open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 664/2009 ( 664/2009 ) від 21.08.2009 }
Про затвердження Положення про Раду

з питань науки та науково-технічної політики

при Президентові України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99

N 491/2000 ( 491/2000 ) від 22.03.2000 )

Затвердити Положення про Раду з питань науки та
науково-технічної політики при Президентові України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 червня 1996 року

N 409/96
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 11 червня 1996 року N 409/96
ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань науки та науково-технічної

політики при Президентові України

1. Рада з питань науки та науково-технічної політики при
Президентові України (далі - Рада) є консультативно-дорадчим
органом.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
вироблення пропозицій щодо державної політики у сфері
наукової та науково-технічної діяльності, інтелектуальної
власності та трансферу технологій;
оцінка стану науки та техніки в Україні;
експертиза проектів законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України з питань наукової та
науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності та
трансферу технологій;
аналіз проектів національних та державних науково-технічних
програм, пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки, основних засад та напрямів кадрової політики, підготовки,
атестації наукових кадрів, міжнародного співробітництва з цих
питань, поліпшення соціального захисту науковців та піднесення
суспільного престижу їх праці;
сприяння координації діяльності академій наук, вищих
навчальних закладів, галузевих науково-дослідних інститутів,
підприємств, установ та організацій у сфері наукової та
науково-технічної діяльності;
розроблення пропозицій щодо створення цивілізованого ринку
об'єктів інтелектуальної власності в Україні;
підготовка пропозицій щодо фінансування наукової та
науково-технічної діяльності, аналіз ефективності використання
коштів, що виділяються для цього.
4. Рада має право:
утворювати робочі групи, залучати в установленому порядку
представників центральних та місцевих органів виконавчої влади,
наукових установ та громадських організацій;
одержувати в установленому порядку інформацію, матеріали і
документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
заслуховувати на своїх засіданнях доповіді представників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, керівників
державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать
до її компетенції.
5. Рада утворюється у складі Голови, першого заступника та
заступника Голови, відповідального секретаря та членів Ради.
Очолює Раду Президент України.
Персональний склад Ради затверджує Президент України.
Голова, перший заступник та заступник Голови, відповідальний
секретар та члени Ради беруть участь в її роботі на громадських
засадах. 6. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру
потреби, але не рідше одного разу на півроку. Засідання вважається
правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Ради.
Для забезпечення оперативного розгляду питань, віднесених до
компетенції Ради, утворюється бюро Ради у складі 11 осіб, яких
призначає Голова Ради з числа членів Ради. Очолює бюро голова,
який є першим заступником Голови Ради.
Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює
секретаріат Ради. Керівника секретаріату Ради призначає на посаду
та звільняє з посади Голова Ради.
7. Рішення Ради, її бюро приймаються простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів Ради. В разі рівного
розподілу голосів голос Голови є вирішальним.
8. Рішення Ради, її бюро оформляються протоколами і
реалізуються шляхом прийняття актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, подання відповідних законопроектів та інших
пропозицій до Верховної Ради України, центральних і місцевих
органів виконавчої влади, наукових установ, навчальних закладів
тощо.
9. Рада систематично інформує громадськість про свою
діяльність та прийняті рішення через Управління прес-служби
Президента України.
10. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Ради та її секретаріату здійснює Міністерство освіти і науки
України.
11. Рада має печатку та бланк зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

( Положення із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99, в редакції Указу Президента N 491/2000
від 22.03.2000 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: