open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 123 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

18 червня 1996 р.
vd960607 vn123 за N 305/1330
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН

N 469 ( z0558-01 ) від 20.06.2001 )
Про затвердження Положення про Державний

реєстр патентів України на корисні

моделі та порядок видачі патентів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН

N 391 ( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
4 березня 1994 року N 3032/46 та відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів України
на корисні моделі та порядок видачі патентів, що додається. 2. Зареєструвати Положення, зазначене в п.1, в Міністерстві
юстиції України. 3. Скасувати наказ Держпатенту України від 28 лютого
1995 року N 37 "Про затвердження охоронних документів". 4. Опублікувати Положення, зазначене в п.1, в офіційному
бюлетені Держпатенту України "Промислова власність". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держпатенту України В.Жарова.
Голова Держпатенту України В.Петров
Затверджено

наказом Держпатенту України

від 7 червня 1996 року N 123

Положення

про Державний реєстр патентів України на корисні

моделі та порядок видачі патентів

Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі -
Закон) і визначає порядок ведення Державного реєстру патентів
України на корисні моделі, видачі патентів України на корисні
моделі та їх дублікатів, порядок продовження строку дії патентів
на корисні моделі, а також встановлює форму патенту.
Розділ I

Загальні положення
Державний реєстр патентів України на корисні моделі (далі -
Реєстр) є офіційним документом, призначеним для реєстрації
патентів на корисні моделі, яким надається правова охорона в
Україні, та всіх змін щодо їх правового статусу. Реєстр являє собою зброшуровані, пронумеровані, прошнуровані
та скріплені печаткою книги і підлягає постійному зберіганню в
Державному департаменті інтелектуальної власності (далі -
Департамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки
України. Реєстрацію та інші дії, що пов'язані з веденням Реєстру,
виконує Департамент при наявності документа про сплату
відповідного збору чи оплату послуги. Розділ I із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

Розділ II

Порядок ведення Державного реєстру

патентів України на корисні моделі
1. Реєстрація патентів України на корисні моделі
(далі - патентів) здійснюється на підставі рішення Департаменту
про видачу патенту та при наявності документа про сплату збору за
видачу патенту. 2. Запис про реєстрацію патенту здійснюється відповідно до
стандарту ВОІВ ST. 9 за кодами ІНІД для ідентифікації
бібліографічних даних щодо корисних моделей і містить такі
відомості:
номер реєстрації, який є номером патенту (11) дату реєстрації патенту (15) номер заявки (21) дату подання заявки (22) дату, з якої набирають чинності права, що випливають патенту (24)

номер попередньої заявки в державі-учасниці Паризьської онвенції ( 995_123 ) (31)

дату подання попередньої заявки в державі-учасниці аризької конвенції (32)

код держави-учасниці Паризької конвенції, в яку подана опередня заявка (33)

дату публікації відомостей про видачу патенту та омер бюлетеня (46)

індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації (51) назву корисної моделі (54) номер і дату подання попередньої заявки (62) прізвище, ім'я та по батькові або повне айменування заявника (заявників) (71)

прізвище, ім'я та по батькові винахідника винахідників) (72)

прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування ласника (власників) патенту, код держави (73)

прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер редставника у справах інтелектуальної власності (74)

номер та дату подання міжнародної заявки, поданої а процедурою Договору про патентну кооперацію (PCT) (86)

адресу, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи бо повне найменування юридичної особи, на ім'я якої
надсилається патент (98) 3. В процесі ведення Реєстру в нього можуть бути внесені
додаткові записи та зміни щодо: - продовження строку дії патенту; - передачі права власності на корисну модель та даних про
особу, якій передано право; - дати прийняття рішення про реєстрацію договору про передачу
права власності на корисну модель; - дати реєстрації договору про передачу права власності на
корисну модель; - передачі права на використання корисної моделі; - виду ліцензії; - даних про ліцензіата; - дати прийняття рішення про реєстрацію ліцензійного
договору; - дати реєстрації ліцензійного договору; - внесення змін до договорів про передачу права на
використання корисної моделі; - визнання договорів на передачу права власності на корисну
модель або передачу права на використання корисної моделі
недійсними; - надання будь-якій особі дозволу на використання корисної
моделі; - дати прийняття рішення про надання будь-якій особі дозволу
на використання корисної моделі; - дати реєстрації рішення про надання будь-якій особі дозволу
на використання корисної моделі; - дати публікації відомостей про надання будь-якій особі
дозволу на використання корисної моделі та номера бюлетеня; - найменування власника (власників) патенту; - назви корисної моделі; - складу заявників, винахідників або власників патенту; - адреси або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи чи
повного найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилається
патент; - визнання патенту недійсним повністю або частково; - припинення дії патенту повністю або частково; - дати видачі дубліката патенту; - виправлення очевидних помилок. 4. Підставою для внесення записів та змін до Реєстру є: рішення Департаменту про видачу патенту; рішення Апеляційної ради Департаменту; рішення судових органів; рішення про реєстрацію договору на передачу права власності
на корисну модель; рішення про реєстрацію договору на передачу права на
використання корисної моделі; рішення про надання будь-якій особі дозволу на використання
корисної моделі; рішення про припинення дії патенту повністю або частково; рішення про припинення дії патенту у зв'язку з несплатою
річного збору за підтримання чинності патенту; рішення про продовження строку дії патенту, про зміну
найменування власника (власників) патенту, зміну адреси або
прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи чи повного
найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилається патент,
видачу дубліката патенту, виправлення очевидних помилок, прийняте
на підставі заяви власника (власників) патенту. 5. Заява власника (власників) патенту про зміну найменування
і (або) зміну адреси та виправлення очевидних помилок подається
українською мовою від імені власника (власників) патенту,
стосується одного охоронного документа і містить: номер патенту; номер заявки; дату подання заявки; назву корисної моделі; прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування і адресу
власника (власників) патенту; адресу та прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилається
повідомлення. Заява підписується власником (власниками) патенту. Якщо
власник патенту є юридичною особою, заява підписується особою, що
має на це право, з доданням літерної розшифровки підпису, який
засвідчується печаткою. До заяви додаються: документ про сплату збору (при необхідності); документ, що підтверджує правомірність змін (при
необхідності). Якщо заяву про зміну відомостей, що занесені до Реєстру, від
імені власника (власників) патенту подає представник у справах
інтелектуальної власності або інша довірена особа, до заяви
додається відповідне доручення. В дорученні зазначається: прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування власника
(власників) патенту, його (їх) повна адреса та підпис; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер
представника у справах інтелектуальної власності або прізвище,
ім'я, по батькові та адреса іншої довіреної особи; обсяг повноважень представника у справах інтелектуальної
власності або іншої довіреної особи; дата видачі доручення та строк його дії. 6. Відомості про зміни, що стосуються правового статусу
патентів, відомості про виправлення очевидних помилок та внесення
змін Департамент публікує у своєму офіційному бюлетені. Дані про
публікацію зазначених відомостей заносяться до Реєстру. 7. Департамент видає або надсилає повідомлення про внесену
зміну за формою, наведеною у додатку N 3, власнику (власникам)
патенту за адресою, що зазначена у заяві. Розділ II із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ III

Порядок продовження строку дії

патенту на корисну модель
1. Строк дії патенту становить п'ять років від дати подання
заявки до Департаменту і продовжується Департаментом за
клопотанням власника патенту, але не більше як на три роки. 2. Клопотання про продовження строку дії патенту подається
його власником (власниками) українською мовою, стосується одного
охоронного документа та містить: номер патенту; номер заявки; дату подання заявки; прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування власника
(власників) патенту та його (їх) адресу; адресу та прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилається
рішення. Клопотання підписується власником (власниками) патенту. Якщо
власник патенту є юридичною особою, клопотання підписується
особою, що має на це право, з доданням літерної розшифровки
підпису, який засвідчується печаткою. До клопотання додається документ, що підтверджує сплату збору
за перший продовжений рік чинності патенту. Клопотання та документ про сплату зазначеного у цьому пункті
збору мають надійти до Департаменту протягом двох останніх місяців
останнього року дії патенту. 3. Клопотання про продовження строку дії патенту може бути
подано через представника у справах інтелектуальної власності або
іншу довірену особу з доданням відповідного доручення власника
(власників) патенту. В дорученні зазначаються відомості, викладені
у пункті 5 розділу II цього Положення. 4. Строк дії патенту може бути продовжено також після
закінчення строку дії патенту, якщо збір за перший продовжений рік
чинності патенту сплачений, а документ про його сплату надійшов до
Департаменту протягом шести місяців після закінчення строку дії
патенту. У цьому випадку розмір зазначеного збору збільшується на
50 відсотків. 5. У разі неподання клопотання про продовження строку дії
патенту або несплати збору дія патенту припиняється. 6. Департамент: вносить відомості про продовження строку дії патенту до
Реєстру; видає або надсилає рішення з відомостями про продовження
строку дії патенту, за формою наведеною у додатку N 2, власнику
(власникам) патенту за адресою, що зазначена у клопотанні про
продовження строку дії патенту. 7. Відомості про продовження строку дії патенту публікуються
Департаментом в офіційному бюлетені. Розділ III із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

Розділ IV

Порядок видачі патенту України на корисну модель
1. Видача патенту здійснюється Департаментом після державної
реєстрації та публікації. 2. Патент видається за формою, наведеною в додатку N 1, і
засвідчується підписом голови Департаменту, який може бути
факсимільним, та печаткою Департаменту. 3. Патент видається особі, яка має право на його одержання,
або надсилається за адресою, що зазначена у заяві про видачу
патенту. 4. До виданого патенту на вимогу його власника Департамент
вносить виправлення очевидних помилок відповідно до пунктів 3, 4
та 5 розділу II цього Положення.

За виправлення помилок, зроблених з вини заявника,
сплачується збір. Департамент видає або надсилає повідомлення про виправлення
помилок за формою, наведеною у додатку N 3, його власнику
(власникам) патенту за адресою, що зазначена у заяві. Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

Розділ V

Порядок видачі дубліката патенту на корисну модель
1. Дублікат патенту може бути виданий тільки при наявності
запису про реєстрацію патенту на корисну модель у Реєстрі. 2. Видача дубліката патенту здійснюється Департаментом за
заявою власника (власників) або його (їх) правонаступника
(правонаступників) про втрату оригіналу із зазначенням обставин
втрати та з доданням документа про оплату послуги за видачу
дубліката. До заяви додається: документ про оплату послуги; документ про правонаступництво (при необхідності). 3. Відомості про видачу дубліката патенту на корисну модель
публікуються Департаментом офіційному бюлетені. Розділ V із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ VI

Порядок надання відомостей, що занесені до реєстру
Після внесення відомостей про патент до Реєстру Департаменту
за заявою будь-якої особи може надати витяг з Реєстру, який
стосується патенту, зазначеного у заяві, відповідно до Інструкції
про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну
модель) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів
України на винаходи і Державного реєстру патентів України на
корисні моделі, затвердженої наказом Держпатенту України від
9 березня 1995 року N 45 ( z0076-95 ) та зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 21 березня 1995 року N 76/612. Розділ VI із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

Додаток N 1

до Положення про Державний реєстр

патентів України на корисні моделі

та порядок видачі патентів

Україна Патент (19) UA

корисну модель (11) ____
Герб (51) ____

зареєстровано відповідно до Закону України

"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

від 15 грудня 1993 року N 3687-12
Міністерство освіти
і науки України
Державний департамент
інтелектуальної власності

Голова Департаменту ______________ М.П.

Підпис
(21) Номер заявки
(22) Дата подання заявки
(24) Дата, з якої набирають чинності права,

що випливають з патенту
(31) Номер(и) попередньої(іх) заявки(ок)

в державі-учасниці Паризької конвенції ( 995_123 )
(32) Дата(и) подання попередньої(іх) заявки(ок)

в державу-учасницю Паризької конвенції
(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції,

в яку подана попередня(і) заявка(и)
(46) Дата публікації відомостей про видачу патенту
(54) Назва корисної моделі
(57) Формула корисної моделі
(62) Номер і дата подання попередньої заявки

до Департаменту
(72) Винахідник(и), код держави
(73) Власник(и), код держави
(86) Номер, дата подання заявки за процедурою РСТ
(11) ______________________
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

Додаток N 2

до Положення про Державний реєстр

патентів України на корисні моделі

та порядок видачі патентів
Державний департамент інтелектуальної власності
Україна, 254655, Київ-53, МСП, Львівська площа, 8

Тел.: (044) 212-50-82

Факс: (044) 212-34-49
(11) Номер патенту ______________ Адреса _______________________
(73) Власник ____________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________
Рішення

від "___" _______________ 199_ р.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" - строк дії патенту продовжено до ___________________

Дата публікації та номер бюлетеня
Голова Департаменту ______________ МП

підпис
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

Додаток N 3

до Положення про Державний реєстр

патентів України на корисні моделі

зразки та порядок видачі патентів
Державний департамент інтелектуальної власності
Україна, 254655, Київ-53, МСП, Львівська площа, 8

Телефон: (044) 212-50-82

Телефакс: (044) 212-34-49
(11) Номер патенту ______________ Адреса _______________________
(73) Власник ____________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________
Повідомлення

від "___" _______________ 199_ р.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" - виправлені помилки - внесені зміни
Дата публікації та номер бюлетеня
Голова Департаменту ______________ МП

підпис
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: