open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 8 червня 1996 р. N 617

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1441 ( 1441-2003-п ) від 10.09.2003 )
Про затвердження Типового положення

про управління економіки районної,

районної у містах Києві та Севастополі

державної адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Типове положення про управління економіки
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, що додається.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 1996 р. N 617
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління економіки районної, районної

у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
1. Управління економіки районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації (далі - управління) є місцевим
органом державної виконавчої влади, що утворюється головою
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації і
управлінню економіки обласної, Київської та Севастопольської
міської державної адміністрації. Управління економіки районної державної адміністрації в
Автономній Республіці Крим підпорядковується голові цієї
адміністрації, а з питань, віднесених до компетенції Автономної
Республіки Крим, - відповідному міністерству (відомству)
Автономної Республіки Крим, яке займається їх вирішенням (далі -
відповідне міністерство (відомство) Автономної Республіки Крим). У
випадках, передбачених законодавством, управління
підпорядковується також Мінекономіки України. Управління здійснює керівництво у сфері
соціально-економічного розвитку району. 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки України,
рішеннями голови обласної (міської, районної, районної у містах
Києві та Севастополі) державної адміністрації, наказами начальника
управління економіки обласної (міської) державної адміністрації,
рішеннями відповідного представницького органу, прийнятими в межах
його компетенції, а також цим Положенням. Управління економіки районної державної адміністрації в
Автономній Республіці Крим керується також актами законодавства
Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим, наказами
відповідного міністерства (відомства) Автономної Республіки Крим. 3. Основними завданнями управління є: реалізація державної економічної політики та її регіональних
напрямів; сприяння комплексному економічному і соціальному розвиткові
району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвиткові
міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків; сприяння ефективному проведенню економічних реформ,
забезпечення раціонального використання виробничо-технічного і
наукового потенціалу району, його природних, трудових і фінансових
ресурсів. 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку
району та подає їх на розгляд керівництву районної (районної у
місті) державної адміністрації, бере участь в організації їх
виконання; 2) розробляє і подає відповідному міністерству (відомству)
Автономної Республіки Крим, управлінню економіки обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації
проектні матеріали та пропозиції до проектів програм
соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим,
області (міста) та довготермінових прогнозів; 3) готує пропозиції до проектів місцевого бюджету і подає їх
на розгляд керівництву районної (районної у місті) державної
адміністрації; 4) забезпечує складання та використання у роботі необхідних
для управління соціально-економічним розвитком району балансів
фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і витрат
населення, місцевих будівельних матеріалів, палива,
сільськогосподарської продукції тощо; 5) готує керівництву районної (районної у місті) державної
адміністрації пропозиції з питань розміщення на території району
нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та
інших об'єктів з урахуванням потреб комплексного
соціально-економічного розвитку території, раціонального
використання її ресурсного потенціалу та додержання екологічних
норм безпеки; 6) організовує розгляд поданих підприємствами, установами,
організаціями, розташованими на території району, проектів їх
планів (прогнозів) та заходів, які пов'язані з обслуговуванням
населення або можуть призвести до зміни екологічного,
демографічного стану, інших наслідків; 7) розробляє пропозиції стосовно обсягів продукції (робіт,
послуг), що підлягає поставці для державних потреб, а також
обсягів продукції (робіт, послуг), що поставляється для потреб
району; 8) готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічної
реформи та вживає заходів для їх реалізації; 9) бере участь у підготовці керівництву районної (районної у
місті) державної адміністрації пропозицій про соціальний захист
населення, в розробленні програм зайнятості та використання
трудових ресурсів; 10) сприяє вирішенню питань соціально-побутового
обслуговування населення; 11) сприяє розвиткові на відповідній території
підприємництва, ринкової інфраструктури та впровадженню
організаційно-економічного механізму ринкових перетворень; 12) вносить керівництву районної (районної у місті) державної
адміністрації пропозиції щодо передачі у власність району
підприємств, установ і організацій, інших об'єктів, що мають
важливе значення для забезпечення потреб відповідної території; 13) бере участь у розробленні програм приватизації майна
району, контролі за їх виконанням, вносить керівництву районної
(районної у місті) державної адміністрації пропозиції щодо
розроблення програм приватизації майна, що перебуває у
загальнодержавній власності; 14) сприяє створенню спільних підприємств, які засновуються
на базі майна, що належить до комунальної та інших форм власності,
у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, розробляє
заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних
ресурсів для розвитку економічного потенціалу району; 15) готує пропозиції керівництву районної (районної у місті)
державної адміністрації про залучення на договірних засадах
підприємств, установ і організацій до участі в розвитку
житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку,
побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення,
а також у створенні нових потужностей для виробництва необхідної
для населення району продукції (робіт, послуг) та нарощуванні
експортного потенціалу промисловості району; 16) розробляє заходи та пропозиції керівництву районної
(районної у місті) державної адміністрації щодо забезпечення
об'єктів соціально- культурного призначення та населення паливом,
електроенергією, газом та іншими енергоносіями; 17) бере участь у розробленні та виконанні місцевих
екологічних програм і вносить пропозиції відповідному міністерству
(відомству) Автономної Республіки Крим, управлінню економіки
обласної (міської) державної адміністрації стосовно розроблення
регіональних і державних екологічних програм; 18) сприяє розвиткові науки і техніки, реалізації
регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових
технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості
продукції; 19) бере участь в організації прикордонної і прибережної
торгівлі; 20) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні
питань соціально-економічного розвитку відповідної території,
зміцнення їх матеріально-технічної бази; 21) бере участь у підготовці пропозицій, пов'язаних із
створенням позабюджетних і валютних фондів; 22) подає на розгляд керівництву районної (районної у місті)
державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення
законодавства з питань, що належать до компетенції управління. 5. Управління має право: залучати спеціалістів інших підрозділів районної (районної у
місті) державної адміністрації, підприємств, установ і
організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної (районної у місті) державної адміністрації, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів
державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції. 6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами районної (районної у місті)
державної адміністрації, представницькими органами, органами
місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами,
організаціями, об'єднаннями громадян. 7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою районної (районної у місті)
державної адміністрації за погодженням з начальником управління
економіки обласної (міської) державної адміністрації. В Автономній Республіці Крим начальник управління
призначається на посаду і звільняється з посади головою районної
державної адміністрації за погодженням з керівником відповідного
міністерства (відомства) Автономної Республіки Крим. Начальник управління має заступника, який за його поданням,
погодженим з начальником управління економіки обласної (міської)
державної адміністрації, призначається на посаду і звільняється з
посади головою районної (районної у місті) державної
адміністрації. В Автономній Республіці Крим заступник начальника управління
призначається на посаду і звільняється з посади головою районної
державної адміністрації за поданням начальника управління,
погодженим з керівником відповідного міністерства (відомства)
Автономної Республіки Крим. 8. Начальник управління: здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
законність прийнятих ним рішень, встановлює ступінь
відповідальності заступника начальника управління, керівників його
структурних підрозділів; затверджує структуру і штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; затверджує положення про структурні підрозділи і
функціональні обов'язки працівників управління; видає в межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління; призначає на посади і звільняє з посад працівників
управління. 9. Накази начальника управління у разі порушення прав
громадян, представницьких органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути
оскаржені в установленому порядку. 10. Управління утримується за рахунок коштів Державного
бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання управління затверджує голова районної
(районної у місті) державної адміністрації. 11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: