open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 травня 1996 р. N 580

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 99 ( 99-2013-п ) від 06.02.2013 }
Про затвердження типових положень про управління

майном області обласної, управління майном міста

Київської та Севастопольської міської державної

адміністрації та про відділ управління майном

району районної і районної у місті Севастополі та

управління майном району районної у місті Києві

державної адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити типові положення про управління майном області
обласної, управління майном міста Київської та Севастопольської
міської державної адміністрації та про відділ управління майном
району районної і районної у місті Севастополі та управління
майном району районної у місті Києві державної адміністрації
(додаються).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник

Міністра

Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.25
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 1996 р. N 580
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління майном області обласної, управління

майном міста Київської та Севастопольської

міської державної адміністрації
1. Управління майном області обласної, управління майном
міста Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації (далі - управління) є місцевим органом державної
виконавчої влади, що утворюється головою обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації та
підпорядковується голові цієї адміністрації. 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної,
міської державної адміністрації, рішеннями відповідного
представницького органу, прийнятими в межах його компетенції, а
також цим Положенням. 3. Основним завданням управління є реалізація державної та
регіональної політики у сфері управління майном, що перебуває у
власності області, міста, і загальнодержавним майном, повноваження
з управління яким делеговані державній адміністрації Президентом
України. 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) здійснює облік майна, що перебуває у власності області,
міста, і загальнодержавного майна, повноваження з управління яким
делеговані державній адміністрації Президентом України; 2) здійснює за дорученням голови обласної, міської державної
адміністрації в установленому порядку повноваження з управління
майном підприємств, установ і організацій (далі - підприємства),
що належить до сфери управління обласної, міської державної
адміністрації, зокрема: приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
підприємств; затверджує статути (положення) підприємств, контролює їх
дотримання та приймає рішення у разі їх порушення; укладає і розриває контракти з керівниками підприємств; здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням
закріпленого за підприємствами майна; виступає засновником спільних підприємств, до статутних
фондів яких передається майно, що перебуває у власності області,
міста; дає згоду Фондові державного майна на створення спільних
підприємств, до статутних фондів яких передається загальнодержавне
майно, повноваження з управління яким делеговані відповідній
державній адміністрації; вносить пропозиції власникам майна щодо відчуження у
власність області, міста належного їм майна, а також розглядає
питання про передачу майна, що перебуває у власності області,
міста, іншим власникам; 3) виступає за дорученням голови обласної, міської державної
адміністрації орендодавцем цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна
(будівель, споруд, приміщень), що перебувають у власності області,
міста, організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право
оренди нерухомого майна; 4) дає дозвіл підприємствам, майно яких перебуває у власності
області, міста, на передачу в оренду цілісних майнових комплексів,
їх структурних підрозділів та нерухомого майна; 5) розглядає в межах своєї компетенції питання про розміщення
на території області, міста нових підприємств та інших об'єктів
незалежно від форм власності, готує голові державної адміністрації
відповідні пропозиції; 6) бере участь у розробленні програм приватизації майна
області, міста; 7) здійснює методичне керівництво з питань управління майном
області, міста; 8) здійснює за дорученням голови обласної, міської державної
адміністрації інші повноваження, пов'язані з управлінням майном,
що належить до сфери управління обласної, міської державної
адміністрації. 5. Управління має право: залучати спеціалістів інших підрозділів обласної, міської
державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та
об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції; одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
обласної, міської державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції. 6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами обласної, міської державної
адміністрації, представницькими органами, органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями
та об'єднаннями громадян. 7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою обласної, міської державної
адміністрації. Начальник управління має заступників, які за його поданням,
призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної,
міської державної адміністрації. 8. Начальник управління: здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає ступінь відповідальності заступників начальника
управління, керівників його структурних підрозділів; затверджує структуру і штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; затверджує положення про структурні підрозділи та
функціональні обов'язки працівників управління; видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління; призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління. 9. Накази начальника управління у разі порушення прав
громадян, представницьких органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути
оскаржені в судовому порядку. 10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції управління, в ньому створюється колегія у складі
начальника управління (голова колегії) та заступників начальника
управління за посадою, а також інших працівників управління. До
складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів
обласної, міської державної адміністрації. Склад колегії затверджується головою обласної, міської
державної адміністрації за поданням начальника управління. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника
управління. 11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
вдосконалення управління майном області, міста та вирішення інших
питань в управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління. 12. Управління утримується за рахунок коштів Державного
бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання управління затверджує голова обласної,
міської державної адміністрації. 13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 1996 р. N 580
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ управління майном району районної і районної

у місті Севастополі та управління майном району районної

у місті Києві державної адміністрації
1. Відділ управління майном району районної і районної у
місті Севастополі та управління майном району районної у місті
Києві державної адміністрації (далі - відділ, управління) є
місцевим органом державної виконавчої влади, що утворюється
головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації та підпорядковується голові цієї адміністрації. 2. Відділ, управління у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним Договором між
Верховною Радою України та Президентом України ( 1к/95-ВР ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови
обласної, міської та районної державної адміністрації, рішеннями
відповідного представницького органу, прийнятими в межах його
компетенції, а також цим Положенням. 3. Основним завданням відділу, управління є реалізація
державної політики у сфері управління майном, що перебуває у
власності району, і загальнодержавним майном, повноваження з
управління яким делеговані районній державній адміністрації
Президентом України. 4. Відділ, управління відповідно до покладених на нього
завдань: 1) здійснює облік майна, що перебуває у власності району, і
загальнодержавного майна, повноваження з управління яким
делеговані районній державній адміністрації Президентом України; 2) здійснює за дорученням голови районної державної
адміністрації в установленому порядку повноваження з управління
майном підприємств, установ і організацій ( далі - підприємства),
що належить до сфери управління районної державної адміністрації,
зокрема: приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
підприємств; затверджує статути (положення) підприємств, контролює їх
дотримання та приймає рішення у разі їх порушення; укладає і розриває контракти з керівниками підприємств; здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням
закріпленого за підприємствами майна; виступає засновником спільних підприємств, до статутних
фондів яких передається майно, що перебуває у власності району; дає згоду Фондові державного майна на створення спільних
підприємств, до статутних фондів яких передається загальнодержавне
майно, повноваження з управління яким делеговані районній
державній адміністрації; вносить пропозиції власникам майна щодо відчуження у
власність району належного їм майна, а також розглядає питання про
передачу майна, що перебуває у власності району, іншим власникам; 3) виступає за дорученням голови районної державної
адміністрації орендодавцем цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна
(будівель, споруд, приміщень) , що перебувають у власності району,
організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди
нерухомого майна; 4) дає дозвіл підприємствам, майно яких перебуває у власності
району, на передачу в оренду цілісних майнових комплексів, їх
структурних підрозділів і нерухомого майна; 5) розглядає в межах своєї компетенції питання про розміщення
на території району нових підприємств та інших об'єктів незалежно
від форм власності, готує голові державної адміністрації
відповідні пропозиції; 6) бере участь у розробленні програм приватизації майна
району; 7) здійснює методичне керівництво з питань управління майном
району; 8) здійснює за дорученням голови районної державної
адміністрації інші повноваження, пов'язані з управлінням майном,
що належить до сфери управління районної державної адміністрації. 5. Відділ, управління має право: залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної
адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань
громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань,
що належать до його компетенції; одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції. 6. Відділ, управління в процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної
адміністрації, представницькими органами, органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями
та об'єднаннями громадян. 7. Відділ очолює завідуючий, а управління - начальник, які
призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної
державної адміністрації. Завідуючий відділом, начальник управління мають заступників,
які за їх поданням, призначаються на посаду і звільняються з
посади головою районної державної адміністрації. 8. Завідуючий відділом, начальник управління: здійснюють керівництво діяльністю відділу, управління, несуть
персональну відповідальність за виконання покладених на відділ,
управління завдань, визначають ступінь відповідальності
заступників завідуючого відділом, начальника управління,
керівників структурних підрозділів відділу, управління; затверджують структуру та штатний розпис відділу, управління
в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; затверджують положення про структурні підрозділи і
функціональні обов'язки працівників відділу, управління; видають у межах своєї компетенції накази, організовують та
контролюють їх виконання; розпоряджаються коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання відділу, управління; призначають на посаду і звільняють з посади працівників
відділу, управління. 9. Накази завідуючого відділом, начальника управління в разі
порушення прав громадян, представницьких органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
можуть бути оскаржені в судовому порядку. 10. Відділ, управління утримується за рахунок Державного
бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання відділу, управління затверджує голова
районної державної адміністрації. 11. Відділ, управління є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: