open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 122 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

18 червня 1996 р.
vd960607 vn122 за N 304/1329
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН

N 346 ( z0502-00 ) від 25.07.2000 )
Про затвердження Положення про Державний

реєстр патентів України на винаходи та

порядок видачі патентів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомнауки

N 13 ( z0795-99 ) від 21.10.99 )

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
4 березня 1994 року N 3032/46 та відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів України
на винаходи та порядок видачі патентів, що додається. 2. Зареєструвати Положення, зазначене в п.1, в Міністерстві
юстиції України. 3. Скасувати накази Держпатенту України від 2 грудня
1992 року N 51 "Про порядок реєстрації патентів України на
винаходи", від 24 січня 1994 року N 13 "Про затвердження охоронних
документів", від 1 серпня 1994 року N 89 "Про затвердження
охоронних документів". 4. Опублікувати Положення, зазначене в п.1, в офіційному
бюлетені Держпатенту України "Промислова власність". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держпатенту України В.Жарова.
Голова Держпатенту України В.Петров
Затверджено

наказом Держпатенту України

від 7 червня 1996 року N 122
( Положення втратило чинність на підставі Наказу Держкомнауки
N 13 ( z0795-99 ) від 21.10.99 )
Положення

про Державний реєстр патентів України на

винаходи та порядок видачі патентів

Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі
- Закон), Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від
23 грудня 1993 року N 3769-12 та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України "Про тимчасовий порядок видачі патентів України
на винаходи без проведення експертизи заявок по суті" від
29 серпня 1994 року N 593 ( 593-94-п ) і визначає порядок ведення
Державного реєстру патентів України на винаходи, видачі патентів
України на винаходи та їх дублікатів, а також встановлює форму
патенту.
Розділ I

Загальні положення
Державний реєстр патентів України на винаходи (далі - Реєстр)
є офіційним документом, призначеним для реєстрації патентів на
винаходи, яким надається правова охорона в Україні, та всіх змін
щодо їх правового статусу. Реєстр являє собою зброшуровані, пронумеровані, прошнуровані
та скріплені печаткою книги і підлягає постійному зберіганню в
Управлінні державних реєстрів Держпатенту України (далі -
Управління). Реєстрацію та інші дії, що пов'язані з веденням Реєстру,
виконує Управління при наявності документа про сплату відповідного
збору чи оплату послуги.
Розділ II

Порядок ведення Державного реєстру

патентів України на винаходи
1. Реєстрація патентів України на винаходи (далі - патентів)
здійснюється на підставі рішення Держпатенту України про видачу
патенту та при наявності документа про сплату збору за видачу
патенту. 2. Запис про реєстрацію патенту здійснюється відповідно до
стандарту ВОІВ ST. 9 за кодами ІНІД для ідентифікації
бібліографічних даних щодо винаходів і містить такі відомості: вид та номер охоронного документа СРСР (10) номер реєстрації, який є номером патенту (11) дату реєстрації патенту (15) дату подання клопотання про перереєстрацію патенту СРСР а винахід на патент України (20)

дату подання клопотання про видачу патенту України на инахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР (20)

номер та дату подання в Держпатент України заявки, аніше поданої в патентне відомство СРСР (20)

номер заявки (21) дату подання заявки (22) інші дати (23) дату, з якої набирають чинності права, що випливають з атенту (24)

номер попередньої заявки в державі-учасниці Паризької онвенції (31)

дату подання попередньої заявки в державі-учасниці аризької конвенції ( 995_123 ) (32)

код держави-учасниці Паризької конвенції, в яку подана опередня заявка (33)

дату публікації відомостей про прийняту до розгляду аявку та номер бюлетеня (41)

дату публікації відомостей про видачу патенту та номер юлетеня (46)

індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації (51) назву винаходу (54) номер та дату подання попередньої заявки (62) прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування аявника (заявників) (71)

прізвище, ім'я та по батькові винахідника винахідників) (72)

прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування ласника (власників) патенту, код держави (73)

прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер редставника у справах інтелектуальної власності (74)

номер та дату подання міжнародної заявки, поданої за роцедурою Договору про патентну кооперацію (PCT) (86)

адресу та прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи бо повне найменування юридичної особи, на ім'я якої
надсилаєтся патент (98) 3. У процесі ведення Реєстру в нього можуть бути внесені
додаткові записи та зміни щодо: - рішення про видачу патенту після проведення експертизи
заявки по суті за заявкою, за якою було видано патент відповідно
до Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від
23 грудня 1993 року N 3769-12 та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України "Про тимчасовий порядок видачі патентів України
на винаходи без проведення експертизи заявок по суті" від
29 серпня 1994 року N 593 ( 593-94-п ); - передачі права власності на винахід та даних про особу,
якій передано право; - дати прийняття рішення про реєстрацію договору про передачу
права власності на винахід; - дати реєстрації договору про передачу права власності на
винахід; - передачі права на використання винаходу; - виду ліцензії; - даних про ліцензіата; - дати прийняття рішення про реєстрацію ліцензійного
договору; - дати реєстрації ліцензійного договору; - внесення змін до договорів про передачу права на
використання винаходу; - визнання договорів на передачу права власності на винахід
або передачу права на використання винаходу недійсними; - надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу; - дати прийняття рішення про надання будь-якій особі дозволу
на використання винаходу; - дати реєстрації рішення про надання будь-якій особі дозволу
на використання винаходу; - дати публікації відомостей про надання будь-якій особі
дозволу на використання винаходу та номера бюлетеня; - найменування власника (власників) патенту; - назви винаходу; - складу заявників, винахідників або власників патенту; - адреси або прізвища, ім'я і по батькові фізичної особи чи
повного найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилаєтся
патент; - визнання патенту недійсним повністю або частково; - припинення дії патенту повністю або частково; - дати видачі дубліката патенту; - виправлення очевидних помилок. 4. Підставою для внесення записів та змін до Реєстру є: рішення Держпатенту України про видачу патенту; рішення Апеляційної ради Держпатенту України; рішення судових органів; рішення про реєстрацію договору про передачу права власності
на винахід; рішення про реєстрацію договору на передачу права на
використання винаходу; рішення про надання будь-якій особі дозволу на використання
винаходу; рішення про припинення дії патенту повністю або частково; рішення про припинення дії патенту у зв'язку з несплатою
річного збору за підтримання чинності патенту; рішення про зміну найменування власника (власників) патенту,
зміну адреси, видачу дубліката патенту, виправлення очевидних
помилок, прийняте на підставі заяви власника (власників) патенту. 5. Заява власника (власників) патенту про зміну найменування
і (або) зміну адреси та виправлення очевидних помилок подається
українською мовою від імені власника (власників) патенту,
стосується одного охоронного документа і містить: номер патенту; номер заявки; дату подання заявки; назву винаходу; прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування і адресу
власника (власників) патенту; адресу та прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилаєтся
повідомлення. Заява підписується власником (власниками) патенту. Якщо
власник патенту є юридичною особою, заява підписується особою, що
має на це право, з доданням літерної розшифровки підпису, який
засвідчується печаткою. До заяви додаються: документ про сплату збору (при необхідності); документ, що підтверджує правомірність змін (при
необхідності). Якщо заяву про зміну відомостей, що занесені до Реєстру, від
імені власника (власників) патенту подає представник у справах
інтелектуальної власності або інша довірена особа, до заяви
додається відповідне доручення. У дорученні зазначається: прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування власника
(власників) патенту, його (їх) повна адреса та підпис; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер
представника у справах інтелектуальної власності або прізвище,
ім'я, по батькові та адреса іншої довіреної особи; обсяг повноважень представника у справах інтелектуальної
власності або іншої довіреної особи; дата видачі доручення та строк його дії. 6. Відомості про зміни, що стосуються правового статусу
патентів, відомості про виправлення очевидних помилок та внесення
змін Держпатент України публікує у своєму офіційному бюлетені.
Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до Реєстру. 7. Управління видає або надсилає повідомлення про внесену
зміну за формою, що наведена у додатку N 3, власнику (власникам)
патенту за адресою, що зазначена у заяві.
Розділ III

Порядок видачі патенту України на винаходи
1. Видача патенту здійснюється Держпатентом України після
його державної реєстрації та публікації. 2. Патент відповідно до Закону ( 3687-12 ) видається за
формою, що наведена у додатку N 1, та Постанови Верховної Ради
України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" від 23 грудня 1993 року N 3769-12, - за
формою, що наведена у додатку N 2, і засвідчується підписом
голови Держпатенту України, який може бути факсимільним, та
печаткою Держпатенту України. 3. Патент видається особі, яка має право на його одержання,
або надсилається за адресою, що зазначена у заяві про видачу
патенту. 4. До виданого патенту на вимогу його власника Держпатент
України вносить виправлення очевидних помилок відповідно до
пунктів 3, 4 та 5 розділу II цього Положення. За виправлення помилок, зроблених з вини заявника,
сплачується збір. Управління видає або надсилає повідомлення про виправлення
помилок за формою, наведеною у додатку N 3, власнику (власникам)
патенту за адресою, що зазначена у заяві.
Розділ IV

Порядок видачі дубліката патенту на винахід
1. Дублікат патенту може бути виданий тільки при наявності
запису про реєстрацію патенту на винахід у Реєстрі. 2. Видача дубліката патенту здійснюється Держпатентом України
за заявою власника (власників) або його (їх) правонаступника про
втрату оригіналу із зазначенням обставин втрати та з доданням
документа про оплату послуги за видачу дубліката. До заяви додається: документ про оплату послуги; документ про правонаступництво (при необхідності). 3. Відомості про видачу дубліката патенту на винахід
публікуються Держпатентом України в офіційному бюлетені.
Розділ V

Порядок надання відомостей, що занесені до реєстру
Після внесення відомостей про патент до Реєстру Управління за
заявою будь-якої особи може надати витяг з Реєстру, який
стосується патенту, зазначеного у заяві, відповідно до Інструкції
про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну
модель) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів
України на винаходи і Державного реєстру патентів України на
корисні моделі, затвердженої наказом Держпатенту України від
9 березня 1995 року N 45 ( z0076-95 ) та зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 21 березня 1995 року N 76/612.
Додаток N 1

до Положення про Державний реєстр

патентів України на винаходи

та порядок видачі патентів

Україна Патент (19) UA

на винахід (11) ____
Герб (51) ____

зареєстровано відповідно до Закону України

"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

від 15 грудня 1993 року N 3687-12
Держпатент
України

Голова Держпатенту України ______________ М.П.

Підпис
(21) Номер заявки
(22) Дата подання заявки
(24) Дата, з якої набирають чинності права,

що випливають з патенту
(31) Номер(и) попередньої(іх) заявки(ок)

в державі-учасниці Паризької конвенції ( 995_123 )
(32) Дата(и) подання попередньої(іх) заявки(ок)

в державу-учасницю Паризької конвенції
(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції,

в яку подана попередня(і) заявка(и)
(46) Дата публікації відомостей про видачу патенту
(54) Назва винаходу
(57) Формула винаходу
(62) Номер і дата подання попередньої заявки

до Держпатенту України
(72) Винахідник(и), код держави
(73) Власник(и), код держави
(86) Номер, дата подання заявки за процедурою РСТ
(11) ______________________

Додаток N 2

до Положення про Державний реєстр

патентів України на винаходи

та порядок видачі патентів

Україна Патент (19) UA

на винахід (11) ____
Герб (51) ____

зареєстровано відповідно до

Постанови Верховної Ради України

від 23 грудня 1993 року N 3769-12
Держпатент
України

Голова Держпатенту України ______________ М.П.

Підпис
(10) Номер авторського свідоцтва СРСР
(21) Номер заявки
(22) Дата подання заявки
(24) Дата, з якої набирають чинності права,

що випливають з патенту
(31) Номер(и) попередньої(іх) заявки(ок)

в державі-учасниці Паризької конвенції ( 995_123 )
(32) Дата(и) подання попередньої(іх) заявки(ок)

в державу-учасницю Паризької конвенції
(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції,

в яку подана попередня(і) заявка(и)
(46) Дата публікації відомостей про видачу патенту
(54) Назва винаходу
(57) Формула винаходу
(62) Номер і дата подання попередньої заявки
(72) Винахідник(и), код держави
(73) Власник(и), код держави
(86) Номер, дата подання заявки за процедурою РСТ
(11) ______________________

Додаток N 3

до Положення про Державний реєстр

патентів України на винаходи

та порядок видачі патентів
Держпатент України
Управління Державних реєстрів
Україна, 254655, Київ-53, МСП, Львівська площа, 8

Телефон: (044) 212-50-82

Телефакс: (044) 212-34-49
(11) Номер патенту ______________ Адреса _______________________
(73) Власник ____________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________
Повідомлення

від "___" _______________ 199_ р.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" - виправлені помилки - внесені зміни
Дата публікації та номер бюлетеня
Начальник Управління державних
реєстрів Держпатенту України ______________ МП

підпис

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: