open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 137 від 05.06.96 Зареєстровано в юридичному

м.Київ департаменті Нацбанку

14 червня 1996 р.

за N 370

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 137 від 05.06.96 р.

(реєстр. N 370 від 14.06.96 р.)
{ Положення втратило чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 264 ( z1167-12 ) від 22.06.2012 }
Положення

про порядок обліку, умови зберігання та

погашення компенсаційних сертифікатів

в установах банківської системи
( Додатково див. Лист Нацбанку N 12-111/899

( v_899500-96 ) від 04.07.96 )
(Із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 01.09.97 р. N 290, зареєстр. в Міністерстві юстиції N 428/2232 від 24.09.97 р.) ( z0428-97 )
(Текст документа із змінами на 24.09.97 р. отримано з Нацбанку)
( В редакції Постанови Нацбанку N 32 ( z0228-99 ) від 26.01.99 )

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок обліку, умови зберігання та
погашення компенсаційних сертифікатів в установах банківської
системи (далі - Положення) розроблено згідно з Указом Президента
України від 24.11.94 N 698/94 "Про компенсацію громадянам України
втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного
банку України та Укрдержстраху", постановою Кабінету Міністрів
України від 07.02.96 N 161 ( 161-96-п ) "Про порядок обігу
сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат
від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та
колишнього Укрдержстраху", іншими нормативними актами України. 1.2. Компенсаційні сертифікати (далі - КС) випускаються на
пред'явника, видаються на суму індексації, обертаються вільно і
використовуються для приватизації державного майна, за винятком
цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств, що
приватизуються відповідно до Закону України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
та об'єктів, що приватизуються відповідно до Указу Президента
України від 14.10.93 N 456 ( 456/93 ) "Про приватизацію об'єктів
незавершеного будівництва" та Указу Президента України від
29.12.93 N 612 ( 612/93 ) "Про приватизацію автозаправних станцій,
що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню". Дивіденди або відсотки за КС не нараховуються. КС не можуть
бути предметом застави і використовуватися у вигляді внесків до
статутних фондів суб'єктів підприємницької діяльності. 1.3. Установи банківської системи здійснюють такі операції з
КС: 1) облік, зберігання і знищення бланків КС в установах
Ощадного банку України; 2) видачу КС громадянам України у порядку, визначеному
Положенням про порядок видачі сертифікатів в установах Ощадного
банку України та Укрдержстраху, затвердженим наказом Національного
банку України від 11.08.95 N 83 ( v0083500-95 ). Ці операції
виконують установи Ощадного банку України та НАСК "Оранта"
(Укрдержстрах); 3) погашення КС, їх зберігання та знищення; 4) ведення рахунків юридичних і фізичних осіб з акумуляції
КС, їх обігу на біржовому та позабіржовому ринках, а також
використання для придбання акцій державних підприємств, що
приватизуються; 5) ведення рахунків центрів сертифікатних аукціонів (далі -
ЦСА) та позабюджетних фондів приватизації при вкладенні КС в
об'єкти приватизації; 6) придбання КС за рахунок власних коштів, їх продаж іншим
особам та вкладення в об'єкти приватизації; 7) посередницькі (комісійні) операції, що проводяться від
імені комерційного банку за рахунок коштів та за дорученням
клієнтів (юридичних і фізичних осіб): придбання КС, продаж іншим
особам, вкладення в об'єкти приватизації. 1.4. Облік КС в установах банківської системи здійснюється: 1) у разі ведення акумуляційних рахунків окремо за кожним
власником: юридичною та фізичною особою; 2) у разі здійснення біржових торгів окремо за кожним
торговельним майданчиком. Для ідентифікації учасників ринку використовуються: - коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій
України (ЄДРПОУ) - для юридичних осіб; - номери з Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів - для фізичних осіб; - коди МФО - для комерційних банків. 1.5. Для забезпечення діяльності установ банківської системи
з компенсаційними сертифікатами Міністерством фінансів України
надається опис системи їх захисту від підроблення. 1.6. Знищення бланків КС здійснюється установами Ощадного
банку України та комерційних банків згідно з розпорядженням
Національного банку України у порядку, встановленому для знищення
грошових знаків. Акти про знищення бланків КС надсилаються до
Національного банку України.
2. Порядок ведення рахунків з акумуляції компенсаційних

сертифікатів у паперовій формі, умови їх зберігання, погашення та знищення в установах банківської системи
2.1. Комерційні банки на договірній основі здійснюють ведення
рахунків юридичних та фізичних осіб, позабюджетних фондів
приватизації, ЦСА з акумуляції КС. Облік КС за номінальною вартістю здійснюється у розрізі
конкретних власників на підставі прибутково-видаткових ордерів на
позабалансовому рахунку N 9752 "Компенсаційні сертифікати, що
обертаються на ринку". КС у паперовій формі, отримані комерційним банком від
клієнтів, зберігаються у сховищі і обліковуються на загальному
позабалансовому рахунку N 9754 "Компенсаційні сертифікати, що
зберігаються в установах банків". Сума винагороди за ведення акумуляційних рахунків
обліковується комерційними банками на балансовому рахунку N 6110
"Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування
клієнтів", а комісійні за здійснення операцій КС за дорученням
клієнтів - на балансовому рахунку N 6119 "Інші комісійні доходи за
операціями з клієнтами". 2.2. КС у непогашеному вигляді приймаються банками від
фізичних та юридичних осіб разом з реєстрами у трьох примірниках,
за формою згідно з додатком 1. У разі пред'явлення 100 і більше КС
вони обандеролюються у пачки по 100 штук. На кожну бандероль
наклеюється ярлик, у якому вказується кількість КС у бандеролі, їх
номінальна вартість та загальна сума. Вміст бандеролей підлягає перевірці представниками
банківської установи у присутності власника КС на предмет
відповідності: 1) даних реєстрів вмісту бандеролей з КС; 2) опису системи їх захисту від підроблення згідно з п.1.5
цього Положення. Перший і другий примірники реєстрів, засвідчені підписами
службових осіб та печаткою власника КС, залишаються у банку, а
третій примірник, засвідчений підписом та печаткою банку, -
передається власнику КС або його уповноваженим особам. 2.3. За умови значної кількості КС, які протягом дня не
будуть перевірені, касир банку приймає бандеролі без перевірки
вкладеного. У цьому разі контролю підлягають дані реєстрів та
ярликів до бандеролей. Бандеролі з ознаками зовнішніх пошкоджень,
а також ті, в яких не збігаються дані реєстру та ярликів, не
приймаються. Бандеролі опечатуються у мішки, оформлюється акт
приймання-передачі, який складається у двох примірниках і
підписується службовими особами банку та власника КС. Перший
примірник акта передається службовій особі установи банківської
системи, а другий - власнику або його представнику. Номінальна
вартість КС у бандеролях до їх перевірки враховується на
позабалансовому рахунку N 9810 "Нерозібрані посилки з цінностями". 2.4. Вміст бандеролей підлягає перевірці за місцем їх
зберігання представниками банківської установи в присутності
власника КС протягом трьох робочих днів після їх прийняття.
Перевірка вкладеного здійснюється згідно з п.2.2 цього Положення.
Після перевірки бандеролей номінальна вартість КС списується з
позабалансового рахунку N 9810. 2.5. Уповноваженою особою установи банківської системи
здійснюється погашення КС, що визнані дійсними: - проставляється штамп "Погашено"; - вказується дата погашення; - вирізаються кілька літер із слова "Україна". Погашені КС обандеролюються і передаються разом з другим
примірником реєстру до сховища. Умови зберігання КС визначені
чинними нормативними документами з питань емісійно-касової роботи. 2.6. На підставі меморіальних ордерів та реєстрів
здійснюється оприбуткування погашених КС за позабалансовим
рахунком N 9752 і заповнення графи 8 журналу обліку (додаток 2). З
метою здійснення подальшого контролю при їх знищенні КС одночасно
оприбутковуються за позабалансовим рахунком N 9754 із відповідним
заповненням графи 4 журналу обліку КС (додаток 2). Меморіальні ордери та перші примірники реєстрів КС
підшиваються в документи операційного дня банку. 2.7. У разі виявлення сертифікатів, за якими виникають
сумніви щодо їх достовірності, вони вилучаються з обігу для
проведення подальшої експертизи фахівцями Держзнака України. Уповноваженими особами банку у присутності власника (або його
представника) складається реєстр цих КС у трьох примірниках із
зазначенням їх номіналу, серій та номерів, який засвідчується
підписами представників банку та власника сертифікатів. Перший примірник реєстру залишається в документах
операційного дня банку. Другий (з вилученими КС) - надсилається
безпосередньо до Держзнака України для проведення експертизи за
умов кількості вилучених КС у межах 100 шт. Третій примірник разом
із копією меморіального ордера передається власнику сертифікатів
або його представнику. Вилучені КС за номінальною вартістю враховуються на окремому
субрахунку позабалансового рахунку N 9819 "Інші цінності і
документи".
2.8. Обандеролені сертифікати разом з другим примірником
реєстру засобами спецзв'язку надсилаються на експертизу
безпосередньо до Держзнака України. При цьому здійснюється
списання їх вартості з позабалансового рахунку N 9819 і подальший
їх облік ведеться на позабалансовому рахунку N 9899 "Інші цінності
в дорозі". Якщо кількість вилучених КС перевищує 100 шт., експертиза
проводиться в установі банку. Представники Держзнака України
сповіщаються про необхідність проведення експертизи засобами
телекомунікаційного зв'язку не пізніше наступного робочого дня
після вилучення сертифікатів. 2.9. За результатами перевірки відповідальними особами
Держзнака України складається акт експертизи та реєстр у двох
примірниках (із зазначенням номіналу, серій та номерів
сертифікатів), які завіряються підписами службових осіб та
печаткою Держзнака України. Компенсаційні сертифікати, які визнані достовірними або
недійсними, разом з першими примірниками акта експертизи та
реєстру надсилаються спецзв'язком до банку-відправника. Другі
примірники цих документів зберігаються у Держзнака України. 2.10. Вартість компенсаційних сертифікатів, що визнані
достовірними, списується з позабалансових рахунків NN 9819 та 9899
і зараховується на позабалансові рахунки NN 9752 і 9754. Ці
сертифікати у погашеному вигляді разом з актом експертизи та
реєстром зберігаються в установі банку згідно з п.2.5 цього
Положення. 2.11. У разі встановлення факту підроблення КС уповноваженими
особами банку у присутності власника (або його представника)
складається акт про вилучення з обігу недійсних сертифікатів у
чотирьох примірниках, який підписується представниками установи
банку та власником КС або його представником. На кожному
сертифікаті робиться напис "недійсний". Перший примірник акта залишається в документах операційного
дня банку, а четвертий примірник передається власнику сертифікатів
(або його представнику). Вилучені КС враховуються на окремому субрахунку
позабалансового рахунку N 9819. 2.12. Другий та третій примірники акта з ярликами від
відповідних бандеролей та компенсаційні сертифікати, що визнані
недійсними, передаються представникам Міністерства внутрішніх
справ. Третій примірник акта з відміткою службових осіб
Міністерства внутрішніх справ повертається до установи банку і є
підтвердженням для списання з рахунку N 9819. Інформація про наявність недійсних КС надається установами
банків Фонду державного майна України. 2.13. Компенсаційні сертифікати приймаються від ЦСА у
погашеному вигляді. Погашення КС здійснюється уповноваженою особою
ЦСА згідно з пунктом 2.5. Порядок зарахування КС, поданих до банківської установи ЦСА,
визначено пп.2.1.-2.8. 2.14. Комерційні банки на договірній основі з фізичними та
юридичними особами купують КС за рахунок власних коштів. Облік цих
сертифікатів за номінальною вартістю здійснюється у порядку,
визначеному п.2.1 цього Положення. За ринковою вартістю КС
обліковуються на балансовому рахунку N 3542 "Дебіторська
заборгованість за компенсаційними сертифікатами". 2.15. Після закінчення строку обігу КС за письмовим
повідомленням Фонду державного майна та Міністерства фінансів
України Національний банк України надає установам банківської
системи розпорядження про знищення КС, що погашені. Ця операція
здійснюється у порядку, встановленому для знищення грошових
знаків. Копії актів про знищення КС надсилаються до Національного
банку України.
3. Порядок обліку компенсаційних сертифікатів,

що перебувають у вільному обігу
Біржовий обіг
3.1. Компенсаційні сертифікати підлягають вільному обігу
шляхом укладення угод з купівлі та продажу на біржовому і
позабіржовому ринках. КС, що акумульовані на рахунках в установах банківської
системи, обертаються на ринку у формі записів на рахунках та
вкладаються у об'єкти приватизації з використанням позабалансових
платіжних доручень, форма яких наведена у додатку 3. Позабалансові платіжні доручення про перерахування КС та
підтвердження про їх отримання (четвертий примірник доручення з
відміткою банку-отримувача) надсилаються спеціальним зв'язком і
підтверджуються банком-отримувачем засобами електронної пошти
Національного банку України. У цьому разі складається реєстр платіжних доручень у трьох
примірниках. Перший залишається у банку-відправника, другий і
третій - передаються банку-отримувачу. Третій примірник з
відміткою банку-отримувача повертається до банку-відправника. 3.2. Функції централізованої торговельної системи (далі -
біржі) за КС можуть здійснювати юридичні особи, які зареєстровані
згідно з вимогами чинного законодавства та діють на території
України, на підставі угод з учасниками торгів. Торги КС
здійснюються у порядку, визначеному нормативними актами біржі.
Вони визначають правила подання заявок на торги, укладення угод з
КС та розрахунків за ними, у тому числі застосування штрафних
санкцій у разі порушення цих правил. 3.3. Розрахункове обслуговування торгів здійснюється
комерційним банком на підставі угоди з біржею. Облік КС, що
виставляються на продаж, здійснюється на позабалансовому рахунку
N 9753 "Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на
біржі". На цей рахунок зараховуються КС, що надійшли до продажу як
у формі записів на рахунках, так і у паперовій формі. Аналітичний облік здійснюється у цілому за КС, що
запропоновані до продажу на біржі. КС у паперовій формі, що пропонуються на продаж, приймаються
комерційним банком у порядку, визначеному пп.2.1.-2.5 цього
Положення. 3.4. Зарахування номінальної вартості КС на позабалансовий
рахунок N 9753 здійснюється на підставі меморіальних ордерів при
надходженні КС у паперовій формі та позабалансових платіжних
доручень у разі надходження КС у формі записів на рахунках. При
цьому заповнюється графа 4 журналу обліку КС (додаток 4), а у разі
надходження паперових КС - графа 4 журналу обліку КС (додаток 2). Меморіальні ордери, позабалансові платіжні доручення та
перший примірник реєстру КС підшиваються в документи операційного
дня банку. 3.5. На номінальну вартість КС, що надійшли для продажу на
біржі у формі записів на рахунках, на підставі позабалансових
платіжних доручень здійснюються проводки.
У банку-продавця КС: Дебет групи 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98"; Кредит рахунку N 9752;
одночасно: Дебет рахунку N 9770 "Різні цінності і розрахункові

документи за придбаними об'єктами приватизації,

відіслані"; Кредит групи 991.
У банку, що обслуговує біржу: Дебет рахунку N 9753; Кредит групи 991.
3.6. При перерахуванні номінальної вартості КС позабалансові
платіжні доручення заповнюються у чотирьох примірниках. Перший
залишається в документах операційного дня банку. Він є підставою
для проведення операцій на позабалансовому рахунку N 9752 у
банку-продавцю КС з відповідним відображенням цих операцій у
журналі обліку КС за графою 9 (додаток 2). Другий та третій примірники позабалансових платіжних доручень
передаються банку-одержувачу КС. На підставі другого примірника
позабалансового платіжного доручення у комерційному банку, який
обслуговує біржові торги, здійснюються такі проводки:
Дебет рахунку N 9753; Кредит групи 991.
Ця операція фіксується у графі 4 журналу обліку, що наведений
у додатку 4. Третій примірник позабалансового платіжного доручення
з відміткою банку-одержувача КС надається банку-відправнику. На підставі цього примірника у банку-продавця здійснюється
проводка:
Дебет групи 991; Кредит рахунку N 9770.
Четвертий примірник позабалансового платіжного доручення з
відміткою банку-продавця видається на руки власнику рахунку. 3.7. Компенсаційні сертифікати, які взяли участь у торгах, на
підставі письмового розпорядження біржі, відображаються
комерційним банком у графі 5 журналу їх обліку за формою, що
наведена у додатку 4. Невикористані КС за письмовим розпорядженням
власника можуть бути йому повернені або використані при проведенні
подальших торгів. 3.8. Перерахування номінальної вартості КС, що не взяли
участі у торгах, здійснюється позабалансовими платіжними
дорученнями біржі, які заповнюються у чотирьох примірниках з
відповідним відображенням цих операцій у журналі обліку КС за
графою 6 (додаток 4). Ці операції відображаються таким чином.
У банку, що обслуговує біржу: Дебет групи 991; Кредит рахунку N 9753;
одночасно: Дебет рахунку N 9770; Кредит групи 991.
У банку-продавця КС: Дебет рахунку N 9752; Кредит групи 991.
3.9. Грошові розрахунки за угодами з КС, що укладені на
торгах, здійснюються у порядку, визначеному цими угодами. Платежі
за ними проводяться у безготівковій формі відповідно до
нормативних актів Національного банку України. Перерахування номінальної вартості КС їх власникам за
угодами, що сплачені, здійснюється установами банківської системи
на підставі позабалансових платіжних доручень біржі. У банку, що обслуговує біржу, ці операції обліковуються на
позабалансових рахунках у порядку, визначеному п.3.8 цього
Положення і відображаються у графах 5 і 6 журналу обліку (додаток
4). 3.10. Операції з купівлі-продажу КС, що знаходяться у
власності комерційних банків, відображаються на рахунку N 3542.
Результат від торгівлі КС відображається на окремому субрахунку
балансового рахунку N 6209 "Результат від торговельних операцій з
іншими фінансовими інструментами". Номінальна вартість КС, що придбані на біржі, обліковується
за позабалансовим рахунком N 9752. 3.11. Операції з купівлі та продажу КС, що здійснюються
комерційним банком за дорученням і за рахунок коштів клієнтів,
обліковуються на таких рахунках: - номінальна вартість КС, за угодами, що укладені на біржі,
обліковується на позабалансовому рахунку N 9752 у розрізі
власників КС на підставі позабалансових платіжних доручень; - ринкова вартість КС при надходженні коштів зараховується на
поточні рахунки клієнтів; - сума комісійної винагороди обліковується на балансовому
рахунку N 6118.
Позабіржовий обіг
3.12. На позабіржовому ринку купівля та продаж КС
здійснюється шляхом укладення угод між його учасниками: фізичними
та юридичними особами, в тому числі комерційними банками. Розрахунки за угодами з КС, що укладені на позабіржовому
ринку, здійснюються з дотриманням вимог "поставка проти платежу".
Спірні питання, що виникають при виконанні угод з КС на
позабіржовому ринку, вирішуються у порядку, визначеному умовами
договору та законодавством України. Облік операцій за угодами, що проводяться комерційними
банками від власного імені і за рахунок власних коштів,
здійснюється у порядку, визначеному п.3.10 цього Положення. Облік операцій за угодами, що проводяться комерційними
банками від свого імені за рахунок коштів та за дорученням
клієнтів (юридичних і фізичних осіб), здійснюється у порядку,
визначеному п.3.11 цього Положення. 3.13. При надходженні коштів від комерційного
банку-отримувача КС клієнт банку-відправника складає позабалансові
платіжні доручення для перерахування КС новим власникам у чотирьох
примірниках. Перший з них залишається в документах операційного дня
банку-відправника. Він є підставою для проведення операцій на
позабалансовому рахунку N 9752 у банку-відправнику КС з
відповідним відображенням цих операцій у журналі обліку за графою
9 (додаток 2 до цього Положення). Другий та третій примірники позабалансових платіжних доручень
передаються спеціальним зв'язком банку-отримувачу КС, про їх
одержання останній надсилає банку-відправнику підтвердження
засобами електронної пошти Національного банку України. На
підставі другого примірника позабалансового платіжного доручення
здійснюються проводки за позабалансовим рахунком N 9752 у
комерційному банку-отримувачу КС. Ця операція фіксується у графі 8
журналу обліку, що наведений у додатку 2. Третій примірник
позабалансового платіжного доручення про надходження КС з
відміткою банку-одержувача надсилається спеціальним зв'язком
банку-відправнику. На підставі цього примірника у цьому банку
здійснюється проводка за позабалансовим рахунком N 9770. Четвертий примірник позабалансового платіжного доручення з
відміткою банку видається клієнту. 3.14. Комерційні банки на договірній основі за рахунок
власних коштів можуть: - купувати КС, що належать клієнтам; - продавати власні КС своїм клієнтам. Облік цих операцій здійснюється у порядку, визначеному у
п.3.10 цього Положення.

Спеціалізований аукціон
3.15. Вкладення КС в об'єкти приватизації здійснюється шляхом
проведення ЦСА спеціалізованих сертифікатних аукціонів з продажу
акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації, фізичним та юридичним особам. Порядок проведення
аукціонів визначений у Положенні про порядок проведення
спеціалізованих сертифікатних аукціонів за компенсаційні
сертифікати", затвердженому наказом Фонду державного майна України
від 05.04.96 N 395 ( z0161-96 ). Для участі в аукціонах комерційними банками здійснюється
перерахування на відповідні рахунки банківських установ, які
обслуговують ЦСА, номінальної вартості КС з використанням
позабалансових платіжних доручень. Ці доручення можуть надаватись: - від імені комерційного банку за рахунок КС, що перебувають
у його власності; - від імені комерційного банку за дорученням клієнтів і за
рахунок КС, що перебувають у їх власності. 3.16. Комерційний банк на підставі меморіальних ордерів
здійснює перерахування КС для придбання об'єктів приватизації у
такому порядку. На номінальну вартість КС, що перебувають у власності банку
або його клієнтів, здійснюються такі проводки: Дебет групи 991; Кредит рахунку N 9752;
Дебет рахунку N 9770; Кредит групи 991.
На ринкову вартість КС, що перебувають у власності банку: Дебет рахунку N 3541 "Дебіторська заборгованість за

розрахунками за цінними паперами для банку"; Кредит рахунку N 3542. 3.17. Компенсаційні сертифікати, що надійшли до ЦСА для
участі в спеціалізованих аукціонах з придбання акцій
приватизованих підприємств, обліковуються установою банку, що
обслуговує ЦСА, на позабалансовому рахунку N 9752. 3.18. Компенсаційні сертифікати, що обміняно на акції
приватизованих підприємств, зараховуються на такі позабалансові
рахунки: - N 9755 "Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним Державним фондом приватизації"; - N 9756 "Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим"; - N 9757 "Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних
одиниць". Перерахування номінальної вартості КС до позабюджетних фондів
приватизації здійснюється ЦСА на підставі позабалансового
платіжного доручення власника рахунку, до якого додається
доручення органу приватизації у двох примірниках (додаток 5).
Перший примірник доручення з відміткою банку-одержувача
передається органу приватизації, а другий - є підставою для
зарахування КС на рахунок відповідного позабюджетного фонду
приватизації.
3.19. На підставі виписок з протоколу ЦСА про затвердження
наслідків аукціону, які засвідчують придбання комерційним банком
акцій приватизованих підприємств, здійснюються такі проводки. На ринкову вартість КС: Дебет рахунку N 3105 "Інші акції та цінні папери з

нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж"; Кредит рахунку N 3541. Номінальна вартість акцій, що придбані комерційним банком на
аукціоні за КС, оприбутковується за позабалансовим рахунком
N 9819. 3.20. Облік КС, що акумульовані комісіями з продажу акцій,
ведеться на позабалансовому рахунку N 9752. Для відкриття цього позабалансового рахунку комісія має
надати довідку відповідного органу приватизації. Перерахування номінальної вартості КС, що акумульовані на
рахунках комісій з продажу акцій, здійснюється комісією з продажу
акцій на підставі позабалансового платіжного доручення власника
рахунку, до якого додається доручення органу приватизації у двох
примірниках (додаток 5). Перший примірник доручення з відміткою
банку-одержувача передається органу приватизації, а другий - є
підставою для зарахування КС на рахунок відповідного
позабюджетного фонду приватизації. 3.21. КС, що обліковуються на рахунку N 9754 комерційних
банків, списуються за розпорядженням Національного банку України і
знищуються у порядку, встановленому для знищення грошових знаків.
Начальник управління методології
та організації безготівкових розрахунків Л.В.Письменна
Додаток 1

до пункту 2.2 Положення про

порядок обліку, умови

зберігання та погашення

компенсаційних сертифікатів

в установах банківської

системи
Реєстр компенсаційних сертифікатів N ___

від "___"__________ 199_ р.
________________________________________________ МФО _____________

(назва установи банківської системи) ________________________________________________ Код ____________

(офіційна назва власника сертифіката)
Назва папера _____________________________________________________
Загальна сума за номіналом _______________________________________

(цифрами та літерами) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Загальна кількість сертифікатів __________________________________
Загальна кількість бандеролей ____________________________________ ----------------------------------------------------------------- Номер |Номінал |Кількість |Загальна номінальна вартість андеролі|компенса- |сертифікатів|компенсаційних сертифікатів |ційного | | |сертифіката| | --------+-----------+------------+------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------
Відправник Отримувач
компенсаційних сертифікатів компенсаційних сертифікатів ___________________ _____________________

(підпис) (підпис)
М.П. (для юридичних осіб) М.П.
Примітка. При заповненні коду власника компенсаційних
сертифікатів використовуються: - коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій
України (ЄДРПОУ) для юридичних осіб; - номери з Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів для фізичних осіб; - коди МФО для комерційних банків.
Додаток 2

до пункту 2.6 Положення про

порядок обліку, умови

зберігання та погашення

компенсаційних сертифікатів

в установах банківської

системи
Журнал обліку компенсаційних сертифікатів
______________________________________________ МФО _______________

(назва установи банківської системи) ______________________________________________ Код ______________

(офіційна назва власника сертифіката) -------------------------------------------------------------------------- ата |Назва та|Компенсаційні сертифікати,|Компенсаційні сертифікати,|Підпис дій-|реквізи-|що зберігаються в устано- |що обертаються на ринку |праці- нен-|ти доку-|вах банків |(рахунок N 9752) |вника я |мента, |(рахунок N 9754) | |банку пе- |за яким |--------------------------+--------------------------| ації|проведе-|на по-|дебет|кредит|зали- |на по-|дебет|кредит|зали- | |на опе- |чаток | | |шок на|чаток | | |шок на| |рація |опера-| | |кінець|опера-| | |кінець| | |ційно-| | |опера-|ційно-| | |опера-| | |го дня| | |ційно-|го дня| | |ційно-| | | | | |го дня| | | |го дня| ----+--------+------+-----+------+------+------+-----+------+------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------------
Примітка. При заповненні коду власника компенсаційних
сертифікатів використовуються: - коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій
України (ЄДРПОУ) для юридичних осіб; - номери з Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів для фізичних осіб; - коди МФО для комерційних банків.
Додаток 3

до пункту 3.1 Положення про

порядок обліку, умови

зберігання та погашення

компенсаційних сертифікатів

в установах банківської

системи
Позабалансове платіжне доручення N ___
(на перерахування коштів за компенсаційними сертифікатами)

від "___"__________ 199_ р.
Платник --------------- од | | --------------- анк платника МФО банку Дебет рах. N СУМА --------------- --------------------------- в м. | | | | | ------------------------------------- ----------------| | | | держувач | | --------------- | | од | | | | --------------- | | анк одержувача МФО банку Кредит рах. NN | | --------------- ----------------| | в м. | | | | | ------------------------------------- --------------------------- ума літерами
-------------- од | | --------------------------------------------- -------------- (назва об'єкта приватизації)

Підстава для перерахування компенсаційних сертифікатів:
- заява N ___ від "___"______________ 199_ р. на участь у біржових
торгах, що відбудуться "___"___________ 199_ р.;
- угода N ___, дата укладення "___"___________ 199_ р.;
- заява на участь у сертифікатному аукціоні N ______, дата подання
"___"____________ 199_ р.;
- протокол про наслідки проведення сертифікатного аукціону N ____,
дата складання "___"______________ 199_ р.
Проведено банком
М.П. ______________________ "___"_________ 199_ р.

(підпис клієнта банку)

Підписи банку:
Додаток 4

до пункту 3.4 Положення про

порядок обліку, умови

зберігання та погашення

компенсаційних сертифікатів

в установах банківської

системи
Журнал

обліку компенсаційних сертифікатів
_________________________________________________________ МФО ____
(назва установи банківської системи, що обслуговує біржу) ____________________________________ Код за ЄДРПОУ ______________

(офіційна назва біржі)
------------------------------------------------------------------ ата |Назва та| Компенсаційні сертифікати, що | Підпис дій-|реквізи-|запропоновані для продажу на біржі | працівника нен-|ти доку-| (рахунок N 9753) | банку я |мента, | | пе- |за яким |------------------------------------| ації|проведе-|на по-|дебет|заблоко-|кредит|залишок| |на опе- |чаток | |вано для| |на кі- | |рація |опера-| |проведе-| |нець | | |ційно-| |ння роз-| |опера- | | |го дня| |рахунків| |ційного| | | | | | |дня | ----+--------+------+-----+--------+------+-------+-------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 -----------------------------------------------------------------
Додаток 5

до пункту 3.18 Положення про

порядок обліку, умови

зберігання та погашення

компенсаційних сертифікатів

в установах банківської

системи
Доручення N ___

(на зарахування компенсаційних сертифікатів

до позабюджетного фонду приватизації)

від "___"___________ 199_ р.
Орган приватизації __________________________________________

(повна назва органу приватизації) оручає вказаному нижче платнику подати компенсаційні сертифікати
для зарахування до позабюджетного фонду приватизації згідно з
документом: ______________________________________________________

(назва документа - протоколу, договору купівлі-продажу)
N _______________ від "___"____________ 199_ р.
Платник: _________________________________________________________

(повна назва юридичної особи) ----------------------------------------------------------------- повноважена особа платника: _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________

(серія та номер паспорта) разок підпису: ____________________
Об'єкт приватизації: _______________ _____________________________

(код за ЄДРПОУ) _________________________________________________________________

(повна назва об'єкта приватизації) ертифікати зарахувати на позабалансовий рахунок N _______________
позабюджетного фонду приватизації у банку: _______________________

(реквізити банку) _________________________________________________________________ ______________________________________ МФО ______________________
Загальна сума за номіналом _______________________________________

(цифрами та літерами) _________________________________________________________________
М.П. __________________ ___________________
органу приватизації (підпис керівника) (підпис бухгалтера) _________________________________________________________________ ----------------------------------------------------------------- актично зараховано:
Загальна сума за номіналом _______________________________________

(цифрами та літерами) _________________________________________________________________
Дата зарахування Штамп ___"__________ 199_ р. банку Підписи банку

( Положення в редакції Постанови Нацбанку N 32 ( z0228-99 ) від
26.01.99 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: