open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

( Розділи VII - XV )
Розділ VII

ПЛАСТМАСИ І ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК І ГУМОВІ ВИРОБИ
Група 39

Пластмаси і вироби з них Група 39

Пластмаси і вироби з них—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 39.01 |Полімери етилену в первин-| | | | |них формах | | | 5 | 10 39.02 |Полімери пропілену та ін- | | | | |ших олефінів в первинних | | | | |формах | | | 5 | 10 39.03 |Полімери стиролу в первин-| | | | |них формах | | | 5 | 10 39.04 |Полімери вінілхлориду і | | | | |інших галогенованих олефі-| | | | |нів у первинних формах | | | 5 | 10 39.05 |Полімери вінілацетату та | | | | |інших складних вінілових | | | | |ефірів в первинних формах;| | | | |полімери вінілу інші в пе-| | | | |рвинних формах | | | 5 | 10 39.06 |Полімери акрилові в пер- | | | | |винних формах | | | 5 | 10 39.07 |Поліацетали,полімери прос-| | | | |тих ефірів і смоли епокси-| | | | |дні інші в первинних фор- | | | | |мах; полікарбонати, смоли | | | | |алкідні, поліалілові і по-| | | | |лімери складних ефірів ін-| | | | |ші, в первинних формах | | | 5 | 10 39.08 |Поліаміди в первинних фор-| | | | |мах | | | 5 | 10 39.09 |Смоли амінові, фенольні і | | | | |поліуретани в первинних | | | | |формах | | | 5 | 10 39.10.00.000|Силікони в первинних фор- | | | | |мах | т | | 5 | 10 39.11 |Смоли нафтові, смоли кума-| | | | |рон-інденові, політерпени,| | | | |полісульфіди, полісульфони| | | | |і продукти в первинних | | | | |формах інші,вказані в при-| | | | |мітці 3 до даної групи, в | | | | |іншому місці не поіменова-| | | | |ні | | | 5 | 10 39.12 |Целюлоза та її хімічні по-| | | | |хідні в первинних формах, | | | | |в іншому місці не поімено-| | | | |вані | | | 5 | 10 39.13 |Полімери природні (наприк-| | | | |лад, альгінова кислота) і | | | | |полімери природні модифі- | | | | |ковані (наприклад затвер- | | | | |ділі протеїни, хімічні по-| | | | |хідні натурального каучу- | | | | |ку) в первинних формах, в | | | | |іншому місці не поіменова-| | | | |ні | | | 5 | 10 39.14.00.000|Смоли іонообмінні, отрима-| | | | |ні на основі полімерів, | | | | |вказаних в товарних пози- | | | | |ціях 39.01 - 39.13, в пер-| | | | |винних формах | т | | 5 | 10 39.15 |Відходи, обрізки і скрап | | | | |пластмас | | | 5 | 10 39.16 |Моноволокно з поперчним | | | | |перетином більше 1 мм, | | | | |прутки, стержні і профілі,| | | | |з обробленою або необроб- | | | | |леною поверхнею, але не | | | | |піддані іншій обробці, із | | | | |пластмас | | | 5 | 10 39.17 |Труби, трубки, шланги,фі- | | | | |тинги (наприклад, з'єднан-| | | | |ня, коліна, фланці) із | | | | |пластмас | | | 5 | 10 39.18 |Покриття пластмасові для | | | | |підлоги,самоклеючі або не-| | | | |самоклеючі, в рулонах або | | | | |плитках; покриття пластма-| | | | |сові для стін і стелі,вка-| | | | |зані в примітці 9 до даної| | | | |групи | | | 5 | 10 39.19 |Плити, листи, плівка,фоль-| | | | |га, стрічки, смуги і інші | | | | |форми із пластмас, плоскі,| | | | |самоклеючі, в рулонах або | | | | |не в рулонах | | | 5 | 10 39.20 |Плити, листи, плівки,фоль-| | | | |га і смуги із пластмас ін-| | | | |ші,непористі і неармовані,| | | | |кульові, з підкладкою або | | | | |з'єднані з іншими матеріа-| | | | |лами аналогічним способом | | | 5 | 10 39.21 |Плити, листи, плівки,фоль-| | | | |га і смуги із пластмас ін-| | | | |ші | | | 5 | 10 39.22 |Ванни, душі, раковини, бі-| | | | |де, унітази, сидіння і | | | | |кришки для них,бачки злив-| | | | |ні і вироби санітарно-тех-| | | | |нічні із пластмас інші | | | 5 | 10 39.23 |Вироби пластмасові для | | | | |транспортування і упаковки| | | | |товарів; пробки, кришки, | | | | |ковпаки і вироби для заку-| | | | |порки із пластмас інші | | | 5 | 10 39.24 |Посуд столовий і кухонний,| | | | |предмети домашнього вжит- | | | | |ку і предмети туалету із | | | | |пластмас інші | | | 5 | 10 39.25 |Деталі будівельні із | | | | |пластмас, в іншому місці | | | | |не поіменовані | | | 5 | 10 39.26 |Вироби із пластмас інші і | | | | |вироби із інших матеріа- | | | | |лів, вказані в товарних | | | | |позиціях 39.01-39.14 | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 40

Каучук і гумові вироби—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 40.01 |Каучук натуральний, бала- | | | | |та, гутаперча, гваюла,чикл| | | | |та інші аналогічні природ-| | | | |ні смоли в первинній формі| | | | |або в плитах, листах або | | | | |стрічках | | | 5 | 10 40.02 |Каучук синтетичний і фак- | | | | |тис, отриманий із масел, в| | | | |первинній формі або в пли-| | | | |тах, листах або стрічках, | | | | |суміші продуктів, вказаних| | | | |в товарній позиції 40.01, | | | | |з продуктами даної товар- | | | | |ної позиції у первинній | | | | |формі або в плитах, листах| | | | |чи стрічках | | | 5 | 10 40.03.00.000|Девулканізована гума (ре- | | | | |генерат) у первинній формі| | | | |або в плитах, листах чи | | | | |стрічках | т | | 5 | 10 40.04.00.000|Відходи, обрізки і скрап | | | | |каучуку (крім твердого ка-| | | | |учуку), порошки і гранули,| | | | |отримані з них | т | | 5 | 10 40.05 |Каучук наповнений, невул- | | | | |канізований в первинній | | | | |формі або в плитах, листах| | | | |чи стрічках | | | 5 | 10 40.06 |Форми (наприклад стержні, | | | | |труби і фасонні фігурні | | | | |профілі) і вироби (наприк-| | | | |лад диски і кільця) з не- | | | | |вулканізованого каучуку | | | | |інші | | | 5 | 10 40.07.00.000|Нитки і корд гумовий | кг | | 5 | 10 40.08 |Плити, листи,стрічки і фа-| | | | |сонні фігурні профілі з | | | | |каучуку (крім твердої гу- | | | | |ми) | | | 5 | 10 40.09 |Труби, шланги і рукава з | | | | |гуми (крім твердої гуми) | | | | |без фітингів або з фітин- | | | | |гами (наприклад, з'єднан- | | | | |нями, колінчатими трубка- | | | | |ми, флянцями) | | | 5 | 10 40.10 |стрічки транспортні, паси | | | | |або бельтінг з вулканізо- | | | | |ваної гуми | | | 5 | 10 40.11 |Шини пневматичні гумові | | | | |нові | | | 20 | 30 40.12 |Шини пневматичні гумові, | | | | |відновлені або використо- | | | | |вувані, змінні протектори | | | | |шин і ободові стрічки гу- | | | | |мові | | | 5 | 10 40.13 |Камери гумові | | | 5 | 10 40.14 |Вироби гігієнічні і фарма-| | | | |цевтичні (включаючи соски)| | | | |із вулканізованої гуми, | | | | |крім твердої гуми або без | | | | |них) | | | 5 | 10 40.15 |Вироби для оздоблення одя-| | | | |гу та його аксесуари | | | | |(включаючи рукавички) з | | | | |вулканізованої гуми, крім | | | | |твердої гуми для різнома- | | | | |нітних цілей | | | 5 | 10 40.16 |Вироби з вулканізованої | | | | |гуми (крім твердої гуми) | | | | |інші | | | 5 | 10 40.17.00 |Гума тверда (наприклад | | | | |ебоніт) в любій формі, у | | | | |тому числі відходи і за- | | | | |лишки | | | 5 | 10 | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————— Розділ VIII
ШКІРЯНА СИРОВИНА, ХУТРО, ХУТРОВА СИРОВИНА І ВИРОБИ З НИХ;
ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ І
ПОДІБНІ ЇМ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК (ЗА ВИНЯТКОМ КЕТГУТУ З

НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)
Група 41

Шкіряна сировина (крім хутра) і шкіра Група 41

Шкіряна сировина (крім хутра) і шкіра—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 41.01 |Шкіра великої рогатої ху- | | | | |доби або тварин сімейства | | | | |кінних (парена, солена,су-| | | | |шена, зольна, пікльована | | | | |або консервована іншим | | | | |способом, але недублена,не| | | | |вироблена під пергамент і | | | | |не піддана подальшій обро-| | | | |бці), з волосяним покровом| | | | |або без волосяного покри- | | | | |ву, спилок і неспилок | | | 5 | 10 41.02 |Шкіра овець або ягнят (па-| | | | |рена, солона, суха, золь- | | | | |на, пікльована або консер-| | | | |вована іншим способом, але| | | | |недублена, не вироблена | | | | |під пергамент і не піддана| | | | |подальшій обробці), з шер-| | | | |стяним покривом або без | | | | |шерстяного покриву, спилок| | | | |і неспилок, крім поімено- | | | | |ваних в примітці 1(В) до | | | | |даної групи | | | 5 | 10 41.03 |Інші види шкіряної сирови-| | | | |ни (парена, солона, суха, | | | | |зольна, пікльована, або | | | | |консервована іншим спосо- | | | | |бом, але недублена, не ви-| | | | |роблена під пергамент і не| | | | |піддана подальшій оброб- | | | | |ці), з волосяним покривом | | | | |або без волосяного покри- | | | | |ву, спилок і неспилок,крім| | | | |видів, виключених приміт- | | | | |кою 1(Б) або 1(В) до даної| | | | |групи | | | 5 | 10 41.04 |Шкіра із шкурок великої | | | | |рогатої худоби або із шкур| | | | |тварин сімейства кінних | | | | |без волосяного покриву, за| | | | |винятком шкіри, що класи- | | | | |фікується в товарних пози-| | | | |ціях 41.08 або 41.09 | | | 5 | 10 41.05 |Шкіра із шкірок вівці або | | | | |шкір ягнят без шерстяного | | | | |покриву, крім шкіри, що | | | | |класифікується в товарних | | | | |позиціях 41.08 і 41.09 | | | 5 | 10 41.06 |Шкіра із козячих шкурок | | | | |(козяча) без волосяного | | | | |покриву, крім шкіри, що | | | | |класифікується в товарних | | | | |позиціях 41.08 і 41.09 | | | 5 | 10 41.07 |Шкіра із шкурок інших тва-| | | | |рин без волосяного покри- | | | | |ву, крім класифікованих в | | | | |товарних позиціях 41.08 і | | | | |41.09 | | | 5 | 10 41.08.00 |Замша (в тому числі фор- | | | | |мальдегідно-жирового дуб- | | | | |лення) | | | 5 | 10 41.09.00.000|Шкіра лакова, натуральна і| | | | |імітація лакової шкіри; | | | | |шкіра металізована |м2,т | | 5 | 10 41.10.00.000|Обрізки та інші відходи | | | | |натуральної шкіри або | | | | |штучної шкіри, на базі на-| | | | |туральної шкіри або шкі- | | | | |ряних волокон, непридатні | | | | |для виробництва виробів із| | | | |шкіри; шкіра в порошках, | | | | |шкіряний пил і борошно | т | | 5 | 10 41.11.00.000|Шкіра штучна на базі нату-| | | | |ральної шкіри або шкіряних| | | | |волокон, в пластинах, лис-| | | | |тах або стрічках, в руло- | | | | |нах або не в рулонах |м2,т | | 5 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 42

Вироби з шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж;

дорожні речі, сумки і подібні їм товари; вироби

з кишок (за винятком кетгуту з натурального

шовку)—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 42.01.00.000|Вироби шорно-сідельні та | | | | |упряж для тварин (включаю-| | | | |чи посторонки,поводки, на-| | | | |колінники, намордники, по-| | | | |пони, чепраки, перекидні | | | | |суми,собачі попони та ана-| | | | |логічні вироби,виготовлені| | | | |із будь-якого матеріалу) | т | | 10 | 20 42.02 |Валізи, баули,дамські сум-| | | | |ки, аташе-кейси, портфелі,| | | | |учнівські ранці, футляри | | | | |для окулярів, біноклів,фо-| | | | |тоапаратів, зброї, кобура | | | | |і аналогічні чохли; сумки | | | | |дорожні, сумочки косметич-| | | | |ні, рюкзаки, сумки госпо- | | | | |дарські, портмоне,гаманці,| | | | |футляри для географічних | | | | |карт, портсигари, кисети, | | | | |сумки для робочого інстру-| | | | |менту, сумки спортивні, | | | | |футляри для пляшок,шкатул-| | | | |ки для дорогоцінностей, | | | | |пудрениці, футляри для рі-| | | | |зальних предметів і анало-| | | | |гічні вироби, виготовлені | | | | |з натуральної і штучної | | | | |шкіри на базі натуральної | | | | |шкіри або шкіряних воло- | | | | |кон, із пластмас,текстиль-| | | | |них матеріалів, фібри або | | | | |шкіркартону, повністю або | | | | |частково покритими цими | | | | |матеріалами | | | 10 | 20 42.03 |Одяг, його окремі речі з | | | | |натуральної шкіри або шту-| | | | |чної шкіри на базі натура-| | | | |льної шкіри і шкіряних во-| | | | |локон | | | 10 | 20 42.04.00 |Вироби із натуральної шкі-| | | | |ри або штучної шкіри на | | | | |базі натуральної шкіри і | | | | |шкіряних волокон, що вико-| | | | |ристовуються в машинах,ме-| | | | |ханічних пристроях або для| | | | |інших технічних цілей | | | | 42.05.00.000|Вироби із натуральної шкі-| | | | |ри або штучної шкіри на | | | | |базі натуральної шкіри і | | | | |шкіряних волокон інші | т | | 10 | 20 42.06 |Вироби з кишок (за винят- | | | | |ком кетгуту шовкопряда), | | | | |синюги,пузиря або сухожиль| | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 43

Хутро, хутрова сировина, штучне хутро і вироби з них—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 43.01 |Сировина хутрова (включаю-| | | | |чи голови, хвости та інші | | | | |шматки або обрізки,придат-| | | | |ні для виготовлення хутря-| | | | |них виробів), крім шкіря- | | | | |ної сировини, класифікова-| | | | |ної в товарних позиціях | | | | |41.01, 41.03 | | | 20 | 30 43.02 |Хутро, шкурки дублені або | | | | |вироблені (включаючи голо-| | | | |ви, хвости, лапи та інші | | | | |шматки або обрізки хутря- | | | | |них шкурок), зібрані або | | | | |незібрані (без додавання | | | | |інших матеріалів), крім | | | | |класифікованих в товарній | | | | |позиції 43.03 | | | 20 | 30 43.03 |Одяг хутряний, речі одягу | | | | |та інші хутряні вироби | | | 20 | 30 43.04.00.000|Хутро штучне і вироби з | | | | |нього | т | | 20 | 30 | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ IX

ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ;

ПРОБКА І ВИРОБИ З НЕЇ; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ

ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; КОРЗИННІ ТА

ІНШІ ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ
Група 44

Деревина і вироби з неї; деревне вугілля Група 44

Деревина і вироби з неї; деревне вугілля—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 44.01 |Деревина паливна у вигляді| | | | |колод, полін, суччя,в'язок| | | | |хмизу або аналогічних ви- | | | | |дах; тріски або стружка | | | | |деревна; тирса або відходи| | | | |деревини, агломеровані у | | | | |вигляді колод, брикетів, | | | | |гранул або в аналогічних | | | | |видах | | | 2 | 5 44.02.00.000|Вугілля деревне (включаючи| | | | |вугілля, отримане із шка- | | | | |ралупи або горіхів), агло-| | | | |мероване або неагломерова-| | | | |не | | | 2 | 5 44.03. |Лісоматеріали необроблені,| | | | |обкоровані або необкорова-| | | | |ні, начорно брусові або | | | | |небрусові | | | 2 | 5 44.04 |Деревина бондарна, баланси| | | | |колоті, кілки і сваї заго-| | | | |стрені, але не розпиляні | | | | |поздовж; лісоматеріали об-| | | | |тесані або необтесані, не-| | | | |зогнуті і не оброблені ін-| | | | |шим способом, що викорис- | | | | |товується для виробництва | | | | |ціпків, хлистів, ручок для| | | | |парасольок, інструментів | | | | |та аналогічних виробів,де-| | | | |ревина лущена і стругана | | | | |для корзинних та інших ви-| | | | |робів | | | 2 | 5 44.05.00.000|Шерсть деревна; борошно | | | | |деревне (деревина) | т | | 2 | 5 44.06 |Шпали дерев'яні для заліз-| | | | |ничних і трамвайних колій | | | 2 | 5 44.07 |Лісоматеріали поздовж роз-| | | | |пиляні або розколоті,стру-| | | | |гані, лущені, обтесені або| | | | |необтесані, прошліфовані | | | | |або непрошліфовані, що ма-| | | | |ють або не мають з'єднання| | | | |в шип, завтовшки більше | | | | |6 мм | | | 2 | 5 44.08 |Листи одношарової фанери і| | | | |шпону для клеєної фанери | | | | |(склеєні або несклеєні) та| | | | |інша деревина, поздовжньо | | | | |розпиляна,стругана або лу-| | | | |щена, з проструганою або | | | | |непроструганою, шліфованою| | | | |або нешліфованою поверх- | | | | |нею, що має або не має | | | | |з'єднання в шип, завтовшки| | | | |не більше 6 мм | | | 2 | 5 44.09 |Пиломатеріали (включаючи | | | | |паркетні планки і фриз не-| | | | |зібрані) у вигляді профі- | | | | |льованого погонажу (з гре-| | | | |бнями, пазами, шпунтовані,| | | | |з стесаними краями, із | | | | |з'єднаннями у вигляді на- | | | | |півкруглої кальовки, фасо-| | | | |нні, закруглені і т.д) по | | | | |будь-якій з кромок або | | | | |площин, простругані або | | | | |непростругані, шліфовані | | | | |або нешліфовані, з'єднані | | | | |або не з'єднані в шип | | | 2 | 5 44.10 |Плити деревностружкові та | | | | |аналогічні плити з дереви-| | | | |ни або інших матеріалів | | | | |рослинного походження, аг-| | | | |ломерованих або неагломе- | | | | |рованих смолами або іншими| | | | |органічними зв'язуючими | | | | |речовинами | | | 2 | 5 44.11 |Плити деревноволокнисті з | | | | |деревини або інших матері-| | | | |алів рослинного походжен- | | | | |ня, з додаванням або без | | | | |додавання смоли або інших | | | | |органічних речовин | | | 2 | 5 44.12 |Фанера клеєна, панелі де- | | | | |рев'яні фанеровані і ана- | | | | |логічні матеріали з шару- | | | | |ватої деревини | | | 2 | 5 44.13.00.000|Деревина пресована у виг- | | | | |ляді плит, блоків або про-| | | | |фільованих виробів |м3,т | | 2 | 5 44.14.00.000|Рами дерев'яні для картин,| | | | |фотографій, дзеркал і ана-| | | | |логічних предметів | м,т | | 2 | 5 44.15 |Ящики, клітки, барабани та| | | | |аналогічна тара з дереви- | | | | |ни; кабельні барабани де- | | | | |рев'яні, піддони, піддони | | | | |з бортами та інші наванта-| | | | |жувальні щити | | | 2 | 5 44.16.00 |Бочки, бочонки, чани, кад-| | | | |ки та інші бондарні вироби| | | | |і їх частини з деревини, | | | | |включаючи клепку | | | 2 | 5 44.17.00 |Інструменти,корпуси і руч-| | | | |ки інструментів з дереви- | | | | |ни, дерев'яні частини і | | | | |ручки мітел і щіток, дере-| | | | |в'яні колодки для чобіт і | | | | |розтяжки для взуття | | | 2 | 5 44.18 |Вироби дерев'яні будівель-| | | | |ні,включаючи пористі дере-| | | | |в'яні панелі, паркет щито-| | | | |вий збірний, гонт і дранку| | | | |покрівель | | | 2 | 5 44.19.00.000|Речі столові і кухонні де-| | | | |рев'яні | т | | 2 | 5 44.20 |Вироби дерев'яні мозаїчні | | | | |та інкрустовані; шкатулки | | | | |і коробки для ювелірних, | | | | |ножових і аналогічних ви- | | | | |робів дерев'яні; статуетки| | | | |і інші декоративні вироби | | | | |дерев'яні; дерев'яні пред-| | | | |мети меблів, не вказані в | | | | |групі 94 | | | 2 | 5 44.21 |Вироби дерев'яні інші | | | 2 | 5 ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 45

Пробка і вироби з неї—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 45.01 |Пробка натуральна, необ- | | | | |роблена або та, що пройшла| | | | |первинну обробку; відходи | | | | |пробки; подрібнена, грану-| | | | |льована або молота пробка | | | 5 | 10 45.02.00.000|Пробка натуральна, з вида-| | | | |леним зовнішнім шаром або | | | | |начорно обрізана,у вигляді| | | | |прямокутних або квадратних| | | | |блоків, плит, листів або | | | | |смуг (включаючи заготовки | | | | |для виготовлення пробок,що| | | | |мають незакруглені кромки)|т,м3 | | 5 | 10 45.03 |Вироби із натуральної | | | | |пробки | | | 5 | 10 45.04 |Пробка агломерована (із | | | | |зв'язуючою речовиною або | | | | |без неї) і вироби з неї | | | 5 | 10 | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 46

Вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для

плетіння; корзинні вироби й інші плетені вироби—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 46.01 |Плетиво та аналогічні ви- | | | | |роби із матеріалів для | | | | |плетіння, з'єднані або не | | | | |з'єднані в стрічки; мате- | | | | |ріали для плетіння, плети-| | | | |во та аналогічні вироби із| | | | |матеріалів для плетіння, | | | | |з'єднані в паралельні сму-| | | | |ги або зіткані у вигляді | | | | |аркушів, включаючи готові | | | | |вироби (наприклад,килимки,| | | | |циновки, ширми) | | | 5 | 10 46.02 |Корзинні і інші вироби, | | | | |виготовлені безпосередньо | | | | |із матеріалів для плетіння| | | | |або із виробів, вказаних в| | | | |товарній позиції 46.01;ви-| | | | |роби з люфи | | | 5 | 10 | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ Х

ПАПЕРОВА МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ РОСЛИННИХ

МАТЕРІАЛІВ; ПАПЕРОВІ І КАРТОННІ ВІДХОДИ ТА МАКУЛАТУРА;

ПАПІР, КАРТОН І ВИРОБИ З НИХ
Група 47

Паперова маса з деревини або інших волокнистих рослинних

матеріалів; паперові і картонні відходи та макулатура Група 47

Паперова маса з деревини або інших волокнистих рослинних

матеріалів; паперові і картонні відходи та макулатура—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 47.01.00 |Маса деревна | | | 2 | 5 47.02.00.000|Целюлоза деревна, розчинні| | | | |сорти | т | | 2 | 5 47.03 |Целюлоза деревна, натронна| | | | |або сульфатна,крім розчин-| | | | |них сортів | | | 2 | 5 47.04 |Целюлоза деревна, сульфіт-| | | | |на, крім розчинних сортів | | | 2 | 5 47.05 |Напівцелюлоза | т | | 2 | 5 47.06 |Паперова маса з інших во- | | | | |локнистих рослинних мате- | | | | |ріалів | | | 2 | 5 47.07 |Макулатура і відходи папе-| | | | |рові або картонні | | | 2 | 5 | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 48
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу та картону—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Оди- | Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках) ГС | |вимі-|———————————————————— | |ру |префе- |піль-|повна | | |ренційна|гова | ————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+————— 48.01.00 |Папір газетний в рулонах | | | | |або в аркушах | | | 5 | 10 48.02 |Папір і картон некрейдова-| | | | |ні,що використовуються для| | | | |письма, друкування або ін-| | | | |ших графічних цілей; папір| | | | |перфокартковий і папір для| | | | |перфострічок,в рулонах або| | | | |аркушах,крім паперу,вказа-| | | | |ного в товарних позиціях | | | | |48.01 і 48.03;папір і кар-| | | | |тон ручного відливання | | | 5 | 10 48.03.00 |Папір туалетний, салфетки | | | | |для обличчя, рушники, ска-| | | | |терки та інші види паперу | | | | |господарсько-побутового | | | | |призначення, вата і полот-| | | | |но із целюлози, включаючи | | | | |креповані, тиснені, перфо-| | | | |ровані,з фарбованою повер-| | | | |хнею або з поверхневим ма-| | | | |люнком в рулонах завширшки| | | | |36 см або в прямокутних | | | | |(включаючи квадратні) ар- | | | | |кушах розміром, крайньою | | | | |мірою однієї сторони біль-| | | | |ше 36 см в розгорнутому | | | | |стані | | | 5 | 10 48.04 |Крафт-папір і картон не- | | | | |крейдовані в рулонах або в| | | | |аркушах, крім вказаних в | | | | |товарних позиціях 48.02 і | | | | |48.03 | | | 5 | 10 48.05 |Папір і картон некрейдова-| | | | |ні інші, в рулонах або в | | | | |аркушах | | | 5 | 10 48.06 |Пергамент рослинний, папір| | | | |жиронепроникний, калька, | | | | |пергамін і інший глянцевий| | | | |прозорий або напівпрозорий| | | | |папір в рулонах або арку- | | | | |шах | | | 5 | 10 48.07 |Папір і картон багатошаро-| | | | |ві (виготовлені шляхом | | | | |склеювання декількох плос-| | | | |ких шарів паперу і карто- | | | | |ну) без поверхневого по- | | | | |криття або просочення, ар-| | | | |мовані або неармовані, в | | | | |рулонах або аркушах | | | 5 | 10 48.08 |Папір і картон гофровані | | | | |(обклеєні або необклеєні | | | | |гладкими зовнішніми арку- | | | | |шами), скріплені, тиснені | | | | |або перфоровані, в рулонах| | | | |або в аркушах, крім вказа-| | | | |них в товарних позиціях | | | | |48.03 і 48.18 | | | 5 | 10 48.09 |Папір копіювальний,"само- | | | | |копіювальний" та інший ко-| | | | |піювальний і перевідний | | | | |папір (включаючи покритий | | | | |або просочений папір для | | | | |трафаретів, копіювальних | | | | |апаратів або офсетних дру-| | | | |кованих пластин) з поверх-| | | | |невим малюнком або без ма-| | | | |люнка в рулонах завширшки | | | | |більше 36 см або в прямо- | | | | |кутних (включаючи квадрат-| | | | |ні) аркушах, розміром, | | | | |крайньою мірою, однієї | | | | |сторони більше 36 см в | | | | |розгорнутому стані | | | 5 | 10 48.10 |Папір і картон крейдовані | | | | |з однієї або обох сторін | | | | |каоліном (китайською гли- | | | | |ною) або іншими неорганіч-| | | | |ними речовинами,з викорис-| | | | |танням зв'язуючих речовин | | | | |або без будь-якого іншого | | | | |покриття, в тому числі з | | | | |пофарбованою, декорованою | | | | |поверхнею або з друковани-| | | | |ми зображеннями, в рулонах| | | | |або аркушах | | | 5 | 10 48.11 |Папір, картон, целюлозна | | | | |вата і полотно із целюлоз-| | | | |них волокон просочені, з | | | | |покриттям, з пофарбованою | | | | |декорованою поверхнею або | | | | |з нанесеним малюнком, в | | | | |рулонах або аркушах, крім | | | | |виробів, вказаних в пози- | | | | |ціях 48.03, 48.09, 48.10 | | | | |чи 48.18 | | | 5 | 10 48.12.00.000|Блоки, пити і пластини | | | | |фільтрувальні з паперової | | | | |маси | т | | 5 | 10 48.13 |Папір цигарковий нарізаний| | | | |або ненарізаний за розмі- | | | | |ром або у формі книжочок | | | | |або трубок | | | 5 | 10 48.14 |Папір шпалерний та інші | | | | |стінові покриття; папір | | | | |прозорий для вікон | | | 5 | 10 48.15.00.000|Покриття для підлоги на | | | | |основі паперу або картону,| | | | |нарізані або ненарізані за| | | | |розміром | т | | 5 | 10 48.16 |Папір копіювальний, "само-| | | | |копіювальний" та інший ко-| | | | |піювальний або перевідний | | | | |папір (крім паперу, вказа-| | | | |ного в товарній позиції | | | | |48.09),трафарети для копі-| | | | |ювальних апаратів і офсет-| | | | |ні пластини з паперу, упа-| | | | |ковані в коробки або без | | | | |коробок | | | 5 | 10 48.17 |Конверти, листи-секретки, | | | | |поштові листівки без ма- | | | | |люнків і карточки для пе- | | | | |реписки з паперу або кар- | | | | |тону; коробки, сумки папе-| | | | |рові, записні книжки з па-| | | | |перу або картону, що міс- | | | | |тять набори паперового | | | | |канцелярського приладдя | | | 5 | 10 48.18 |Папір туалетний, носові | | | | |хустинки, косметичні сал- | | | | |фетки, рушники, скатерки, | | | | |серветки для столу, дитячі| | | | |пелюшки, тампони, прости- | | | | |радла та інші вироби гос- | | | | |подарсько-побутового, са- | | | | |нітарно-гігієнічного і ме-| | | | |дичного призначення; аксе-| | | | |суари і прикраси для одягу| | | | |і білизни з паперової ма- | | | | |си, паперу, целюлози, вати| | | | |або полотна із волокон це-| | | | |люлози | | | 5 | 10 48.19 |Ящики, коробки, мішки,сум-| | | | |ки та інша тара з паперу, | | | | |картону, целюлозної вати і| | | | |полотна із волокон целюло-| | | | |зи; папки, лотки для лис- | | | | |тів і аналогічні вироби, | | | | |що використовуються в ус- | | | | |тановах, магазинах і т. д.| | | 5 | 10 48.20 |Журнали реєстраційні, бух-| | | | |галтерські книги, записні | | | | |книжки, книги бланків, ор-| | | | |дерів, квитанцій, блокноти| | | | |для листів, пам'ятних за- | | | | |писів, щоденники і анало- | | | | |гічні вироби, зошити, кни-| | | | |жечки промокального папе- | | | | |ру, знімні палітурки,швид-| | | | |козшивачі, папки,самокопі-| | | | |ювальні ділові бланки і | | | | |формуляри, поаркушно про- | | | | |кладені копіювальні набори| | | | |і інші канцелярські товари| | | | |із паперу і картону; аль- | | | | |боми для зразків або для | | | | |колекцій, обкладинки для | | | | |книг з паперу або картону | | | 5 | 10 48.21 |Ярлики і етикетки всіх ви-| | | | |дів з паперу або картону,з| | | | |друкованим текстом або ві-| | | | |дображенням або без друко-| | | | |ваного тексту і відобра- | | | | |ження | | | 5 | 10 48.22 |Бобіни, катушки, копси, | | | | |шпулі та аналогічні трима-| | | | |чі з паперової маси, папе-| | | | |ру або картону, перфорова-| | | | |ні або неперфоровані, ар- | | | | |мовані або неармовані | | | 5 | 10 48.23 |Папір, картон, целюлозна | | | | |вата і полотно із целюлоз-| | | | |них волокон інші, нарізані| | | | |за форматом;вироби з папе-| | | | |рової маси, паперу, карто-| | | | |ну, целюлозної вати і по- | | | | |лотна із целюлозних воло- | | | | |кон інші | | | 5 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 49

Друковані книги, газети, репродукції та інші вироби

поліграфічної промисловості; рукописи, машинописні

тексти і план—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 49.01 |Друковані книги, брошури, | | | | |листівки і аналогічні дру-| | | | |ковані матеріали, зброшу- | | | | |ровані або у вигляді окре-| | | | |мих аркушів | | | 10 | 20 49.02 |Газети,журнали та інші пе-| | | | |ріодичні видання, ілюстро-| | | | |вані або неілюстровані, що| | | | |містять або не містять ре-| | | | |кламний матеріал | | | 10 | 20 49.03.00.000|Книги-картинки, книги для | | | | |малювання або для розма- | | | | |льовування, дитячі |кг,екз| | 5 | 10 49.04.00.000|Ноти, надруковані або ру- | | | | |кописні, зброшуровані або | | | | |незброшуровані, ілюстрова-| | | | |ні або неілюстровані | кг | | 5 | 10 49.05 |Карти географічні, гідро- | | | | |графічні, морські і будь- | | | | |які інші карти, включаючи | | | | |атласи, настінні карти,то-| | | | |пографічні плани і глобуси| | | | |віддруковані | | | 5 | 10 49.06.00.000|Плани і креслення для ар- | | | | |хітектурних, інженерних, | | | | |промислових, комерційних, | | | | |топографічних або інших | | | | |аналогічних цілей, що яв- | | | | |ляють собою оригінали, ви-| | | | |конані від руки; тексти | | | | |рукописні; фоторепродукції| | | | |на сенсибілізованому папе-| | | | |рі і копії вищевказаних | | | | |товарів |кг,шт | | 5 | 10 49.07 |Марки поштові, гербові або| | | | |аналогічні негашені марки | | | | |поточного або нового ви- | | | | |пуску в країні, для якої | | | | |вони призначені;папір гер-| | | | |бовий; чекові книжки; бан-| | | | |кноти; акції, облігації і | | | | |аналогічні форми цінних | | | | |паперів | | | 5 | 10 49.08 |Картки перевідні (декаль- | | | | |команія) | | | 5 | 10 49.09.00.000|Листівки поштові друковані| | | | |або ілюстровані; привіта- | | | | |льні, запрошувальні і ана-| | | | |логічні картки, ілюстрова-| | | | |ні або неілюстровані, з | | | | |конвертами або без конвер-| | | | |тів, з прикрасами або без | | | | |прикрас |кг,екз| | 5 | 10 49.10.00.000|Друковані календарі всіх | | | | |видів, включаючи відривні | | | 5 | 10 49.11 |Продукція друкована інша, | | | | |включаючи друковані репро-| | | | |дукції і фотографії | | | 5 | 10 | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ XI

ТЕКСТИЛЬ І ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ
Група 50

Шовк Група 50

Шовк—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 50.01.00.000|Кокони шовкопряда,придатні| | | | |для розмотування | т | | 2 | 5 50.02.00.000|Шовк-сирець (некручений) | т | | 2 | 5 50.03 |Відходи шовкові (включаючи| | | | |кокони, не придатні для | | | | |розмотування, прядильні | | | | |угари і розщипана сирови- | | | | |на) | | | 2 | 5 50.04.00 |Пряжа шовкова (виключаючи | | | | |пряжу із шовкових відхо- | | | | |дів) не для продажу врозд-| | | | |ріб | | | 2 | 5 50.05.00 |Пряжа із шовкових відхо- | | | | |дів, не для продажу вроз- | | | | |дріб | | | 2 | 5 50.06.00 |Пряжа шовкова і пряжа із | | | | |шовкових відходів для про-| | | | |дажу вроздріб; кетгут, | | | | |одержаний із шовкопряда | | | 2 | 5 50.07 |Тканини з натурального | | | | |шовку або із шовкових від-| | | | |ходів | | | 2 | 5 | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 51

Вовна, тонкий і грубий волос тварин; пряжа із

кінського волосу і тканина—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————|————— 51.01 |Вовна, не піддана кардо- і| | | | |гребнечесанню | | | 2 | 5 51.02 |Волос тварин,тонкий і гру-| | | | |бий і не підданий кардо- і| | | | |гребнечесанню | | | 2 | 5 51.03 |Відходи вовни, тонкого або| | | | |грубого волосу тварин, | | | | |включаючи прядильні від- | | | | |падки виключаючи відновле-| | | | |ну вовну | | | 2 | 5 51.04.00.000|Вовна відновлена або від- | | | | |новлений тонкий або грубий| | | | |волос тварин | т | | 2 | 5 51.05 |Вовна або тонкий чи грубий| | | | |волос тварин,чесані (вклю-| | | | |чаючи гребнечесану вовну | | | | |у відпадках) | | | 2 | 5 51.06 |Пряжа вовняна апаратна, не| | | | |упакована для продажу | | | | |вроздріб | | | 2 | 5 51.07 |Пряжа вовняна гребнева, не| | | | |розфасована для продажу| | | | |вроздріб | | | 2 | 5 51.08 |Пряжа з тонкого волосу | | | | |тварин (апаратна або гре-| | | | |бінна), не розфасована для| | | | |продажу вроздріб | | | 2 | 5 51.09 |Пряжа з вовни або тонкого| | | | |волосу тварин для продажу| | | | |вроздріб | | | 2 | 5 51.10.00.000|Пряжа з грубого волосу | | | | |тварин або кінського | | | | |(включаючи позументну | | | | |пряжу з кінського волосу),| | | | |призначену як для продажу| | | | |вроздріб так і не розфасо-| | | | |вана для продажу вроздріб | т | | 2 | 5 51.11 |Тканини з апаратної вовня-| | | | |ної пряжі або апаратної | | | | |пряжі з тонкого волосу | | | | |тварин | | | 5 | 10 51.12 |Тканини з гребінної вов- | | | | |няної пряжі або гребінної | | | | |пряжі з тонкого волосу | | | | |тварин | | | 5 | 10 51.13.00.000|Тканини з грубого волосу | | | | |тварин або кінського во- | | | | |лосу | м,м2 | | 5 | 10 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 52

Бавовна—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————|————— 52.01.00 |Волокно бавовняне, нечеса-| | | | |не | | | 5 | 10 52.02 |Відходи бавовни (включаючи| | | | |прядильні відпадки і роз- | | | | |щипану сировину | | | 5 | 10 52.03.00.000|Волокно бавовняне, чесане | т | | 5 | 10 52.04 |Нитки бавовняні швейні, | | | | |призначені і не призначені| | | | |для продажу вроздріб | | | 5 | 10 52.05 |Пряжа бавовняна (крім | | | | |швейних ниток), яка міс- | | | | |тить по масі не менше 85%| | | | |бавовни, не для продажу | | | | |вроздріб | | | 5 | 10 52.06 |Пряжа бавовняна (крім | | | | |швейних ниток, яка містить| | | | |по масі менше 85% бавовни,| | | | |не для продажу вроздріб | | | 5 | 10 52.07 |Пряжа бавовняна (крім | | | | |швейних ниток), розфасова-| | | | |на для продажу вроздріб | | | 2 | 5 52.08 |Тканини бавовняні, які | | | | |містять по масі не менше | | | | |85% бавовни, з поверхневою| | | | |щільністю не більше 200 | | | | |г/кв.м | | | 5 | 10 52.09 |Тканини бавовняні,які міс-| | | | |тять по масі не менше 85% | | | | |бавовни, з поверхневою | | | | |щільністю більше 200 г/кв.| | | | |м | | | 5 | 10 52.10 |Тканини бавовняні,які міс-| | | | |тять по масі менше 85% ба-| | | | |вовни з додаванням в ос- | | | | |новному або виключно хі- | | | | |мічних волокон,з поверхне-| | | | |вою щільністю не більше | | | | |200 г/кв.м | | | 5 | 10 52.11 |Тканини бавовняні, які | | | | |містять по масі менше 85% | | | | |бавовни з додаванням в ос-| | | | |новному або виключно хі- | | | | |мічних волокон, з поверх- | | | | |невою щільністю більше 200| | | | |г/кв.м | | | 5 | 10 52.12 |Тканини бавовняні інші | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 53

Інші рослинні текстильні волокна; паперова

пряжа і тканини з неї—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 53.01 |Волокно льняне, необробле-| | | | |не або оброблене, але не | | | | |прядене; начоси і відходи| | | | |льону (включаючи прядильні| | | | |відпадки і розщипану сиро-| | | | |вину | | | 2 | 5 53.02 |Волокно конопляне| | | | |(Cannabis sativa), необ-| | | | |роблене, але непрядене;| | | | |начоси та інші відходи ко-| | | | |ноплі (включаючи прядильні| | | | |відпадки і розщипану сиро-| | | | |вину | | | 2 | 5 53.03 |Волокно джутове та інші| | | | |луб'яні текстильні волокна| | | | |(крім льону, коноплі і ра-| | | | |ми), необроблені або об-| | | | |роблені, але непрядені; їх| | | | |начоси та інші відходи| | | | |(включаючи прядильні від-| | | | |падки або розщипану сиро-| | | | |вину | | | 2 | 5 53.04 |Волокно сизаля та інші| | | | |текстильні волокна рослин| | | | |роду Agave, необроблені| | | | |або оброблені, але непря-| | | | |дені; їх начоси та інші| | | | |відходи (включаючи пря-| | | | |дильні відпадки і розщипа-| | | | |ну сировину | | | 2 | 5 53.05 |Волокно кокосове, абака | | | | |(манільська конопля) рами | | | | |і інші текстильні волокна | | | | |рослинного походження, в| | | | |іншому місці не поіменова-| | | | |ні, необроблені або оброб-| | | | |лені, але не прядені;| | | | |джгут, начоси та інші від-| | | | |ходи цих волокон (включаю-| | | | |чи прядильні відпадки і| | | | |розщипану сировину | | | 2 | 5 53.06 |Пряжа льняна | | | 2 | 5 53.07 |Пряжа з джгута або інших | | | | |луб'яних текстильних воло-| | | | |кон, класифікованих в то-| | | | |варній позиції 53.03 | | | 2 | 5 53.08 |Пряжа з інших текстильних | | | | |волокон рослинного поход- | | | | |ження; пряжа паперова | | | 2 | 5 53.09 |Тканини лляні | | | 5 | 10 53.10 |Тканини з джгута або інших| | | | |луб'яних текстильних воло-| | | | |кон, класифікованих в то- | | | | |варній позиції 53.03 | | | 5 | 10 53.11.00 |Тканини з інших текстиль- | | | | |них волокон рослинного по-| | | | |ходження; тканини з папе-| | | | |рової пряжі | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 54

Хімічні нитки—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 54.01 |Нитки швейні із хімічних | | | | |ниток, які призначені або | | | | |не призначені для продажу | | | | |вроздріб | | | 5 | 10 54.02 |Нитки комплексні синтетич-| | | | |ні (крім швейних ниток), | | | | |не упаковані для продажу | | | | |вроздріб, включаючи синте-| | | | |тичні мононитки , з ліній-| | | | |ною щільністю менше 67 де-| | | | |цитекст | | | 5 | 10 54.03 |Нитки комплексні штучні| | | | |(крім швейних ниток), не| | | | |для продажу вроздріб,| | | | |включаючи штучні мононит-| | | | |ки, з лінійною щільністю| | | | |менше 67 децитекс | | | 5 | 10 54.04 |Мононитки синтетичні з лі-| | | | |нійною щільністю не менше| | | | |67 децитекс і з розміром| | | | |поперечного перетину не| | | | |більше 1 мм; стрічка та| | | | |аналогічні нитки (наприк-| | | | |лад, штучна соломка) з| | | | |синтетичних текстильних| | | | |матеріалів, ширина яких не| | | | |перевищує 5 мм | | | 5 | 10 54.05.00.000|Мононитки штучні з ліній-| | | | |ною щільністю не менше 67| | | | |децитекст і з розміром по-| | | | |перечного перетину не| | | | |більше 1 мм; стрічкові та| | | | |аналогічні нитки (наприк-| | | | |лад, штучна соломка) із| | | | |штучних текстильних мате-| | | | |ріалів, ширина яких не пе-| | | | |ревищує 5 мм | | | 5 | 10 54.06 |Нитки комплексні хімічні| | | | |(крім швейних ниток), для| | | | |продажу вроздріб | | | 5 | 10 54.07 |Тканини з синтетичних| | | | |комплексних ниток, включа-| | | | |ючи тканини, вироблювані з| | | | |матеріалів, класифікованих| | | | |в товарній позиції 54.04 | | | 5 | 10 54.08 |Тканини із штучних комп-| | | | |лексних ниток, включаючи| | | | |тканини, вироблювані з ма-| | | | |теріалів, класифікованих в| | | | |товарній позиції 54.05 | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 55

Хімічні штапельні волокна—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 55.01 |Джгут з синтетичних комп- | | | | |лексних ниток | | | 5 | 10 55.02.00 |Джгут з штучних комплекс-| | | | |них ниток | | | 5 | 10 55.03 |Волокна штапельні синте-| | | | |тичні, не піддані кордо - | | | | |і гребне чесанню або іншій| | | | |підготовці для прядіння | | | 5 | 10 55.04 |Волокна штапельні штучні,| | | | |не піддані кордо- і гребне| | | | |чесанню або іншій підго-| | | | |товці для прядіння | | | 5 | 10 55.05 |Відходи хімічних волокон| | | | |(включаючи начоси, пря-| | | | |дильні відпадки і розщипа-| | | | |ну сировину) | | | 5 | 10 55.06 |Волокна штапельні синте-| | | | |тичні, які підлягають кор-| | | | |до- і гребневому чесанню| | | | |або іншій підготовці для| | | | |прядіння | | | 5 | 10 55.07.00.000|Волокна штапельні штучні,| | | | |не піддані кордо- і гребне| | | | |чесанню або іншій підго-| | | | |товці для прядіння | | | 5 | 10 55.08 |Нитки швейні з хімічних| | | | |штапельних волокон, приз-| | | | |начені і не призначені для| | | | |продажу вроздріб | | | 5 | 10 55.09 |Пряжа з синтетичних шта-| | | | |пельних волокон (крім| | | | |швейних ниток) не для про-| | | | |дажу вроздріб | | | 5 | 10 55.10 |Пряжа з штучних штапельних| | | | |волокон (крім швейних ни-| | | | |ток) не для продажу врозд-| | | | |ріб | | | 5 | 10 55.11 |Пряжа з хімічних штапель-| | | | |них волокон (крім швейних | | | | |ниток), для продажу врозд-| | | | |ріб | | | 5 | 10 55.12 |Тканини з синтетичних шта-| | | | |пельних волокон, які міс-| | | | |тять по масі не менше 85%| | | | |цих волокон | | | 5 | 10 55.13 |Тканини з синтетичних шта-| | | | |пельних волокон, які міс-| | | | |тять по масі менше 85% цих| | | | |волокон з додаванням в ос-| | | | |новному або виключно баво-| | | | |вни,які мають поверхневу| | | | |щільність не більше 170 | | | | |г/кв.м | | | 5 | 10 55.14 |Тканини з синтетичних шта-| | | | |пельних волокон, які міс-| | | | |тять по масі менше 85% цих| | | | |волокон з додатком в ос-| | | | |новному або виключно ба-| | | | |вовни, які мають поверхне-| | | | |ву щільність більше 170| | | | |г/кв.м | | | 5 | 10 55.15 |Тканини синтетичних шта- | | | | |пельних волокон інші | | | 5 | 10 55.16 |Тканини з штучних штапель-| | | | |них волокон | | | 5 | 10 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 56

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна

пряжа; шпагат, канатні і мотузяні вироби, троси,

канати і вироби з них—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 56.01 |Вата з текстильної сирови-| | | | |ни і вироби з неї; текс- | | | | |тильні волокна, які не пе-| | | | |ревищують по довжині 5 мм | | | | |(пух), текстильний пил та| | | | |вузлики | | | 5 | 10 56.02 |Фетр і повсть, просочені | | | | |або непросочені, з пок- | | | | |риттям або без покриття, | | | | |дубльовані або недубльова-| | | | |ні | | | 5 | 10 56.03 |Неткані матеріали, просо- | | | | |чені або непросочені, з | | | | |покриттям або без покрит- | | | | |тя, дубльовані або недуб- | | | | |льовані | | | 5 | 10 56.04 |Нитки і корд гумові, пок- | | | | |риття текстилем; текстиль-| | | | |на пряжа, стрічка і анало-| | | | |гічні форми, які класифі-| | | | |куються в товарних позиці-| | | | |ях 54.04 або 54.05, про- | | | | |сочені, покриті, прошаро-| | | | |вані гумою або пластмасами| | | 5 | 10 56.05.00.000|Нитка металізована, деко-| | | | |ративна або недекоративна,| | | | |що є текстильною ниткою чи| | | | |стрічкою або аналогічними| | | | |формами, які класифікують-| | | | |ся в товарних позиціях| | | | |54.04 і 54.05, комбінована| | | | |з металом, поданим у формі| | | | |нитки, стрічки, обсипана| | | | |або покрита металом | т | | 5 | 10 56.06 |Нитка позументна, стрічка| | | | |або аналогічні форми, які| | | | |класифікуються в товарній| | | | |позиції 54.04 і 54.05, де-| | | | |коративні (крім тих, які| | | | |класифікуються в товарній| | | | |позиції 56.05) і декора-| | | | |тивна нитка з кінського| | | | |волосу; синельна нитка| | | | |(включаючи синель з пуху);| | | | |фасонна петлиста пряжа | | | 5 | 10 56.07 |Шпагат, канатні і мотузяні| | | | |вироби, канати і троси,| | | | |плетені або неплетені,| | | | |просочені або непросочені,| | | | |покриті або непокриті, в| | | | |оболочці або без оболочки| | | | |з гуми чи пластмас | | | 5 | 10 56.08 |Сітки і сіті, плетені з| | | | |шпагату, канатів, мотузок| | | | |чи тросів; риболовні сіті| | | | |та інші готові сіті з| | | | |текстильних матеріалів | | | 5 | 10 56.09.00.000|Вироби з пряжі, стрічок і| | | | |аналогічних форм, які кла-| | | | |сифікуються в товарних по-| | | | |зиціях 54.04 і 54.05; шпа-| | | | |гат, канатні і мотузяні| | | | |вироби, канати або троси,| | | | |в іншому місці не поімено-| | | | |вані | т | | 5 | 10 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 57

Килими та інші текстильні покриття для підлоги—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 57.01 |Килими та інші текстильні| | | | |покриття для підлоги, оз-| | | | |доблені і неоздоблені | | | 20 | 30 57.02 |Килими та інші текстильні| | | | |покриття для підлоги, тка-| | | | |нини, неголкопрошивні і| | | | |нефлоровані, оздоблені і| | | | |неоздоблені, включаючи| | | | |"килим", "сумак", "керма-| | | | |ні" і аналогічні килими| | | | |ручної роботи | | | 20 | 30 57.03 |Килими та інші текстильні| | | | |покриття для підлоги, гол-| | | | |копрошивні, оздоблені або| | | | |неоздоблені | | | 20 | 30 57.04 |Килими та інші текстильні| | | | |покриття для підлоги повс-| | | | |ті, неголкопрошивні і неф-| | | | |локовані, оздоблені або| | | | |неоздоблені | | | 20 | 30 57.05.00 |Килими та інші текстильні| | | | |покриття для підлоги, оз-| | | | |доблені чи неоздоблені | | | 20 | 30 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 58

Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом;

мереживо, гобелени, оздоблювальні матеріали; вишивки—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 58.01 |Тканини ворсові і штапель-| | | | |ні, крім тих, що класифі-| | | | |куються в товарних позиці-| | | | |ях 58.02 і 58.06 | | | 10 | 20 58.02 |Тканини махрові і рушнико-| | | | |ві та аналогічні махрові| | | | |тканини, крім вузьких тка-| | | | |нин, які класифікуються в| | | | |товарній позиції 58.06,| | | | |тканини з прошивним вор-| | | | |сом, крім тих, що класифі-| | | | |куються в товарній позиції| | | | |57.03 | | | 10 | 20 58.03 |Тканини перевивочного пе-| | | | |реплетення, крім вузьких | | | | |тканин, які класифікуються| | | | |в товарній позиції 58.06 | | | 10 | 20 58.04 |Тюль та інші сітчасті тка-| | | | |нини, за винятком трико-| | | | |тажного полотна, машинного| | | | |чи ручного в'язання і| | | | |"кроше"; мереживо в шмат-| | | | |ку, стрічках або окремими| | | | |орнаментами | | | 10 | 20 58.05.00.000|Меблево-декоративні візе-| | | | |рунчасті тканини ручної| | | | |роботи (типу гобеленів| | | | |бельгійських, обюсонських,| | | | |бове і аналогічних гобеле-| | | | |нів) і гобелени, вишиті| | | | |голкою (наприклад, дрібним| | | | |стібком-петі пуан, хрести-| | | | |ком), оздоблені або неоз-| | | | |доблені | м,м2 | | 10 | 20 58.06 |Вузькі тканини, крім тих,| | | | |що класифікуються в товар-| | | | |ній позиції 58.07; вузькі| | | | |тканини безутокові, з па-| | | | |ралельних і склеєних ниток| | | | |або волокон (болдюк) | | | 10 | 20 58.07 |Етикетки, емблеми та ана-| | | | |логічні вироби з текстиль-| | | | |них матеріалів в шматках,| | | | |стрічках чи викроєні, але| | | | |не вишиті | | | 10 | 20 58.08 |Тасьма плетена в шматку;| | | | |оздоблювальні матеріали| | | | |без вишивки в куску, крім| | | | |трикотажних, машинного чи| | | | |ручного в'язання; китиці,| | | | |помпони і аналогічні виро-| | | | |би | | | 10 | 20 58.09.00.000|Тканини з металевих деко-| | | | |ративних ниток і тканини з| | | | |металізованої нитки, яка| | | | |класифікується в товарній| | | | |позиції 56.05, які вико-| | | | |ристовуються в одязі, для| | | | |оббивки меблів і для ана-| | | | |логічних цілей, в іншому| | | | |місці не поіменовані | м,м2 | | 10 | 20 58.10 |Вишивки в шматку, в стріч-| | | | |ках або у вигляді окремих| | | | |вишивок | | | 10 | 20 58.11.00.000|Стьобані текстильні мате-| | | | |ріали в шматку, які скла-| | | | |даються з одного або кіль-| | | | |кох шарів текстильних ма-| | | | |теріалів, з'єднаних з| | | | |прокладкою прошиванням або| | | | |іншими способами, крім ви-| | | | |шивки, що класифікується в| | | | |товарній позиції 58.10 | м2,кг| | 10 | 20 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 59

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям,

дубльовані; технічні вироби з них—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 59.01 |Тканини текстильні просмо-| | | | |лені або накрохмалені, які| | | | |використовуються для виго-| | | | |товлення палітурок та ана-| | | | |логічних цілей; калька;| | | | |полотняна або прозора тка-| | | | |нина для малювання; заг-| | | | |рунтоване полотно для жи-| | | | |вопису, бортівки і анало-| | | | |гічні тканини для каркасів| | | | |капелюхів | | | 10 | 20 59.02 |Тканина кордова з високо-| | | | |міцних та інших поліамід-| | | | |них, поліефірних і віскоз-| | | | |них ниток для шин | | | 10 | 20 59.03 |Тканини текстильні, крім| | | | |вказаних в позиції 59.02,| | | | |просочені, з покриттям,| | | | |дубльовані пластмасами | | | 10 | 20 59.04 |Лінолеум, викроєний або| | | | |невикроєний по формі, ма-| | | | |теріали для покрить для| | | | |підлоги на текстильній ос-| | | | |нові, викроєні або невик-| | | | |роєні по формі | | | 10 | 20 59.05.00 |Шпалери з текстильних ма-| | | | |теріалів | | | 10 | 20 59.06 |Текстильні матеріали про-| | | | |гумовані, крім тканин, що| | | | |класифікуються в товарній| | | | |позиції 50.02 | | | 10 | 20 59.07.00.000|Матеріали текстильні, пок-| | | | |риті чи просочені способа-| | | | |ми, раніше не пойменовани-| | | | |ми; розмальовані полотна| | | | |для театральних декорацій,| | | | |для художніх студій і ана-| | | | |логічних цілей | м2 | | 10 | 20 59.08.00.000|Фітілі текстильні, ткані,| | | | |плетені або трикотажні для| | | | |ламп, керосинок, запальни-| | | | |чок, свічок та аналогічних| | | | |виробів; ковпачки для ламп| | | | |розжарювання та трубчасте| | | | |трикотажне полотно для га-| | | | |зових горілок, з просочкою| | | | |або без неї | кг | | 10 | 20 59.09.00 |Текстильні шланги і анало-| | | | |гічні текстильні трубки з| | | | |арматурою або з приладдям| | | | |з інших матеріалів або без| | | | |них | | | 10 | 20 59.10.00.000|Паси, стрічки транспортер-| | | | |ні або бельтінг з текс-| | | | |тильних матеріалів, армо-| | | | |вані або неармовані мета-| | | | |лом чи іншими матеріалами | т, м | | 10 | 20 59.11 |Текстильні матеріали і ви-| | | | |роби для технічних цілей,| | | | |згадане в примітці 7 до| | | | |даної групи | | | 10 | 20 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 60

Трикотажне полотно машинного та ручного в'язання—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 60.01 |Полотно ворсове (в тому | | | | |числі з довгим ворсом) і | | | | |махрове полотно, трикотаж-| | | | |не машинного та ручного | | | | |в'язання | | | 10 | 20 60.02 |Інше полотно трикотажне | | | | |машинного та ручного в'я- | | | | |зання | | | 10 | 20 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 61

Одяг й речі одягу трикотажні—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 61.01 |Пальто, включаючи плащі з | | | | |капюшоном, куртки теплі (в| | | | |тому числі лижні), вітрів-| | | | |ки, штормівки та інший| | | | |верхній одяг чоловічий і| | | | |для хлопчиків, трикотаж-| | | | |ний, крім того, що класи-| | | | |фікується в товарній пози-| | | | |ції 61.03 | | | 15 | 20 61.02 |Пальто, включаючи плащі з| | | | |капюшоном, куртки теплі (в| | | | |тому числі лижні), вітрів-| | | | |ки, штормівки та інший| | | | |верхній одяг жіночий і для| | | | |дівчаток, трикотажний,| | | | |крім того, що класифіку-| | | | |ється в товарній позиції| | | | |61.04 | | | 15 | 20 61.03 |Костюми, комплекти, піджа-| | | | |ки, блейзери, брюки, ком-| | | | |бінезони з нагрудниками і| | | | |лямками, бриджі і шорти| | | | |(крім купальних), трико-| | | | |тажні, чоловічі і для| | | | |хлопчиків | | | 15 | 20 61.04 |Костюми, комплекти, піджа-| | | | |ки, плаття, спідниці,| | | | |спідниці-брюки, брюки,| | | | |комбінезони з нагрудниками| | | | |і лямками, бриджі і шорти| | | | |(крім купальних), трико-| | | | |тажні, жіночі і для дівча-| | | | |ток | | | 15 | 20 61.05 |Сорочки трикотажні, чоло-| | | | |вічі і для хлопчиків | | | 15 | 20 61.06 |Блузи, сорочки і батники| | | | |трикотажні, жіночі і для| | | | |дівчаток | | | 15 | 20 61.07 |Білизна нижня чоловіча і| | | | |для хлопчиків, трикотажна,| | | | |включаючи піжами, купальні| | | | |та домашні халати і подіб-| | | | |ні вироби | | | 15 | 20 61.08 |Білизна нижня жіноча і для| | | | |дівчаток, трикотажна,| | | | |включаючи піжами, пеньюа-| | | | |ри, купальні і домашні ха-| | | | |лати і подібні вироби | | | 15 | 20 61.09 |Майки, фуфайки та анало-| | | | |гічні вироби, трикотажні | | | 15 | 20 61.10 |Светри, пуловери, джемпе-| | | | |ри, жилети і аналогічні| | | | |вироби, трикотажні | | | 15 | 20 61.11 |Дитячий одяг і речі одягу| | | | |до неї, трикотажні | | | - | - 61.12 |Костюми спортивні, лижні,| | | | |купальні, трикотажні | | | 15 | 20 61.13.00 |Одяг трикотажний з полотна| | | | |класифікованого в товарних| | | | |позиціях 59.03, 59.06 або| | | | |59.07 | | | 15 | 20 61.14 |Одяг трикотажний інший | | | 15 | 20 61.15 |Колготи, панчохи, гольфи,| | | | |шкарпетки, послідники та| | | | |інші панчішно-шкарпеткові| | | | |вироби, включаючи еластич-| | | | |ні панчохи для хворих з | | | | |варикозним розширенням | | | | |вен, і взуття без підме- | | | | |ток, трикотажні | | | 15 | 20 61.16 |Рукавиці, рукавички і ми- | | | | |тенки трикотажні | | | 15 | 20 61.17 |Інші готові речі одягу, | | | | |трикотажні; деталі одягу | | | | |і речі трикотажні | | | 15 | 20 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 62

Одяг і речі одягу текстильні (крім трикотажних)—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 62.01 |Пальто, включаючи плащі з | | | | |капюшоном, куртки теплі| | | | |(включаючи лижні), вітрів-| | | | |ки, штормівки та інший| | | | |верхній одяг чоловічий і| | | | |для хлопчиків, крім виро-| | | | |бів, які класифікуються в| | | | |товарній позиції 62.03 | | | 15 | 20 62.02 |Пальто, включаючи плащі з| | | | |капюшоном, куртки теплі| | | | |(включаючи лижні), вітрів-| | | | |ки, штормівки та інший| | | | |верхній одяг жіночий і для| | | | |дівчаток, крім виробів, що| | | | |класифікуються в товарній| | | | |позиції 62.04 | | | 15 | 20 62.03 |Костюми, комплекти, піджа-| | | | |ки, блейзери, брюки, ком-| | | | |бінезони з нагрудниками і| | | | |лямками, бриджі, шорти| | | | |(крім купальників), чоло-| | | | |вічі і для хлопчиків | | | 15 | 20 62.04 |Костюми, комплекти, піджа-| | | | |ки, плаття, спідниці,| | | | |спідниці-брюки, комбінезо-| | | | |ни з нагрудниками і лямка-| | | | |ми, бриджі і шорти (крім| | | | |купальників), жіночі та| | | | |для дівчаток | | | 15 | 20 62.05 |Сорочки чоловічі і для| | | | |хлопчиків | | | 15 | 20 62.06 |Блузи, блузони і батники| | | | |жіночі та для дівчаток | | | 15 | 20 62.07 |Білизна нижня чоловіча або| | | | |для хлопчиків, включаючи| | | | |піжами, купальні та домаш-| | | | |ні халати і подібні вироби| | | 15 | 20 62.08 |Білизна нижня жіноча та| | | | |для дівчаток, включаючи| | | | |піжами, пеньюари, купальні| | | | |та домашні халати та по-| | | | |дібні вироби | | | 15 | 20 62.09 |Дитячий одяг і речі до | | | | |нього | | | - | - 62.10 |Одяг, виготовлений з мате-| | | | |ріалів, що класифікуються| | | | |в товарних позиціях 56.02,| | | | |56.03, 59.06 або 59.07 | | | 15 | 20 62.11 |Костюми спортивні, лижні і| | | | |купальні та одяг інший | | | 15 | 20 62.12 |Бюстгалтери, пояси, корсе-| | | | |ти, підтяжки, підв'язки та| | | | |аналогічні вироби і їх| | | | |частини, трикотажні або| | | | |нетрикотажні | | | 15 | 20 62.13 |Хусточки | | | 15 | 20 62.14 |Шалі, хустки, кашне, ман-| | | | |тильї, вуалі, вуалетки та | | | | |інші аналогічні вироби | | | 15 | 20 62.15 |Краватки, краватки-мете- | | | | |лики і шарфи | | | 15 | 20 62.16.00.000|Рукавиці, рукавички і ми-| пар, | | | |тенки | кг | | 15 | 20 62.17 |Речі одягу інші; деталі| | | | |одягу або речі одягу, крім| | | | |тих, що класифікуються в| | | | |товарній позиції 62.12 | | | 15 | 20 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 63

Інші готові текстильні вироби, комплекти;

ношений одяг і текстильні вироби; ганчір'я—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 63.01 |Ковдри і дорожні пледи | | | 15 | 20 63.02 |Білизна постільна, столо- | | | | |ва, туалетна або кухонна | | | 15 | 20 63.03 |Гардини (включаючи драпі-| | | | |рування), штори, світло-| | | | |непроникні занавіски або| | | | |оборки для ліжок | | | 15 | 20 63.04 |Вироби меблево-декоратив-| | | | |ного оздоблення інші, крім| | | | |тих,що класифікуються в| | | | |товарній позиції 94.04 | | | 15 | 20 63.05 |Мішки та пакети пакувальні| | | 15 | 20 63.06 |Брезент, вітрила для чов-| | | | |нів та яхт, навіси і тен-| | | | |ти, спорядження для кем-| | | | |пінгу | | | 15 | 20 63.07 |Інші готові вироби, вклю-| | | | |чаючи викройки одягу | | | 15 | 20 63.08.00.000|Комплекти, що складаються| | | | |з тканини і пряжі (з реча-| | | | |ми для вишивання і без| | | | |них) для виготовлення ки-| | | | |лимів, гобеленів, скатер-| | | | |тин, серветок чи аналогіч-| | | | |них виробів для продажу| | | | |вроздріб | | | 15 | 20 63.09.00.000|Одяг ношений і ношені ви-| | | | |роби інші | кг | | 20 | 30 63.10 |Ганчір'я, відходи шпагату,| | | | |мотузок, канатів і вироби| | | | |з них, які були у вживан-| | | | |ні, із текстильних матері-| | | | |алів | | | 2 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ XII

ВЗУТТЯ, ГОЛОВНІ УБОРИ, ПАРАСОЛЬКИ, СОНЦЕЗАХИСНІ

ПАРАСОЛЬКИ, ТРОСТИНИ СКЛАДНІ, ХЛИСТИ, БАТОГИ ТА ЇХ

ЧАСТИНИ, ОБРОБЛЕНЕ ПІР'Я ТА ВИРОБИ З НЬОГО,

ШТУЧНІ КВІТИ, ВИРОБИ З ЛЮДСЬКОГО ВОЛОССЯ
Група 64

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини Група 64

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 64.01 |Взуття, носкова частина| | | | |якого закрита металевою| | | | |захисною пластинкою | | | 15 | 20 64.02 |Інші види взуття на підош-| | | | |ві і з верхом із гуми чи| | | | |пластмаси | | | 15 | 20 64.03 |Взуття на підошві з гуми,| | | | |полімерного матеріалу, на-| | | | |туральної чи штучної шкіри| | | | |з шкіряним верхом | | | 15 | 20 64.04 |Взуття на підошві з гуми,| | | | |пластмаси, натуральної чи| | | | |штучної шкіри або шкіряних| | | | |волокон з верхом із текс-| | | | |тильних матеріалів | | | 15 | 20 64.05 |інші види взуття | | | | 64.06 |Частини взуття, вкладні| | | | |стельки, пригвинчувані| | | | |каблуки та аналогічні| | | | |предмети, а також їх час-| | | | |тини | | | 15 | 20 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 65

Головні убори та їх частини—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 65.01.00.000|Фетрові ковпаки, болванки,| | | | |плоскі та циліндричні за-| | | | |готовки (в тому числі роз-| | | | |різані чотирикутні заго-| | | | |товки) для виготовлення| | | | |капелюхів | шт | | 10 | 20 65.02.00.000|Капелюхові напівфабрикати,| | | | |плетені або виготовлені| | | | |шляхом з'єднання смужок з| | | | |різних матеріалів, нефор-| | | | |мовані і без полів, без| | | | |підкладки і без оздоблення| шт | | 10 | 20 65.03.00 |Капелюхи та інші головні| | | | |убори фетрові, виготовлені| | | | |з капелюхових напівфабри-| | | | |катів або плоских загото-| | | | |вок, що класифікуються в| | | | |товарній позиції 65.01, з| | | | |підкладкою або без, з оз-| | | | |добленням або без | | | 10 | 20 65.04.00.000|Капелюхи та інші головні| | | | |убори, плетені або виго-| | | | |товлені шляхом з'єднання| | | | |смужок з різних матеріа-| | | | |лів, з підкладкою або без,| | | | |з оздобленням або без | | | | 65.05 |Капелюхи та інші головні| шт | | 10 | 20 |убори трикотажні з мережи-| | | | |ва хутра та інших текс-| | | | |тильних матеріалів, вигов-| | | | |лених з одного шматка (але| | | | |не смужок), з підкладкою | | | | |або без, з оздобленням або| | | | |без, сітка для волосся з | | | | |будь-якого матеріалу з | | | | |підкладкою або без, з оз-| | | | |добленням або без | | | 10 | 20 65.06 |Інші головні убори з підк-| | | | |ладкою або без, з оздоб-| | | | |ленням або без | | | 10 | 20 65.07.00.000|Прокладки, підкладки, чох-| | | | |ли, каркаси для капелюхів,| | | | |козирки та ремінці для го-| | | | |ловних уборів |шт,кг | | 10 | 20 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 66

Парасольки, тростини, тростини-сидіння, хлисти,

батоги та їх частини—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 66.01 |Парасольки від дощу і сон-| | | | |ця (включаючи парасольки- | | | | |тростинки,садові парасоль-| | | | |ки і аналогічні вироби) | | | 10 | 20 66.02.00.000|Тростини, тростини-сидін- | | | | |ня, батоги, хлисти і ана- | | | | |логічні вироби | шт | | 10 | 20 66.03 |Частини, приналежності і | | | | |оздоблення для виробів, | | | | |класифікованих в товарних | | | | |позиціях 66.01 і 66.02 | | | 10 | 20 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 67

Оброблене пір'я і пух та вироби з них; штучні квіти,

вироби з людського волосся—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 67.01.00.000|Шкіра та інші частини| | | | |птиць, покриті пір'ям або | | | | |пухом; пір'я, частини| | | | |пір'я, пух і вироби з цих | | | | |матеріалів (крім виробів, | | | | |класифікованих в товарній | | | | |позиції 05.05, і обробле-| | | | |них стержнів пір'я | кг | | 10 | 20 67.02 |Штучні квіти, листя, фрук-| | | | |ти та їх частини; вироби з| | | | |штучних квітів, листя і| | | | |фруктів | | | 10 | 20 67.03.00.000|Людське волосся розправле-| | | | |не, витончене, знебарвлене| | | | |або оброблене іншим спосо-| | | | |бом, вовна, волосся тварин| | | | |та інші текстильні матері-| | | | |али, підготовлені для ви-| | | | |робництва париків та ана-| | | | |логічних виробів | кг | | 10 | 20 67.04 |Парики, бороди накладні, | | | | |брови та вії, шиньони і| | | | |аналогічні вироби з людсь-| | | | |кого або тваринного волос-| | | | |ся або з інших текстильних| | | | |матеріалів; вироби з| | | | |людського волосся, в іншо-| | | | |му місці не пойменовані | | | 10 | 20 —————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ XIII

ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ І

ПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ; КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ; СКЛО І

ВИРОБИ З НЬОГО
Група 68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди і

подібних матеріалів Група 68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди і

подібних матеріалів—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 68.01.00.000|Брущатка, бордюрне каміння| | | | |і плити з природного каме-| | | | |ню (крім сланцю) |м3,кг | | 5 | 10 68.02 |Камінь оброблений (крім| | | | |сланцю для пам'ятників і| | | | |будівництва) та вироби з| | | | |нього, крім товарів, що| | | | |класифікуються в товарній| | | | |позиції 68.01; кубики для| | | | |мозаїки та аналогічні ви-| | | | |роби з природного каменю| | | | |(включаючи сланець) на ос-| | | | |нові або без основи; гра-| | | | |нули, крихти і порошок з| | | | |природного каменю (включа-| | | | |ючи сланець), штучного за-| | | | |барвлення | | | 5 | 10 68.03.00 |Сланець натуральний оброб-| | | | |лений і вироби з натураль-| | | | |ного сланцю | | | 5 | 10 68.04 |Жорна, камінь точильний,| | | | |круги шліфувальні і анало-| | | | |гічні вироби без рам, які| | | | |призначені для шліфування,| | | | |заточування, полірування,| | | | |підгонки або різання; ка-| | | | |мінь для ручного заточу-| | | | |вання або полірування, йо-| | | | |го частини з природного| | | | |каменю, агломерованих| | | | |природних або штучних аб-| | | | |разивів чи з кераміки ра-| | | | |зом з деталями з інших ме-| | | | |талів чи без цих деталей | | | 5 | 10 68.05 |Природний або штучний аб-| | | | |разивний порошок або зерно| | | | |на тканинній, паперовій,| | | | |картонній чи іншій основі,| | | | |розрізаній чи зшитій, або| | | | |обробленій іншим способом| | | | |для отримання певної фор-| | | | |ми, або необробленій | | | 5 | 10 68.06 |Шлаковата, мінеральна вата| | | | |і аналогічні мінеральні| | | | |вати, вспучений верми-| | | | |куліт, вспучена глина,| | | | |вспінений шлак та анало-| | | | |гічні вспучені мінеральні| | | | |продукти; суміші і вироби| | | | |з теплоізоляційних, звуко-| | | | |ізоляційних чи звукопогли-| | | | |наючих матеріалів, крім| | | | |виробів, вказаних в пози-| | | | |ції 68.11, 68,12 чи групі | | | | |69 | | | 5 | 10 68.07 |Вироби з асфальту чи ана-| | | | |логічних матеріалів, нап-| | | | |риклад, з нафтового бітуму| | | | |або кам'яновугільного пека| | | 5 | 10 68.08.00.000|Панелі, плитка, блоки та| | | | |аналогічні вироби з рос-| | | | |линних волокон, соломи або| | | | |стружки, трісок, частин,| | | | |тирси або інших деревинних| | | | |відходів, агломерованих з| | | | |цементом, гіпсом та іншими| | | | |мінеральними зв'язуючими| | | | |речовинами | м2,т | | 5 | 10 68.09 |Вироби з гіпсу або сумішей| | | | |на його основі | | | 5 | 10 68.10 |Вироби з цементу, бетону| | | | |або штучного каменю,неар-| | | | |мовані або армовані | | | 5 | 10 68.11 |Вироби з азбесту, цементу | | | | |волокнами целюлози або| | | | |аналогічних матеріалів | | | 5 | 10 68.12 |Волокно азбестове обробле-| | | | |не, суміші на основі аз-| | | | |бесту і карбонату магнію;| | | | |вироби з цих сумішей або з| | | | |азбесту (наприклад, нитки,| | | | |тканини, одяг, головні| | | | |убори, взуття, прокладки)| | | | |армовані і неармовані,| | | | |крім тих, що класифікують-| | | | |ся в позиціях 68.11 або| | | | |68.13 | | | 5 | 10 68.13 |Фрикційні матеріали або| | | | |вироби з них (наприклад| | | | |листи, рулони, стрічки,| | | | |сигменти, диски, шайби,| | | | |прокрадки) незмонтовані,| | | | |що використовуються для| | | | |виготовлення гальм, зчеп-| | | | |лень або аналогічних| | | | |пристроїв на основі азбес-| | | | |ту, інших мінеральних ре-| | | | |човин або целюлози разом з| | | | |текстилем або іншими мате-| | | | |ріалами чи без них | | | 5 | 10 68.14 |Слюда оброблена і вироби з| | | | |неї, включаючи агломерова-| | | | |ну або регенеровану слюду,| | | | |на паперовій,картонній або| | | | |іншій основі чи без неї | | | 5 | 10 68.15 |Вироби з каменю або інших| | | | |мінеральних речовин (вклю-| | | | |чаючи вироби з торфу), в| | | | |іншому місці не пойменова-| | | | |ні | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 69

Керамічні вироби—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 69.01.00 |Цегла, блоки, плитки та| | | | |інші керамічні вироби з| | | | |кремнистого кам'яного бо-| | | | |рошна (наприклад, кізель-| | | | |гуру,триполіту або діато-| | | | |міту) або аналогічних| | | | |кремнеземистих порід | | | 5 | 10 69.02 |Вогнетривкі цегла, блоки,| | | | |плитки і подібні вогнет-| | | | |ривкі керамічні будівельні| | | | |матеріали, крім виборів| | | | |з кремнеземистого кам'я-| | | | |ного борошна або подібних| | | | |кремнеземистих порід | | | 5 | 10 69.03 |Інші вогнетривкі керамічні| | | | |вироби (наприклад, ретор-| | | | |ти,тиглі, муфелі, насадки,| | | | |заглушки, підпорки, про-| | | | |бірні чашки, труби, труб-| | | | |ки, кожухи, прутки, стерж-| | | | |ні),крім виробів з кремне-| | | | |земистого борошна або ана-| | | | |логічних кремнеземистих| | | | |порід | | | 5 | 10 69.04 |Цегла будівельна, блоки| | | | |для підлоги, плитки несучі| | | | |або облицювальні і анало-| | | | |гічні вироби з кераміки | | | 5 | 10 69.05 |Черепиця покрівельна, де-| | | | |фектори, парасольки для| | | | |димоходів, архітектурні| | | | |прикраси та інші будівель-| | | | |ні деталі з кераміки | | | 5 | 10 69.06.00.000|Труби керамічні, трубопро-| | | | |води ізоляційні, водовід-| | | | |води та фітинги труб | | | 5 | 10 69.07 |Плити для мощення дорожніх| | | | |покрить і плитки облицю-| | | | |вальні для підлоги, печей,| | | | |керамічні, неглазуровані; | | | | |неглазуровані керамічні| | | | |кубики для мозаїчних робіт| | | | |і подібні вироби, на осно-| | | | |ві або без неї | | | 5 | 10 69.08 |Плити для мощення дорожніх| | | | |покрить і плитки для під-| | | | |логи, печей і стін, кера-| | | | |мічні, глазуровані; глазу-| | | | |ровані керамічні кубики| | | | |для мозаїчних робіт і по-| | | | |дібні вироби, на основі| | | | |або без неї | | | 5 | 10 69.09 |Посуд і вироби з кераміки| | | | |лабораторно-хімічного | | | | |призначення і для інших| | | | |промислових цілей; жоло-| | | | |би,трубки та інші місткос-| | | | |ті, що використовуються в| | | | |сільському господарстві;| | | | |керамічні бутилі, глечики| | | | |та аналогічні вироби, що| | | | |використовуються для| | | | |транспортування або паку-| | | | |вання товарів | | | 5 | 10 69.10 |Раковини, умивальники,| | | | |консолі раковин, ванни,| | | | |біде, унітази, зливні бач-| | | | |ки, пісуари і подібні са-| | | | |нітарно-технічні вироби з| | | | |кераміки | | | 5 | 10 69.11 |Посуд столовий, кухонний,| | | | |інші господарські та туа-| | | | |летні належності з фарфору| | | | |фаянсу | | | 5 | 10 69.12.00 |Посуд столовий, кухонний,| | | | |інші господарські речі ту-| | | | |алету з кераміки, крім| | | | |фарфору | | | 5 | 10 69.13 |Статуетки та інші прикраси| | | | |з кераміки | | | 5 | 10 69.14 |Інші керамічні вироби | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 70

Скло і вироби з нього—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 70.01.00 |Бій скляний та інші відхо-| | | | |ди і осколки скла; скло в| | | | |блоках | | | 5 | 10 70.02 |Скло в формі куль (крім| | | | |мікросфер, що включаються| | | | |в товарну позицію 70.18),| | | | |прутків або трубок, необ-| | | | |роблене | | | 5 | 10 70.03 |Скло лите і прокатане, в| | | | |листах або профільоване, з| | | | |нанесеним абсорбуючим або| | | | |відображаючим шаром чи без| | | | |нього, але не оброблене| | | | |будь-яким іншим способом | | | 5 | 10 70.04 |Скло тягнуте або дуте, в| | | | |листах з абсорбуючим або | | | | |відображаючим шаром чи| | | | |без нього, але не обробле-| | | | |ним іншим способом | | | 5 | 10 70.05 |Скло дзеркальне шліфоване| | | | |або поліроване, в листах,| | | | |з абсорбуючим або відобра-| | | | |жаючим шаром чи без нього,| | | | |але не оброблене іншим| | | | |способом | | | 5 | 10 70.06 |Скло, що класифікується в| | | | |товарних позиціях 70.03,| | | | |70.04 або 70.05, гнуте,| | | | |грановане, гравіроване,| | | | |свердлене, емальоване, або| | | | |оброблене іншим способом,| | | | |не вставлене в раму або не| | | | |комбіноване з іншими мате-| | | | |ріалами | | | 5 | 10 70.07 |Скло безосколкове (включа-| | | | |ючи загартоване або бага-| | | | |тошарове скло) | | | 5 | 10 70.08.00 |Ізолятори скляні багатоша-| | | | |рові | | | 5 | 10 70.09 |Дзеркала скляні в рамках і| | | | |без рам, включаючи дзерка-| | | | |ла заднього огляду | | | 5 | 10 70.10 |Бутлі, пляшки, флакони,| | | | |глечики, горщики, банки,| | | | |ампули та інші скляні| | | | |місткості для зберігання і| | | | |транспортування або упа-| | | | |ковки товарів; банки кон-| | | | |сервні скляні; пробки,| | | | |кришки та інші аналогічні| | | | |скляні вироби | | | 5 | 10 70.11 |Колби скляні (в тому числі| | | | |кулясті і трубчасті) відк-| | | | |риті і їх скляні частини,| | | | |без фітингів, для елект-| | | | |ричних ламп, електрон-| | | | |но-променевих трубок або| | | | |аналогічних виробів | | | 5 | 10 70.12 |Колби для посуди Дьюара і| | | | |інших вакуумних посудин,| | | | |скляні | | | 5 | 10 70.13 |Посуд столовий і кухонний,| | | | |скляний, приналежності ту-| | | | |алетні і канцелярські з| | | | |скла, скляні вироби для| | | | |домашнього оздоблення і| | | | |аналогічні вироби (крім| | | | |виробів, класифікованих в| | | | |товарних позиціях 70.10| | | | |або 70.18 | | | 10 | 20 70.14.00.000|Вироби скляні для сигналі-| | | | |зації і елементи оптичні| | | | |(крім тих, що класифіку-| | | | |ються в товарній позиції| | | | |70.15), що не піддаються| | | | |оптичній обробці | т | | 5 | 10 70.15 |Стекла для годинників і| | | | |аналогічні, стекла для| | | | |окулярів, що корегують або| | | | |не корегують зір, гнуті,| | | | |увігнуті, порожнисті, оп-| | | | |тично необроблені; порож-| | | | |нисті скляні сфери та їх| | | | |сегменти для виготовлення| | | | |зазначених стекол | | | 5 | 10 70.16 |Блоки для мощення, плити,| | | | |цегла, плитки та інші ви-| | | | |роби з пресованого або ли-| | | | |того скла, армовані або| | | | |неармовані, що використо-| | | | |вуються у будівництві,| | | | |скляні кубики та інші не-| | | | |великі скляні форми, на| | | | |основі і без основи, для| | | | |мозаїчних або аналогічних| | | | |декоративних робіт, стекла| | | | |для вітражів і аналогічні| | | | |стекла; багатосотне і пі-| | | | |носкло в формі блоків,| | | | |плит, плиток і т. д. | | | 5 | 10 70.17 |Посуд скляний лаборатор-| | | | |ний, гігієнічний чи фарма-| | | | |цевтичний, градуйований чи| | | | |неградуйований, каліброва-| | | | |ний чи некалібрований | | | 5 | 10 70.18 |Намистини скляні, штучні| | | | |перли, штучне дорогоцінне| | | | |чи напівдорогоцінне камін-| | | | |ня та аналогічні вироби з| | | | |скла, вироби з скла, об-| | | | |роблені паяльною лампою| | | | |(крім біжутерії, мікросфе-| | | | |ри із скла, діаметром не| | | | |більше 1 мм) | | | 5 | 10 70.19 |Скловолокно (включаючи| | | | |скловату) і вироби з нього| | | | |(наприклад, пряжа, скло- | | | | |тканина) | | | 5 | 10 70.20.00 |Вироби з скла різні | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ XIV

ПЕРЛИ ПРИРОДНІ ЧИ КУЛЬТИВОВАНІ, ДОРОГОЦІННЕ ЧИ

НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ, ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ,

МЕТАЛИ, ОПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ,

ВИРОБИ З НИХ; БІЖУТЕРІЯ; МОНЕТИ
Група 71

Перли природні чи культивовані, дорогоцінне чи

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали,

метали, оплаковавні дорогоцінними металами, і

вироби з них; біжутерія; монети Група 71

Перли природні чи культивовані, дорогоцінне чи

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали,

метали, оплаковавні дорогоцінними металами, і

вироби з них; біжутерія; монети—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 71.01 |Перли природні чи культи-| | | | |вовани, оброблені чи необ-| | | | |роблені, сортовані чи не-| | | | |сортовані, але ненанизані| | | | |і неоправлені; несортовані| | | | |природні чи культивовані| | | | |перли, тимчасово нанизані| | | | |для зручності транспорту-| | | | |вання | | | 5 | 10 71.02 |Алмази оброблені чи необ-| | | | |роблені, але неоправлені і| | | | |незакріплені | | | 5 | 10 71.03 |Дорогоцінне каміння (крім| | | | |алмазів) і напівдорогоцін-| | | | |не каміння, оброблене чи| | | | |необроблене, сортоване чи| | | | |несортоване, але ненаниза-| | | | |не неоправлене і незакріп-| | | | |лене; несортоване дорого-| | | | |цінне каміння (крім алма-| | | | |зів) і напівдорогоцінне| | | | |каміння, тимчасово наниза-| | | | |не для зручності транспор-| | | | |тування | | | 5 | 10 71.04 |Дорогоцінне чи напівдоро-| | | | |гоцінне каміння штучне чи| | | | |регенероване, оброблене чи| | | | |необроблене, сортоване чи| | | | |несортоване, але ненаниза-| | | | |не і незакріплене; несор-| | | | |товане штучне чи регенеро-| | | | |ване дорогоцінне чи напів-| | | | |дорогоцінне каміння, тим-| | | | |часово нанизане для зруч-| | | | |ності транспортування | | | 5 | 10 71.05 |Дрібняк і порошок з при- | | | | |родного чи штучного доро- | | | | |гоцінного або напівдоро- | | | | |гоцінного каміння | | | 5 | 10 71.06 |Срібло (включаючи срібло з| | | | |гальванічним покриттям з| | | | |золота чи платини) необ-| | | | |роблене, напівоброблене чи| | | | |у вигляді порошку | | | 5 | 10 71.07.00.000|Недорогоцінні метали,пла-| | | | |ковані сріблом, напівоб-| | | | |роблені | кг | | 5 | 10 71.08 |Золото, включаючи золото| | | | |з гальванічним покриттям| | | | |з платини) необроблене,| | | | |напівоброблене чи у вигля-| | | | |ді порошку | | | 5 | 10 71.09.00.000|Недорогоцінні метали або | | | | |срібло, оплаковані золо-| | | | |том, необроблені чи напі-| | | | |воброблені | кг | | 5 | 10 71.10 |Платина необроблена, напі-| | | | |воброблена чи у вигляді| | | | |порошку | | | 5 | 10 71.11.00.000|Метали недорогоцінні,| | | | |срібло чи золото оплакова-| | | | |ні платиною, необроблені| | | | |або напівоброблені | кг | | 5 | 10 71.12 |Відходи і брухт дорогоцін-| | | | |них металів, оплакованих| | | | |недорогоцінними металами | | | 5 | 10 71.13 |Ювелірні вироби та їх| | | | |частини із дорогоцінних| | | | |металів чи недорогоцінних| | | | |метаплакованих дорогоцін-| | | | |ними металами | | | 20 | 20 71.14 |Вироби золотих і срібних| | | | |справ майстрів і їх части-| | | | |ни із дорогоцінних металів| | | | |і металів, плакованих до-| | | | |рогоцінними металами | | | 20 | 30 71.15 |Інші вироби із дорогоцін-| | | | |них металів, оплакованих| | | | |дорогоцінними металами | | | 20 | 30 71.16 |Вироби з природних чи| | | | |культивованих перлів, до-| | | | |рогоцінного чи напівдоро-| | | | |гоцінного каміння (природ-| | | | |ного, штучного чи реконс-| | | | |труйованого) | | | 20 | 30 71.17 |Біжутерія | | | 5 | 10 71.18 |Монети | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ XV

НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ І ВИРОБИ З НИХ
Група 72

Чорні метали Група 72

Чорні метали—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 72.01 |Чавун переробний і дзер-| | | | |кальний в чушках, болван-| | | | |ках і інших первинних фор-| | | 5 | 10 |мах | | | 5 | 10 72.02 |Феросплави | | | | 72.03 |Продукти прямого віднов-| | | | |лення залізної руди та ін-| | | | |ше губчасте залізо в кус-| | | | |ках, обкатишах чи аналогі-| | | | |чих формах; залізо з міні-| | | | |мальним вмістом основного| | | | |елемента за масою 99,94% в| | | | |кусках, обкатишах і анало-| | | | |гічних формах | | | 5 | 10 72.04 |Відходи і брухт чорних ме-| | | | |талів; зливки з чорних ме-| | | | |талів для переплавки (ших-| | | | |тові зливки) | | | 5 | 10 72.05 |Гранули і порошок із пере-| | | | |робного і дзеркального ча-| | | | |вуну і чорних металів | | | 5 | 10 72.06 |Залізо і сталь нелегована| | | | |в зливках чи інших первин-| | | | |них формах (крім заліза,| | | | |вказаного в товарній пози-| | | | |ції 72.03) | | | 5 | 10 72.07 |Напівфабрикати із заліза| | | | |та нелегованої сталі | | | 5 | 10 72.08 |Прокат плоский із заліза і| | | | |нелегованої сталі завширш-| | | | |ки не менше 600 мм, гаря-| | | | |чекатаний, не плакований,| | | | |без електролітичного чи| | | | |іншого покриття | | | 5 | 10 72.09 |Прокат плоский із заліза і| | | | |нелегованої сталі завширш-| | | | |ки не менше 600 мм, холод-| | | | |нокатаний (обтиснутий в| | | | |холодному стані) не плако-| | | | |ваний, без електролітично-| | | | |го чи другого покриття | | | 5 | 10 72.10 |Прокат плоский із заліза і| | | | |нелегованої сталі шириною| | | | |не менше 600 мм, плакова-| | | | |ний з електролітичним чи з| | | | |іншим покриттям | | | 5 | 10 72.11 |Прокат плоский із заліза і| | | | |нелегованої сталі завширш-| | | | |ки менше 600 мм, не плако-| | | | |ваний, без електролітично-| | | | |го чи іншого покриття | | | 5 | 10 72.12 |Прокат плоский із заліза і| | | | |нелегованої сталі завширш-| | | | |ки менше 600 мм, плакова-| | | | |ний з елетролітичним чи| | | | |іншим покриттям | | | 5 | 10 72.13 |Прутки гарячекатані у| | | | |вільно змотаних бунтах із| | | | |заліза і нелегованої сталі| | | 5 | 10 72.14 |Прутки інші із заліза і| | | | |нелегованої сталі, без по-| | | | |дальшої обробки після ку-| | | | |вання, гарячої прокатки,| | | | |гарячого волочіння чи га-| | | | |рячого пресування, включа-| | | | |ючи прутки зігнуті після| | | | |прокатки | | | 5 | 10 72.15 |Прутки інші із сталі і не-| | | | |легованої сталі | | | 5 | 10 72.16 |Кутики, фасонні і спеці-| | | | |альні профілі із заліза і| | | | |нелегованої сталі | | | 5 | 10 72.17 |Дріт із заліза і нелегова-| | | | |ної сталі | | | 5 | 10 72.18 |Сталь нержавіюча в зливках| | | | |чи інших первинних формах;| | | | |напівфабрикати із нержа- | | | | |віючої сталі | | | 5 | 10 72.19 |Прокат плоский із нержаві-| | | | |ючої сталі завширшки не| | | | |менше 600 мм | | | 5 | 10 72.20 |Прокат плоский із нержаві-| | | | |ючої сталі завширшки менше| | | | |600 мм | | | 5 | 10 72.21.00 |Прутки із нержавіючої ста-| | | | |лі, гарячекатані, у вільно| | | | |змотаних бунтах | | | 5 | 10 72.22 |Прутки із нержавіючої ста-| | | | |лі інші; куточки, фасонні| | | | |і спеціальні профілі із| | | | |нержавіючої сталі | | | 5 | 10 72.23.00 |Дріт із нержавіючої сталі | | | 5 | 10 72.24 |Сталь легована інша в| | | | |зливках чи інших первинних| | | | |формах; напівфабрикати із| | | | |інших легованих сталей | | | 5 | 10 72.25 |Прокат плоский із інших| | | | |легованих сталей завширшки| | | | |не менше 600 мм | | | 5 | 10 72.26 |Прокат інший із інших ле-| | | | |гованих сталей завширшки| | | | |менше менше 600 мм | | | 5 | 10 72.27 |Прутки гарячекатані із ін-| | | | |ших легованих сталей, у| | | | |вільно змотаних бунтах | | | 5 | 10 72.28 |Прутки із інших легованих| | | | |сталей; кутики, фасонні і| | | | |спеціальні профілі із ін-| | | | |ших легованих сталей;| | | | |прутки порожнисті для бу-| | | | |рильних робіт із легованої| | | | |чи нелегованої сталі | | | 5 | 10 72.29 |Дріт із інших легованих| | | | |сталей | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 73

Вироби із чорних металів—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 73.01 |Конструкції шпунтові із| | | | |чорних металів, свердлені| | | | |чи несвердлені, перфорова-| | | | |ні чи неперфоровані, моно-| | | | |літні чи виготовлені із| | | | |збірних елементів; куточ-| | | | |ки, фасонні і спеціальні| | | | |профілі, зварні, із чорних| | | | |металів | | | 5 | 10 73.02 |Вироби із чорних металів,| | | | |що використовуються для| | | | |залізничних чи трамвайних| | | | |колій; рейки, контррейки і| | | | |зубчасті рейки, перевідні| | | | |рейки, хрестовини глухого| | | | |перетину, перевідні штанги| | | | |і інші поперечні з'єднан-| | | | |ня, шпали, стикові наклад-| | | | |ки і підкладки, клинки,| | | | |опорні плити, гачкові рей-| | | | |кові болти, подушки і роз-| | | | |тяжки, станини, поперечки| | | | |та інші деталі, призначені| | | | |для з'єднання і скріплення| | | | |рейок | | | 5 | 10 73.03 |Труби великих і малих діа-| | | | |метрів і профілі порожнис-| | | | |ті з ливарного чавуну | | | 10 | 20 73.04 |Труби великих і малих діа-| | | | |метрів і профілі порожнис-| | | | |ті, без швів, із сталі | | | 10 | 20 73.05 |Труби великих і малих діа-| | | | |метрів інші (наприклад| | | | |зварні, клепані або з'єд-| | | | |нані аналогічним спосо-| | | | |бом), з круглим внутрішнім| | | | |і зовнішнім поперечним пе-| | | | |ретином, зовнішній діаметр| | | | |яких більше 406,4 мм, із| | | | |чорних металів | | | 10 | 20 73.06 |Труби великих і малих діа-| | | | |метрів, профілі порожнисті| | | | |інші (наприклад, з відкри-| | | | |тим швом чи зварні, клепа-| | | | |ні чи з'єднані аналогічним| | | | |способом) із чорних мета-| | | | |лів | | | 10 | 20 73.07 |Фітинги для трубок (нап-| | | | |риклад, муфти, коліна,| | | | |фланці) із чорних металів | | | 5 | 10 73.08 |Металоконструкції із чор-| | | | |них металів (крім збірних| | | | |будівельних конструкцій,| | | | |класифікованих в товарній| | | | |позиції 94.06) та їх час-| | | | |тини (наприклад, мости та| | | | |їх секції, ворота шлюзів,| | | | |башти, гратчасті щогли,| | | | |перекриття для даху, буді-| | | | |вельні ферми, двері, вікна| | | | |і їх рами, пороги для две-| | | | |рей, жалюзі балюстради,| | | | |опори та їх колони); лис-| | | | |ти, дротики, профілі, тру-| | | | |би і аналогічні вироби з| | | | |чорних металів, призначені| | | | |для використання в метало-| | | | |конструкціях | | | 5 | 10 73.09.00 |Резервуари, цистерни, по-| | | | |судини, баки і аналогічні| | | | |місткості із чорних мета-| | | | |лів для різних речовин| | | | |(крім стисненого чи зрід-| | | | |женого газу, ємкістю біль-| | | | |ше 330 л, з облицюванням| | | | |або термоізоляцією чи без| | | | |них, без механічного чи| | | | |теплотехнічного обладнання| | | 5 | 10 73.10 |Цистерни, бочки, барабани,| | | | |каністри, ящики і анало-| | | | |гічні місткості із чорних| | | | |металів для різних матері-| | | | |алів (крім стиснутого чи| | | | |зрідженого газу) місткістю| | | | |не більше 300 л, з облицю-| | | | |ванням або теплоізоляцією| | | | |чи без них, без механічно-| | | | |го або теплотехнічного об-| | | | |ладнання | | | 5 | 10 73.11 |Місткість із чорних мета-| | | | |лів для стисненого чи| | | | |зрідженого газу | | | 5 | 10 73.12 |Скручений дріт, троси, ка-| | | | |нати, плетені шнури і ана-| | | | |логічні вироби із чорних| | | | |металів, без електричної| | | | |ізоляції | | | 5 | 10 73.13.00.000|Дріт колючий із чорних ме-| | | | |талів; дріт для огорожі із| | | | |чорних металів, плоский,| | | | |колючий чи неколючий | т | | 5 | 10 73.14 |Тканина (включаючи суціль-| | | | |ну стрічку), ґрати, сітки| | | | |і огорожі із дроту; про-| | | | |січно-витяжний лист із| | | | |чорних металів | | | 5 | 10 73.15 |Ланцюги і їх частини із| | | | |чорних металів | | | 5 | 10 73.16.00.000|Якор, рачки та їх частини| | | | |із чорних металів | т | | 5 | 10 73.17.00 |Цвяхи, кнопки, креслярські| | | | |кнопки, рифлені цвяхи,| | | | |скоби (крім класифікованих| | | | |в товарній позиції 83.05)| | | | |і аналогічні вироби із| | | | |чорних металів, з головка-| | | | |ми або без головок із ін-| | | | |ших матеріалів, крім виро-| | | | |бів з мідними головками | | | 5 | 10 73.18 |Гвинти, болти, гайки, глу-| | | | |харі, врутні гаки, заклеп-| | | | |ки, шпонки, шплінти, шайби| | | | |(в тому числі пружинячі і| | | | |аналогічні вироби із чор-| | | | |них металів | | | 5 | 10 73.19 |Голки швацькі, спиці для| | | | |в'язання, шила,крючки в'я-| | | | |зальні, голки декерні і| | | | |аналогічні вироби для руч-| | | | |ної роботи із чорних мета-| | | | |лів, в іншому місці не по-| | | | |іменовані | | | 5 | 10 73.20 |Пружини, ресори і листи| | | | |для них із чорних металів | | | 5 | 10 73.23 |Печі опалювальні, опалю-| | | | |вально-варильні, печі і| | | | |плити кухонні (включаючи з| | | | |вбудованими котлами цент-| | | | |рального опалення), фри-| | | | |тюрниці, жаровні, горілки| | | | |для плит, підігрівачі для| | | | |розігрівання їжі і анало-| | | | |гічна побутова апаратура,| | | | |неелектрична, із чорних | | | | |металів та їх частини | | | 5 | 10 73.22 |Радіатори для центрального| | | | |опалення неелектричні із| | | | |чорних металів та їх час-| | | | |тини; повітронагрівники і| | | | |розподільні пристрої для| | | | |подачі гарячого повітря| | | | |(включаючи пристрої для| | | | |подачі охолодженого чи| | | | |кондиціонованого повітря),| | | | |неелектричні, включаючи| | | | |вентилятори чи повітродув-| | | | |ки з приводом від двигуна| | | | |із чорних металів | | | 5 | 10 73.23 |Вироби столові, кухонні і| | | | |інші вироби для побутових| | | | |потреб і їх частини із| | | | |чорних металів; "шерсть"| | | | |металева із чорних мета-| | | | |лів; мочалки для чищення| | | | |кухонного посуду, подушеч-| | | | |ки для чищення і поліру-| | | | |вання, рукавиці та анало-| | | | |гічні вироби із чорних ме-| | | | |талів | | | 5 | 10 73.24 |Обладнання санітарно-тех-| | | | |нічне та його частини із| | | | |чорних металів | | | 5 | 10 73.25 |Вироби литі інші із чорних| | | | |металів | | | 5 | 10 73.26 |Вироби із чорних металів| | | | |інші | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 74

Мідь і вироби з неї—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 74.01 |Штейн мідний; мідь цемен-| | | | |таційна (мідь осаджена) | | | 2 | 5 74.02.00.000|Мідь нерафінована; мідні| | | | |аноди для електричного ра-| | | | |фінування | т | | 2 | 5 74.03 |Мідь рафінована і сплави| | | | |мідні необроблені | | | 2 | 5 74.04.00 |Відходи і брухт мідні | | | 2 | 5 74.05.00.000|Лігатури на основі міді | | | 2 | 5 74.06 |Порошки і лусочки мідні | | | 2 | 5 74.07 |Прутки і профілі мідні | | | 2 | 5 74.08 |Дріт мідний | | | 2 | 5 74.09 |Плити, листи, смуги і| | | | |стрічки мідні, завтовшки| | | | |більше 0,15 мм | | | 2 | 5 74.10 |Фольга мідна (тиснена чи| | | | |нетиснена, на основі чи| | | | |без основи із паперу, кар-| | | | |тону, пластмас чи анало-| | | | |гічних матеріалів), зав-| | | | |товшки (не рахуючи основи)| | | | |не більше 0,15 мм | | | 2 | 5 74.11 |Труби мідні великих і ма-| | | | |лих діаметрів | | | 2 | 5 74.12 |Фітинги мідні для труб| | | | |(наприклад, коліна, флан-| | | | |ці) | | | 2 | 5 74.13.00 |Скручений дріт, кабель,| | | | |плетені шнури і аналогічні| | | | |вироби із міді, без елект-| | | | |ричної ізоляції | | | 2 | 5 74.14 |Тканина (включаючи суціль-| | | | |ну стрічку), ґрати і сітки| | | | |із мідного дроту; просіч-| | | | |но-витяжний лист мідний | | | 2 | 5 74.15 |Цвяхи, кнопки, кнопки| | | | |креслярські, скоби (крім| | | | |класифікованих в товарній| | | | |позиції 83.05) і аналогіч-| | | | |ні вироби з міді чи із| | | | |чорних металів з мідними| | | | |головками; гвинти, болти,| | | | |гайки, глухарі, гаки| | | | |вкрутні, заклепки, шпонки,| | | | |шплінти, шайби (включаючи| | | | |пружинячі) і аналогічні| | | | |вироби з міді | | | 2 | 5 74.16.00.000|Пружини мідні | кг | | 2 | 5 74.17.00.000|Прилади побутові для при-| | | 2 | 5 |готування і підігрівання| | | | |їжі неелектричні та їх| | | | |частини мідні | кг | | 2 | 5 74.18 |Вироби столові, кухонні чи| | | | |інші побутові вироби та їх| | | | |частини мідні; мочалки,| | | | |скрепки, подушечки для чи-| | | | |щення і полірування госпо-| | | | |дарських предметів, рука-| | | | |виці та аналогічні вироби| | | | |з міді; санітарно-технічне| | | | |обладнання і його частини| | | | |з міді | | | 2 | 5 74.19 |Вироби з міді інші | | | 2 | 5 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 75

Нікель і вироби з нього—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 75.01 |Штейн нікелевий, агломера-| | | 2 | 5 |ти оксидів нікелю та інші| | | | |проміжні продукти металур-| | | | |гії нікелю | | | | 75.02 |Нікель необроблений | | | 2 | 5 75.03 |Відходи і брухт нікелеві | | | 2 | 5 75.04.00.000|Порошки і лусочки нікелеві| т | | 2 | 5 75.05 |Прутки, профілі і дріт ні-| | | | |келеві | | | 2 | 5 75.06 |Плити, листи, смуги,| | | | |стрічки і фольга нікелеві | | | 2 | 5 75.07 |Труби великих і малих діа-| | | | |метрів чи фітинги для них| | | | |(наприклад, муфти, коліна,| | | | |фланці) нікелеві | | | 2 | 5 75.08.00 |Вироби з нікелю інші | | | 2 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 76

Алюміній і вироби з нього—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 76.01 |Алюміній необроблений | | | 2 | 5 76.02.00 |Відходи і брухт алюмінієві| | | 2 | 5 76.03 |Порошки і лусочки алюміні-| | | | |єві | | | 2 | 5 76.04 |Прутки і профілі алюмініє-| | | | |ві | | | 2 | 5 76.05 |Дріт алюмінієвий | | | 2 | 5 76.06 |Плити, листи, смуги і| | | | |стрічки алюмінієві, зав-| | | | |товшки більше 0,2 мм | | | 2 | 5 76.07 |Фольга алюмінієва (тиснена| | | | |чи нетиснена, на основі чи| | | | |без основи з паперу, кар-| | | | |тону, пластмаси чи анало-| | | | |гічних матеріалів), зав-| | | | |товшки (не рахуючи основи)| | | | |не більше 0,2 мм | | | 2 | 5 76.08 |Труби великих і малих діа-| | | | |метрів алюмінієві | | | 2 | 5 76.09.00.000|Фітинги для труб (великих| | | | |і малих діаметрів) алюмі-| | | | |нієві (наприклад, муфти,| | | | |коліна, фланці) | кг | | 2 | 5 76.10 |Металоконструкції алюміні-| | | | |єві (крім збірних буді-| | | | |вельних металоконструкцій,| | | | |класифікованих в товарній| | | | |позиції 94.06) та їх час-| | | | |тини(наприклад, мости та| | | | |їх секції, башти, гратчас-| | | | |ті щогли, перекриття для| | | | |даху, будівельні ферми,| | | | |двері, вікна та їх рами,| | | | |пороги для дверей, балюст-| | | | |ради, опори і колони);| | | | |листи, прутки, профілі,| | | | |труби і аналогічні вироби| | | | |алюмінієві, призначені для| | | | |використання в будівельних| | | | |металоконструкціях | | | 2 | 5 76.11.00.000|Резервуари, цистерни, бан-| | | | |ки і аналогічні алюмінієві| | | | |місткості для різних речо-| | | | |вин(крім стисненого або| | | | |зрідженого газу) ємкістю| | | | |більше 300 л, з облицюван-| | | | |ням чи без облицювання, з| | | | |теплоізоляцією чи без теп-| | | | |лоізоляції, без механічно-| | | | |го чи теплотехнічного об-| | | | |ладнання | шт. | | 2 | 5 76.12 |Цистерни, бочки, барабани,| | | | |банки, ящики і аналогічні| | | | |місткості (включаючи жорс-| | | | |ткі чи розбірні циліндрич-| | | | |ні) алюмінієві для| | | | |будь-яких речовин (крім| | | | |стисненого чи зрідженого| | | | |газу) ємкістю не більше| | | | |300 л, з облицюванням чи| | | | |без облицювання, з теплоі-| | | | |золяцією чи без теплоізо-| | | | |ляції, без механічного чи-| | | | |теплотехнічного обладнання| | | 2 | 5 76.13.00.000|Місткість для стисненого| | | | |чи зрідженого газу алюмі-| | | | |нієва | шт,т | | 2 | 5 76.14 |Дріт скручений, троси, ка-| | | | |белі, шнури плетені і ана-| | | | |логічні вироби із алюмінію| | | | |без електричної ізоляції | | | 2 | 5 76.15 |Вироби столові, кухонні і| | | | |інші вироби для побутових| | | | |потреб та їх частини з| | | | |алюмінію; мочалки для чи-| | | | |щення кухонного посуду,| | | | |подушечки для чищення і| | | | |полірування, рукавиці і| | | | |аналогічні вироби з алюмі-| | | | |нію; санітарно-технічне| | | | |обладнання і його частини| | | | |з алюмінію | | | 5 | 10 76.16 |Вироби з алюмінію | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 77

Зарезервована на майбутнє

Група 78

Свинець і вироби з нього—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 78.01 |Свинець необроблений | | | 2 | 5 78.02.00 |Відходи і брухт свинцеві | | | 2 | 5 78.03.00.000|Прутки, профілі і дріт | | | | |свинцеві | т | | 2 | 5 78.04 |Плити, листи, смуги, | | | | |стрічки, фольга свинцеві; | | | | |порошки і лусочки свинцеві| | | 2 | 5 78.05.00.000|Труби великого і малого| | | | |діаметрів і фітинги для| | | | |них (наприклад, муфти, ко-| | | | |ліна, фланці) свинцеві | т | | 2 | 5 78.06.00 |Вироби з свинцю інші | | | 2 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 79

Цинк і вироби з нього—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 79.01 |Цинк необроблений | | | 2 | 5 79.02.00.000|Відходи і брухт цинкові | т | | 2 | 5 79.03 |Пил, порошки і лусочки| | | | |цинкові | | | 2 | 5 79.04.00.000|Прутки, профілі і дріт| | | | |цинкові | т | | 2 | 5 79.05 |Плити, листи, смуги, | | | | |стрічки і фольга цинкові | | | 2 | 5 79.06.00.000|Труби великого і малого| | | | |діаметрів і фітинги для| | | | |них (наприклад, муфти, ко-| | | | |ліна, фланці) цинкові | т | | 2 | 5 79.07 |Вироби з цинку інші | | | 2 | 5 | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 80

Олово і вироби з нього—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 80.01 |Олово необроблене | | | 2 | 5 80.02.00.000|Відходи і брухт олов'яні | т | | 2 | 5 80.03.00.000|Прутки, профілі і дріт,| | | | |олов'яні | т | | 2 | 5 80.04.00.000|Плити, листи смуги, стріч-| | | | |ки олов'яні завтовшки| | | | |більше 0,2 мм | т | | 2 | 5 80.05 |Фольга олов'яна (тиснена| | | | |чи нетиснена, на основі чи| | | | |без основи з паперу, кар-| | | | |тону, пластмаси чи анало-| | | | |гічних матеріалів основи)| | | | |не більше 0,2 мм; порошки| | | | |і лусочки олов'яні | | | 2 | 5 80.06.00.000|Труби великого і малого| | | | |діаметрів і фітинги для| | | | |них (наприклад. муфти, ко-| | | | |ліна, фланці) олов'яні | т | | 2 | 5 80.07.00.000|Вироби з олова інші | т | | 2 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 81

Недорогоцінні метали інші; металокераміка;

вироби з них—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 81.01 |Вольфрам і вироби з нього,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5 81.02 |Молібден і вироби з нього,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5 81.03 |Тантал і вироби з нього,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5 81.04 |Магній і вироби з нього,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5 81.05 |Штейн кобальтовий і інші| | | | |напівпродукти металургії| | | | |кобальту; кобальт необроб-| | | | |лений, його відходи і| | | | |брухт, порошки | | | 2 | 5 81.06 |Вісмут і вироби з нього,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5 81.07 |Кадмій і вироби з нього,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 5 | 10 81.08 |Титан і вироби з нього,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 5 | 10 81.09 |Цирконій і вироби з нього,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 5 | 10 81.10.00 |Сурма і вироби з неї,| | | | |включаючи відходи і брухт | | | 5 | 10 81.11.00 |Марганець і вироби з ньо- | | | | |го, включаючи відходи і | | | | |брухт | | | 5 | 10 81.12 |Берилій, хром, германій,| | | | |ванадій, галій, гафній,| | | | |індій, ніобій, реній, та-| | | | |лій і вироби з них, вклю-| | | | |чаючи відходи і брухт | | | 5 | 10 81.13.00 |Металокераміка і вироби з| | | | |неї, включаючи відходи і| | | | |брухт | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 82
Інструмент, ножові вироби, ложки, виделки з недорогоцінних

металів; їх частини з недорогоцінних металів—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 82.01 |Інструмент ручний; лопати| | | | |штикові і совкові, мотики,| | | | |кирки, сапи, вила і граб-| | | | |лі; сокири, сікачі і ана-| | | | |логічний різальний інстру-| | | | |мент, секатори всіх видів;| | | | |коси, серпи, ножі для сі-| | | | |нокосарок, ножиці садові,| | | | |клини для розколювання де-| | | | |рева та інший інструмент,| | | | |що використовується в| | | | |сільському господарстві,| | | | |садівництві чи лісному| | | | |господарстві | | | 5 | 10 82.02 |Пилки ручні (ножівки); по-| | | | |лотна для пилок всіх видів| | | | |(включаючи полотна для| | | | |поздовжнього розпилювання,| | | | |для прорізування пазів чи| | | | |беззубі | | | 5 | 10 82.03 |Напилки, надфілі, рашпілі,| | | | |кліщі (включаючи гостро-| | | | |зубці), плоскогубці, паса-| | | | |тижі, пінцети, щипчики,| | | | |ножиці для розрізування| | | | |металу, притрої трубовід-| | | | |різні,ножиці болторізні,| | | | |пробійники та аналогічний| | | | |ручний інструмент | | | 5 | 10 82.04 |Ключі гайкові ручні (вклю-| | | | |чаючи гайкові ключі з тер-| | | | |сіометрами, але виключаючи| | | | |воротки); змінні головки| | | | |для гайкових ключів, з| | | | |ручками або без них | | | 5 | 10 82.05 |Інструмент ручний (включа-| | | | |ючи алмазні склорізи),| | | | |в іншому місці не поімено-| | | | |ваний; лампи паяльні; ле-| | | | |щата, затискачі та анало-| | | | |гічні вироби, крім прина-| | | | |лежностей і деталей верс-| | | | |татів; ковадла, горна пе-| | | | |реносні, шліфувальні круги| | | | |з рамами, з ручним або| | | | |ножним приводом | | | 5 | 10 82.06.00.000|Інструмент ручний двох або| | | | |більше найменувань, що| | | | |класифікуються в товарних| | | | |позиціях 82.02 - 82.05 в| | | | |наборах, передбачених для| | | | |продажу вроздріб |компл.| | 5 | 10 82.07 |Інструмент змінний для| | | | |ручних знарядь, з механіч-| | | | |ним приводом або без нього| | | | |чи для верстатів (наприк-| | | | |лад для пресування, штам-| | | | |пування, нарізування різь-| | | | |би,свердління, розточуван-| | | | |ня, прошивки, фрезеруван-| | | | |ня, токарної обробки або| | | | |закрутки), включаючи інс-| | | | |трумент для волочіння або| | | | |пресування металу, інстру-| | | | |мент для буріння скельних| | | | |порід або грунтів | | | 5 | 10 82.08 |Ножі та леза для машин або| | | | |механічних пристроїв | | | 5 | 10 82.09.00 |Пластини, бруски, наконеч-| | | | |ники та аналогічні вироби| | | | |для інструмента, не вста-| | | | |новленого на ньому, з спе-| | | | |чених карбідів металів або| | | | |металокераміки | | | 5 | 10 82.10.00 |Прилади ручні механічні| | | | |масою не більше 10 кг для| | | | |приготування, обробки або| | | | |подачі їжі і напоїв | | | 5 | 10 82.11 |Ножі з пилкоподібними або| | | | |іншими різальними лезами| | | | |(включаючи ножі для обрі-| | | | |зування дерев), крім но-| | | | |жів, що класифікуються в| | | | |товарній позиції 82.08 і| | | | |лез для них | | | 5 | 10 82.12 |Бритви і леза для них| | | | |(включаючи заготовки для| | | | |лез) | | | 5 | 10 82.13.00.000|Ножиці, включаючи кравець-| | | | |кі, і леза для них | т | | 5 | 10 82.14 |Вироби різальні інші (нап-| | | | |риклад, машинки для стриж-| | | | |ки волосся, спеціальні но-| | | | |жі для м'ясників або спе-| | | | |ціальні кухонні ножі і сі-| | | | |качі, ножі для паперу);| | | | |манікюрні та педікюрні на-| | | | |бори та інструменти (вклю-| | | | |чаючи пилки для нігтів) | | | 5 | 10 82.15 |Ложки, виделки, ополоники,| | | | |шумівки, лопаточки для| | | | |тортів, ножі для риби,| | | | |масла, щипці для цукру та| | | | |аналогічні кухонні або| | | | |столові прибори | | | 5 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 83

Інші вироби з дорогоцінних металів, в іншому

місці не пойменовані—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 83.01 |Замки висячі та врізні| | | | |(діючі з допомогою ключа| | | | |або кодової комбінації,| | | | |електричні і неелектричні)| | | | |з недорогоцінних металів;| | | | |шпінгалети і рами з шпін-| | | | |галетами, обладнані замка-| | | | |ми з недорогоцінних мета-| | | | |лів; ключі для вищезазна-| | | | |чених виробів з недорого-| | | | |цінних металів | | | 5 | 10 83.02 |Арматура, кріплення та| | | | |аналогічні вироби з недо-| | | | |рогоцінних металів, що ви-| | | | |користовуються для виго-| | | | |товлення меблів, дверей,| | | | |драбин, вікон, штор у са-| | | | |лонах транспортних засо-| | | | |бів, шорних виробів, чемо-| | | | |данів, ящиків, шкатулок та| | | | |аналогічних виробів;| | | | |кронштейни, вішалки для| | | | |капелюхів та аналогічні| | | | |вироби з недорогоцінних| | | | |металів, ролики з армату-| | | | |рою з недорогоцінних мета-| | | | |лів, що закривають прист-| | | | |рої для автоматичних две-| | | | |рей | | | 5 | 10 83.03.00 |Сейфи броньовані або армо-| | | | |вані, включаючи сейфи і| | | | |двері банківських комор,| | | | |ящики спеціально призначе-| | | | |ні для зберігання грошей і| | | | |документів і аналогічні| | | | |вироби з недорогоцінних| | | | |металів | | | 5 | 10 83.04.00.000|Шафи для досьє, ящики для| | | | |ділових паперів, картотек,| | | | |для зберігання печаток,| | | | |лотки і підставки для па-| | | | |перів та аналогічне кон-| | | | |торське обладнання з недо-| | | | |рогоцінних металів крім| | | | |конторських меблів, що| | | | |класифікуються в позиції| | | | |94.03 | | | 5 | 10 83.05 |Арматура для швидкозшива-| | | | |чів або папок, канцелярсь-| | | | |кі затискачі і скріпки,| | | | |індексні карткові показни-| | | | |ки та аналогічні канце-| | | | |лярські вироби з недорого-| | | | |цінних металів; дротяні| | | | |скоби в блоках для зшива-| | | | |чів (наприклад, для канце-| | | | |лярських цілей, оббивки| | | | |меблів, упаковки) | | | 5 | 10 83.06 |Дзвони, гонги та аналогіч-| | | | |ні вироби, неелектричні з| | | | |недорогоцінних металів,| | | | |статуетки та інші декора-| | | | |тивні вироби з недорого-| | | | |цінних металів; рамки для| | | | |фотографій, картин та ана-| | | | |логічні рамки з недорого-| | | | |цінних металів, дзеркала з| | | | |недорогоцінних металів | | | 5 | 10 83.07 |Труби гнучкі з недорого-| | | | |цінних металів, з фітинга-| | | | |ми або без них | | | 5 | 10 83.08 |Застібки, рами із застіб-| | | | |ками, пряжки-застібки,| | | | |гачки, петлі, кільця, віч-| | | | |ка та аналогічні вироби з| | | | |недорогоцінних металів, що| | | | |використовуються для одя-| | | | |гу, взуття, навісів, су-| | | | |мок, дорожніх речей або| | | | |інших готових виробів;| | | | |заклепки трубчасті або| | | | |роздвоєні з недорогоцінних| | | | |металів; буси і блискітки | | | | |з недорогоцінних металів | | | 5 | 10 83.09 |Пробки, ковпачки і кришки | | | | |(включаючи корончасті| | | | |пробки, ковпачки, що заг-| | | | |винчуються і розливні| | | | |пробки), закупорювальні| | | | |кришки для пляшок, заглуш-| | | | |ки нарізні, оболонки про-| | | | |бок, пломби та інше паку-| | | | |вальне приладдя з недоро-| | | | |гоцінних металів | | | 5 | 10 83.10.00.000|Таблички з показниками,| | | | |найменуваннями, адресами| | | | |та аналогічні таблички,| | | | |номери, літери та анало-| | | | |гічні символи з недорого-| | | | |цінних металів, крім виро-| | | | |бів зазначених у позиції| | | | |94.05 | | | 5 | 10 83.11 |Дріт, прут, труби, пласти-| | | | |ни, електроди та аналогіч-| | | | |ні вироби з недорогоцінних| | | | |металів або з карбідів ме-| | | | |талів, з покриттям або з| | | | |сердечником з флюсових ма-| | | | |теріалів, що використову-| | | | |ються для паяння, в тому| | | | |числі тугоплавким припоєм,| | | | |зварюванням осадження ме-| | | | |талів або карбідів мета-| | | | |лів; дріт або прутки з аг-| | | | |ломерованого порошку недо-| | | | |рогоцінних металів, що ви-| | | | |користовуються для металі-| | | | |зації розпиленням | | | 5 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: