open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 6 липня 1992 р. N 376

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 608 ( 608-2002-п ) від 10.05.2002 )
Про впорядкування розсилки контрольних

примірників творів друку
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 967 ( 967-98-п ) від 27.06.98

N 499 ( 499-99-п ) від 31.03.99 )

З метою впорядкування розсилки контрольних примірників творів
друку, вдосконалення державної статистики та бібліографії
друкованих видань Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Зобов'язати поліграфічні підриємства, а також установи й
організації, незалежно від форм власності, які мають
розмножувальну техніку, розсилати контрольні примірники
виготовлених ними нетаємних творів друку безплатно до оформлення
видань на випуск у світ згідно з додатком.
Не підлягають розсилці контрольні примірники службових
видань, документів суворої звітності і прирівняних до них
матеріалів, нетаємної технічної документації на військову
продукцію.
2. Міністерству зв'язку України забезпечити безплатну
пересилку поштовими каналами контрольних примірників періодичних
видань на адресу органів і установ, вказаних у додатку, в порядку,
передбаченому для пересилки службових відправлень Міністерства.
Розсилка примірників творів друку іншим організаціям
здійснюється за кошти видавця.
3. Державному комітетові України по пресі, Головному
управлінню по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах
масової інформації при Кабінеті Міністрів України та їх органам на
місцях здійснювати контроль за розсилкою безплатних контрольних
примірників творів друку всіма поліграфічними підприємствами,
установами й організаціями, що виготовляють друковану продукцію.
4. Державному комітетові України по пресі визначити і
затвердити порядок одержання заінтересованими організаціями за їх
рахунок необхідної кількості примірників творів друку.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 1 грудня 1987 р. N 388 "Про дальше
вдосконалення порядку розсилки контрольних і обов'язкових
примірників творів друку".

Перший

віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.28
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 6 липня 1992 р. N 376
С П И С О К
установ і організацій, яким надсилаються

безплатно контрольні примірники нетаємних

творів друку
———————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | |Кіль- установ і | Види творів друку |кість організацій | |примір- | |ників ————————————————————————————————————————————————————————————————
Адміністрація економічні, науково-технічні, соціально- по Президента політичні, літературно-художні видання, 1

України всеукраїнські газети й журнали
Верховна Рада економічні, науково-технічні, соціально- по

України політичні, літературно-художні видання, 1

всеукраїнські газети й журнали
Конституційний Суд всеукраїнські газети і журнали; по 1
України збірники наукових праць, офіційні

видання, реферати дисертацій,

довідкові видання, бібліографічні

покажчики та інші види і типи

видавничої продукції з питань

юриспруденції та соціально-

політичної тематики
Центральна виборча Всеукраїнські газети, журнали, по 1
комісія офіційні видання, збірники

наукових праць, автореферати

дисертацій, довідкові видання,

бібліографічні покажчики та

інші види видань юридичної та

соціально-політичної тематики
Кабінет Міністрів усі видання, що випускаються видавницт- по

України вами, видавничими організаціями (крім 3

службових документів, матеріалів службо-

вого характеру, видань для сіпих, що

друкуються шрифтом Брайля)
календарі, нотні видання з текстом, пла- по

кати, видання мистецтвознавчого профілю 3

(альбоми, листівки, фотоальбоми, фотолис-

тівки тощо), путівники, тези доповідей,

матеріали пленумів, з'їздів, творчих на-

рад і семінарів, що видаються творчими

спілками
всеукраїнські газети, журнали та інші по 3

періодичні видання журнального типу
Державний комітет книжкові та аркушеві видання, що випус- по 2
України по пресі каються видавництвами, іншими підприєм-

ствами, установами, організаціями неза-

лежно від їх відомчої належності і форм

власності:
літературно-художні, науково- по 2

популярні (в тому числі для дітей);

навчальні (підручники, навчальні, нав-

чально-методичні, наочні посібники,

практикуми, курси, збірники і тексти

лекцій, хрестоматії);
офіційні; масово-політичні; по 1

наукові (крім препринтів, авторефератів

дисертацій); виробничо-практичні (крім

інструкцій, прейскурантів,

товаросупровідних документів); довідкові

(словники, розмовники, енциклопедії,

путівники, довідники, крім телефонних

і тарифних); видання для дозвілля;
нотні, образотворчі видання; неперіо- по

дичні бібліографічні покажчики, оглядові 1

видання; географічні атласи; календарі

всіх видів; книжки-малюнки, книжки-

мальовки, книжки-ширми, друковані дитячі

ігри.
Крім того: газетні видання, зареєстровані по

Комітетом; журнальні видання (журнали, 1

бюлетені, альманахи, збірники тощо) неза-

лежно від місця реєстрації (в тому числі

бібліографічні видання Книжкової палати

України)
Головне управління видання (за винятком стереотипних переви- по
по охороні держав- дань, перекладів опублікованих творів і 1
них таємниць у службових документів), що випускаються
пресі та інших за- на території України українською чи ро-
собах масової ін- сійською мовами:
формації при
Кабінеті Міністрів видання економічної, соціально-політич- по
України (ГУОТ Ук- ної, науково-технічної та оборонної те- 1
раїни) матики, творів документально-публіцис-

тичної, мемуарної літератури;
автореферати дисертацій, матеріали, тези по

доповідей, конференцій, з'їздів, семіна- 1

рів, симпозіумів, збірники наукових праць,

препринти з питань науки, техніки, еконо-

міки, оборони;
атласи географічні, карти географічні й по

геологічні, брошури, буклети, каталоги 1

та промислові вироби, видання науково-

технічної інформації;
журнали й інші періодичні видання жур- по

нального типу (альманахи, вісники, бю- 1

летені, відомості тощо);
плакати, альбоми, листівки, фотоальбо- по

ми, фотолистівки; 1
проспекти, путівники, статистичні по

й телефонні довідники; 1
газети, розраховані на всеукраїнську по

аудиторію; 2
газети, розраховані на обласну по

аудиторію; 1
міські, вечірні та інші газети, що по

видаються в обласних центрах. 1
Примітка. Міські (крім м. Києва), міськрайонні,

районні, відомчі, багатотиражні та

інші газети і видання газетного типу;

книжково-журнальні і дрібнодруковані

видання з питань науки, техніки, оборо-

ни, економіки, які видаються міністерст-

вами, відомствами й організаціями, що

знаходяться в м. Києві та Київській об-

ласті, надсилаються за адресою:

252025 Київ, вул. Десятинна, 4/6,

відділ ГУОТу України
Міносвіти України навчальні видання,що випускаються ви- по

давництвами "Освіта", "Вища школа", 1

"Либідь", "Основа", "Світ", іншими

видавничими організаціями, книги

серії "Шкільна бібліотека"
Книжкова палата усі видання всіма мовами, що випуска- по
України ( м.Київ ) ються на території України, крім газет 1

та видань газетного типу
Філіал Книжкової усі газети і видання газетного типу по
палати України всіма мовами, що випускаються на те- 1
(м. Харків) риторії України
Державна бібліо- усі видання всіма мовами, що випуска- по
тека України ються на території України, за винятком 1

плакатів, листівок, афіш, дрібнодрукова-

них видань, службових документів:
всеукраїнські та обласні газети; по

журнали та інші періодичні видання 1

журнального типу (альманахи, бюле-

тені, вісники, повідомлення);
міські, міськрайонні й районні га- по

зети, що видаються в м. Києві та Київ- 1

ській області
Універсальна нау- усі видання, що випускаються на терито- по
кова бібліотека рії Республіки Крим, відповідної облас- 1
імені Івана Фран- ті незалежно від відомчої належності
ка Республіки Крим,
обласні бібліотеки
Комітет по пресі усі видання, що випускаються на терито- по
Республіки Крим, рії Республіки Крим, відповідної області 1
обласні управління
по пресі
Управління ГУОТу видання економічної, соціально-політич- по
Республіки Крим, ної, науково-технічної та оборонної те- 1
обласні управлін- матики; видання газетно-журнального ти-
ня ГУОТу України пу, що видаються на території Республі-

ки Крим і відповідних областей (за ви-

нятком стереотипних перевидань, перек-

ладів опублікованих творів)
Центральна науко- усі видання всіма мовами, що випуска- по 2
ва бібліотека імені ються на території України, в тому
Вернадського числі газети Академії наук України
Державна науково- усі видання науково-технічного
технічна бібліоте- характеру, за винятком афіш, плакатів,
ка України дрібнодрукованих видань, по

газет, навчальної літерату- 1

ри для початкової і середньої школи, а

також навчальних закладів системи проф-

техосвіти
Державна бібліоте- усі видання для дітей та юнацтва, в по
ка України тому числі навчальні, що випускаються 1
для дітей в Україні

( Список установ із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 967 ( 967-98-п ) від 27.06.98, N 499 ( 499-99-п ) від 31.03.99 )
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: