open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 237 від 31.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 червня 1996 р.
vd960531 vn237 за N 292/1317
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 512 ( v0512342-12 ) від 03.10.2012 }

Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності в митних органах
( Рішення про державну реєстрацію Порядку скасовано

на підставі Висновку Міністерства юстиції

N 12/44 ( v12_4323-05 ) від 12.08.2005 )

З метою ефективного проведення в життя митної політики
України в частині захисту її економічних інтересів, посилення
митного контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності
суб'єктів господарювання, на виконання постанови Кабінету
Міністрів України і Національного банку України від 3 квітня
1996 року N 391 ( 391-96-п ) "Про заходи щодо створення єдиної
бази статистичних даних та статистичної звітності про
зовнішньоторговельні операції", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення обліку суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності в митних органах (додається). 2. Територіальному інформаційно-аналітичному митному
управлінню (Копосов С.А.) в термін до 01.12.96 р. розробити та
запровадити в митних органах відповідне програмне забезпечення. 3. Ввести в дію пункти 2.10-2.13 Порядку ведення обліку
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах з
01.01.97 р. 4. Прес-центру Державного митного комітету України
(Спектор Г.М.) довести цей наказ до міністерств, відомств і
установ та до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (через
засоби масової інформації) після реєстрації в Міністерстві юстиції
України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Державного митного комітету України Соловкова Ю.П.
Голова комітету Л.Деркач
Затверджено

наказом Держмиткому України

від 31.05.96 р. N 237
( Рішення про державну реєстрацію Порядку скасовано

на підставі Висновку Міністерства юстиції

N 12/44 ( v12_4323-05 ) від 12.08.2005 )
Порядок ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності в митних органах

1. Загальні положення
1.1. Обліку в митному органі підлягають суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які знаходяться в зоні
діяльності цього митного органу незалежно від форми власності. 1.2. Митні органи забезпечують ведення обліку суб'єктів ЗЕД,
які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України;
надання Міністерству статистики, Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі та Головній державній податковій
інспекції інформації про цей облік. 1.3. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, при
необхідності здійснювати митне оформлення будь-яких вантажів, до
моменту здійснення митного оформлення, повинен звернутись до
митного органу (вантажного відділу або митного поста) за місцем
своєї державної реєстрації і стати на облік. 1.4. Відсутність облікової картки суб'єкта ЗЕД є підставою
для відмови у митному оформленні вантажів.
2. Порядок ведення обліку суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності

в митних органах (далі Порядок)
2.1. Для ведення обліку суб'єкту ЗЕД або, за його дорученням,
митному брокеру, необхідно подати в митницю оригінали та завірені
суб'єктом копії документів, згідно з переліком, викладеним в
Додатку N 1 до цього Порядку, одночасно з поданням двох
примірників оригіналів "Облікової картки суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності", за зразком, наведеним у Додатку
N 2, які заповнені суб'єктом ЗЕД. 2.2. Облікова картка повинна бути заповнена з використанням
ПЕОМ або друкарської машинки. Картки, заповнені від руки або з
виправленнями, до обліку не приймаються. 2.3. Інспектор вантажного відділу (поста) митниці,
відповідальний за облік, звіряє копії з оригіналами поданих
документів, завіряє обидва примірники "Облікової картки суб'єкта
ЗЕД" особистою номерною печаткою, після чого - один примірник
картки залишає в справах митниці разом з копіями поданих на облік
документів, а другий - видає на руки заявникові, як свідоцтво про
облік в митних органах. 2.4. Оригінали документів повертаються суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності. 2.5. Інспектор митниці присвоює цьому суб'єкту обліковий
номер, побудований за схемою: код митного органу/порядковий номер
вантажного відділу/останні дві цифри року обліку в митному
органі/порядковий номер облікової картки, наприклад:
10121/3/96/00001
2.6. Якщо штатним розкладом митниці чи митного поста
передбачено лише один вантажний відділ, то в другій частині
облікового номера суб'єкта ЗЕД проставляється цифра 1. 2.7. Нумерація здійснюється в хронологічному порядку по мірі
подання суб'єктами ЗЕД документів на облік за принципом наростання
номерів протягом року. 2.8. Цей номер зазначається на обох примірниках "Облікової
картки суб'єкта ЗЕД". 2.9. Облікова картка учасника ЗЕД обліковується в окремому
журналі, який має такі графи: номер по порядку, номер облікової
картки, дата обліку, назва підприємства, прізвище, ім'я, по
батькові інспектора, що ставив на облік підприємство, його підпис.
За необхідністю, до журналу може вноситись й інша інформація. 2.10. Засобами електронно-обчислювальної техніки відомості
про суб'єкта ЗЕД вносяться до електронної бази даних за допомогою
спеціальної комп'ютерної програми. 2.11. Дані про облік суб'єкта ЗЕД щотижнево передаються до
територіального інформаційно-аналітичного митного управління
Держмиткому України. 2.12. При внесенні змін до облікової картки суб'єкта ЗЕД, ці
зміни вносяться і до загальної інформаційної бази даних. Попередня
інформація при цьому зберігається. 2.13. У разі ліквідації підприємства інформація про нього
виключається з поточного реєстру підприємств і зберігається в
архіві електронної бази даних відповідно до наказу Держмиткому
України від 08.02.96 N 48 ( z0083-96 ) "Про електронну інформацію
в митній системі України". 2.14. Документи підприємства зберігаються в справах митного
органу один рік з дати виключення з поточного реєстру підприємств,
після чого передаються до архіву митниці, де зберігаються 5 років.
3. Заключні положення
3.1. Учаснику ЗЕД може бути відмовлено в обліку, якщо до
митного органу подано не повний комплект документів або вони
містять недостовірні дані. 3.2. Відповідальність за достовірність заявлених в обліковій
картці відомостей несе керівник підприємства, на яке оформлена
картка. 3.3. Відповідальність за наявність вказаних у обліковій
картці відомостей несе інспектор митниці, що здійснює облік. 3.4. При митному оформленні суб'єкта ЗЕД в митниці не за
місцем обліку, до цієї митниці подається завірена митницею (де
зареєстрований суб'єкт ЗЕД) копія облікової картки суб'єкта ЗЕД
без додаткового подання зазначених в ній документів.
Додаток N 1

до Порядку ведення обліку суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності

в митних органах
Перелік

документів, що подаються суб'єктом

зовнішньоекономічної діяльності до

митних органів України при обліку
1. Установчі документи: - рішення власника майна або уповноваженого ним органу про
створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або
уповноважених ними органів два і більше, такими рішеннями є
установчий договір; - статут підприємства (якщо відповідно до законодавства це
необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта
підприємництва). 2. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради
або в районній, міській міст Києва і Севастополя державній
адміністрації за його місцезнаходженням (місцем проживання);
свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта
господарської діяльності в Україні. 3. Довідка органів статистики про занесення суб'єктів
підприємницької діяльності - юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (ЗУКПО) та присвоєння
кодів території СПАТО, форми власності - ЗКФВ. 4. Довідка уповноваженого банку про наявність карбованцевого
розрахункового та (або) валютного рахунків, прізвище, ім'я, по
батькові головного бухгалтера підприємства, NN телефонів. 5. Наказ по підприємству про призначення відповідальних
працівників за роботу з митницею, їх прізвище, ім'я, по батькові,
паспортні дані, зразки підписів, зразок печатки, яка
використовується при оформленні документів в митних органах.
Додаток N 2

до Порядку ведення обліку суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності

в митних органах
Облікова картка N

суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності,

взятого на облік у ______________ відділі _________________________________ митниці
Повна назва підприємства _________________________________________
Код ЗУКПО _____________ Код СПАТО ____________ Код ЗКФВ __________
Юридична адреса __________________________________________________
Фактична (поштова) адреса ________________________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію ________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства, тел./факс,
підпис ___________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера, тел., підпис ___ _________________________________________________________________
Податкова інспекція (назва, адреса, тел.) ________________________ _________________________________________________________________
Карбованцевий розрахунковий рахунок:
назва банку ______________________________________________________
юридична адреса __________________________________________________
код ЗУКПО ________________________________________________________
Валютний рахунок:
назва банку ______________________________________________________
юридична адреса __________________________________________________
код ЗУКПО ________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові осіб, уповноважених на роботу з
митницею, тел., підпис ___________________________________________
При зміні даних, зазначених в цій картці,
зобов'язуюсь в тижневий термін повідомити
про це митний орган _________________________ підпис
М.П . ________________ підпис керівника підприємства, дата
М.П. ________________ підпис інспектора

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: