та експериментальних установок, впровадження у виробництво
високоефективних технологічних процесів, обладнання та
матеріалів). 9. Керівництво Центральною інспекцією здійснюється головним
державним інспектором з енергозбереження, регіональними та
обласними інспекціями - відповідно державними інспекторами з
енергозбереження. Головний державний інспектор з енергозбереження призначається
на посаду та звільняється з посади головою
Держкоменергозбереження. Заступники головного державного інспектора з енергозбереження
Центральної інспекції, державні інспектори з енергозбереження
регіонів і областей призначаються на посаду та звільняються з
посади головою Держкоменергозбереження за поданням головного
державного інспектора з енергозбереження. 10. Головний державний інспектор з енергозбереження: несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Державну інспекцію завдань і здійснення нею своїх функцій; визначає ступінь відповідальності заступників головного
державного інспектора з енергозбереження, державних інспекторів з
енергозбереження регіонів і областей; видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання. 11. Державні інспектори з енергозбереження регіонів і
областей: несуть персональну відповідальність за виконання покладених
на регіональні і обласні інспекції завдань і здійснення ними своїх
функцій; видають в межах компетенції накази, організують і контролюють
їх виконання. 12. Гранична чисельність, кошторис витрат Центральної
інспекції затверджується головою Держкоменергозбереження,
регіональних і обласних - головним державним інспектором з
енергозбереження в межах загальної чисельності працівників,
встановленої Кабінетом Міністрів України для Державної інспекції. Штатні розписи Центральної, регіональних та обласних
інспекцій затверджується головним державним інспектором з
енергозбереження. ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 ) 13. Фінансування Державної
інспекції здійснюється за рахунок загальнодержавного
позабюджетного фонду енергозбереження, платежів та санкцій за
марнотратне та безгосподарне витрачання паливно-енергетичних
ресурсів, доходів, що надходитимуть за надання платних послуг
підприємствам, та інших надходжень, не заборонених законодавством
України. 14. Рішення Центральної інспекції можуть скасовуватися
Держкоменергозбереження. Рішення регіональних і обласних інспекцій можуть
скасовуватися Центральною інспекцією. 15. Центральна інспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків і печатку із зображенням
Державного герба України та своїм найменуванням. Регіональні і обласні інспекції з енергозбереження мають
субрахунки, кошторис витрат та печатку із зображенням Державного
герба України та своїм найменуванням. Головний державний інспектор з енергозбереження та його
заступники, державні інспектори з енергозбереження регіонів і
областей та їх заступники мають бланки з відповідним написом.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: